Txoj Kev Pab Cov Zej Zog Npaj rau thiab Tawm Tsam rau Cov Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Lwm Yam Kev Puas Tsuaj: PG&E Txhawb Pab Cov Koom Haum Hauv Zos uas Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig, Koom Haum Pab Ntshav Ntawm Teb Chaws Mes Kas (American Red Cross)

PG&E thiab Cov Koom Haum Tuam Txhab ntawm PG&E Tau Cog Lus Los Muab $1 Sawm (Lab) Nyiaj Pab rau Txoj Kev Pab Cuam thiab Kev Txhim Kho Kev Puas Tsuaj Kom Rov Zoo Li Qub Yam Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig nyob rau Xyoo 2022 thiab $750,000 Nyiaj Pab rau Red Cross

Oakland, Xeev Calif. — Raws li cov neeg ua hauj lwm tua hluav taws uas tawm tsam Hluav Taws Kub Hnyiab Los Ntawm Hluav Taws Xob (Electra Fire) txuas ntxiv nyob rau hauv nroog Amador thiab Calaveras, thiab Hluav Taws Kub Hnyiab Washburn (Washburn Fire) nyob rau hauv Nroog Mariposa, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) thiab Cov Koom Haum Tuam Txhab ntawm PG&E (Lub Koom Haum) tab tom muab nyiaj pab dawb rau cov chaw ua hauj lwm hauv zos thiab Cov Koom Haum Pab Ntshav Ntawm Teb Chaws Mes Kas (American Red Cross) txhawm rau pab cov pej xeem uas raug kev puas tsuaj tsis zoo los ntawm hluav taws kub.

Txhawm rau kom nthuav dav tuaj nyob rau lub caij muaj hluav taws kub no, PG&E thiab Lub Koom Haum tau cog lus los muab $1 sawm (lab) nyiaj pab dawb los txhawb rau txoj kev npaj txhij, kev pab cuam, thiab kev txhim kho kom rov zoo li qub ntawm cov teeb meem hluav taws kub nyob rau hauv PG&E li cheeb tsam kev pab cuam. Txoj kev pab nyiaj no yuav txhawb pab cov koom haum uas tsis vam nyiaj paj ntsig thiab cov koom haum hauv zej zos, thiab txoj cai tau txais ua ntej rau kev muab kev pab kiag tam sim ntawd raws cov kev xav, cov khoom noj khoom haus uas tsis ruaj ntseg thiab kev txhawb pab rau cov hluas, yam uas tsom mus rau cov zej zos uas tsis tau txais kev pab. Qhov kev cog lus no txhawb pab rau PG&E li thiab Lub Koom Haum li hom phiaj ntawm kev npaj txhij rau cov zej zos los txais tos cov kev puas tsuaj los ntawm lub ntuj tsim thiab tawm tsam raws li cov kev xav tau ntawm cov nroog.

Raws li ib feem ntawm txoj kev tawm tsam Hluav Taws Kub Hnyiab Los Ntawm Hluav Taws Xob (Electra Fire), Lub Koom Haum yuav pab nyiaj tag nrho yog $25,000 rau Lub Txhab Khoom Noj rau Ntau Haiv Neeg Amador (Amador Interfaith Food Bank), Lub Chaw Sib Txuas Kev Pab Cuam ntawm Nroog Calaveras (Calaveras County Resource Connection), thiab Pab Pawg Tawm Tsam Pab Tsiaj Txhu ntawm Nroog Amador (Amador County Animal Response Team), pab pawg neeg ua hauj lwm yeem pab dawb uas rhais chaw thiab pab cov tsiaj txhu thaum muaj xwm txheej ceev.

“Peb ua tsaug ntau rau qhov kev txhawb pab Lub Koom Haum Tuam Txhab PG&E uas tau muab rau Txhab Khoom Noj Sib Txuas Kev Pab Cuam (Resource Connection Food Bank) tom qab Hluav Taws Kub Hnyiab Los Ntawm Hluav Taws Xob (Electra Fire). Cov hluav taws xob tawg tawm txim uas yog vim los ntawm teeb meem hluav taws kub ntawm ntau txhiab yim neeg nyob rau ntau hnub hauv peb lub zej zos ua rau muaj khoom noj lwj tuaj. Qhov no tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj rau cov tsev neeg uas twb ntsib teeb meem rau kev muaj khoom noj tsis ruaj ntseg lawm. Qhov kev pub dawb yam siab dawb pawg no yuav pab peb hloov cov khoom no pub rau cov tsev neeg,” tau hais tseg los ntawm Tina Mather, Tus Thawj Coj Txhab Khoom Noj, Txhab Khoom Noj Sib Txuas Kev Pab Cuam (Resource Connection Food Bank).

“PG&E thiab Koom Haum Tuam Txhab PG&E zoo siab uas tuaj yeem txhawb pab cov koom haum uas tsis vam nyiaj paj ntsig thiab cov koom haum hauv zej zos, thiab lawv cov neeg ua hauj lwm yeem pab dawb uas muab rau siab ntso thiab mob siab hlo, uas pab saib xyuas thiab daws qhov tsis paub tseeb ntawm cov hluav taws kub hav zoov. PG&E tseem tab tom siv txhua cov cuab yeej ntawm peb qhov kev teev txhawm rau pab tiv thaiv cov hluav taws kub hav zoov, thiab peb txaus siab rau cov neeg uas nce qib los qiv txoj kev pab thaum muaj hluav taws kub hav zoov tshwm sim,” tau hais tseg los ntawm Carla Peterman, Koom Haum Tuam Txhab PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Fab Kev Tswj Xyuas Txoj Cai, Tus Neeg Dhia Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Sib Nrog Zoo thiab Kev Kav Tswj Tus Thawj Coj (Corporate Affairs and Chief Sustainability Officer).

Kev Sib Koom Tes Txuas Ntxiv nrog Koom Haum Lej Khov Ntawm Teb Chaws Mes Kas (American Red Cross)

Dhau ntawm $1 sawm (lab) nyiaj pab raws kev cog lus lawm, PG&E thiab Lub Koom Haum tseem tab tom txuas lawv txoj kev koom tes nrog Red Cross txuas ntxiv mus. PG&E tseem tab tom pab $300,000 rau Red Cross rau ntawm qhov kev puas tsuaj hauv zos thiab kev tawm tsam thaum muaj cov teeb meem xwm txheej ceev tshwm sim hauv PG&E cheeb tsam kev pab cuam, suav nrog kev muab chaw nyob thaum muaj xwm txheej ceev. Cov nyiaj no yuav pab ua ke nrog Red Cross txoj hauj lwm nyob rau kev tawm tsam kev puas tsuaj loj thiab me, suav nrog Hluav Taws Kub Hnyiab Los Ntawm Hluav Taws Xob (Electra Fire) thiab Hluav Taws Kub Hnyiab Washburn. Raws kev cais tawm yias rau yias lawm, Lub Koom Haum tseem tab tom muab $450,000 rau Red Cross rau ntawm fab kev kawm thiab kev qhia kev nyab xeeb. PG&E thiab Lub Koom Haum tau muab kev pab cuam pub dawb rau Koom Haum Red Cross los ntau tshaj li 10 xyoo lawm nyob rau txoj kev pab cuam, kev kawm, thiab kev qhia kev puas tsuaj.

“Tau ntau xyoo lawm, PG&E thiab Koom Haum Tuam Txhab PG&E tau koom tes nrog Koom Haum Red Cross txhawm rau cov kev pab cuam tseem ceeb rau cov tsev neeg thiab cov zej zos thoob plaws California,” tau hais tseg los ntawm Hanna Malak, Tus Thawj Coj Loj ntawm Koom Haum Red Cross Cheeb Tsam California Qauv Teb. “Ua tsaug rau PG&E txoj kev txhawb pan, cov pab pawg ntawm Koom Haum Red Cross tuaj yeem muab kev yooj yim thiab kev saib xyuas thaum lub sij hawm thiab nyob rau qhov chaw uas nws xav tau tshaj plaws.”

Kev Txhawb Pab Ntxiv rau Txoj Kev Pab Cuam Kev Puas Tsuaj

PG&E thiab Lub Koom Haum kuj tau cog lus los muab $250,000 rau kev pab cuam cua daj cua dub nyob rau lub caij ntuj no, feem ntau tau mob siab rau cov teeb meem tshwm sim nyob rau Cov Taw Roob Sierra nyob rau thaum ntxov ntawm lub xyoo no tom qab muaj cua daj cua dub puas tsuaj tuaj nyob rau lub caij ntuj no.

Tag nrho cov nyiaj pab pub dawb no yog los ntawm PG&E cov tswv lag luam thiab lwm qhov chaw muab kev pab cuam, tsis yog PG&E cov neeg siv hluav taws xob.

Hais Txog PG&E 

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Txhawm rau kev paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/

Translate »