Hmong/Hmoob

PG&E Muab Cov Kev Kuaj Xyuas Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Cua Kev Txhua Xyoo Pub Dawb los mus Pab Ua Rau Kom Sov thiab Nyab Xeeb Rau Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob

NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. — Nrog rau ntau lub hli uas muaj huab cua txias no tab tom los yuav txog nov, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tab tom ceeb toom rau cov neeg siv khoom kom hu mus teem caij kuaj xyuas kev nyab xeeb hauv tsev tsis them nyiaj ntawm lawv cov khoom siv roj. Nyob …

Read More »

Tam Sim No California DMV Muaj Qhov Kev Xaiv Tshwj Xeeb rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Tshaj 70 Xyoo rov saum

Lub Department of Motor Vehicles (DMV) xav pab koj ceev koj daim ntawv tsav tsheb kom koj tau tsav tsheb ntev li ntev tau yog koj tsav es tsis muaj teeb meem.  DMV muaj cov kev pab kom koj ua tau DMV cov ntaub ntawv hauv tsev los yog tom DMV qhov chaw ua hauj lwm hauv koj lub zos. …

Read More »

Cov Chaw Muab Kev Pab Tshiab thiab Nthuav Dav Tuaj Yeem Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Npaj Txhij rau Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Possible Public Safety Power Shutoffs) uas Tuaj Yeem Tshwm Sim Tau thaum Ze Lub Caij Cua Daj Cua Dub

Lub Kaum Hli Ntuj thiab Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Cov Huab Cua Tuaj Yeem Ua Rau Tshwm Sim Muaj Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs) Nyob rau Qhov Kawg Txhawm rau Los Tiv Thaiv Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Xeev Calif. – Txhawm rau …

Read More »

Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub (Climate Credit) los ntawm Qhov Khoos Kas Pab hauv Xeev Yuav Pab Txo Cov Nqi Nyob rau Lub Hli no

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Hauv Vaj Tse thiab Cov Neeg Qhua rau Fab Kev Lag Luam uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab yuav tau txais $39.30 Nyiaj Khes Div (Credit) ntawm Daim Ntawv Sau Nqi OAKLAND, Xeev Calif.— Ntau tshaj 5 million (sawm) tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric …

Read More »

Nyob Rau Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws (thiab Tag Nrho Lub Xyoo) Pab Koj Tsev Neeg npaj Kom Txhij yog hais tias muaj ib qho Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev Tshwm Sim

Pacific Gas and Electric Company Muab Cov Lus Taw Qhia txhawm rau Pab Koj Npaj Nroog Oakland, Xeev Calif..—Cov kev liam sim (disasters) muaj peev xwm tshwm sim tau yam tsis ceeb toom rau leej twg paub hlo li. Txhawm rau pab koj tsev neeg kom muaj kev nyab xeeb, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) muaj kev txhawb siab …

Read More »

3 Lub Tswv Yim rau Cov Neeg Nyuam Qhuav Tsav Tsheb Thawj Zaug

Kev mus xeem daim ntawv tsav tsheb yog ib yam uas loj tshaj plaws rau hauv ib tug neeg lub neej uas yog yam kev pab ua rau tus neeg ntawd muaj kev ywj pheej. Txawm koj yuav tsav tsheb thawj zaug lossis tus niam txiv ntawm ib tug, DMV cov kev pabcuam online yog txoj kev xaiv uas yooj …

Read More »

COV HAU KEV YOOJ YIM LOS TXUAG HLUAV TAWS XOB: Siv Cov Kauj Ruam No Kiag Tam Sim No Kom Npaj rau Cov Sab Cua Sov Heev uas Yuav Los Tom Ntej No

Cov Hau Kev Yooj Yim los Txo Kev Siv Hluav Taws Xob Nyob Rau Cov Teev Sij Hawm thaum Daim Phiaj Xav Tau Nce Siab OAKLAND, Xeev Calif.— Raws li ib feem ntawm peb xuv hauj lwm yam tsis tu ncua, Cov Hau Kev Yooj Yim los Txuag Hluav Taws Xob, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tseem tab tom …

Read More »

PG&E Ceeb Toom Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob txog ntawm qhov Kev Sib Tw Dag Txhaum Cai Uas Tshwm Sim thiab Muab Cov Lus Taw Qhia txog Txoj Hau Kev Uas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Pov Thaiv Tau Lawv Tus Kheej

Nroog OAKLAND, Calif. — Nyob rau hauv ntau lim tiam tsis ntev los no, PG&E tau txais ntau caum ntawm cov kev hais tawm qhia txog qho kev dag txhaum cai uas tshwm sim: cov neeg dag txog kev siv hluav taws xob tau hais tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd rau ib qho kev tso …

Read More »

Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) Ntawm Public Safety Power Shutoff Muab Cov Kev Ceeb Toom txog rau Cov Chaw Nyob Uas Dhau Ntawm Koj Lub Tsev Lawm Uas Tseem Ceeb rau Koj, Muaj Xam Nrog Rau Cov Tsev Kawm Ntawv los sis ib Tus Txheeb Ze Lub Tsev Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Twb Sau Npe Nkag Tag Ua Ntej Lub Rau Hlis Ntuj 2022 Nod Lawm Yuav Tsum Tau Rov Qab Sau Npe Dua Tshiab kom thiaj li Tau Txais Cov Kev Ceeb Toom No Txuas Ntxiv Mus Lub Cuab Yeej Online Muaj Txaij Ntsig Zoo Rau Cov Neeg Xauj Tsev, Tab Txawm Hais Tias …

Read More »

Txoj Kev Pab Cov Zej Zog Npaj rau thiab Tawm Tsam rau Cov Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Lwm Yam Kev Puas Tsuaj: PG&E Txhawb Pab Cov Koom Haum Hauv Zos uas Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig, Koom Haum Pab Ntshav Ntawm Teb Chaws Mes Kas (American Red Cross)

PG&E thiab Cov Koom Haum Tuam Txhab ntawm PG&E Tau Cog Lus Los Muab $1 Sawm (Lab) Nyiaj Pab rau Txoj Kev Pab Cuam thiab Kev Txhim Kho Kev Puas Tsuaj Kom Rov Zoo Li Qub Yam Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig nyob rau Xyoo 2022 thiab $750,000 Nyiaj Pab rau Red Cross Oakland, Xeev Calif. — Raws li cov neeg …

Read More »
Translate »