PG&E Qhov Txheej Txheem Pab Cuam Txhawb Siab Muab Nyiaj Khes Div Them Nqi Hluav Taws Xob Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ua Ke Ntawd Kuj Tseem Pab Txhawb Nqa Lub Grid Hluav Taws Xob Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Koom Nrog Tau Txais Khoom Plig Ntau Tshaj $55 Lab hauv Cov Nyiaj Khes Div Them Nqi Hluav Taws Xob rau Kev Txo Qis Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Keeb Cag Kev Tshwm Sim txog ntawm Lub Caij Ntuj Sov Dhau Los Txog Ntawm Lub Grid Hluav Taws Xob

Nroog Oakland, Xeev Calif.— Lub caij nyoog 2023 rau Power Saver Rewards Program qhib hnub no, thiab txhawb siab xav kom Pacific Gas and Electric Company (PG&E) cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob tuaj mus sau npe tam sim no. Qhov txheej txheem pab cuam nod muab khoom plig rau cov neeg koom nrog txhawm rau txo kev siv hluav taws xob xuaj qhaus (ib ntus) mus thaum hais tias kev xav tau hluav taws xob siv nws nce siab. Xyoo dhau los, cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E tau txais nyiaj pab ntau tshaj $55 lab hauv cov nyiaj khes div them nqi hluav taws xob.

Cov hnub ua koob tsheej ntawm Power Saver Rewards Program raug muab kho los ntawm lub xeev tus neeg ua hauj lwm tswj xyuas lub grid hluav taws xob, Tus Neeg Ua Hauj Lwm Tswj Xyuas Lab Npauv Hluav Taws Xob Ntawm Ntiag Tug Hauv Xeev California, uas yog hu ua Flex Alert thiab/los sis ib qho Energy Emergency Alert Watch nyob nruab nrab Lub Tsib Hlis Ntuj hnub tim 1 thiab Lub Kaum Hli Ntuj hnub tim 31. Cov kev ceeb toom mus rau cov neeg siv hluav taws xob txhawm rau txo kev siv hluav taws xob kom tsawg uas yog ib feem ntawm qhov txheej txheem pab cuam yuav raug muab xa tawm hnub ntawd ua ntej yuav ua ib qho koob tsheej. Nyob rau sij hawm kaum hnub uas ua qhov koob tsheej hauv xyoo 2022, qhov nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi ntawm tus neeg siv hluav taws xob feem nrab uas siv rau cov neeg koom nrog qhov txheej txheem pab cuam yog $35.

Tam sim no, ntau tshaj 1.7 lab cov neeg siv hluav taws xob tau sau npe rau hauv qhov txheej txheem pab cuam nod lawm. Cov neeg siv hluav taws xob uas txo kev siv hluav taws kom tsawg nyob rau nruab nrab sij hawm 4 teev tsaus ntuj thiab 9 teev tsaus ntuj nyob rau cov hnub ua koob tsheej yuav cia li tau txais ib qho nyiaj khes div nyob rau ntawm lawv daim ntawv teev cov lus hais txog lub zog hluav taws xob tom qab lub caij nyoog ua qhov txheej txheem pab cuam xaus. Cov neeg siv hluav taws xob tau txais $2 toj kis lus vav (kilowatt) xuab moos (kWh)[1] rau kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg nyob rau lub sij hawm ua cov koob tsheej ntawd. Tsis muaj lub txim txhaum dab tsi rau kev uas yus tsis txo kev siv hluav taws xob kom tsawg ntawd.

“Feem Power Saver Rewards Program yog ib qho kev muaj yeej rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab pab txo qhov kev xav tau nyob rau ntawm lub grid hluav taws xob kom tsawg, tsim kom muaj lub zog kev tso siab tau rau thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo rau cheeb tsam ib puag ncig. Xyoo dhau los qhov txheej txheem pab cuam no yog tus tsim tau ua rau muaj qhov txawv thiab tau pab tshem cov kev hluav taws xob tuag uas sib txauv mus los nyob rau lub sij hawm ua kev teeb tsim qhov kub thiab txias tseg rau hauv ntaub ntawv,” Aaron August, Tus Lwm Thawj saib xyuas Cov Kev Sib Koom Tes thiab Kev Tsim Ua Tej Yam Tshiab Txog Kev Siv Hluav Taws Xob ntawm PG&E tau hais li ntawd.

Qhov txheej txheem pab cuam nod, pib ua los ntawm California Public Utilities Commission, txhawb siab rau kev tshwj tseg kom zoo txog hluav taws xob nyob rau lub sij hawm muaj cov nthwv cua kub sov heev nod txhawm rau txo keeb cag kev tshwm sim txhua yam txog ntawm lub grid hluav taws xob kom tsawg thiab tiv thaiv qhov kev xav tau rau cov kev tua hluav taws xob sib hloov. Cov neeg siv hluav taws xob tau hloov pauv kev siv hluav taws xob yam tau zoo heev los ntawm cov sij hawm uas muaj kev xav tau hluav taws xob siab tshaj plaws nyob rau cov hnub ua koob tsheej ntawd. Nyob rau cov xuab moos uas muaj kev xav tau siab tshaj plaws ntawd, cov neeg siv hluav taws xob tau txo kev siv hluav taws xob kom tsawg xuaj qhaus (ib ntus) los ntawm kev nqis tes ua xws li ntswj qhov cua txias kom nyob rau qhov 78 degrees los sis siab dua ntawd (kom haum rau qhov kev noj qab haus huv uas tau tso cai), tua cov teeb taws hluav taws xob uas tsis siv,rho txoj xaim xaj hluav taws xob rau cov tsheb noj hluav taws xob, thiab tos kom txog thaum tom qab dhau cov xuab moos uas xav tau kev siv hluav taws xob siab tshaj plaws rau cov khoom siv hluav taws xob loj xws li cov tshuab ntxhua khaub ncaws, cov tshuab ziab khaub ncaws thiab cov taus ua ncu zaub mov noj uas siv hluav taws xob ntawd lawm.

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E uas muaj ib lub SmartMeter uas tsis tau sau npe rau hauv ib qho txheej txheem pab cuam nyob rau lub xuab moos uas muaj kev xav tau hluav taws xob siab tshaj plaws uas tsis sib haum los yeej muaj cai tsim nyog tau koom tes nrog. Cov neeg siv hluav taws xob feem coob uas tau sau npe rau hauv ib qho Community Choice Aggregator los kuj muaj peev xwm koom tau tib yam nkaus. Cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm thim kev sau npe tawm ntawm qhov txheej txheem pab cuam tau txhua lub sij hawm los ntawm qhov txheej txheem pab cuam lub vas sab (website).

Nws yooj yim rau kev sau npe thiab kom tau txais khoom plig (las vas) rau kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg nyob rau lub caij ntuj sov no. Mus saib tau rau ntawm powersaver.pge.com txhawm rau kawm paub ntau ntxiv thiab sau npe nkag.

Hais txog PG&E
Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

[1] Ib kWh yog ib qho kev ntsuas (maj tab kas) txog tias hluav taws xob raug siv ntau npaum li cas. Ib kWh sib npaug li qhov hluav taws xob uas raug siv mus lawm yog hais tias muaj khoom siv hauv vaj hauv tsev uas noj hluav taws xob 1,000-watt raug siv rau ib xuab moos.

Translate »