Hmong/Hmoob

KEEPING CUSTOMERS SAFE: With Utility Scams on the Rise, PG&E Offers Tips on How to Avoid Deceptive Scammers

KEV SAIB XYUAS KOM MUAJ KEV NYAB XEEB RAU COV NEEG SIV HLUAV TAWS XOB: Vim Muaj Cov Kev Dag Txhaum Cai Txog Kev Siv Hluav Taws Xob Nce Siab Zuj Zus, PG&E Thiaj Li Muab Cov Lus Taw Qhia txog Kev Zam Kom Dhau Ntawm Cov Neeg Dag Txhaum Cai Kom Lwm Tus To Taub Yuam Kev Cov neeg …

Read More »

PG&E Kicks-Off National Preparedness Month with Important Reminders Focused on Wildfire Safety

PG&E Qhib Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws nrog rau Cov Kev Ceeb Toom Tseem Ceeb Uas Tsi Ntsees rau Kev Nyab Xeeb Ntawm Hluav Taws Xob Kub Hav Zoov      PG&E Qhia Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam txhawm rau Pab Koj Kom Koj Tsev Neeg, Cov Phooj Ywg, Cov Vaj Tsev thiab Ntau Yam Ntxiv Tau Txais …

Read More »

60 Local Students Across Northern and Central California to Receive Annual PG&E Better Together STEM Scholarships 

Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Hauv Zej Zos 60 Leej Thoob Plaws Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California tau Txais Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntsig Txog PG&E Feem STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (PG&E Better Together STEM Scholarships) Uas Muaj Nyob Rau Txhua Xyoo Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv …

Read More »

PG&E Qhib Cov Txheej Txheem Pab Cuam Tshiab txhawm rau Khiav Txoj Hauj Lwm Kev Hloov Kho EV nyob rau hauv Cov Cheeb Tsam Zej Zos Uas Tsis Tau Txais Kev Pab Cuam

Cov Kev Ntsuam Xyuas Nod Yog Tsom Kwm txhawm rau ua Kev Faib Cais Fab Kev Khwv Nyiaj Txiag Lag Luam Kom Ti rau Kev Ua Tswv Cuab Ntawm EV, Txhim Kho Kev Nkag Cuag Tau Rau Cov Chaw Xaj Hluav Taws Xob EV nyob rau hauv Cov Cheeb Tsam Uas Muaj Nyiaj Khwv Tau Los Tsawg  Nroog Oakland, Calif—Hauv …

Read More »

PG&E Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Tau Raug Txhawb Kom los Tshawb Nrhiav Cov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Pab Fab Nyiaj Txiag los Txo Cov Nqi Hluav Taws Xob Kom Qis thiab Tswj Xyuas Cov Nqi Nyob rau Lub Caij Ntuj Sov

Cov Kev Npaj & Cov Hau Kev Xaiv ntawm Txoj Kev Them Nqi Uas Hloov Tau Yooj Yim Ntawd Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Tau Txais Lawv Cov As Khauj Hluav Taws Xob Rov Qab Los Nyob rau Txoj Kev Soj Xyuas OAKLAND, Calif—Raws li qhov uas lub caij ntuj sov cov cua sov yuav nce tuaj …

Read More »

Kev Cia Cov Khw Noj Mov Hauv Zej Zos Qhib Ua Zaub Mov Noj Li Qub Ntawd: 77 Cov Khw Noj Mov uas Tau Txais Cov Nyiaj Pab Rau Kev Thev Taus $5,000

PG&E Corporation Foundation Pab Txhawb Nqa Cov Khw Noj Mob Me rau Lub Xyoo Sib Law Pes Liag Zaum Thib Peb Nroog Oakland, Xeev Calif. — Cov khw noj mov nyob rau ntawm Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California uas tus tswv nyob rau hauv lub zej zos yuav tau txais ib qho kev pab txhawb …

Read More »

PG&E Txhawb Siab Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob kom los mus Npaj Cov Vaj Tsev rau Lub Caij Huab Cua Sov Dua Tuaj, Tshawb Nrhiav Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam txhawm rau Pab Tswj Xyuas Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob

Kev Nqis Tes Ua Tes Dej Num Hnub No Muaj Peev Xwm Pab Tau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Txo Kev Siv Hluav Taws Xob Kom Tsawg thiab Txuag Nyiaj Tau txog ntawm Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob NROOG OAKLAND, Calif.— Cov hli ncaj rau luj caij ntuj sov feem ntau lawm yog lub sij hawm thaum …

Read More »

Lus Taw Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm PG&E rau Cov Neeg Kawm Ntawv Tiav Hauv Xeev California: Ceev Cov Zais Roj Hmab Kom Ruaj Tseg Nyob Rau Lub Sij Hawm Ua Cov Kev Zoo Siab

Qhov Uas Cov Kev Hluav Taws Xob Tuag los ntawm Cov Zais Roj Hmab Ntawm Wayward Muaj Peev Xwm Ua Rau Sawv Daws Ntub Dej nyob rau thaum ua Cov Kev Zoo Siab Rau Kev Kawm Ntawv Tiav Nroog OAKLAND, Xeev Calif.— Txij li nrab Lub Rau Hlis Ntuj mus txog nrab Lub Rau Hli Ntuj, lub caij nyoog kev …

Read More »

KEV SAIB XYUAS KOM MUAJ KEV NYAB XEEB RAU COV NEEG SIV HLUAV TAWS XOB: PG&E Xav Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Paub Txog Cov Kev Dag Txhaum Cai Ntsig Txog Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Zam Kom Tsis Txhob Poob Rau Kev Raug Teeb Meem

Cov Kev Tshaj Xov Xwm Tawm Txog Kev Dag Txhaum Cai nyob rau Tag Nrho Lub Sij Hawm Uas Nce Siab Nyob Rau Lub Sij Hawm Plaub Lub Hlis Xub Thawj ntawm xyoo 2023 nod Nroog OAKLAND, Calif. — Cov kev tshaj xov xwm tawm txog kev dag txhaum cai uas tsis ntsees rau cov neeg siv hluav taws xob …

Read More »

PG&E Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Txhawb Siab Muab Nyiaj Khes Div Them Nqi Hluav Taws Xob Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ua Ke Ntawd Kuj Tseem Pab Txhawb Nqa Lub Grid Hluav Taws Xob Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Koom Nrog Tau Txais Khoom Plig Ntau Tshaj $55 Lab hauv Cov Nyiaj Khes Div Them Nqi Hluav Taws Xob rau Kev Txo Qis Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Keeb Cag Kev Tshwm Sim txog ntawm Lub Caij Ntuj Sov Dhau Los Txog Ntawm Lub Grid Hluav Taws Xob Nroog Oakland, Xeev …

Read More »
Translate »