PG&E Ceeb Toom Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob txog ntawm qhov Kev Sib Tw Dag Txhaum Cai Uas Tshwm Sim thiab Muab Cov Lus Taw Qhia txog Txoj Hau Kev Uas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Pov Thaiv Tau Lawv Tus Kheej

Nroog OAKLAND, Calif. — Nyob rau hauv ntau lim tiam tsis ntev los no, PG&E tau txais ntau caum ntawm cov kev hais tawm qhia txog qho kev dag txhaum cai uas tshwm sim: cov neeg dag txog kev siv hluav taws xob tau hais tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd rau ib qho kev tso nyiaj rau lub tshuab ntsuas SmartMeter txhawm rau zam kom hluav taws xob thiaj li yuav tsis raug txiav. Vim pheej muaj cov kev tab meeg dag txhaum cai no ntau heev uas tso hom phiaj ncaj nraim rau cov neeg siv hluav taws xob tshwm sim txuas ntxiv mus nyob rau theem kev ntaus nqi txaus ntshai, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) xav pab kom cov neeg siv hluav taws xob paub txog cov yam ntxwv qhia txog ib qho kev dag txhaum cai es kom lawv thiaj li zam dhau kev poob mus ua ib tus neeg raug puas tsuaj.

Nyob rau hauv qhov kev sib tw dag txhaum cai uas tshiab tshaj plaws tsis ntev los nod, cov neeg dag txhaum cai tab tom tiv tauj rau cov neeg siv hluav taws xob los ntawm kev sau email thiab kev hu xov tooj ob yam tib si, uas tau qhia dag rau lawv hais tias lawv yuav tsum tau hloov lawv lub twj ntsuas hluav taws xob thiab hais tias yuav tsum tau them nyiaj kiag tam sim ntawd ua ib qho kev tso nyiaj tseg txhawm rau zam kom hluav taws xob thiaj li tsis raug txiav.

“Cov neeg dag txhaum cai tau hloov lawv cov kev ntaus tswv yim tas li txhawm rau tso hom phiaj ncaj nraim rau cov neeg raug kev puas tsuaj uas tsis muaj qhov xoom xaim, thiab qhov kev sib tw dag txhaum cai uas tshiab tshaj plaws no yog ib qho qauv piv txwv txog rau qhov ntawd. Thov nco ntsoov hais tias, yog hais tias koj tau txais ib qho kev hu xov tooj tuaj ntawm ib tus neeg twg uas dag hais tias nws sawv cev rau PG&E uas tab tom hais lus tso hem thawj tias yuav muab hluav taws xob txiav yog hais tias koj tsis them nyiaj kiag tam sim ntawd, cia li khwb xov tooj thiab hu rau PG&E ntawm 1-833-500-FEEM SAIB XYUAS KEV DAG TXHAUM CAI los sis nkag mus rau hauv koj tus as khauj ntawm PGE.com txhawm rau lees paub txog cov ntsiab lus meej tseeb txog koj tus as khauj thiab qhov nyiaj uas tshuav nyob rau hauv. PG&E yuav tsis nug koj txog koj cov ntaub ntawv nyiaj txiag hauv xov tooj los sis hauv email thiab peb yuav tsis thov kom them nyiaj los ntawm cov npav rho nyiaj them ua ntej los sis lwm cov kev pab cuam ntsig txog kev them nyiaj xws li Zelle,” Aaron Johnson, tus lwm thawj saib xyuas cheeb tsam Bay Area ntawm PG&E tau hais tseg li ntawd.

Thiab nyob rau lub hwv tsam uas qhov xwm txheej no tab tom tshwm sim ntau zuj zus tuaj, nws tsuas yog ib feem ntawm ib tus naj npawb uas nce siab heev txog ntawm cov kev hais tawm qhia txog kev dag txhaum cai uas PG&E tau saib pom nyob rau xyoo 2022 nod xwb. Lub xyoo los txog rau tam sim nod, PG&E tau txais ntau tshaj 7,200 cov kev hais tawm qhia los ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas raug tso hom phiaj ncaj nraim los ntawm cov neeg dag txhaum cai uas dag tias nws tus kheej yog lub tuam txhab, thiaj li tau ua rau muaj qhov nce siab ceev heev li nyob rau xyoo 2021 thaum uas tsuas muaj txog li 11,000 cov kev hais tawm qhia rau ib lub xyoo puag ncig ntawd. Hauv xyoo 2021, tus neeg qhua uas siv hluav taws xob ntawm PG&E tau poob nyiaj ntau tshaj $600,000 rau cov neeg dag txhaum cai. Cov neeg hu xov tooj tuaj uas dag hais tias sawv cev rau tuam txhab PG&E uas thov kom cia li them nyiaj los ntawm kev siv ib daim npav txiav nyiaj tawm them nqi los sis ib qho kev pab cuam ntsig txog kev them nyiaj xws li Zelle yuav tsum yog ib qho chij liab rau cov neeg siv hluav taws xob yuav tau ceev faj.

Cov neeg dag txhaum cai nod yog ib cov neeg uas nyiam siv cib fim thiab nrhiav ntsoov cov sij hawm seb thaum twg thiaj li lem tau los sis ua kom cov neeg siv hluav taws xob ntxhov siab tau, uas yog tau dhau mus ua ib kis (kaus lab nis) nyob rau lub sij hawm muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Nyob rau lub sij hawm no, cov neeg dag txhaum cai tau hu xov tooj, xa cov lus sau, thiab cov emails thiab siv cov kev ntaus tswv yim ntawm ntiag tug ntau heev, thiab lawv yeej tseem tiv tauj rau cov neeg siv hluav taws xob ua ntu zus uas pheej hais kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd txhawm rau zam dhau kev txiav hluav taws xob. Thov ceeb toom qhia rau koj paub hais tias, PG&E ib txwm yeej tsis tau ceeb toom rau ib tus neeg siv hluav taws xob yam faj seeb nyob rau hauv ib xuab moos ntawm kev muaj teeb meem khuam rau txoj kev pab cuam li, thiab ib txwm yeej tsis tau thov kom cov neeg siv hluav taws xob los them nyiaj yam siv daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej, daim npav khoom plig, txhua hom nyiaj cryptocurrency los sis cov ev (aplication) hauv xov tooj uas them nyiaj hauv tshuab dis ntsis tauj (digital) los ntawm feem neeg thib peb hlo li.

Cov neeg dag txhaum cai nod tuaj yeem muaj lub tswv yim dag ntxias zoo thiab feem ntau yog tsom tsi ntsees rau cov neeg uas muaj kev phom sij tshaj plaws, suav nrog cov pej xeem uas yog neeg laus thiab cov zej zos uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg. Lawv kuj tseem tsom lawv cov kev dag ntxias mus rau ntawm cov tswv lag luam me thaum lub sij hawm uas muaj kev pab cuam rau cov neeg qhua yam tsis khoom li. Txawm li cas los xij, nrog cov ntaub ntawv uas raug tseeb, cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem kawm paub thiab tshaj tawm cov kev dag ntxias no tau.

Cov yam ntxwv qhia tau txog kev dag ntxias

  • Tso hem thawj tias yuav txiav hluav taws xob: Tej zaum mas cov neeg dag txhaum cai nod yuav siv lus khuj tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd uas yog lawv iab liam txog kev tsis tau them nqi hluav taws xob yav dhau los.
  • Thov kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd: Tej zaum mas cov neeg dag txhaum cai nod yuav qhia tus neeg siv hluav taws xob ntawd kom mus yuav ib daim npav them nyiaj ua ntej thiab tag ntawd ces yuav hu xov tooj rov qab tuaj rau lawv uas dag hais tias kom cia li them nyiaj rau.
  • Thov daim npav them nyiaj ua ntej: Thaum tus neeg siv hluav taws xob hu rov qab, tus neeg hu xov tooj tuaj ntawd yuav thov kom tus neeg siv hluav taws xob muab nws tus lej ntawm daim npav them nyiaj ua ntej, uas tso cai rau tus neeg dag txhaum cai nkag tau mus rau hauv cov nyiaj ntawm daim npav ntawd.
  • Kom muab kev them nyiaj rov qab los sis nyiaj tau txais rov qab: Cov neeg dag ntxias yuav hais tias koj lub tuam txhab siv hluav taws xob tsub tus nqi tshaj hauv daim nqi hluav taws xob rau koj thiab muab qhov kev them nyiaj rov qab rau koj, los sis koj muaj cai tsim nyog tau txais cov nyiaj rov qab.

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tuaj yeem pov thaiv lawv tus kheej tau li cas

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tsis txhob yuav daim npav them nyiaj ua ntej es thiaj zam tsis txiav hluav taws xob los sis tsis tua hluav taws xob. PG&E tsis sau qhia meej tias cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum them nqi li cas thiab muab ntau txoj hauv kev los them nqi, suav nrog rau kev lees txais kev them nyiaj hauv oos lais, hauv xov tooj, daim ntawv ua qauv ntawm tuam txhab nyiaj yam av tas naus mav, raws kev xa ntawv los sis kiag ntawm tus kheej.

Yog tias tus neeg dag txhaum cai hem tias yuav txiav hluav taws xob los sis tua hluav taws xob kiag tam sid yam tsis muaj daim ntawv ceeb toom ua ntej, cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum khwb xov tooj, tshwm tsab email tawm, los sis kaw qhov rooj. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cov as khauj tsis them nuj nqis uas tau txais daim ntawv ceeb toom ua ntej, feem ntau yog xa raws kev xa ntawv tuaj thiab muaj lawv cov nqi them txhua hli nyob nrog.

Kev tso npe nkag siv ib tus as khauj oos lais (online) ntawm pge.com yog ib txoj hau kev tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb. Tsis yog tias cov neeg siv hluav taws xob tsuas muaj peev xwm nkag mus saib lawv qhov nyiaj tshuav thiab keeb kwm kev them nyiaj tau nkaus xwb, lawv kuj tseem muaj peev xwm sau npe nkag tau rau cov kev them nyiaj uas tshwm sim ua ntu zus, kev them nqi hluav taws xob uas tsis siv ntaub ntawv ntau thiab cov kev ceeb toom uas muaj txiaj ntsig zoo.

Cov Neeg Dag Txhaum Cai Uas Dag Ua Lwm Tus Neeg Uas Yog Siv Cov Nab Npawb Xov Tooj Uas Ntseeg Siab: Tam sim no cov neeg dag txhaum cai nod muaj peev xwm los mus tsim cov naj npawb xov tooj 800 uas pom tshwm tseeb ntawm koj lub nab cos xov tooj tau. Cov naj npawb xov tooj nod yuav tsis txuas ncaj qha rov qab mus rau PG&E yog hais tias nej hu rov qab tuaj, txhawm li cas los xij, yog hais tias koj muaj kev poob siab, ntaus xov tooj thiab hu rau PG&E ntawm tus xov tooj 1-833-500-SCAM. Yog hais tias cov neeg siv hluav taws xob yeej ib txwm hnov tau hais tias muaj kev phom sij txog rau lawv lub cev, lawv yuav tsum hu rau 911.

Cov neeg siv hluav taws xob uas xav tias lawv tau raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias, los sis xav tias raug hem thaum lub sij hawm

ntsib ib tus twg ntawm cov neeg dag txhaum cai no, ces yuav tsum tau tiv tauj rau feem saib xyuas kev tswj (siv thiab ua raws) txoj cai lij choj hauv lub zej zos.

Rau lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev dag txhaum cai, mus saib tau rau ntawm pge.com/scams.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »