PG&E Muab Cov Kev Kuaj Xyuas Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Cua Kev Txhua Xyoo Pub Dawb los mus Pab Ua Rau Kom Sov thiab Nyab Xeeb Rau Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob

NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. — Nrog rau ntau lub hli uas muaj huab cua txias no tab tom los yuav txog nov, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tab tom ceeb toom rau cov neeg siv khoom kom hu mus teem caij kuaj xyuas kev nyab xeeb hauv tsev tsis them nyiaj ntawm lawv cov khoom siv roj. Nyob rau lub sij hawm uas tuaj mus ntsib nod, PG&E kuj tseem yuav rov qab taws cov teeb taws hluav taws xob rau kev sim rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cov cua sov los sis lwm cov khoom siv huav taws xob uas tau muab tua tseg nyob rau ntau lub hli ntawm caij ntuj sov lawm tib si.

Cov kev kuaj xyuas nod yuav pab ua kom paub tseeb tias cov khoom siv ua nkev, muaj xam nrog rau cov cua sov noj dej, cov thawv cua thiab cov tau ua mov ncu mov noj, uas tseem siv tau hauj lwm yam nyab xeeb lug thiab siv tau zoo, txhawm rau pab txo kev pheej hmoo kom txhob muaj pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) uas muaj kuab lom nyob rau hauv tsev. Pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) yog ib yam uas txaus ntshai tshaj plaws vim hais tias yus ntsia tsis pom, hnia tsis tau tus ntxhiab los sis yeej tsis muaj suab dab tsi li. Raws li lub chaw Center for Disease Control, txhua xyoo nyob rau hauv Teb Chaws Mes Kas mas muaj neeg yam tsawg txog li 430 leej neeg tau tag lub neej txoj sia los ntawm kev raug pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) uas muaj kuab lom thiab kwv yees li 50,000 leej neeg raug pw kho hauv tsev kho mob. 

“Txuag kom koj tsev neeg nyab zeeb tsis txhob raug cov kev phom sij ntawm pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) uas yog hu xov tooj mus rau PG&E txhawm rau teem sij hawm ua ib qho kev kuaj xyuas txog kev nyab xeeb ntawm cov khoom siv cua nkev pub dawb, thiab peb yuav xa ib tus neeg ua hauj lwm uas paub zoo txog fab tev niv ntawm PG&E) uas ua tau hauj lwm zoo tuaj mus rau ntawm koj tsev txhawm rau ua kev kuaj xyuas txog koj cov khoom siv hluav taws xob thiab txhawm rau rov qab taws koj cov teeb taws hluav taws xob rau kev sim.” Joe Forline, PG&E tus lwm thawj ntawm feem Gas Operations tau hais li ntawd.

Ua ntej yuav txog cov hli uas caij ntuj no txias thaum cov khoom siv cua nkev tha mab xaj feem tau pom tias siv feem ntau lawm, PG&E txhawb siab xav kom cov neeg qhua siv hluav taws xob los mus teem caij ua ib qho kev kuaj xyuas los ntawm kev hu xov tooj rau tus nab npawb xov tooj hu thov kev pab ntawm tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm 1-800-743-5000.

Cov Lus Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Cua Nkev Nyob Rau Lub Caij Ntuj No Uas Muaj Txiaj Ntsig Zoo

  • Nruab cov tshuab tshuaj ntsuam xyuas cov pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) kom ceeb toom qhia paub tias thaum cov pa kua roj nyob rau theem nce siab.
  • Tag nrho cov vaj tsev ntawm tsev neeg uas nyob ib yig hauv xeev California yuav tsum tau muaj cov tshuab txhom pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide).
  • Yuav tsum nruab cov tshuab txhom pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) rau txhua theem, kom ze rau ntawm cov chaw pw thiab cov chaw thuaj pais.
  • Cov cuab yeej no yuav tsum raug muab sim li ob zaug toj ib lub xyoo, thiab cov roj (batteries) yuav tsum raug muab hloov paub yog hais tias tsim nyog.
  • Kuaj xyuas hnub tag sij hawm (kas nuv) siv tau – cov tshuab txhom pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) feem ntau muaj sia ua tau hauj lwm ntev txog li tsib mus rau xya xyoo.
  • Tsis txhob siv cov khoom uas tsim cov theem pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) uas phom sij nyob rau sab hauv tsev, xws li cov tshuab hluav taws xob, cov chaw noj mov nyob rau sab nraud zoov, los sis cov tshuab cua sov uas muaj thaj propane.
  • Tsis txhob siv cov cuab yeej ua noj ua haus xws li cov taus ncu mov los sis cov qhov txos los ua kom tsev sov.
  • Thaum siv lub qhov cub los ua kom sov, xyuas kom paub tseeb hais tias lub qhov pa taws qhib es kom thiaj li muaj cua ntaus mus los tau yam nyab xeeb lug los ntawm lub raj pa taws ntawd.
  • Xyuas kom paub tseeb hais tias cov tshuab cua sov thiab cov khoom siv cua nkev tham mab xaj muaj kev ntaus cua mus los zoo.
  • Nias rau ntawm no rau mus saib cov lus qhia txog kev nyab xeeb txog ntawm cua sov nyob rau lub caij ntuj no thiab cov kev txuag nyiaj.

Yog hais tias koj ntshai tsam muaj pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) nyob rau hauv koj tsev, koj yuav tsum tau tawm mus rau sab nraum zoov kiag tam sim ntawd thiab hu rau 911. Yog hais tias ib tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm PG&E hnov ntxhiab tsw thooj li “qe qauj” nyob rau hauv los sis ib cheeb tsam puag ncig ntawm lawv tsev los sis lub lag luam, lawv yuav tsum khiav tawm kiag tam sim ntawm thiab tom qab ntawd hu rau 911 thiab PG&E ntawm 1-800-743-5000.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau cov lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Translate »