Hmong/Hmoob

Kev Saib Xyuas Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob: Lub Hli Uas Ua Kev Khawb Av Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Thoob Teb Chaws Nyob Rau Lub Plaub Hlis Ntuj, ib qho Kev Ceeb Toom txhawm rau Hu Rau 811 rau Tag Nrho Cov Khoos Kas Ua Kev Khawb Av, Loj los sis Me

Nrog rau cov cua daj cua dub tsis ntev los no, muaj coob tus ntawm Cov Pej Xeem Hauv Xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) yuav npaj ua ib cov khoos kas xws li kev kho laj kab los sis kev tshem cov ntoo uas raug txhub rau hauv ab av lawm tawm NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. —  Vim …

Read More »

PG&E Teev Qhia txog Cov Kev Txhim Kho Kev Ceeb Toom Tau Txog Qhov Kev Pheej Hmoo Ua Ntu Zus rau Cov Kev Sib Zog Txhawb Kev Nyab Xeeb ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov Txog rau Xyoo 2025

Txoj Kev Npaj Los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoo Zaum Kawg Nkaus Tam Sim No Yog Tsim Tawm Los Raws Li Cov Txheej Kev Tiv Thaiv uas Muaj Pov Thawj Rau Pom, Qhia Txog Cov Tev Naus Laus Zis (Technology) Daws Teeb Meem Tshiab OAKLAND, Xeev Calif.— Tsim tawm los raws li cov txheej kev tiv thaiv uas muaj …

Read More »

Cov Cuab Yeej thiab Cov Txheej Txheem Pab Cuam Hauv Oos Lais (Online Tools and Assistance Programs) Muaj Peev Xwm Pab Tau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Tab Tom Ntsib Teeb Meem txog Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob Ntau Heev Vim Los ntawm Tus Nqi Roj Nkev (Gas) Thas Mab Xaj

OAKLAND, Xeev Calif.— Nrog rau lub caij ntuj no tig puag ncig rov qab los txog, tej zaum cov neeg siv hluav taws xob yuav siv hluav taws xob ntau dua qub los mus ua kom lawv cov vaj tsev sov vim hais tias qhov kub txias nws poob qis lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, cov nqi …

Read More »

Tam Sim No Muaj Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab Ntau Tshaj $200,000 los ntawm PG&E pab rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California Coob Tshaj 150 Tus

Lub Caij Nyoog Xa Daim Ntawv Tso Npe Thov Kawm Ntawv yog Lub Ob Hlis Ntuj 24, 2023 Nroog OAKLAND, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau tshaj tawm hnub no lawm hais tias tam sim no tab tom txais cov ntawv tso npe thov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau cov neeg kawm ntawv qib siab …

Read More »

Muab Khoom Plig ntawm Hluav Taws Xob rau Cov uas Xav Tau Nyob rau Lub Caij So Hauj Lwm No

Cov Nyiaj Pub Dawb ntawm REACH Pab Them Cov Nqi Hluav Taws Xob Yav Dhau Los rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob uas Muaj Cai Tsim Nyog OAKLAND, Xeev Calif. — Lub caij so hauj lwm so, cov neeg siv hluav taws xob ntawm tuam txhab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tuaj yeem nkag tau rau qhov kev …

Read More »

Txoj Kev Tswj Kom Cov Khw Noj Mov Hauv Zos Ua Tau Zaub Mov Noj: 114 Lub Khw Noj Mov Tau Txais $3,000 Nyiaj Pab Txhawb rau Kev Thev Taus Nyob rau Zeeg Thib Ob ntawm Txoj Kev Txhawb Pab Fab Nyiaj Txiag Thib Ob Xyoo No

PG&E Corporation Foundation Tseem Txhawb Pab rau Cov Khw Noj Mov Txuas Ntxiv Nrog rau Txoj Kev Txhim Kho Kom Rov Zoo Los ntawm Tus Kab Mob Sib Kis OAKLAND, Xeev Calif. — Tsuas yog nyob rau lub sij hawm rau hnub so nkaus xwb, Northern thiab Central California cov khw noj mov thiaj tau txais kev txhawb pab zaum …

Read More »

Cov Hau Kev los mus Txo hauv Cov Nuj Nqis Hluav Taws Xob nyob rau Lu Caij Nyoog Hnub So Hauj Lwm no

Cov Lus Taw Qhia los mus Teeb Tsim Qhov Kev Xav (As Loos) Rau Hnub So Hauj Lwm Yam Tsis Tas Muaj Kev Fij (Xiam Xab Lab) Txog Ntawm Kev Kaj Siab los sis Kev Nce Cov Nqi Nroog OAKLAND, Calif. —  Vim ntau cov tsev neeg pib lawj tsis siv cov chav lawm, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) …

Read More »

PG&E Muab Cov Kev Kuaj Xyuas Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Cua Kev Txhua Xyoo Pub Dawb los mus Pab Ua Rau Kom Sov thiab Nyab Xeeb Rau Cov Neeg Qhua Siv Hluav Taws Xob

NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. — Nrog rau ntau lub hli uas muaj huab cua txias no tab tom los yuav txog nov, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tab tom ceeb toom rau cov neeg siv khoom kom hu mus teem caij kuaj xyuas kev nyab xeeb hauv tsev tsis them nyiaj ntawm lawv cov khoom siv roj. Nyob …

Read More »

Tam Sim No California DMV Muaj Qhov Kev Xaiv Tshwj Xeeb rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Tshaj 70 Xyoo rov saum

Lub Department of Motor Vehicles (DMV) xav pab koj ceev koj daim ntawv tsav tsheb kom koj tau tsav tsheb ntev li ntev tau yog koj tsav es tsis muaj teeb meem.  DMV muaj cov kev pab kom koj ua tau DMV cov ntaub ntawv hauv tsev los yog tom DMV qhov chaw ua hauj lwm hauv koj lub zos. …

Read More »

Cov Chaw Muab Kev Pab Tshiab thiab Nthuav Dav Tuaj Yeem Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Npaj Txhij rau Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Possible Public Safety Power Shutoffs) uas Tuaj Yeem Tshwm Sim Tau thaum Ze Lub Caij Cua Daj Cua Dub

Lub Kaum Hli Ntuj thiab Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Cov Huab Cua Tuaj Yeem Ua Rau Tshwm Sim Muaj Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs) Nyob rau Qhov Kawg Txhawm rau Los Tiv Thaiv Hluav Taws Kub Hav Zoov OAKLAND, Xeev Calif. – Txhawm rau …

Read More »
Translate »