PG&E Wants to Help Customers Recognize and Avoid Utility Scams

PG&E Xav Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Nco Tau thiab Zam Kom Tsis Txhob Raug Cov Kev Dag Txhaum Cai Ntsig Txog Kev Sib Hluav Taws Xob
Paub txog cov yam ntxwv thiab zam kom tsis txhob raug kev ua phem kev puas tsuaj nyob rau lub caij nyoog hnub so hauj lwm uas tsis khoom li

Nroog OAKLAND, Calif. — Nyob rau ib lub sij hawm thaum Cov Pej Xeem Hauv Xeev California coob leej tau raug tswj xyuas nrog rau cov kev npaj rau hnub so hauj lwm ntawd, cov neeg dag txhaum cai tab tom ua hauj lwm los mus siv cov neeg siv hluav taws xob uas tsis raug xoom xaim nrog rau cov kev ntaus tswv yim txawj ntse uas tsi ntsees rau kev yuav nyiag lawv cov nyiaj. Nyob rau lub sij hawm uas coob leej ntau tus yeej ceev faj txog yam muaj feem tshwm sim tau txog rau cov kev dag txhaum cai ntsig txog kev yuav khoom hauv oos lais (online) ntawd, yeej tseem muaj kev phom sij tib yam nkaus txog rau cov kev dag txhaum cai ntsig txog nqi hluav taws xob, uas cov neeg dag txhaum cai ntawd yuav xav tau kev them nyiaj txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev txiav hluav taws xob kiag tam sim ntawd, feem ntau lawm los ntawm kev hu xov tooj tab sis mas kuj tseem muaj tshwm sim nyob rau hauv oos lais (online) los sis cov neeg dag ntawd tuaj tim ntsej tim muag kiag tib si.

Cov kev tshaj xov xwm tawm txog ntawm cov kev dag txhaum cai nod yog tsi ntsees rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E uas muaj nce siab nyob rau txhua lub sij hawm thoob plaws xyoo 2023 nod. Qhov tseeb lawm, muaj ntau tshaj li 37,000 cov kev tshaj xov xwm tawm hauv lub xyoo los txog hnub no uas muaj cov kev poob nyiaj ntawm tus neeg siv hluav taws xob ntau tshaj $700,000 lawm, thiab kev poob nyiaj uas muab xam rau qhov nruab nrab yog li ntawm $816. Thiab, lub caij nyoog so hauj lwm nod muaj cib fim zoo rau cov neeg dag txhaum cai los mus ua kom tau txais qhov zoo dua los ntawm tus neeg siv hluav taws xob txoj kev cuam tshuam thiab kev nyuaj siab.

“Cov neeg dag txhaum cai yog ib cov neeg nyiam siv lub zoo cib fim thiab yuav siv cov sij hawm zoo thaum cov neeg tsis khoom ua hauj lwm raws li ib txwm thiab muaj feem tshwm sim tau ua rau ntxhov siab heev, thiab lawv yeej tsis siv cov hnub so hauj lwm ntawd li. Kev ntxhov siab thiab kev cuam tshuam yuav tsim ib qho cib fim ua rau cov neeg ntawd muaj feem raug dag thiab kev ua phem kev puas tsuaj ntau dua qub tuaj,” Matt Foley, tus coj kev soj qab taug lw txog kev dag txhaum cai rau PG&E tau hais li ntawd. “Nco ntsoov tias, PG&E yuav tsis tiv tauj rau koj txog rau thawj zaug nyob rau hauv ib xuab moos ntawm kev txiav hluav taws xob, thiab peb ib txwm yeej TSIS thov kom them nyiaj los ntawm kev siv ib daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej los sis los ntawm cov kev pab cuam ntsig txog kev them nyiaj hauv oos lais (online) zoo li Zelle los sis Venmo hlo li.”

Ib qho kev ntaus tswv yim tshiab ntxiv uas cov neeg dag txhaum cai ntawd tab tom siv mas yog cov tshuab siv tshawb fawb rau cov kev dag txhaum cai uas lawv tsim cov nplooj vas sab kev them nqi hluav taws xob uas tau txais kev pab txhawb nqa cuav nyob rau cov tshuab tshawb fawb xws li Google txhawm rau los mus ntxias dag cov neeg siv hluav taws xob.

Cov neeg siv hluav taws xob uas xav hais tias lawv yuav them lawv cov nqi hluav taws xob hauv oos lais (online) yuav tsum xyuas kom paub tseeb hais tias tsuas mus saib tau rau ntawm lub vas sab (website) uas teev muaj tseg nyob rau ntawm lawv daim ntawv sau nqi kev siv hluav taws xob nkaus xwb. Rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E uas yog www.pge.com.

“Cov neeg dag txhaum cai ntsig txog kev siv hluav taws xob suav hnub muaj coob zuj zus thiab txawj ntse dua qub tuaj txog rau sab seem ntawm lawv cov kev ntaus tswv yim ntawd lawm xwb. Vim muaj coob zuj zus tuaj, peb pom tau tias muaj cov neeg dag txhaum cai siv cov hau kev ntsig txog tshuab dis ntsis tauj (digital) uas tsi ntsees rau cov neeg hluas thiab cov neeg laus tib si lawm. Peb txhawb siab xav kom cov neeg siv hluav taws xob tso tseg thiab xyuas qhov tseeb txog cov tsab ntawv thov tuaj ntawm tuam txhab hluav taws xob uas tsis zoo li ib txwm ntawd ua ntej yuav them nyiaj, tsis hais yuav yog rau fab twg txawm hais tias tus neeg siv hluav taws xob ntawd raug tiv tauj los ntawm kev hu xov tooj, hauv is taws nej (internet), los sis tus kheej tuaj mus tim ntsej tim muag kiag los xij,” Monica Martinez Tus Thawj Coj Fab Kev Tuav Tswj Qhia Sawd Daws Ua Hauj Lwm Ntawm UUAS tau hais li ntawd.

Cov yam ntxwv qhia tau txog kev dag txhaum cai

  • Hem tias yuav txiav hluav taws xob: Cov neeg dag ntxias yuav tuaj yeem thov kom them nyiaj tam sid rau ib qho kev iab liam txog kev tsis tau them nqi hluav taws xob yam dhau los.
  • Thov kom them nyiaj kiag tam sim ntawd: Cov neeg dag ntxias yuav tuaj yeem qhia tus neeg siv hluav taws xob kom mus yuav daim npav them nyiaj ua ntej ces hu rov qab rau lawv yam xam pom kom them nqi hluav taws xob.
  • Thov daim npav them nyiaj ua ntej: Thaum tus neeg siv hluav taws xob hu rov qab, tus neeg hu xov tooj tuaj ntawd yuav thov kom tus neeg siv hluav taws xob muab tus lej ntawm daim npav them nyiaj ua ntej, uas tso cai rau tus neeg dag ntxias nkag tau mus rau cov nyiaj ntawm daim npav tau.
  • Kom muab kev them nyiaj rov qab los sis nyiaj tau txais rov qab: Cov neeg dag ntxias yuav hais tias koj lub tuam txhab siv hluav taws xob tsub tus nqi tshaj hauv daim nqi hluav taws xob rau koj thiab muab qhov kev them nyiaj rov qab rau koj, los sis koj muaj cai tsim nyog tau txais cov nyiaj rov qab.

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tuaj yeem pov thaiv lawv tus kheej tau li cas

Cov neeg siv hluav taws xob ib txwm yeej tsis raug nug los ntawm PG&E kom yuav ib daim npav them nyiaj ua ntej tshwj xeeb dab tsi li es thiaj li zam dhau kev txiav hluav taws xob los sis kev tua hluav taws xob, ib qho kev ntaus tswv yim feem ntau yeej keev raug siv nyob rau hauv cov kev sim ua kev dag txhaum cai. PG&E tsis sau qhia meej tias cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum them nqi li cas thiab muab ntau txoj hauv kev los them nqi hluav taws xob, suav nrog rau kev lees txais cov kev them nyiaj hauv oos lais (online), hauv xov tooj, daim ntawv ua qauv ntawm tuam txhab nyiaj yam av tas naus mav, raws kev xa ntawv los sis kiag ntawm tus kheej.

Yog tias tus neeg dag txhaum cai hem tias yuav txiav hluav taws xob los sis tua hluav taws xob kiag tam sid yam tsis muaj daim ntawv ceeb toom ua ntej, cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum khwb xov tooj, tshem tsab email tawm, los sis kaw qhov rooj thiab tshaj qhia qhov xwm txheej tshwm sim no mus rau PG&E ntawm www.pge.com/scams. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cov as khauj tseem tsis them nuj nqis yuav raug tiv tauj tuaj ntawm PG&E nrog ib daim ntawv ceeb toom qhia tias yuav txiav hluav taws xob ua ntej, feem ntau yog xa raws kev xa ntawv tuaj, thiab muaj lawv cov nqi them txhua hli nyob nrog.

Kev tso npe nkag siv ib tus as khauj oos lais (online) ntawm pge.com yog ib txoj hau kev tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb. Tsis yog tias cov neeg siv hluav taws xob nkaus xwb thiaj tuaj yeem nkag mus saib lawv qhov nyiaj tshuav thiab keeb kwm kev them nyiaj tau, lawv tuaj yeem sau npe rau cov nyiaj them rov qab, tsis muaj ntawv sau nqi thiab cov kev ceeb toom uas muaj txiaj ntsig.

Cov Neeg Dag Ntxias Dag Tias Yog Tus Xov Tooj Uas Ntseeg Siab Tau: Tam sim no cov neeg dag ntxias tuaj yeem tsim ua ib txoj ncauj ke qhia saib pom tseeb txog 800 tus nab npawb xov tooj uas pom tshwm nyob rau hauv kom lub nab cos xov tooj. Yog thaum hu xov tooj rov qab tuaj, cov naj npawb xov tooj ntawd yuav tsis yog nkag rau PG&E lawm. Yog tias tus neeg siv hluav taws xob muaj qhov poob siab txog tias nyob tsam tsis yog tiag nyob rau qhov kev hu xov tooj ntawd, lawv yuav tsum ntaus xov tooj thiab hu rau PG&E ntawm tus xov tooj 1-833-500-SCAM. Yog hais tias cov neeg siv hluav taws xob yeej ib txwm hnov tau hais tias muaj kev phom sij txog rau lawv lub cev, lawv yuav tsum hu rau 911.

Cov neeg siv hluav taws xob uas xav tias lawv tau raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias, los sis xav tias raug hem thaum lub sij hawm

yog ntsib ib tus neeg dag ntxias twg, yuav tsum tiv tauj qhia kiag rau tub ceev xwm hauv zos. Tsoom Fwv Pab Pawg Kws Saib Xyuas Kev Lag Luam (Federal Trade Commission) lub vev xaib kuj yog chaw muab hauv paus ntaub ntawv zoo hais txog kev tiv thaiv cov ntaub ntawv qhia paub txog tus kheej.

Rau kev paub ntau ntxiv hais txog ntawm cov kev dag txhaum cai, mus saib tau rau ntawm pge.com/scams los sis consumer.ftc.org.

Hais Txog Cov Kev Siv Hluav Taws Xob Dej Cua Uas Sib Koom Tes Nroos Tawm Tsam Cov Kev Dag Txhaum Cai (Utilities United Against Scams, UUAS)

UUAS, yog ib lub koom haum ntawm ntau dua 150 lub tuam txhab hluav taws xob, dej, thiab roj as xeeb txawm hauv Teb Chaws Mes Kas thiab Kas Nas Das thiab lawv cov koom haum fab kev lag luam uas sib hwm, kuj tseem rov muab txoj kev qhia kom paub txuas ntxiv rau cov neeg siv hluav taws xob txog ntawm cov kev dag ntxias uas nquag tshwm sim thiab cov tswv yim kev dag ntxias tshiab uas siv rau cov neeg siv hluav taws xob. Raws li nws txoj hauj lwm thiab nrog rau txoj kev pab rau txoj kev tshaj tawm ntawm cov neeg siv hluav taws xob, UUAS tau pab yam tau zoo heev li los tshem ze li 13,000 tus xov tooj hu dawb uas cov neeg dag ntxias siv los tawm tsam rau cov neeg siv hluav taws xob tawm hauv txoj kev qhib siv hauj lwm.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Txhawm rau kev paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Translate »