3 Lub Tswv Yim rau Cov Neeg Nyuam Qhuav Tsav Tsheb Thawj Zaug

Kev mus xeem daim ntawv tsav tsheb yog ib yam uas loj tshaj plaws rau hauv ib tug neeg lub neej uas yog yam kev pab ua rau tus neeg ntawd muaj kev ywj pheej. Txawm koj yuav tsav tsheb thawj zaug lossis tus niam txiv ntawm ib tug, DMV cov kev pabcuam online yog txoj kev xaiv uas yooj yim dua kom zam tau kev mus ua kab thiab pib txoj kev yuav mus tsav tsheb. Los ntawm kev mus khij rau koj daim ntawv tso cai xyaum tsav tsheb (permit) los npaj thiab xeem daim ntawv tsav tsheb thiab ntau dua ntawd, hloov kev mus ua kab es mus saib dmv.ca.gov.

DMV tau nthuav lawv cov kev pabcuam dav kom cia cov neeg pej xeem tuaj yeem ua tau lawv tej haujlwm uas yav tas los yuav tsum tau mus rau tom lub hoobkas thiaj tiav los nkag mus ua kom yooj yim hauv online, ua rau DMV cov kev pabcuam nkag mus tau yooj yim dua thiab yooj yim tshaj tag los. Nws kuj tseem muaj cov kev pabcuam los pab rau cov neeg nyuam qhuav tsav tsheb thawj zaug mus xeem lawv daim ntawv tsav tsheb.

Nov yog 3 lub tswv yim los pab rau cov neeg nyuam qhuav tsav tsheb thawj zaug mus saib kom paub txog kev lis ntaub ntawv hauv online thiab mus xeem lawv daim ntawv tsav tsheb kom lawv thiaj li mus khiav tau rau hauv txoj kev sai dua.

  1. Mus ua daim ntawv qhia xeem daim ntawv tso cai xyaum tsav tsheb

Thawj kauj ruam los tsav tsheb yog los kawm koj daim ntawv tso cai xyaum tsav tsheb (permit). Qhov no tuaj yeem ua tau yooj yim heev hauv online los ntawm nkag mus rau dmv.ca.gov. Nyob rau thaum koj ua tiav daim application lawm, koj yuav muaj lub hwv tsam los xaiv qhov xa ntaub ntawv kev ceeb toom toj dua tshiab hauv online tuaj rau yav tom ntej, cawm koj tus kheej thiab lub ntiaj teb no los ntawm kev nkim ntawv pov tseg. Dhau ntawd koj mam ua raws li cov kauj ruam los ua kom tiav daim application thiab mam los muab cov ntaub ntawv txog cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau muaj los xeem qhov ntawv xeem. Yog tias koj yog ib tug niamtxiv ntawm ib tug neeg tsav tsheb tshiab hnub nyoog qis dua 18 xyoo, koj yuav tsum tau ua kom tiav daim application. Thaum koj mus ua daim ntawv, nco ntsoov ua rau daim REAL ID. Pib lub 5 hlis tim 3, 2023 koj yuav tau muaj daim REAL ID, passport, lossis tsoom fwv ib daim ID mus caij dav hlau ya hauv teb chaws asmeslikas lossis nkag mus rau tsoom fwv cov tsev ua haujlwm.

  • Npaj xeem koj daim ntawv tso cai xyaum tsav tsheb

Raws li yog ib tug neeg tsav tsheb thawj zaug, nws yog ib qho yuav tau xeem kom dhau daim ntawv tso cai thiaj li yuav pom tau tias nkag siab txog cov kev cai lij choj hauv txoj kev tsheb thiab paub txog kev tsav tsheb kom nyab xeeb ua ntej tau txais daim ntawv tso cai xyaum tsav tsheb (permit) tau. Rau kev npaj, mus saib xeev California Tus Neeg Tsav Tsheb Phau Ntawv (Driver Handbook) thiab nco ntsoov nrhiav lub sijhawm kom txaus los nyeem thiab kom nkag siab. Nws muaj ntau yam ntaub ntawv tseem ceeb uas yuav npaj koj los ua ib tug neeg tsav tsheb paub lub luag haujlwm. DMV lub vevxaij muaj cov ntawv xyaum xeem los pab koj xeem koj daim ntawv tso cai xyaum tsav tsheb. Cov niamtxiv, qhov no kuj yog ib lub sijhawm zoo los nrog koj tus tub/ntxhais hluas tham txog paub ntsuas kev nyab xeeb thiab zam tej kev cuam tshuam.    

  • Xyaum rau kev mus xeem daim ntawv tsav tsheb

Yog thaum tau txais daim ntawv tso cai xyaum tsav tsheb (permit) lawm, xyaum kom ntau npaum li ntau tau. Qhov no yog qhov tias kev tsav tsheb tseem ceeb ib yam li nyob rau hauv txoj kev luv cov paib txhais tau licas thiab kawm tau txoj cai tias leej twg muaj cai. Koj yuav tsum muaj ib tug neeg muaj daim ntawv tsav tsheb nrog koj nyob rau hauv lub tsheb thaum xyaum tsav tsheb. Yuav tsum muaj daim ntawvv tso cai xyaum tsav tsheb txhua lub sijhawm, daim ntawv pov thawj registration thiab daim ntawv pov thawj tuav pov fwm rau tsheb. Thaum koj xav tias koj npaj tau lawm, mus rau hauv online mus teem ib lub sijhawm mus khiav daim ntawv tsav tsheb.

Nco ntsoov txhob hnov qab mus ua ib tug KuvTusDMV (MyDMV) account lossis tso koj qhov chaw nyob tshiab uas koj nyob tam sim no rau thiab tus email kom koj thiaj tau txais cov ntaub ntawv txog DMV cov kev pabcuam thiab kom paub meej tias tau txais cov ntaub ntawv tseem ceeb xa tom DMV tuaj rau qhov chaw nyob yog. Ua raws nraim li cov tswv yim yooj yooj yim no, koj yuav tau npaj kom txhij los pib koj txoj hauv kev tsav tsheb!

Translate »