PG&E Txhawb nqa cov tub ntxhais kawm Northern thiab Central California tsom mus rau STEM Kev Kawm Ntawv Thov rau College Scholarships txog $ 10,000

Tsis tas li ntawd Employee Resource/Engineering Groups ntawm PG&E Kuj Tseem Muab Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab uas Xam Tag Nrho Yog $500,000 los mus Pab Rau Sawv Daws tib si

Nroog Oakland, Xeev Calif. — PG&E Corporation Foundation (PG&E Foundation) tab tom caw cov neeg tso npe thov kev pab kom los mus tso npe rau nws qhov Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) txhua xyoo uas pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tab tom caum cov qauv qhia ntawv feem Kev Kawm Qhia Txog Txuj Ci Fab Kev Txawj Ntse, Tev Naus Laus Zis, Kev Tawm Qauv thiab Kev Kawm Txog Kev Xam Zauv (Science, Technology, Engineering and Math, STEM).

PG&E Foundation yuav muab nyiaj pab xam tag nrho $350,000 pab rau 60 cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv uas xam tag nrho cov nyiaj pab yog $10,000, $5,000 thiab $2,500 rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam.

Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntsig Txog Feem STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarships) raug tawm qauv txhawm rau muab ib lub cib fim rau Cov Pej Xeem Hauv Xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) phaum neeg tshiab tom ntej nod kom tau kawm paub thiab kawm tiav kev kawm ntawv qib siab thiab pab txhawb nqa cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau tsim ua qee yam tshwm sim nyob rau hauv lawv cheeb tsam zej zos lawm los sis cov uas tau hla dhau ntau yam kev nyuaj ntawm ntiag tug los lawm.

“PG&E Corporation Foundation zoo siab los mus pab cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv caum cuag lawv cov kev npau suav ntawm kev dhau los mus ua ib cov kws kawm xaij (txuj ci fab kev txawj ntse), cov kws tsim tswv yim tshiab thiab cov kws tsim qauv nyob rau lub neej yav pem suab uas yuav muab cov kev txawj ntse ntawd rov qab los mus rau peb lub xeev thiab cov cheeb tsam zej zos thiab tso cov thaiv tuam tsev tseem ceeb rau peb lub neej yav pem suab uas muaj hluav taws xob huv si. Los tau ntau tshaj 10 lub xyoo lawm, uas peb tau pab cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv cov tsev neeg uas tej zaum yuav ntsib kev nyuaj txog rau kev them tus nqi kev kawm ntawv qib siab — thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav loj tshaj qhov uas pom peb cov tub ntxhais hluas tawg paj txi txiv thiab caum cuag lawv cov kev mob siab rau fab kev kawm ntawv li,” Carla Peterman, Koom Haum PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Ntawm Feem Saib Xyuas Txoj Cai (Executive Vice President), Tus Neeg Ua Hauj Lwm Ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Txhua Fab Ntawm Tuam Txhab thiab Kev Ruaj Ntseg Tseem Ceeb (Corporate Affairs and Chief Sustainability Officer), thiab Tus Thawj Coj ntawm Pawg Thawj Coj ntawm Lub Koom Haum (Chair of the Board of The Foundation) tau hais li ntawd.

Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship program) yuav pab txo qhov kev nyuaj siab txog fab nyiaj txiag ntawm kev mus kawm ntawv rau tsev kawm ntawv qib siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv cov tsev neeg tab txawm hais tias yuav muaj coob tshaj nod ntxiv los xij kom muaj tsawg. Xyoo tas los, PG&E Foundation tau ntxiv ib qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv tshiab txog li $5,000 uas tau pab ua rau cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv nce siab mus txog rau 20 cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntxiv — nce txij li ntawm 40 txog rau 60 cov tub ntxhais kawm ntawv.

Nyob rau xyoo 2022, uas yog teb raws li ib lub tswv yim hauv cov kev tso npe nrhiav kev kawm ntawv los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau raug lees txais tuaj mus kawm rau hauv Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thiab Cov Tsev Kawm Ntawv Txuj Siab Rau Cov Neeg Mes Kas Tawv Dub Rau Hauv Keeb Kwm (Historically Black Colleges and Universities, HBCUs), thiaj li tau nthuav dav txog kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab mus rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tab tom npaj siab yuav mus kawm rau hauv cov tsev kawm HBCUs nyob rau txhua qhov chaw hauv Teb Chaws Mes Kas, dhau ntawd lawm rau cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov tsev kawm ntawv txuj siab hauv xeev California tib si.

Txij li xyoo 2012 los, qhov Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) tau muab nyiaj pab li ntawm $7.1 sawm (million) daus las rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau kawm tiav uas yog saib raws txoj kev ua qauv qhia ntau fab txog kev ua thawj coj rau ntawm cheeb tsam zej zos, kev muaj yeej ntawm ntiag tug, kev xav tau kev pab fab nyiaj txiag thiab kev ua tiav ntawm fab kev kawm ntawv. Saib qhov vis dis aus no uas qhia txog qhov zoo ntawm qee cov muaj yeej nyob rau xyoo tas los.

Lub caij nyoog (kas nuv) thiab cov qauv 

Cov neeg tso npe thov kev pab uas nyiam muaj peev xwm kawm paub ntau ntxiv thiab tso npe tau nyob rau ntawm no. Hnub tag sij hawm tso npe yog Lub Peb Hlis Ntuj 15, 2024. Cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv nod yuav raug muaj rau sawv daws nyob rau Lub Yim Hlis Ntuj.

Yuav muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau sawv daws uas yog saib raws kev ua tiav ntawm fab kev kawm ntawv, kev koom tes thiab kev ua thawj coj uas ua tau zoo qauv qhia nyob rau hauv cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) ntawm tsev kawm ntawv thiab cheeb tsam zej zos, thiab kev xav tau kev pab fab nyiaj txiag. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau raws kom cuag cov qib kawm uas tsim nyog tau txais kev pab hauv cov qauv qhia ntawv ntawm STEM muaj xam nrog rau kev tawm qauv (engineering), koos pis tawj (computer), kev kawm qhia txog txuj ci fab kev txawj ntse (science)/cov lab npauv lus qhia paub (information systems), kev ruaj ntseg saum xais npawj (cybersecurity), cov kev kawm qhia txog txuj ci fab kev txawj ntse tsig txog ib puag ncig (environmental sciences), kev kawm txog kev xam zauv (math) thiab kev kawm txog fis xiv (phisics).

Cov kev tso npe thov kawm ntawv nod yog qhib rau:

  • Cov tub ntxhais kawm ntawv ze rau qhov yuav tiav lawm los sis cov neeg kawm ntawv tiav ntawm tsev kawm ntawv qib cuaj txog qib kaum ob
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau txais ib daim ntawv pov thawj GED
  • Cov tub ntxhais kawm tiav qib siab uas kawm tiav qib siab tam sim no
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis yog kawm raws li kev cai ib txwm los sis cov qub tub rog uas rov qab mus kawm ntawv los sis tab tom raws kom cuag lawv qhov qib kawm ntawv nyob rau qib siab thib ib
  • Cov neeg tso npe thov kev kawm yuav tsum tau nyob los sis yog ib tus neeg nyob nrog rau ntawm ib tus pej xeem hauv PG&E cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California; uas npaj siab yuav tso npe rau hauv qhov kev kawm tshawb fawb qib siab rau tag nrho xyoo kawm ntawv 2024-2025; thiab uas tab tom nrhiav lawv qhov qib kawm ntawv nyob rau qib siab thib ib nyob rau ntawm ib lub tsev kawm ntawv lab npauv plaub xyoos uas raug cai hauv xeev California los sis HBCU.

Cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv Rau Pab Pawg Feeem Saib Xyuas Peev Txheej Neeg Ua Hauj Lwm Ntawm PG&E

Dhau ntawm qhov Txheej Txheem Pab Cuam Ntsig Txog Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntawm STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarship Program) lawm, PG&E 11 cov pab pawg feem saib xyuas peev txheej neeg ua hauj lwm (employee resource groups, ERGs) thiab ob cov pab pawg koom lag luam uas feem saib xyuas kev tawm qauv (engineering networking groups, ENGs) kuj tseem muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv los mus pab rau tej qho tsis txaus them nqi ntawm kev kawm ntawv qib siab tib si. Cov nyiaj pab nod puav leej yog tau txais tag nrho los ntawm cov kev pab nyiaj pub dawb ntawm tus neeg ua hauj lwm, cov koob tsheej nqua hu kev pab nyiaj ntawm rau tus neeg ua hauj lwm thiab Cov Qhab Nab Tswj Xyuas txog Cheeb Tsam Zej Zos (Campaign for the Community), lub tuam txhab tus neeg ua hauj lwm uas muab qhov txheej txheem pab cuam. Txij li xyoo 1989 los, muaj ntau txhiab leej ntawm cov neeg tau txais kev pab ntawd tau txais cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntawm ERG/ENG ntau tshaj $6 sawm (million) daus las lawm. Ua ntawv thov tau nyob rau ntawm no.

Hais Txog PG&E Corporation Foundation

PG&E Corporation Foundation yog ib lub koom haum ywj pheej 501(c)(3) uas tsis vam nyiaj paj ntsig, cais los ntawm PG&E thiab txhawb nqa los ntawm PG&E Corporation.

Translate »