Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) Ntawm Public Safety Power Shutoff Muab Cov Kev Ceeb Toom txog rau Cov Chaw Nyob Uas Dhau Ntawm Koj Lub Tsev Lawm Uas Tseem Ceeb rau Koj, Muaj Xam Nrog Rau Cov Tsev Kawm Ntawv los sis ib Tus Txheeb Ze Lub Tsev Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Twb Sau Npe Nkag Tag Ua Ntej Lub Rau Hlis Ntuj 2022 Nod Lawm Yuav Tsum Tau Rov Qab Sau Npe Dua Tshiab kom thiaj li Tau Txais Cov Kev Ceeb Toom No Txuas Ntxiv Mus

Lub Cuab Yeej Online Muaj Txaij Ntsig Zoo Rau Cov Neeg Xauj Tsev, Tab Txawm Hais Tias Lawv Tsis Muaj ib Daim Ntawv Sau Nqi Kev Siv Hluav Taws Xob Dej Cua nyob rau hauv Lawv Lub Npe Kiag Li Los Xij

Nroog OAKLAND, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) cov neeg siv hluav taws xob thiab cov neeg uas tsis yog tus tswv ntawm tus as khauj los tam sim no yeej muaj peev xwm mus sau npe nkag tau rau cov kev ceeb toom txog rau txhua qhov chaw nyob uas lawv saib xyuas txhawm rau kom lawv thiaj li caum cuag lus qhia paub hais txog ntawm Public Safety Power Shutoffs (PSPS). Cov cua loj heev muaj peev xwm ua rau cov ceg ntoo thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj mus chwv cov xaim hluav taws xob uas tseem muaj hluav taws xob khiav, ua rau peb qhov khoom siv puas tsuaj thiab ua rau muaj cov hluav taws kub hav zoov. Vim li ntawd, PG&E yuav tsum tau tua hluav taws xob nyob rau lub sij hawm huab cua phem txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov hluav taws kub hav zoov. Qhov no hu tias PSPS. 

Nws yog ib qho tseem ceeb txhawm rau nco ntsoov tias yog hais tias koj twb tau sau npe nkag txhawm rau kom tau txais cov kev ceeb toom no tag ua ntej Lub Rau Hlis Ntuj 2022 nod lawm, koj yuav tsum tau rov qab sau npe dua rau txhua qhov chaw nyob, txhawm rau thiaj li tau txais cov kev ceeb toom no txuas ntxiv mus kom txog rau Lub Rau Hlis Ntuj 2023.

Txhawm rau sau npe nkag kom tau txais cov kev ceeb toom txog txhua qhov chaw nyob uas tseem ceeb rau koj los sis tus neeg uas koj hlub, mus saib ntawm www.pge.com/addressalert. Tuaj yeem nkag cuag tau rau cov kev ceeb toom no ua ntau hom lus los ntawm kev hu xov tooj thiab kev xa lus sau yam av tas naus mav.

Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) tej zaum yuav haum rau koj yog hais tias:

  • Koj xav paub txog ib qho PSPS nyob rau ntawm koj lub tsev, chaw ua hauj lwm, tsev kawm ntawv los yog lwm qhov chaw tseem ceeb
  • Koj yog ib tus neeg xauj tsev thiab tsis muaj ib tus as khauj PG&E
  • Koj yuav tsum tau raws xov xwm kom paub txog ib qho PSPS uas cuam tshuam txog ib tus phooj ywg los sis tus neeg uas yus hlub
  • Muaj ntau cov tswv cuab ntawm koj yim neeg xav kom tau txais cov kev ceeb toom nod

Cov neeg siv hluav taws xob thiab cov neeg uas tsis yog tus tswv ntawm tus as khauj uas nyiam koom rau hauv qhov kev txais cov ntaub ntawv qhia txog kev hloov pauv tshiab hais txog PSPS uas tau kwv yees txog tus kee huab cua yav tom ntej rau ib qho chaw nyob uas lawv tsis tau txais ib daim ntawv sau nqi muaj peev xwm sau npe nkag tau rau txhua tus naj npawb ntawm cov kev ceeb toom txog chaw nyob (address alerts). Lus cim tseg, cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E yuav raug muab sau npe yam av tas naus mav txhawm rau kom thiaj li tau txais cov kev ceeb toom txog ntawm PSPS rau txhua lub tsev los sis lub lag luam uas lawv muaj ib tus as khauj rau. Cov neeg siv hluav taws xob tau txais kev txhawb siab xav kom hloov kho lawv cov ntaub ntawv tiv tauj kom raug raws li cov tshiab nrog rau PG&E es kom lawv thiaj li muaj peev xwm tau txais kev ceeb toom tau yog hais tias lawv qhov chaw tshwj xeeb ntawd raug puas tsuaj.

Npaj rau tej yam uas xav tsis txog

PG&E nkag siab tias kev plam cov kev cuam tshuam txog hluav taws xob muaj feem xyuam txog lub neej thiab tau sib zog ntsos ua hauj lwm yam tsis tseg txhawm rau tsim nws lub lab npauv kom nyab xeeb dua qub ua ke ntawd kuj tseem txo kev tshwm sim tsis zoo los ntawm cov xwm txheej PSPS kom muaj tsawg tib si. PG&E nqua hu tag nrho cov neeg siv hluav taws xob kom los mus npaj ua ntej yuav muaj ib qho xwm txheej kub ntxhov ceev tshwm sim yam xav tsis txog. Nram qab nod yog ob peb lub chaw muab kev pab cuam uas muaj peev xwm pab tau koj npaj rau ib qho kev tua hluav taws xob:

  • Safety Action Center: Tshawb nrhiav cov lus taw qhia thiab cov lus qhia txhawm rau kom nyob muaj kev nyab xeeb nyob rau lub sij hawm muaj cov hluav taws kub hav zoov los sis huab cua phem.
  • Kev Npaj Rau Thaum Muaj Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev Rau Cov Me Nyuam Yaus: Nkag cuag tau rau cov nkees (games) uas muaj feem sib cuam tshuam sib tham, cov lus taw qhia txog kev nyab xeeb thiab cov lus nug txhawm rau muab sib qhia rau cov chaw muab kev pab cuam rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev uas muaj cov me nyuam yaus.
  • Medical Baseline Program: Sau npe nkag rau cov chaw muab kev pab cuam uas muaj txhawm rau pab txhawb nqa cov ntawd nyob rau hauv cov pej xeem neeg uas xiam oob khab thiab muaj hnub nyoog siab.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »