Cov Chaw Muab Kev Pab Tshiab thiab Nthuav Dav Tuaj Yeem Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Npaj Txhij rau Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Possible Public Safety Power Shutoffs) uas Tuaj Yeem Tshwm Sim Tau thaum Ze Lub Caij Cua Daj Cua Dub

Lub Kaum Hli Ntuj thiab Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Cov Huab Cua Tuaj Yeem Ua Rau Tshwm Sim Muaj Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs) Nyob rau Qhov Kawg Txhawm rau Los Tiv Thaiv Hluav Taws Kub Hav Zoov

OAKLAND, Xeev Calif. – Txhawm rau ua kom paub tseeb tias cov neeg siv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb nyob rau thaum lub sij hawm npaj tseg rau cov kev tua hluav taws xob kom muaj kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) muab cov kev pab cuam tshiab thiab nthuav dav rau cov neeg siv hluav taws xob nyob rau kis uas tseev kom muaj Public Safety Power Shutoffs (PSPS) nyob rau lub caij nplooj ntoos zeeg no. Vim tias kev muaj cua daj cua dub loj heev tuaj yeem ua rau cov ntoo thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj los khuam rau cov hlua hluav taws xob thiab tuaj yeem ua rau pib muaj hluav taws kub hav zoov, PG&E yuav tsum tau tua hluav taws xob nyob rau thaum lub sij hawm huab cua qhuav, muaj cua daj cua dub.

Txhua xyoo, PG&E txhawb txheej khoos kas pab xwm txheej PSPS raws txoj kev rov kho lub peev xwm kom zoo txhawm rau los txheeb xyuas thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev muaj hluav taws kub hav zoov uas puas tshuaj loj heev. Tau muaj kev txo nqi txog 88% rau cov neeg siv hluav taws xob uas raug cuam tshuam los ntawm xwm txheem PSPS nyob rau xyoo 2021 yog piv rau xyoo 2020, thiab muaj kev txo nqi txog 43% nyob rau lub sij hawm ntawm kev tua hluav taws xob thaum lub sij hawm muaj ib qho PSPS nyob rau xyoo 2021 yog piv rau xyoo 2019.

“Txoj kev txhim kho lab npauv ua hauj lwm thiab huab cua kom haum txhais tias qhov xwm txheej PSPS raug cuam tshuam tsawg dua rau cov neeg siv hluav taws xob nyob rau xyoo dhau los nyob rau xyoo 2020 thiab 2019,” tau hais tseg los ntawm Mark Quinlan, Tus Lwm Thawj Coj ntawm Lab Npauv Tswj Xyuas Hluav Taws Xob ntawm PG&E. “PG&E tseem siv qhov xwm txheej PSPS ua qhov chaw kawg los tiv thaiv hluav taws kub hav zoo uas puas tsuaj loj heev. Txhua hnub, PG&E ua hauj lwm hnyav heev txhawm rau los tawm tsam rau txoj kev hloov pauv huab cua txhua hnub ntawm lub xeev, txo txoj kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov thoob plaws txhua txhia qhov chaw ntawm thaj chaw muab kev pab cuam thiab ua kom lab npauv ua hauj lwm muaj kev nyab xeeb dua qub.”

Xyoo no, PG&E muab ntau cov cuab yeej rau cov neeg siv hluav taws xob txhawm rau pab lawv npaj kom txhij thiab nyob tau yam nyab xeeb nyob rau thaum lub sij hawm tua hluav taws xob raws li tau npaj tseg:

 • Qhov Khoos Kas Pab Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Tshuab Hluav Taws Xob thiab Roj Hluav Taws Xob (Generator and Battery Rebate Program) tau muab nthuav dav los muab nyiaj tau txais rov qab txog $300 rau cov neeg siv hluav taws xob nyob rau hauv High Fire-Threat Districts (HFTD) Theem 2 los sis 3 thiab/los sis tau txais kev pab cuam los ntawm Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)-txheej txheem hluav taws xob uas tau txais kev tiv thaiv. Yog tias tus neeg siv hluav taws xob nyob sab nraud ntawm HFTD tab sis tau txais kev pab cuam los ntawm EPSS-txheej txheem hluav taws xob uas tau txais kev cuam tshuam, lawv yuav tsum tau ntsib rau qhov xwm txheej PSPS li ob los sis ntau zaus nyob rau tam sim no txhawm rau kom tsim nyog.
 • Cov kev txo nqis rau kev pw tsev tos qhua loj tam sim no kuj muaj siv tam li yog qhov kev pab cuam tshiab rau cov neeg siv hluav taws xob uas tseem tab tom tau ntsib xwm txheej PSPS. PG&E tseem tab tom koom ua pab pawg nrog Cov Tsev Tos Qhua Loj & Cov Chaw Ncig Ua Si IHG, Tsev Txais Tos Qhua Hyatt, Tsev Txais Tos Qhua Choice, thiab Tsev Txais Tos Qhua Wyndham txhawm rau muab cov chav pw uas txo nqi rau cov neeg siv hluav taws xob tam li ib qho chaw nyab xeeb nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev tua hluav taws xob.
 • Cov Chaw Saib Xyuas Kev Pab Cuam Hauv Lub Zej Zos (Community Resource Centers, CRCs) tau nthuav dav los muab kev nkag cuag tau rau txoj kev thauj mus los rau thiab los ntawm  (CRCs) rau cov neeg siv hluav taws xob hauv Nroog Shasta, Nroog El Dorado, Nroog Fresno, Nroog Marin, Nroog Sonoma, Nroog Solano, Nroog Stanislaus, Nroog San Joaquin, Nroog Tuolumne, Nroog Amador, Nroog Calaveras, thiab Nroog San Francisco thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS.
 • Cov neeg siv hluav taws xob uas vam khom hluav taws xob rau cov khoom siv los sis cov thev naus laus zis pab cuam rau fab kev kho mob uas tsim nyog rau lub koom haum ntawm qhov Khoos Kas Pab Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Cov Neeg Xiam Oob Qhab Los Ntawm Kev Liam Sim (Disability Disaster Access and Resources, DDAR), ntawm PG&E thiab California Foundation for Independent Living Centers. Qhov khoos kas pab no txhawb pab rau cov neeg uas muaj kev xav tau rau fab kho mob thiab txoj kev ua neej nyob ywj pheej nrog rau:
  • Kev tsim ib qhov phiaj xwm kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev
  • Kev ua ntawv thov rau qhov Medical Baseline Program
  • Kev ua ntawv thov rau lub roj hluav taws xob npaj cia siv hom nqa tau mus los
  • Tau txais tsab cai ADA)-uas nkag cuag tau kev siv tsheb thauj mus los thiab/los sis tsev tos qhua loj nyob thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS
  • Tau txais kev pauv khoom noj nyob rau thaum lub sij hawm thiab tom qab muaj xwm txheej PSPS

Cov Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob

PG&E qhia cov ntaub ntawv qhia paub ua ntej thiab nyob rau thaum lub sij hawm muaj xwm txheej PSPS kom sai li sai tau. Xyoo tshiab no, cov kev ceeb toom yuav raug xa tawm tuaj rau thaum hnub thiab hmo ntuj tib si, nyob ntawm seb thaum huab cua qhuav, cua daj cua dub tshwm sim thiab yuav tua hluav taws xob nyob rau thaum twg.  PG&E nkag siab tias qhov no tuaj yeem txhais tau tias cov neeg siv hluav taws xob yuav raug hu thaum hmo ntuj thiab paub txog qhov tsis yooj yim uas yuav rau ua tshwm sim tau. Xyoo dhau los, PG&E tsis tau xa cov kev ceeb toom nyob rau ncua nruab nrab cov sij hawm txij thaum 9 teev tsaus ntuj txog 8 teev sawv ntxov. Txawm li cas los xij, vim yog cov cai tseev kom ua los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC), txoj cai no thiaj tau raug hloov kho tshiab. Txawm hais tias yuav paub huab cua tsis meej los xij, PG&E cov hom phiaj los xa cov ntawv ceeb toom raws kev hu xov tooj, kev sau ntawv xov tooj thiab kev xa email li ob hnub ua ntej muaj xwm txheej PSPS, ib hnub ua ntej, ua ntej kiag thaum tua hluav taws xob, thaum hluav taws xob raug tua lawm thiab txhua txhia hnub kom txog ntua rau thaum rov tso hluav taws xob rov qab tuaj. PG&E tseem yuav xa cov ntawv ceeb toom yog tias xwm txheej PSPS tsis raug npaj tseg ntxiv lawm. Cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem xyuas kom paub txog lawv cov ntaub ntawv qhia paub lub chaw tiv tauj tam sim no raws txoj kev mus saib pge.com/myalerts.

Cov Kev Ceeb Toom Qhia txog Chaw Nyob (Address Alerts)

Cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem tau txais cov kev ceeb toom txog xwm txheej PSPS rau hauv cov chaw nyob tseem ceeb xws li lawv niam lawv txiv lub tsev, lawv cov me nyuam lub tsev kawm ntawv los sis lawv cov chaw lag luam raws kev sau ntawv los sis kev hu xov tooj ua 16 hom lus. Cov neeg siv hluav taws xob thiab cov tswv tuav tswj uas tsis muaj as khauj tuaj yeem sau npe nkag rau Cov Kev Ceeb Toom Qhia txog Chaw Nyob ntawm pge.com/addressalerts.

Lub Chaw Nthuav Qhia Cov Vis Dis Aus Kev Nyab Xeeb ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov

Txhawm rau pab cov neeg siv hluav taws xob npaj rau qhov xwm txheej ceev uas tuaj yeem tshwm sim tau vim los ntawm qhov kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov ncua tuaj, PG&E tseem tab tom nthuav dav nws cov khoom siv rau kev nyab xeeb thiab kev npaj txhij rau hluav taws kub hav zoov ntawm qhov cuab yeej hauv online. Lub chaw nthuav qhia Cov Vis Dis Aus Kev Nyab Xeeb ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov hauv online uas muab kev pab cuam tam li lub khw muag khoom ib zaug nrog cov vis dis aus tsav xyuas kom yooj yim txog kev txhawb pab cov neeg siv hluav taws xob thiab cov thawj kauj ruam rau txoj kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov. 

Kev txheeb saib kom tob ntawm cov neeg siv hluav taws xob ua ntej, nyob rau thaum lub sij hawm thiab tom qab muaj xwm txheej PSPS tuaj yeem muaj siv nyob ntawm pge.com/pspsresources. Cov ntaub ntawv qhia paub hais txog txoj hauv kev uas PG&E ua hauj lwm txhua hnub txhawm rau kom txo qis kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov tuaj yeem nrhiav pom ntawm pge.com/cwsp.

Hais Txog PG&E Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »