Hmong/Hmoob

Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub (Climate Credit) los ntawm Qhov Khoos Kas Pab hauv Xeev Yuav Pab Txo Cov Nqi Nyob rau Lub Hli no

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Hauv Vaj Tse thiab Cov Neeg Qhua rau Fab Kev Lag Luam uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab yuav tau txais $39.30 Nyiaj Khes Div (Credit) ntawm Daim Ntawv Sau Nqi OAKLAND, Xeev Calif.— Ntau tshaj 5 million (sawm) tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric …

Read More »

Nyob Rau Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws (thiab Tag Nrho Lub Xyoo) Pab Koj Tsev Neeg npaj Kom Txhij yog hais tias muaj ib qho Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev Tshwm Sim

Pacific Gas and Electric Company Muab Cov Lus Taw Qhia txhawm rau Pab Koj Npaj Nroog Oakland, Xeev Calif..—Cov kev liam sim (disasters) muaj peev xwm tshwm sim tau yam tsis ceeb toom rau leej twg paub hlo li. Txhawm rau pab koj tsev neeg kom muaj kev nyab xeeb, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) muaj kev txhawb siab …

Read More »

3 Lub Tswv Yim rau Cov Neeg Nyuam Qhuav Tsav Tsheb Thawj Zaug

Kev mus xeem daim ntawv tsav tsheb yog ib yam uas loj tshaj plaws rau hauv ib tug neeg lub neej uas yog yam kev pab ua rau tus neeg ntawd muaj kev ywj pheej. Txawm koj yuav tsav tsheb thawj zaug lossis tus niam txiv ntawm ib tug, DMV cov kev pabcuam online yog txoj kev xaiv uas yooj …

Read More »

COV HAU KEV YOOJ YIM LOS TXUAG HLUAV TAWS XOB: Siv Cov Kauj Ruam No Kiag Tam Sim No Kom Npaj rau Cov Sab Cua Sov Heev uas Yuav Los Tom Ntej No

Cov Hau Kev Yooj Yim los Txo Kev Siv Hluav Taws Xob Nyob Rau Cov Teev Sij Hawm thaum Daim Phiaj Xav Tau Nce Siab OAKLAND, Xeev Calif.— Raws li ib feem ntawm peb xuv hauj lwm yam tsis tu ncua, Cov Hau Kev Yooj Yim los Txuag Hluav Taws Xob, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tseem tab tom …

Read More »

PG&E Ceeb Toom Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob txog ntawm qhov Kev Sib Tw Dag Txhaum Cai Uas Tshwm Sim thiab Muab Cov Lus Taw Qhia txog Txoj Hau Kev Uas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Pov Thaiv Tau Lawv Tus Kheej

Nroog OAKLAND, Calif. — Nyob rau hauv ntau lim tiam tsis ntev los no, PG&E tau txais ntau caum ntawm cov kev hais tawm qhia txog qho kev dag txhaum cai uas tshwm sim: cov neeg dag txog kev siv hluav taws xob tau hais tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd rau ib qho kev tso …

Read More »

Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) Ntawm Public Safety Power Shutoff Muab Cov Kev Ceeb Toom txog rau Cov Chaw Nyob Uas Dhau Ntawm Koj Lub Tsev Lawm Uas Tseem Ceeb rau Koj, Muaj Xam Nrog Rau Cov Tsev Kawm Ntawv los sis ib Tus Txheeb Ze Lub Tsev Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Twb Sau Npe Nkag Tag Ua Ntej Lub Rau Hlis Ntuj 2022 Nod Lawm Yuav Tsum Tau Rov Qab Sau Npe Dua Tshiab kom thiaj li Tau Txais Cov Kev Ceeb Toom No Txuas Ntxiv Mus Lub Cuab Yeej Online Muaj Txaij Ntsig Zoo Rau Cov Neeg Xauj Tsev, Tab Txawm Hais Tias …

Read More »

Txoj Kev Pab Cov Zej Zog Npaj rau thiab Tawm Tsam rau Cov Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Lwm Yam Kev Puas Tsuaj: PG&E Txhawb Pab Cov Koom Haum Hauv Zos uas Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig, Koom Haum Pab Ntshav Ntawm Teb Chaws Mes Kas (American Red Cross)

PG&E thiab Cov Koom Haum Tuam Txhab ntawm PG&E Tau Cog Lus Los Muab $1 Sawm (Lab) Nyiaj Pab rau Txoj Kev Pab Cuam thiab Kev Txhim Kho Kev Puas Tsuaj Kom Rov Zoo Li Qub Yam Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig nyob rau Xyoo 2022 thiab $750,000 Nyiaj Pab rau Red Cross Oakland, Xeev Calif. — Raws li cov neeg …

Read More »

Nrog Rau Cov Kev Dag Txhaum Cai Txog Kev Siv Hluas Taws Xob Ntau Ntxiv Hauv Xyoo 2022, PG&E Thov Muab Cov Lus Qhia txog Txoj Kev Uas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Pov Thaiv Lawv Tus Kheej Tau Los Qhia Rau Sawd Daws

Nroog OAKLAND, Calif. — Vim muaj cov kev dag txhaum cai uas tso hom phiaj ncaj nraim rau cov neeg siv hluav taws xob uas tseem nyob rau qhov kev ntaus nqi uas poob siab txaus ntshai—feem ntau lawm yog los ntawm kev hu xov tooj, hauv online los sis kev sib ntsib tim ntsej tim muag kiag—Pacific Gas and …

Read More »

Raws li California Lub Caij Nyoog Hluav Taws Kub Hav Zoov uas Ib Txwm Pib, PG&E Yuav Qhib Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings) Kom Thoob Plaws Txhua Cov Cheeb Tsam Muaj Kev Phom Sij Ntawm Hluav Taws Kub Hnyiab Tas Li

Qhov Tev Naus Laus Zis (Technology) EPSS, Tau Qhib Siv thaum Xyoo 2021, Tseem Yuav Yog Qhov Tseem Ceeb Txuas Ntxiv Los Txo Tau Txoj Kev Tawg Tawm Txim uas Tuaj Yeem Ua Rau Muaj Kev Puas Tsuaj Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Xeev Calif. – Tuam Txhab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau hais tseg nyob rau …

Read More »

Npaj rau Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov: Cov Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Roj Hluav Taws Xob thiab Tshuab Hluav Taws Xob, Nrhiav Cov Chaw Muab Kev Pab Hauv Zej Zos nrog tus xov tooj 211 thiab Txhawb Pab rau Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Nrog Cov Kev Xav Tau ntawm Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau Thiab Fab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs)

PG&E Tseem Tab Tom Koom Tes nrog Cov Koom Haum Txum Nyob Rau Hauv Zej Zog, Lwm Cov Pab Pawg Koom Lag Luam los Muab Kev Txhawb Pab Thaum Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Calif.— Raws li lub caij muaj hluav taws kub hav zoov los txog ze zuj zus, cov kev npaj txhij rau xwm …

Read More »
Translate »