Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub (Climate Credit) los ntawm Qhov Khoos Kas Pab hauv Xeev Yuav Pab Txo Cov Nqi Nyob rau Lub Hli no

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Hauv Vaj Tse thiab Cov Neeg Qhua rau Fab Kev Lag Luam uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab yuav tau txais $39.30 Nyiaj Khes Div (Credit) ntawm Daim Ntawv Sau Nqi

OAKLAND, Xeev Calif.— Ntau tshaj 5 million (sawm) tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric Company (PG&E) yuav tau txais Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub hauv Xeev California (California Climate Credit) nyob rau ntawm lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob nyob rau lub hli no. Cov nyiaj khes div tau raug tsim los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC) uas yog ib feem ntawm lub xeev txoj kev siv zog pab los tawm tsam kev hloov ntawm huab cua txhua hnub. PG&E txaus siab los mus muab nyiaj khes div kom raws sij hawm es thiaj li yuav pab txo tau cov ntawv sau nqi hluav taws xob ntawm tus neeg siv hluav taws xob nyob rau lub hli no.

Dhau ntawm cov neeg siv hluav taws xob hauv vaj tse lawm, cov neeg siv hluav taws xob rau fab kev lag luam uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab yuav tau txais Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub hauv Xeev California (California Climate Credit) nyob rau thawj zaug.

Cov neeg siv hluav taws xob nyob hauv vaj tse yuav tau txais qhov nyiaj khes div $39.30 ntawm lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob nyob rau Lub Kaum Hli Ntuj, yog muab piv rau cov nyiaj khes div ntawm lub caij nplooj ntoos zeeg dhau los yog sib nrug li $17. Qhov no yog qhov nyiaj khes div thib ob ntawm lub xyoo rau cov yim neeg uas nyob hauv vaj tse. Thaum Lub Plaub Hlis Ntuj, cov neeg siv roj as xeeb txawv hauv vaj tse tau txais nyiaj khes div $47.83 thiab cov neeg siv hluav taws xob hauv vaj tse tau txais nyiaj khes div $39.30.

Cov neeg siv ob qhov kev pab cuam ntawd tib si pom tias tau txais cov nyiaj khes div tag nrho yog $87.13 nyob rau hauv Lub Plaub Hlis Ntuj yog li ntawd suav xam nrog qhov nyiaj khes div ntawm Lub Kaum Hli Ntuj yog $39.30 nrog, ces cov nyiaj khes div tag nrho nyob rau xyoo no yog ntau dua $126.

Nyob rau thawj zaug, cov neeg siv hluav taws xob hauv lub chaw lag luam me kuj yuav tau txais nyiaj khes div li $39.30. Cov neeg siv hluav taws xob hauv lub chaw lag luam me uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab yuav tau txais ob zaug qhov nyiaj khes div yog tias lawv tsim nyog rau ob qho nyiaj khes div tib si ntawm xyoo 2022 (Lub Plaub Hlis Ntuj thiab Lub Kaum Hli Ntuj). Pib xyoo 2023, cov neeg siv hluav taws xob ntawm lub chaw lag luam uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab yuav tau txais qhov nyiaj khes div ob zaug hauv ib xyoos nrog rau cov neeg siv hluav taws xob hauv vaj tse. 

Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub hauv Xeev California (California Climate Credit) yog ib qho ntawm ntau cov khoos kas pab cuam uas tsim los ua tam li feem ntawm Txoj Cai Kev Hais Daws Teeb Meem Ntiaj Teb Sov (Global Warming Solutions Act) ntawm Xyoo 2006. Nws xav kom cov tsev tsim hluav taws xob, cov chaw muag roj av xeeb txawv, thiab lwm cov lag luam tuam txhab tsim khoom uas tso cov cua phem ua rau vaum yuav tsum tau yuav cov ntawv tso cai tsim tau pa qias uas muaj tshuaj nyob nrog pob zeb (carbon pollution permits). Qhov nyiaj khes div no yog ib qho nyiaj sib koom ntawm cov kev them nqi ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas tau los ntawm lub xeev qhov khoos kas pab cuam.

Cov Hauv Kev Pab Ntxiv los Txo Cov Nqi Hluav Taws Xob Kom Qis Tuaj
PG&E muab ntau cov txheej txheem pab cuam sib txawv los mus pab cov neeg siv hluav taws xob txuag nyiaj thiab hluav taws xob.

Cov cuab yeej ntse kuj tuaj yeem pab cov neeg siv hluav taws xob los tswj hwm kev siv hluav taws xob thiab cov nqi hluav taws xob tau. Xyoo no, cov neeg koom nkag tshiab rau hauv PG&E li txheej txheem pab cuam SmartAC yuav tau txais $75 rau lub tshuab tsim cov sov uas twb yeej muaj lawm los sis $120 tawm ntawm kev yuav lub tshuab tsim cov sov tshiab. Qhov kev pab cuam yeem pab dawb pab txhawb txoj kev ntseeg siab tau rau cov lab npauv txiav cais hluav taws xob (grid) raws txoj kev txhawb cov neeg koom los hloov ncua sij hwm siv hluav tawm xob tawm mus thaum uas nws xav tau ntau tshaj.

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv hais txog Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub (Climate Credit), mus saib tau rau ntawm California Public Utilities Commission (CPUC) nplooj vas sab hais txog Nyiaj Khes Div Rau Huab Cua Txhua Hnub hauv Xeev California (California Climate Credit).

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »