Hmong/Hmoob

Npaj rau Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov: Cov Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Roj Hluav Taws Xob thiab Tshuab Hluav Taws Xob, Nrhiav Cov Chaw Muab Kev Pab Hauv Zej Zos nrog tus xov tooj 211 thiab Txhawb Pab rau Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Nrog Cov Kev Xav Tau ntawm Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau Thiab Fab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs)

PG&E Tseem Tab Tom Koom Tes nrog Cov Koom Haum Txum Nyob Rau Hauv Zej Zog, Lwm Cov Pab Pawg Koom Lag Luam los Muab Kev Txhawb Pab Thaum Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Calif.— Raws li lub caij muaj hluav taws kub hav zoov los txog ze zuj zus, cov kev npaj txhij rau xwm …

Read More »

Pab Txoj Kev Nyab Xeeb Rau Kev Ua Kev Zoo Siab ntawm Kev Kawm Tiav yam Tswj Kev Ruaj Ntseg rau Cov Zais Roj Hmab nrog Qhov Hnyav

Zais Roj Hmab Ci-chiv ua rau muaj Hluav Taws Xob Tuag yam Nce Siab Tuaj OAKLAND, Calif.— Lub caij kawm tiav ntawm Xeev California tau pib lawm, thiab nws tseem ceeb heev uas txhua tus neeg ua koob tsheej kev zoo siab yuav tau nkag siab txog kev nyab xeeb rau pej xeem uas cuam tshuam txog cov zais roj …

Read More »

Txuag Nyiaj, Txuag Hluav Taws Xob thiab Pab Cov Lab Npauv Sib Nchab ntawm Hluav Taws Xob (Grid) nyob rau Lub Caj Ntuj Sov No

Ntau tshaj li 1.8 lab Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob ntawm PG&E Tau Txais Kev Tso Npe Nkag Yam Av Tas Naus Mav Rau hauv Txheej Txheem Pab Cuam Tshiab Thoob Plaws Lub Xeev uas Muab Cov Phaj Tshab rau Cov Neeg Uas Txo Tau Tus Nqi Hluav Taws Xob OAKLAND, Calif.— Nrog rau Txeej Txheem Pab Cuam …

Read More »

Muaj cov cai tshiab (federal regulations) tuaj uas cuam tshuam txog kev mus caij dav hlau nyob rau Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav (Spring) 2023 no. Npaj ua daim REAL ID tam sim no.

Yog koj tseem tsis tau ua daim REAL ID, nco ntsoov tias tsoom fwv txoj cai uas yuav tsum kom muaj daim REAL ID thiaj li ya tau dav hlau los yuav txog, ua rau Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav (Spring) no yog zaum kawg uas mus caij dav hlau es tsis muaj daim REAL ID los tau! Pib lub …

Read More »

Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Hauv Lub Zej Zos Uas Raws Kom Cuag Txoj Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Tau Raug Caw kom los mus Tso Npe Thov Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab uas Muaj txog li $10,000

Tshiab: PG&E Tshaj Tawm Kev Nthuav Dav txog Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM (STEM Scholarship Program) txhawm rau Xam Nrog Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thiab Cov Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Rau Cov Neeg Mes Kas Tawv Dub Rau Hauv Keeb Kwm (Historically Black Colleges and Universities) tib si …

Read More »

PG&E Nthuav Dav Enhanced Powerline Safety Settings Ntxiv Tom Qab Muaj Kev Ua Tiav Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Kub Hav Zoov Ntau Yam Tseem Ceeb Nyob Rau Lub Sij Hawm Ua Kev Ntsuam Xyuas Xyoo 2021

Cov Kev Teeb Qhaj Kom Nws Tua Hluav Taws Xob Yam Tsis Siv Neeg Tswj Tsis Dhau Li Ib-Kaum Ntawm Ib Chib (Xes Nkoos) Thaum Tshawb (Txhom) Tau ib qho Kev Phom Sij (Teeb Meem) Nyob Rau Ntawm Txoj Xaim Hluav Taws Xob PG&E Cog Lus Yuav Txhim Kho Kev Nthuav Dav Rau Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom …

Read More »

Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) Xam Tag Nrog Muaj Txog Li $87.13 Uas Tau Muab Siv rau Cov Ntawv Sau Nqi Lub Hli no

Nyiaj Khes Div (Credit) Hauv Daim Ntawv Sau Nqi txhawm rau los mus Tawm Tsam Kev Hloov Pauv Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua ntawm Lub Xeev Kom Thiaj Li Txuag Tau Cov Neeg Qhua Uas Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E Li Nyiaj NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. — Cov neeg qhua uas siv hluav taws …

Read More »

Sac City Unified, Lub Nroog Sacramento, thiab Comcast Koom Uake los Muab Internet Pub Dawb rau SCUSD Cov Tsev Neeg uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab

Sac City Cov Menyuam Txuas rau Muab Internet Pub Dawb rau Cov Tsev Neeg uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab rau 6 Lub Hlis Lub 5 Hlis Tim 6, 2020 SACRAMENTO, CA — Sacramento City Unified School District, hnub no lub nroog Sacramento, thiab Comcast tau tshaj tawm tias muaj ib qho xov xwm tshiab uas yog los muab internet …

Read More »

Pahayag nina Kalihim Wilbur Ross ng Kagawaran ng Kalakalan ng U.S. at ni Direktor Steven Dillingham ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga Kaayusan sa Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

ABRIL 13, 2020 — Paparating na ang 2020 Senso at marami pang mga sambahayan sa buong Amerika ang tumutugon araw-araw. Sa kasalukuyan, mahigit 70 milyong sambahayan ang tumugon, na kumakatawan sa mahigit 48% ng lahat ng sambahayan sa Amerika. Dahil sa biglaang pagkalat ng COVID-19, inaayos ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga operasyon sa 2020 Senso upang: Protektahan …

Read More »
Translate »