Hmong/Hmoob

Keeping Local Restaurants Cooking: 77 Restaurants to Receive $5,000 Resilience Grants, Just in Time for the Holidays

Kev Cia Cov Khw Noj Mov Hauv Zej Zos Qhib Ua Zaub Mov Noj Li Qub Ntawd: 77 Cov Khw Noj Mov los mus Txais Cov Nyiaj Pab Rau Kev Thev Taus $5,000, Tsuas Yog rau hauv Lub Sij Hawm rau Cov Hnub So Hauj Lwm Nkaus Xwb PG&E Corporation Foundation Pab Txhawb Nqa Cov Khw Noj Mov Me rau …

Read More »

PG&E Wants to Help Customers Recognize and Avoid Utility Scams

PG&E Xav Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Nco Tau thiab Zam Kom Tsis Txhob Raug Cov Kev Dag Txhaum Cai Ntsig Txog Kev Sib Hluav Taws XobPaub txog cov yam ntxwv thiab zam kom tsis txhob raug kev ua phem kev puas tsuaj nyob rau lub caij nyoog hnub so hauj lwm uas tsis khoom li Nroog …

Read More »

With Winter on the Approach, PG&E Offering Free Gas Appliance Safety Checks and Pilot Re-Lights

Thaum Ze Yuav Txog Lub Caij Ntuj No Lawm, PG&E Tab Tom Muab Cov Kev Kuaj Xyuas Kev Nyab Xeeb Ntawm Cov Koom Uas Siv Cua (Gas) thiab Cov Teeb Tsom Pub Dawb Cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem teem caij hauv online kom paub meej tias muaj cov khoom siv cua (gas) ua hauj lwm tau raug …

Read More »

Sink your Teeth into Savings, Bite Back at Vampire Appliances

Tsau koj Cov Hniav rau hauv Cov Kev Txuag Nyiaj, Tom Rov Qab rau ntawm Cov Khoom Siv Vampire Tua Cov Hluav Taws Xob Vampires thiab Kho Koj Daim Ntawv Sau Nqi Kev Siv Hluav Taws Xob – Tsi Tas Siv Txuj Ci Tswv Yim Nrog! Nroog OAKLAND, Calif. — Cov khoom siv vampire yog tus duab ntxoo ntawm cov …

Read More »

California Climate Credit Helps PG&E Customers Transition to Low-Carbon Future 

Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E Hloov mus rau Lub Neej Yav Pem Suab Uas Muaj Qhas Npoos (Low-Carbon) Tsawg  Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Nyob Hauv Vaj Tsev Ntawm PG&E Yuav Tau Txais ib qho Nyiaj …

Read More »

Wildfire Safety and Preparedness: The PG&E Corporation Foundation and California Fire Foundation Announce Wildfire Safety Grant Funding

Kev Nyab Xeeb thiab Kev Npaj Kom Txhij Thaum Hluav Taws Kub Hav Zoov: PG&E Corporation Foundation thiab California Fire Foundation Tshaj Tawm Txog Kev Pab Nyiaj Rau Hauj Lwm Kev Nyab Xeeb Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov Tau Muab 49 Cov Nyiaj Pab Xam Tag Nrho Yog $730,000 rau Cov Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Txoj Hauj …

Read More »

PG&E Encourages Customers to Check LIHEAP Eligibility, Apply for Bill Support

PG&E Txhawb Siab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob kom los mus Kuaj Xyuas Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Los Ntawm LIHEAP, Ua Ntawv Thov Nyiaj Pab Them Nqi Hluav Taws Xob   Kev Pab Nyiaj Los Ntawm LIHEAP Yeej Tseem Muaj Pab Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Nyiaj Khwv Tau Los Tsawg; …

Read More »

KEEPING CUSTOMERS SAFE: With Utility Scams on the Rise, PG&E Offers Tips on How to Avoid Deceptive Scammers

KEV SAIB XYUAS KOM MUAJ KEV NYAB XEEB RAU COV NEEG SIV HLUAV TAWS XOB: Vim Muaj Cov Kev Dag Txhaum Cai Txog Kev Siv Hluav Taws Xob Nce Siab Zuj Zus, PG&E Thiaj Li Muab Cov Lus Taw Qhia txog Kev Zam Kom Dhau Ntawm Cov Neeg Dag Txhaum Cai Kom Lwm Tus To Taub Yuam Kev Cov neeg …

Read More »

PG&E Kicks-Off National Preparedness Month with Important Reminders Focused on Wildfire Safety

PG&E Qhib Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws nrog rau Cov Kev Ceeb Toom Tseem Ceeb Uas Tsi Ntsees rau Kev Nyab Xeeb Ntawm Hluav Taws Xob Kub Hav Zoov      PG&E Qhia Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam txhawm rau Pab Koj Kom Koj Tsev Neeg, Cov Phooj Ywg, Cov Vaj Tsev thiab Ntau Yam Ntxiv Tau Txais …

Read More »

60 Local Students Across Northern and Central California to Receive Annual PG&E Better Together STEM Scholarships 

Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Hauv Zej Zos 60 Leej Thoob Plaws Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California tau Txais Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Ntsig Txog PG&E Feem STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (PG&E Better Together STEM Scholarships) Uas Muaj Nyob Rau Txhua Xyoo Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv …

Read More »
Translate »