Sink your Teeth into Savings, Bite Back at Vampire Appliances

Tsau koj Cov Hniav rau hauv Cov Kev Txuag Nyiaj, Tom Rov Qab rau ntawm Cov Khoom Siv Vampire

Tua Cov Hluav Taws Xob Vampires thiab Kho Koj Daim Ntawv Sau Nqi Kev Siv Hluav Taws Xob – Tsi Tas Siv Txuj Ci Tswv Yim Nrog!

Nroog OAKLAND, Calif. — Cov khoom siv vampire yog tus duab ntxoo ntawm cov kev phem uas npaj tos los tho lub plawv ntawm ntau yim tsev thiab cov chaw lag luam. Cov kev tsis zoo no nkaum ntsiag to tos, noj hluav taws xob thiab nce cov nqi hluav taws xob yam xav tsis txog li, tab txawm thaum uas cov khoom siv hluav taws xob ntawd raug tua cia lawm los xij. Lub caij nplooj ntoo zeeg no, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) yuav pab los nthuav tawm cov kev phem uas txaus ntshais no thiab txhawb zog rau cov neeg siv hluav taws los ua cov phab ej ntawm kev txuag nyiaj tseg.

Cov khoom siv vampire, kuj tseem hu tias cov tshuab noj hluav taws xob thaum muab tua cia lawm, yog cov khoom siv hluav taws xob uas tseem tswj hluav taws xob nyob rau hom qhib siv thiab nws yeej siv hluav taws xob tab txawm hais tias nyob rau thaum uas muab tua cia lawm. Cov kev xiam hluav taws xob yam tsis paub txog no pab ua rau kev siv hluav taws xob nce tuaj yam ntsiag to thiab ua rau cov nqi hluav taws xob nce siab tuaj.

Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov tshuab siv hluav taws xob uas tub nkeeg no tuaj yeem ua rau cov kev siv hluav taws xob ntawm cov pej xeem nce txog 10% thiab tuaj yeem ua rau cov neeg siv hluav taws xob poob nyiaj ntxiv txog li $200 nyob rau hauv ib lub xyoo ntawm lawv cov nqi hluav taws xob.  Cov kev xiam hluav taws xob pov tseg dawb thoob plaws lub nroog no yeej tuaj yeem los muab hluav taws xob txaus siv rau 11 million (sawm) yim neeg raws kev xam nruab nrab, raws li hais los ntawm National Renewable Energy Laboratory.

Cov Yeeb Ncuab Uas Loj Tshaj Plaws Yog:

 • Cov TV
 • Cov pob nyem tua nkes (gaming consoles)
 • Cov chaw tso yeeb yaj kiab tom tsev/cov paj taub tso suab
 • Cov koos pis tawj, cov tshuab luam ntawv, cov paj taub tso suab hauv koos pis tawj           
 • Cov xaim tshaj hluav taws xob: xaim tshaj xov tooj, koos pis tawj lev thov (laptops), thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob
 • Cov khoom siv hauv chav ua mov noj: cov tshuab do kas fes, cov qhov cub microwaves
 • Cov moos tsa sawv

Cov Lus Qhia los Tshem Tawm Cov Vampire Noj Hluav Taws Xob:

 • Zam tsis txhob siv rau hom npaj siv hluav taws tua
 • tseg cov xaim tshaj hluav taws xob ntsia rau cov khoom hluav taws xob thaum uas tsis siv lawm
 • Tua cov teeb thaum uas koj tawm ntawm chav ntawd lawm
 • Siv cov hlua ntsia hluav taws xob uas txawj ntse (smart power strips)
 • Hloov rau cov khoom siv hluav taws xob uas muaj ntawv pov thawj ntawm Energy Star®
 • Siv PG&E li Kev Kuaj Xyuas Hluav Taws Xob Hauv Tsev los sis Phau Ntawv Qhia Kev Siv Hluav Taws Xob
 • Sau npe nkag rau HomeIntel: ib qho txheej txheem pab cuam rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E yam siv lub twj ntsuas kev siv hluav taws xob Smart Meter, nrog rau tus as khauj Smart Audit thiab tus kws qhia hluav taws xob
 • Siv Lub Twj Ntsuas Kill A Watt® Meter: lub twj uas muab ntsia rau ntawm phab ntsa txhawm rau nyeem seb cov hluav taws xob raug siv npaum li cas los ntawm qhov cuab yeej siv hluav taws xob
 • Siv Plug Load Logger: lub twj uas ntsuas thiab teev cov hluav taws xob thiab kev siv hluav taws xob thiab muab ntaub ntawv qhia paub txog lub sij hawm siv rau cov kev xam meej ntxaws

Kev Txhawb Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob los siv Lub Twj Ntsuas Kill A Watt® Meters & Plug Load Loggers

PG&E muab siab sib zog los pab cov neeg siv hluav taws xob los ua kom txhob muaj hluav taws xob xiam pov tseg thiab txo cov nqi hluav taws xob kom qis tuaj nyob rau xyoo puag ncig. Cov twj ntsuas Kill A Watt® thiab plug load loggers muaj rau qiv siv tau ntawm PG&E Lub Tsev Qiv Cuab Yeej (Tool Lending Library) (yuav xam cov nqi kev thauj xa tuaj) los sis kuaj xyuas hauv lub tsev qiv cuab yeej hauv koj zej zos seb puas muaj. Cov twj no tuaj yeem muaj rau yuav tau nyob rau ntawm lub khw muag haj ves (hardware) uas nyob ze koj thiab hauv online.

PG&E Cov Cuab DIY Txuag Hluav Taws Xob

Koj puas paub hais tias koj tuaj yeem ua kom cov nqi hluav taws xob qis tau thiab txuag nyiaj tau nrog kev siv PG&E cov cuab yeej DIY? Nrog rau kev nqis peev $200 rau cov khoom siv txuag hluav taws xob, cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem txuag tau nyiaj  ze li $1,000 nyob rau txhua xyoo. Txog rau ntawm cov kev txuag hluav taws xob, koj tuaj yeem nrhiav cov lus qhia ntxiv tau ntawm pge.com.

Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Ntau Ntxiv

Koj kuj tseem tuaj yeem koom nrog PG&E cov cuab yeej kov kom yeej cov khoom siv vampire tau ntawm no.

Nkag cuag tau rau b-roll txhawb pab ntxiv thiab cov kev xam phaj tuaj yeem pom muaj nyob rau ntawm no.

Hais Txog PG&E 

Pacific Gas and Electric Company, lub chaw muag khoom ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE: PCG), yog kev sib koom lis dej num ntawm cov roj nkev xeeb txawm thiab cov hluav taws xob ua ke ntau dua kaum rau sawm (million) leej neeg thoob plaws 70,000 mais swm fab puv meem (square miles) hauv California Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news   

Translate »