COV HAU KEV YOOJ YIM LOS TXUAG HLUAV TAWS XOB: Siv Cov Kauj Ruam No Kiag Tam Sim No Kom Npaj rau Cov Sab Cua Sov Heev uas Yuav Los Tom Ntej No

Cov Hau Kev Yooj Yim los Txo Kev Siv Hluav Taws Xob Nyob Rau Cov Teev Sij Hawm thaum Daim Phiaj Xav Tau Nce Siab

OAKLAND, Xeev Calif.— Raws li ib feem ntawm peb xuv hauj lwm yam tsis tu ncua, Cov Hau Kev Yooj Yim los Txuag Hluav Taws Xob, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tseem tab tom pab cov neeg siv hluav taws xob npaj rau cov sab cua sov heev uas yuav los tom ntej no raws txoj kev sib qhia cov hau kev los txo cov nqi hluav taws xob thiab txhawm rau nyob yam nyab xeeb.

Thaum lub caij ntuj sov tshwj xeeb tshaj yog thaum lub caij muaj qhov sov ncua ntev, lub tshuab cua txias (lub es) tuaj yeem nce txog ntau npaum li ib nrab ntawm kev siv hluav taws xob hauv tsev. Qhov no yog lub sij hawm los ua cov kauj ruam yooj yim los txhim kho kev ua tau zoo, txhua qhov kev ua me ntsis ntawd tuaj yeem ntxiv tau nyob rau thaum nws los txo kev siv hluav taws xob thiab pab daws txoj kev sib chaws nyob rau thaum cov teev sij hawm tseem ceeb.

Cov Lus Qhia Txog Kev Txuag Hluav Taws Xob
Ntawm no yog cov hau kev yooj yim los txo cov nqi AC kom qis tuaj thiab tseem ua rau sab hauv tsev txias mus ntxiv nyob rau thaum lub sij hawm muaj cov cua sov ncua ntev no.

 • Kho lub tshuab tsim cua sov rau 78 oos xam (degrees) los sis siab dua, tom qab ua rau lub tsev txias lawm txhawm rau kom txo cov qib kom qis dua ib txwm qis nyob rau thaum sawv ntxov. Muab nws tua tseg nyob rau thaum tawm ntawm tsev lawm.
 • Hloov cov taub lim txhua hli
  Cov taub lim cua uas muaj tsis huv ntawd yuav ua rau lub tshuab cua txias (lub es) ua hauj lwm hnyav dua qub los mus ntaus cov cua mus los. Tu ntxuav kom huv si thiab/los sis hloov cov tshuab lim cua txhua hli txhawm rau kom txhim kho hluav taws xob-kom ua hauj lwm tau zoo thiab txo cov nqi hluav taws xob kom raug tsawg.
 • Kaw cov ntaub thaiv qhov rais nyob rau thaum tav su
  Tus duab ci tshav ntuj uas nkag los ntawm cov qhov rais yuav ua rau lub tsev sov thiab ua rau lub tshuab cua txias (lub es) ua hauj lwm hnyav dua qub. Cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm nplov qhov kub sov no tau los ntawm kev muab ntaub thaiv los sis kaw cov ntaub npog qhov rai rau nyob rau hnub tshav kub.
 • Zam tsis txhob siv lub qhov cub ncu zaub mov noj (oven). Hloov tam rau, kev ua noj yam siv lub qhov cub, siv lub microwave los sis rauv thee nyob sab nraum zoov.
 • Tso npe nkag rau hauv PG&E qhov khoos kas pab tshiab, Cov Phaj Tshab rau Tus Neeg Txuag Hluav Taws Xob (Power Saver Rewards). Qhov khoos kas pab pub dawb, thiab nyob ntawm txaus siab yeem muab phaj tshab rau cov neeg koom nrog rau kev txo txoj kev siv hluav taws xob ib ntus thaum muaj qhov kev xav tau siab. Raws txoj kev txuag hluav taws xob thaum lub sij hawm siv cov koob tsheej Cov Phaj Tshab rau Tus Neeg Txuag Hluav Taws Xob (Power Saver Rewards) tshwm sim ua ke nrog Cov Kev Ceeb Toom Qhia Kev Cov Nyom (Flex Alerts) ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas yuav tau txais $2 rau txhua kis lus vav nrog rau ib teev (kilowatt-hour (kWh)) ntawm qhov hluav taws xob uas txuag tau. Nws yooj yim los tso npe nkag thiab tau txais phaj tshab rau txoj kev txo kev siv hluav taws xob. 

PG&E pab nyiaj rau kev ua hauj lwm ntawm lub zos uas twb muaj lawm- los sis cov chaw siv es txias ntawm lub nroog thoob plaws hauv lub xeev ntawd. Cov chaw no pab ntxiv tau ib qho kev xav tau uas tseem ceeb rau cov neeg uas tsis muaj nyiaj txiag txaus los mus siv cua txias thiab tsav coj lawv tus kheej tawm ntawm cov cua sov thiab cov cua kub thiab txias kom nyob tau ntev.

Txhawm rau nrhiav ib lub chaw Cooling Center uas nyob ze rau ntawm koj, hu rau tsoom fwv lub chaw tswj xyuas lub nroog los sis lub zos hauv ib cheeb tsam ntawm koj, los sis hu rau PG&E lub chaw tshawb nrhiav lub chaw Cooling Center tus xov tooj hu dawb 1-877-474-3266 los sis mus saib tau rau ntawm pge.com/coolingcenters.

Tsis tas li ntawd cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem muaj peev xwm sau npe tau rau hauv cov txheej txheem pab cuam pub dawb muaj xam nrog rau Cov Kev Ceeb Toom Kev Kwv Yees Txog Tus Kees Yav Tom Ntej Ntawm Daim Ntawv Sau Nqi (Bill Forecast Alerts), thiab Kev Npaj Nyiaj Them Nuj Nqi (Budget Billing) txhawm rau nthuav tawm txog cov nqi hluav taws xob kom xwm yeem nkaus thawm niaj thawm xyoo.

Tsis tas li ntawd, cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tuaj yeem tso npe rau cov khoos kas pab nyiaj khwv tau los uas tsim nyog ntawd yuav muab txoj kev txo nqi txhua hli suav nrog Khoos Kas Cov Qib Muab Ntaus Nqi Sib Pauj rau Hluav Taws Xob Hauv Xeev California (California Alternate Rates for Energy, CARE) thiab Khoos Kas Pab Tus Qib Kev Txhawb Pab Hluav Taws Xob Rau Tsev Neeg (Family Electric Rate Assistance, FERA). Qee cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem tuaj yeem muaj cai tsim nyog rau Qhov Khoos Kas Pab Kev Txuag Hluav Txaws Xob (Energy Saving Assistance Program) uas muab cov kev txhim kho dawb los ua kom lub tsev zoo ua hauj lwm tau zoo, nyab xeeb thiab xis nyob dua qub.

Yog tias qhov kub nce siab ua rau muaj kev puas tsuaj, PG&E muaj ib txoj kev npaj los daws cov teeb meem uas los ntawm qhov kub thiab txias thiab cov neeg ua hauj lwm saib xyuas qhov xwm txheej tau npaj los teb.

PG&E txoj kev npaj suav nrog kev saib xyuas cov kab sib chaws zoo thiab muaj cov neeg ua hauj lwm kho dua tshiab thiab kho cov neeg ua hauj lwm npaj los teb tam sim ntawd rau qhov kev hluav taws xob tuag uas muaj feem cuam tshuam txog cua sov. Peb txhawb kom cov neeg siv hluav taws xob npaj, ua kom txias thiab ua kom muaj dej hauv lub cev thiab xyaum kev nyab xeeb los ntawm kev tsim cov phiaj xwm thaum muaj xwm txheej ceev thiab txheeb xyuas cov neeg nyob ze.

Cov lus qhia txog kev nyab xeeb ntawm kev hluav taws xob tuag

Thiab ntawm no yog cov hauv kev rau cov neeg siv hluav taws xob los ua kom nyob nyab xeeb yog tias muaj teeb meem kev hluav taws xob tuag tshwm sim:

 • Npaj cov teeb nyem, xov tooj cua sib hu, thiab roj teeb uas tshuav roj kom txhij. Siv cov teeb nyem uas rau roj teeb, tsis txhob siv tswm ciab, uas ua rau muaj kev phom sij rau hluav taws kub hav zoov.
 • Tshem tawm los sis tua txhua cov khoom siv hluav taws xob thiab cov twj siv tsim cua sov (piv txwv li, lub tshuab cua txias (lub es), tshuab ntxhua khaub ncaws thiab tshuab ziab khaub ncaws, lub taus ua ncua zaub mov noj (oven), qhov cub, lub taub liv khaub ncaws) txhawm rau zam tsis txhob dhau ncua kev ciaj ciam. Cov kev dhau ncua kev ciaj ciam tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij ntawm hluav taws kub thaum hluav taws xob rov qab qib tuaj.
 • Cia tib lub teeb qib nkaus xwb txhawm rau ceeb toom koj thaum hluav taws xob rov qab qhib tuaj.
 • Tswj cov qhov rooj ntawm kev lub tub txias thiab lub taub tsaus txias khov kom kaw, thiab tso cov thawv ntim dej khov ntxiv rau hauv kom khaws tau zaub mov. Lub taub tsau txias khov uas puv npo kuj tseem txias li qub mus ncua ntev.
 • Khaws cov nab npawb xov tooj tseem ceeb cia kom zoo (piv txwv li, tsev kho mob, lub thawj fab saib xyuas hauj lwm ntsig txog hluav taws kub hnyiab, tub ceev xwm, cov phooj ywg, cov txheeb ze) uas nyob ze rau ntawm chaw hu xov tooj.

Txawm hais tias peb tsis cia siab tias yuav pib tau txhua qho xwm txheej ntawm Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws nyob rau xya hnub tom ntej no los xij, txoj kev npaj tseg ntawd tseem yog qhov tseem ceeb heev. Txog rau ntawm cov lus qhia paub ntau ntxiv txog txoj kev nyob kom nyab xeeb thiab kev txuag hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj sov no, ces mus saib tau rau ntawm pge.com/summer.

Hais txog PG&E
Pacific Gas and Electric Company, a subsidiary of PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »