Nyob Rau Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws (thiab Tag Nrho Lub Xyoo) Pab Koj Tsev Neeg npaj Kom Txhij yog hais tias muaj ib qho Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev Tshwm Sim

Pacific Gas and Electric Company Muab Cov Lus Taw Qhia txhawm rau Pab Koj Npaj

Nroog Oakland, Xeev Calif..—Cov kev liam sim (disasters) muaj peev xwm tshwm sim tau yam tsis ceeb toom rau leej twg paub hlo li. Txhawm rau pab koj tsev neeg kom muaj kev nyab xeeb, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) muaj kev txhawb siab cov neeg siv hluav taws xob kom los mus sib tham nrog lawv cov tsev neeg los sis cov neeg ua hauj lwm ua ke thiab los mus tsim cov phiaj xwm kev npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev.

Lub Cuaj Hlis Ntuj yog Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws, thiab xyoo no Federal Emergency Management Agency muaj ib lub ntsiab lus tias – “Lub neej txoj sia uas koj tau tsim muaj ntawd nws muaj nuj nqis tam li kev pov thaiv. Npaj rau cov kev liam sim (disasters) txhawm rau tsim ib qho puav pheej uas kav mus ib txhis rau koj thiab koj tsev neeg.”

Kev siv sij hawm me ntsis los mus npaj rau cov xwm txheej kub ceev hnub no muaj peev xwm pab tsim tau ib qho kev sib txawv uas loj heev yog hais tias muaj ib qho kev liam sim (disaster) tshwm sim nyob rau ntawm koj tsev los sis koj lub lag luam, Angie Gibson, PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm ntawm Feem Saib Xyuas Kev Npaj Rau Thaum Muaj Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev thiab Cov Lus Teb tau hais li ntawd

“Kuv pab pawg thiab kuv tsi ntsees rau kev npaj ntawm lub xyoos puag ncig.  Peb ntseeg ruaj siab hais tias lub sij hawm uas tau siv rau kev npaj rau cov xwm txheej kub ceev yuav phiaj yeeg pom txog tias tsis yog rau peb qhov kev mob siab rau txog rau cov cheeb tsam zej zos uas peb pab cuam nkaus xwb, tab sis mas kuj tseem yog ib qho kev nqis peev rau lub neej yav pem suab tib si. Peb npaj tau zoo npaum li cas hnub no ces, peb muaj peev xwm hais daws tau sai npaum li ntawd thaum muaj cov xwm txheej kub ceev tshwm sim,” Gibson tau hais li ntawd.

Gibson tau hais tias cov pab pawg no, ntawm cov kws kawm paub txog fab xwm txheej huab cua hauv ntiaj teb thiab cov kws kawm paub txog av thiab pob zeb txog rau cov thawj tswj xyuas hauj lwm txog fab xwm txheej kub ntxhov ceev thiab cov thawj coj saib xyuas kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws ntawm fab hauj lwm, ua hauj lwm txhua hnub txhawm rau los mus pab PG&E thiab peb cov neeg siv hluav taws xob npaj rau cov hluav taws kub hav zoov, cov av qeeg, kev roob hluav taws tawg, los sis cov cua daj cua dub loj. Tsis tas li ntawd nws kuj tseem txhawb siab rau cov neeg siv hluav taws xob kom los mus kuaj xyuas nrog lawv cov kws uas paub zoo rau feem kev npaj rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev hauv lub zej zos tib si.

“Mus saib lub vas sab (website) ntawm feem County Emergency Services uas nyob ze rau cheeb tsam ntawm koj thiab nkag siab txog cov kev pheej hmoo thiab cov kev phom sij nyob rau ib puag ncig ntawm koj,” nws tau hais li ntawd. “Qhov no yuav muab tau ib qho ciaj ciam ua hauj lwm zoo kom paub txog yam uas koj yuav tsum tau npaj rau thiab kev yuav txuag koj tsev neeg thiab cov neeg nyob koom zej zos kom muaj kev nyab xeeb tau li cas.”

Txhawm rau pab koj pov thaiv koj tsev neeg, PG&E lub chaw Safety Action Center muab cov lus taw qhia txog kev npaj cov phiaj xwm kev npaj rau xwm txheej kub ntxhov ceev thiab lwm cov hau kev los mus pab koj tsev neeg kom muaj kev nyab xeeb. Thaum tab tom npaj koj cov khoom siv rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev, ua zoo xav txog cov lus taw qhia no –

  • Muaj yam tsawg li ib kas loos (gallon) ntawm dej haus toj ib hnub rau txhua tus neeg nyob rau hauv koj yim neeg.
  • Txuag ib qho khoom ntawm yam khoom noj khoom haus uas tsis txawj tuag uas yooj yim rau kev npaj yam tsis tas yuav siv hluav taws xob hlo li.
  • Xyuas kom paub tseeb hais tias koj muaj ib tus qhib kos poom uas tsis siv hluav taws xob, ua ke nrog rau cov twj tais diav txhij vog rau thaum uas koj yuav tsum tau tawm ntawm koj tsev mus thaum muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev.
  • Txuag koj cov xov tooj ntawm tes thiab ua zoo xav txog ib lub roj xaj uas nqa mus los tau yooj yim rau kev xaj cov xov tooj thiab lwm cov cuab yeej uas siv hluav taws xob ntawm ntiag tug xws li cov koos pis tawj lev thov (laptops).
  • Txuag kom tau ib qho ntaub ntawv teev txog cov tshuaj thiab cov ntaub ntawv sau qhia yuav tshuaj uas tsim nyog muaj ntawd.

Tsis tas li ntawd lub vas sab (website) ntawm Ready.Gov kuj tseem muab ntau yam ntawm cov cuab yeej rau kev npaj thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev thiab cov lus taw qhia muaj xam nrog rau cov hau kev los mus npaj koj tsev neeg txhawm rau hais daws teeb meem ua ntej, lub sij hawm ntawd thiab tom qab muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev.

Hais Txog PG&E

PG&E, lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »