Raws li California Lub Caij Nyoog Hluav Taws Kub Hav Zoov uas Ib Txwm Pib, PG&E Yuav Qhib Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings) Kom Thoob Plaws Txhua Cov Cheeb Tsam Muaj Kev Phom Sij Ntawm Hluav Taws Kub Hnyiab Tas Li

Qhov Tev Naus Laus Zis (Technology) EPSS, Tau Qhib Siv thaum Xyoo 2021, Tseem Yuav Yog Qhov Tseem Ceeb Txuas Ntxiv Los Txo Tau Txoj Kev Tawg Tawm Txim uas Tuaj Yeem Ua Rau Muaj Kev Puas Tsuaj Hluav Taws Kub Hav Zoov

OAKLAND, Xeev Calif. – Tuam Txhab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau hais tseg nyob rau hnub no tias nws Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings, EPSS) tam sim no pov thaiv tau yam kwv yees yog 3 lab leej neeg, los sis ntau dua 1 lab leej neeg qhua siv hluav taws xob, uas nyob hauv cov cheeb tsam muaj kev phom sij ntawm hluav taws kub hnyiab tas li hauv lub tuam txhab li cheeb tsam kev pab cuam.

Cov kev teeb tsim txhawb pab kev nyab xeeb yuav tua hluav taws xob nyob rau ib feem kaum feeb (second) thaum muaj tej yam dab tsi yuam kev, xws li cov ceg ntoo poob los raug txoj hlua hluav taws xob, uas qhov ntawd raug kuaj pom. Xyoo tas los, ntawm 170 txheej txheem hluav taws xob uas muaj cov kev teeb tsim kev nyab xeeb raug qhib siv tau, muaj kev txo qis tau txog li 80% ntawm cov kev tawg tawm txim cig uas tau tshaj tawm raws-CPUC nyob rau hauv hauv Cov Cheeb Tsam Nroog Uas Muaj Hluav Taws Kub Tas Li (High Fire Threat Districts) uas tuaj yeem ua rau muaj hluav taws kub hav zoov, yog muab piv rau qhov kev xam nruab nrab ntawm peb lub xyoos dhau los.

Saib raws EPSS txoj kev vam meej nyob rau xyoo 2021 raws li qhov pov thawj ua rau pom tau ntawm qhov tev naus laus zis (technology) kev teeb thaiv hluav taws kub hav zoov, PG&E tau nthuav dav qhov kev txheej txheem pab cuam rau ntau tshaj li 1,000 cov txheej txheem hluav taws xob uas suav vij vog ntau tshaj 25,000 txoj hlua faib cais hluav taws xob nyob rau cov cheeb tsam muaj kev phom sij ntawm hluav taws kub hnyiab tas li nyob rau xyoo no nrog rau kwv yees li 18,000 mais ntawm txoj hlua hluav taws xob uas nyob ib sab ntawm cov feem lab npauv.

Txog rau Lub Rau Hli Ntuj 1, cov txiaj ntsig zoo nyob rau xyoo 2022 uas theej qauv los ntawm cov uas ua nyob rau xyoo 2021, vim tias muaj kev txo qis 82% ntawm cov kev tawg tawm txim cig uas tau tshaj tawm raws-CPUC uas tuaj yeem ua rau muaj hluav taws kub hav zoov, yog muab piv rau qhov kev xam nruab nrab ntawm peb lub xyoos dhau los (2018-2020).

PG&E npaj siab tseg tias cov kev teeb tsim kev nyab xeeb tseem yuav tuaj yeem qhib tau li 700 txog 800 cov txheej txheem hluav taws xob nyob rau tam sim no mus txog rau thaum xaus ntawm lub caij nyoog hluav taws kub hav zoov. Rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm lwm cov txheej txheem hluav taws xob khwv yees li 200 txheej, qhov tev naus laus zis (technology) yuav tuaj yeem qhib siv tau nyob rau hnub uas muaj Kab Ntawv Liab Ceeb Toom thiab yuav tua kev siv thaum muaj huab cua tsis zoo, xws li ntuj dub tsuas huab heev raws ntug hiav txwv, uas qhov no yog qhov zoo.

Txawm hais tias cov kev teeb tsim kev nyab xeeb no pab tswj kom peb cov neeg siv hluav taws xob muaj kev nyab xeeb thiab tiv thaiv tau hluav taws kub hav zoo lawm los xij, cov kev teeb tsim no kuj tseem tuaj yeem ua rau muaj kev tua hluav taws xob nrog thiab. Yeej paub txog tias nws nyuaj heev li rau txoj kev uas tsis muaj hluav taws xob siv, PG&E tab tom lis cov kauj ruam los txo lub nra ntawm cov kev tua hluav taws xob rau cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zos.

“Thaum peb cheem cov kev tawg tawm txim kub tau, ces peb tuaj yeem cheem tau hluav taws kub hav zoov,” Mark Quinlan, tus lwm thawj coj ntawm cov hauj lwm kev xa & kev faib cais hluav taws xob ntawm lub tuam txhab tau hais tseg. “Cia li los tso siab tau tias peb ua hauj lwm txhua hnub los tiv thaiv cov kev tua hluav taws xob thiab ua kom rov qhib hluav taws xob siv tau kom sai yog tias thaum nws tshwm sim.”

Qee cov kauj ruam uas PG&E tseem tab tom ua los txo cov kev tua hluav taws xob yog suav nrog:

  • Ua kom muaj txoj kev ntseeg siab thiab cov kev txhim kho fab kev ua hauj lwm los txo cov teeb meem cuam tshuam rau cov neeg siv hluav taws xob los ntawm kev tua hluav taws xob kom tsawg tuaj nyob rau txoj hlua qhib siv kev teeb tsim kev nyab xeeb
  • Luaj thiab tshem tawm cov nroj tsuag hauv qhov chaw teev hom phiaj tseg txhawm rau txhim kho kom muaj kev ntseeg tau

PG&E muab cov cuab yeej siv tshiab nyob rau ntawm nws lub vev xaib, uas cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem nkag mus ntaus lawv qhov chaw nyob rau thiab saib seb puas muaj kev teeb tsim kev nyab xeeb nyob rau tam sim no uas tau qhib rau hauv txheej txheem hluav taws xob uas ua hauj lwm rau lawv lub tsev los sis lub chaw lag luam. Nws muaj nyob rau ntawm www.pge.com/outages.

Thaum muaj kev tua hluav taws xob tshwm sim ntawm qhov txheej txheem hluav taws xob uas qhib siv-EPSS, PG&E cov neeg ua hauj lwm saib xyuas cov kab hlua hluav taws xob yuav los kuaj xyuas seb puas muaj kev puas tsuaj los sis kev phom sij. Cov kev mus ncig kuaj xyuas yog siv dav hlau kiv tshuab, tsheb thauj khoom loj los sis taug kev mus ncig saib nyob rau thaum nruab hnub. Nyob rau qee qhov xwm txheej, tuaj yeem yuav muaj kev kuaj saib xyuas thaum hmo ntuj. Los txog ntua rau xyoo no, cov txheej txheem hluav taws xob uas tau qhib siv nrog EPSS twb tau ntsib cov kev tua hluav taws txog li 205 zaus lawm, nrog rau qhov xam nruab nrab ntawm lub sij hawm rov qhib hluav siv tshiab yog li ntawm 3.5 xuaj moos, muaj txoj kev txhim kho dua tshiab ze li 50% nyob rau thaum lub sij hawm tua hluav taws xib yog muab piv rau xyoo tas los.

Rau cov neeg siv hluav taws xob uas tau txais kev pab cuam los ntawm qhov txheej txheem hluav taws xob uas qhib siv-EPSS, PG&E muaj cov chaw muab kev pab cuam uas siv tau los pab npaj rau cov kev tua hluav taws xob thiab kev nyob nyab xeeb, suav nrog:

  • Txheej Txheem Pab Cuam Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Tshuab Hluav Taws Xob (Generator Rebate Program) yog ib qho kev pab cuam txo nqi rau cov neeg siv hluav taws xob uas siv los nqus qhov dej tshau (well water), cov neeg siv hluav taws xob uas nyob hauv peb qhov Txheej Txheem Pab Cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob thiab qee cov chaw lag luam me. Rau xyoo 2022, peb tau nthuav pob nyiaj pab thiab qhov kev muaj cai tsim nyog dav tuaj lawm.
  • Txheej Txheem Pab Cuam Roj Hluav Taws Xob Hom Nqa Mus Los Tau rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog nyob rau peb qhov Txheej Txheem Pab Cuam Lub Hauv Paus Fab Kev Kho Mob uas nyob hauv cheeb tsam muaj teeb meem hluav taws kub tas li los sis tau ntsib Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoff, PSPS) ob zaug los sis ntau tshaj ntawd txij li xyoo 2020. Rau xyoo 2022, peb tau tshem tawm cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau txog ntawm cov nyiaj khwv tau los.
  • Lub Tshuab Xa Khaws Hluav Taws Xob Cia tau muab rau txhua tus neeg siv hluav taws xob ntawm cov txheej txheem hluav taws xob uas siv tau EPSS, ua rau nws muaj kev yooj yim dua thiab nyab xeeb dua rau cov neeg siv hluav taws xob los txuas tau lub tshuab rau lub tshuab hluav taws xob.

Cov kev teeb tsim kev txhawb pab kev nyab xeeb no tsuas yog ib feem ntawm PG&E li Txheej Txheem Pab Cuam Fab Kev Nyab Xeeb Los Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov Nyob Hauv Zej Zog xwb, uas suav nrog kev tso 10,000 mais hlua hluav taws xob faus hauv qab av, kev tsim cov lab npauv txiav cais hluav taws xob me (microgrids) los ua kom cov chaw tseem ceeb hauv zej zog muaj hluav taws xob siv tau thaum muaj kev tua hluav taws xob thiab kev muaj cov cuab yeej siv rau kev ceeb toom qhia paub ntau zuj zus tuaj xws li chaw qhia huab cua thiab cov koob yees duab uas qhia tau lub ntsiab tseeb. Cov ntaub ntawv qhia paub tuaj yeem nrhiav tau ntawm www.pge.com/wildfiresafety

Hais Txog PG&E Lub Tuam Txhab Pacific Gas tnd Electric Company, lub chaw muag khoom ntawm Koom Haum PG&E (NYSE: PCG), yog kev sib koom lis dej num ntawm cov roj nkev xeeb txawv thiab cov hluav taws xob ua ke ntau dua 16 sawm leej neeg thoob plaws 70,000 mais swm fab puv meem (square miles) hauv California Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb.  Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »