Lus Taw Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm PG&E rau Cov Neeg Kawm Ntawv Tiav Hauv Xeev California: Ceev Cov Zais Roj Hmab Kom Ruaj Tseg Nyob Rau Lub Sij Hawm Ua Cov Kev Zoo Siab

Qhov Uas Cov Kev Hluav Taws Xob Tuag los ntawm Cov Zais Roj Hmab Ntawm Wayward Muaj Peev Xwm Ua Rau Sawv Daws Ntub Dej nyob rau thaum ua Cov Kev Zoo Siab Rau Kev Kawm Ntawv Tiav

Nroog OAKLAND, Xeev Calif.— Txij li nrab Lub Rau Hlis Ntuj mus txog nrab Lub Rau Hli Ntuj, lub caij nyoog kev kawm ntawv tiav ntawm xeev California kiv puag ncig los txog kiag lawm thiab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tab tom ceeb toom rau cov neeg siv hluav taws xob paub txog cov kev phom sij rau fab kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws uas cuam tshuam txog cov zais roj hmab muaj quav hlau uas siv pa tshuaj tshuab. Yog hais tias koj qhov kev zoo siab rau kev kawm ntawv tiav cuam tshuam txog cov zais roj hmab, xyuas kom paub tseeb tias seb puas muaj kev ruaj ntseg nrog rau qhov hnyav. Tsis li ntawd ces cov zais roj hmab yuav muaj peev xwm ya mus thiab mus chwv rau cov xaim hluav taws xob uas nyob siab tshaj taub hau rov saud, ua rau muaj kev phom sij rau fab kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws.

Nyob rau hauv thawj plaub lub hlis ntawm xyoo 2023 nod, cov zais roj hmab ci uas tau mus chwv cov xaim hluav taws xob tau ua rau muaj cov kev hluav taws xob tuag tshwm sim txog li ntawm 91 zaus nyob rau hauv cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob ntawm PG&E, uas cuam tshuam txog rau kev siv hluav taws xob rau cov neeg siv hluav taws xob coob tshaj 35,000 leej neeg. Cov kev hluav taws xob tuag no muaj peev xwm cuam tshuam txog qhov kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob mus rau cov chaw tseem ceeb xws li cov tsev kho mob, cov tsev kawm ntawv thiab cov teeb qhia kev.

“Lub caij nyoog ntawm kev kawm ntawv tiav yog ib lub sij hawm uas zoo siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg hauv xeev California, ua ke nrog rau cov kab ke zoo siab rau cov kawm ntawv tiav thiab cov kev ua kev zoo siab nyob rau ntawm tsev kawm ntawv. Tab sis mas cov kev tso zais roj hmab ya ua tej ntwg uas peb keev pom tas li nyob rau ntawm cov kab lis kev cai ua kev zoo siab rau kev kawm ntawv tiav muaj peev xwm ua rau sawv daws ntub dej tau nyob rau thaum muaj kev lom zem ntawd. Thaum cov zais roj hmab ci mus chwv cov xaim hluav taws xob, lawv muaj peev xwm ua rau muaj cov kev hluav taws xob tuag tshwm sim loj heev li. Peb nqua hu txhua tus neeg kom ua kev zoo siab yam muaj kev lav paub txog tes hauj lwm thiab tswj xyuas cov zais roj hmab ci kom muaj kev ruaj ntseg nrog rau qhov hnyav,” Aaron Johnson, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm rau Cheeb Tsam Bay Area ntawm PG&E hais li ntawd.

Cov zais roj hmab ci nod muaj plhaub nyiaj, uas yog ib hom hlau uas xa hluav taws xob tau. Yog hais tias cov zais roj hmab ntawd ya mus thiab mus chwv nrog cov xaim hluav taws xob, ces lawv muaj peev xwm txais tau hluav taws xob rau ncua sij hawm luv, ua rau muaj cov kev hluav taws xob tuag tshwm sim thiab ua rau cov xaim hluav taws xob kub hnyiab tau, uas ua rau muaj cov kev phom sij rau fab kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws. Ob peb xyoos dhau los, muaj ntau tshaj 6,000 cov neeg siv hluav taws xob hauv San Francisco tsis muaj hluav taws xob siv tom qab kev tso cov zais roj hmab ci ya nyob rau lub sij hawm ua kev zoo siab rau kev kawm ntawv tiav uas tau ya mus chwv cov xaim hluav taws xob nyob siab tshaj taub hau rov saud. PG&E xav tias ntxim zoo li yuav muaj cov kev hluav taws xob tuag uas vim los ntawm kev tso zais roj hmab ya tshwm sim ntau tshaj qub nyob rau lub caij nyoog uas muaj kev kawm ntawv tiav nod.

Txhawm rau xyuas kom paub tseeb tias cov kev ua kev zoo siab uas siv zais roj hmab rau kev kawm ntawv tiav muaj kev lom xem yam muaj kev lav paub txog tes hauj lwm, PG&E thiaj li ceeb toom rau cov neeg siv hluav taws xob kom ua raws li cov lus qhia ntsig txog kev nyab xeeb ntawm kev siv zais roj hmab tseem ceeb no:

  • “Ua Zoo Saib thiab Nyob Nyab Xeeb!” Siv yam ceev faj thiab tsis txhob ua kev zoo siab nrog cov zais roj hmab ci yam uas nyob ze rau ntawm cov hlua hluav taws xob.
  • Xyuas kom tseeb tias seb cov zais roj hmab ci uas ntim pa tshuaj puas muaj kev ruaj ntseg yam khi rau ib qhov khoom hnyav uas hnyav txaus los tiv thaiv cov zais ntawd kom txhob ntab ya mus. Tsis txhob tshem qhov hnyav tawm.
  • Yog hais tias ua tau, khaws cov zais roj hmab ci nyob rau sab hauv tsev. Tsis txhob cia cov zais roj hmab ci tawm tau los rau sab nraum zoov, kom txhua tus muaj kev nyab xeeb.
  • Tsis txhob muab cov zais roj hmab ci pav ua ke.
  • Tsis txhob sim rub ib hom twg ntawm zais roj hmab, tus vauj los sis khoom ua si uas khuam rau ntawm cov xaim hluav taws xob tawm. Cia nws nyob twj ywm li ntawd, thiab hu rau PG&E kiag tam sim ntawd ntawm 1-800-743-5000 txhawm rau qhia txog qhov teeb meem ntawd.
  • Tsis txhob mus ze ib txoj hlua hluav taws xob uas tau poob rau hauv av los sis dai rau saum huab cua. Yuav tsum xav tias cov hlua hluav taws xob muaj hluav taws xob tas li thiab nws txaus ntshai heev. Nyob deb, kom lwm tus nyob deb thiab hu kiag tam sim ntawd rau 911 txhawm rau ceeb toom rau cov thawj fab hauj lwm tub ceev xwm thiab tua hluav taws. Muaj peev xwm tshawb nrhiav lwm cov lus taw qhia tau nyob rau ntawm pge.com/beprepared

Hais txog PG&E
Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »