Hmong/Hmoob

Sac City Unified, Lub Nroog Sacramento, thiab Comcast Koom Uake los Muab Internet Pub Dawb rau SCUSD Cov Tsev Neeg uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab

Sac City Cov Menyuam Txuas rau Muab Internet Pub Dawb rau Cov Tsev Neeg uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab rau 6 Lub Hlis Lub 5 Hlis Tim 6, 2020 SACRAMENTO, CA — Sacramento City Unified School District, hnub no lub nroog Sacramento, thiab Comcast tau tshaj tawm tias muaj ib qho xov xwm tshiab uas yog los muab internet …

Read More »

Pahayag nina Kalihim Wilbur Ross ng Kagawaran ng Kalakalan ng U.S. at ni Direktor Steven Dillingham ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga Kaayusan sa Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

ABRIL 13, 2020 — Paparating na ang 2020 Senso at marami pang mga sambahayan sa buong Amerika ang tumutugon araw-araw. Sa kasalukuyan, mahigit 70 milyong sambahayan ang tumugon, na kumakatawan sa mahigit 48% ng lahat ng sambahayan sa Amerika. Dahil sa biglaang pagkalat ng COVID-19, inaayos ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga operasyon sa 2020 Senso upang: Protektahan …

Read More »

Kev Taw Qhia Pab Nrhiav Kev Kho Mob Uas Pheej Yig lossis Kom Tau Ntawv Pov Hwm Kev Kho Mob

▪ Nrhiav kev kho mob uas pheej yig ▪ Bridge to Benefits: MN Low-Cost Health Care Directory(www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory) Ntaus koj lub nras los mus nrhiav tej tsev kuaj mob uas pheej yig nyob ze koj. ▪ Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC) (https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/) Siv daim duab qhia chaw (map) lossis ntaus koj qhov chaw nyob los mus nrhiav ib lub …

Read More »
Translate »