Hmong/Hmoob

3 Lub Tswv Yim rau Cov Neeg Nyuam Qhuav Tsav Tsheb Thawj Zaug

Kev mus xeem daim ntawv tsav tsheb yog ib yam uas loj tshaj plaws rau hauv ib tug neeg lub neej uas yog yam kev pab ua rau tus neeg ntawd muaj kev ywj pheej. Txawm koj yuav tsav tsheb thawj zaug lossis tus niam txiv ntawm ib tug, DMV cov kev pabcuam online yog txoj kev xaiv uas yooj …

Read More »

COV HAU KEV YOOJ YIM LOS TXUAG HLUAV TAWS XOB: Siv Cov Kauj Ruam No Kiag Tam Sim No Kom Npaj rau Cov Sab Cua Sov Heev uas Yuav Los Tom Ntej No

Cov Hau Kev Yooj Yim los Txo Kev Siv Hluav Taws Xob Nyob Rau Cov Teev Sij Hawm thaum Daim Phiaj Xav Tau Nce Siab OAKLAND, Xeev Calif.— Raws li ib feem ntawm peb xuv hauj lwm yam tsis tu ncua, Cov Hau Kev Yooj Yim los Txuag Hluav Taws Xob, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tseem tab tom …

Read More »

PG&E Ceeb Toom Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob txog ntawm qhov Kev Sib Tw Dag Txhaum Cai Uas Tshwm Sim thiab Muab Cov Lus Taw Qhia txog Txoj Hau Kev Uas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Pov Thaiv Tau Lawv Tus Kheej

Nroog OAKLAND, Calif. — Nyob rau hauv ntau lim tiam tsis ntev los no, PG&E tau txais ntau caum ntawm cov kev hais tawm qhia txog qho kev dag txhaum cai uas tshwm sim: cov neeg dag txog kev siv hluav taws xob tau hais tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd rau ib qho kev tso …

Read More »

Cov Kev Ceeb Toom Txog Chaw Nyob (Address Alerts) Ntawm Public Safety Power Shutoff Muab Cov Kev Ceeb Toom txog rau Cov Chaw Nyob Uas Dhau Ntawm Koj Lub Tsev Lawm Uas Tseem Ceeb rau Koj, Muaj Xam Nrog Rau Cov Tsev Kawm Ntawv los sis ib Tus Txheeb Ze Lub Tsev Tib Si

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Twb Sau Npe Nkag Tag Ua Ntej Lub Rau Hlis Ntuj 2022 Nod Lawm Yuav Tsum Tau Rov Qab Sau Npe Dua Tshiab kom thiaj li Tau Txais Cov Kev Ceeb Toom No Txuas Ntxiv Mus Lub Cuab Yeej Online Muaj Txaij Ntsig Zoo Rau Cov Neeg Xauj Tsev, Tab Txawm Hais Tias …

Read More »

Txoj Kev Pab Cov Zej Zog Npaj rau thiab Tawm Tsam rau Cov Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Lwm Yam Kev Puas Tsuaj: PG&E Txhawb Pab Cov Koom Haum Hauv Zos uas Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig, Koom Haum Pab Ntshav Ntawm Teb Chaws Mes Kas (American Red Cross)

PG&E thiab Cov Koom Haum Tuam Txhab ntawm PG&E Tau Cog Lus Los Muab $1 Sawm (Lab) Nyiaj Pab rau Txoj Kev Pab Cuam thiab Kev Txhim Kho Kev Puas Tsuaj Kom Rov Zoo Li Qub Yam Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig nyob rau Xyoo 2022 thiab $750,000 Nyiaj Pab rau Red Cross Oakland, Xeev Calif. — Raws li cov neeg …

Read More »

Nrog Rau Cov Kev Dag Txhaum Cai Txog Kev Siv Hluas Taws Xob Ntau Ntxiv Hauv Xyoo 2022, PG&E Thov Muab Cov Lus Qhia txog Txoj Kev Uas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Pov Thaiv Lawv Tus Kheej Tau Los Qhia Rau Sawd Daws

Nroog OAKLAND, Calif. — Vim muaj cov kev dag txhaum cai uas tso hom phiaj ncaj nraim rau cov neeg siv hluav taws xob uas tseem nyob rau qhov kev ntaus nqi uas poob siab txaus ntshai—feem ntau lawm yog los ntawm kev hu xov tooj, hauv online los sis kev sib ntsib tim ntsej tim muag kiag—Pacific Gas and …

Read More »

Raws li California Lub Caij Nyoog Hluav Taws Kub Hav Zoov uas Ib Txwm Pib, PG&E Yuav Qhib Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings) Kom Thoob Plaws Txhua Cov Cheeb Tsam Muaj Kev Phom Sij Ntawm Hluav Taws Kub Hnyiab Tas Li

Qhov Tev Naus Laus Zis (Technology) EPSS, Tau Qhib Siv thaum Xyoo 2021, Tseem Yuav Yog Qhov Tseem Ceeb Txuas Ntxiv Los Txo Tau Txoj Kev Tawg Tawm Txim uas Tuaj Yeem Ua Rau Muaj Kev Puas Tsuaj Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Xeev Calif. – Tuam Txhab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau hais tseg nyob rau …

Read More »

Npaj rau Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov: Cov Nyiaj Tau Txais Rov Qab Ntawm Roj Hluav Taws Xob thiab Tshuab Hluav Taws Xob, Nrhiav Cov Chaw Muab Kev Pab Hauv Zej Zos nrog tus xov tooj 211 thiab Txhawb Pab rau Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob Nrog Cov Kev Xav Tau ntawm Txoj Kev Nkag Cuag Tau Rau Thiab Fab Kev Ua Hauj Lwm (Access and Functional Needs)

PG&E Tseem Tab Tom Koom Tes nrog Cov Koom Haum Txum Nyob Rau Hauv Zej Zog, Lwm Cov Pab Pawg Koom Lag Luam los Muab Kev Txhawb Pab Thaum Lub Caij Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Calif.— Raws li lub caij muaj hluav taws kub hav zoov los txog ze zuj zus, cov kev npaj txhij rau xwm …

Read More »

Pab Txoj Kev Nyab Xeeb Rau Kev Ua Kev Zoo Siab ntawm Kev Kawm Tiav yam Tswj Kev Ruaj Ntseg rau Cov Zais Roj Hmab nrog Qhov Hnyav

Zais Roj Hmab Ci-chiv ua rau muaj Hluav Taws Xob Tuag yam Nce Siab Tuaj OAKLAND, Calif.— Lub caij kawm tiav ntawm Xeev California tau pib lawm, thiab nws tseem ceeb heev uas txhua tus neeg ua koob tsheej kev zoo siab yuav tau nkag siab txog kev nyab xeeb rau pej xeem uas cuam tshuam txog cov zais roj …

Read More »

Txuag Nyiaj, Txuag Hluav Taws Xob thiab Pab Cov Lab Npauv Sib Nchab ntawm Hluav Taws Xob (Grid) nyob rau Lub Caj Ntuj Sov No

Ntau tshaj li 1.8 lab Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob ntawm PG&E Tau Txais Kev Tso Npe Nkag Yam Av Tas Naus Mav Rau hauv Txheej Txheem Pab Cuam Tshiab Thoob Plaws Lub Xeev uas Muab Cov Phaj Tshab rau Cov Neeg Uas Txo Tau Tus Nqi Hluav Taws Xob OAKLAND, Calif.— Nrog rau Txeej Txheem Pab Cuam …

Read More »
Translate »