California Climate Credit Helps PG&E Customers Transition to Low-Carbon Future 

Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E Hloov mus rau Lub Neej Yav Pem Suab Uas Muaj Qhas Npoos (Low-Carbon) Tsawg 

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Nyob Hauv Vaj Tsev Ntawm PG&E Yuav Tau Txais ib qho Nyiaj Khes Div Hauv Daim Ntawv Sau Nqi $38.39

Nroog OAKLAND, Calif.— Rau zaum thib ob nyob rau xyoo no, muaj cov neeg siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric Company (PG&E) coob tshaj tsib sawm leej neeg yuav tau txais ib qho Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) nyob rau hauv lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob.

Qhov Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) yog ib feem ntawm xeev California cov kev muab siab sib zog los mus tawm tsam kev hloov pauv ntawm feem ntuj siab, dej nag thiab huab cua thiab raug muab cais mus rau cov neeg siv hluav taws xob los ntawm PG&E. Qhov nyiaj khes div no yog muab los ntawm qhov California Cap-and-Trade Program, uas tseev kom muaj cov tsev tsim hluav taws xob, cov kws muab kev pab cuam ntsig txog roj, thiab cov chaw ua hauj lwm tsim khoom lag luam loj uas tso cov cua phem ua rau vaum kom yuav cov nyiaj siv rau kev tswj xyuas cov pa qias qhas npoos. Qhov nyiaj khes div uas nyob rau hauv koj daim ntawv sau nqi yog raug tawm qauv los mus pab cov neeg siv hluav taws xob nyob rau lub sij hawm muaj kev hloov mus rau lub neej yav pem suab uas muaj qhas npoos tsawg (low-carbon).

Cov yim neeg siv hluav taws xob uas muaj vaj tsev chaw nyob ntawd yuav tau txais ib qho nyiaj khes div txog li $38.39 nyob rau hauv lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob Lub Kaum Hli Ntuj, tib qho ntau tib yam nkaus uas tau muab tuaj nyob rau Lub Peb Hlis Ntuj nod. Tsis tas li ntawd cov yim neeg uas siv roj nkev (gas) xeeb txawm kuj tseem yuav tau txais ib qho nyiaj khes div li ntawm $52.78 yav nram ntsov nyob rau xyoos no. Cov nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi xam tag nrho ntawm tus neeg siv hluav taws xob uas siv ua ke nyob rau xyoo 2023 yog $129.56. 

Cov yim neeg uas muaj chaw nyob vaj tsev yuav tau txais nyiaj khes div hluav taws xob li ob zaug toj ib lub xyoos, ua ke ntawd qhov nyiaj khes div siv rau roj nkev (gas) xeeb txawm yog tsim tawm ib zaug toj ib lub xyoos. Cov neeg siv hluav taws xob hauv lub lag luam me uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam yuav tau txais nyiaj khes div hluav taws xob tib yam nkaus, uas ntau tib yam nkaus raws li cov neeg siv hluav taws xob hauv lub lag luam, ob zaug toj ib lub xyoos.

Rau cov ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv hais txog cov txheej txheem pab cuam ntau ntxiv uas tau txais kev pab nyiaj los ntawm California Cap-and-Trade Program txhawm rau txo pa qias qhas npoos, thiab muab cov txiaj ntsig uas muaj ntsiab lus tseem ceeb ntau yam pab rau cov cheeb tsam zej zos uas tsis zoo, mus saib ntawm www.caclimateinvestments.ca.gov/.

Cov Txheej Txheem Pab Cuam Uas Muab Kev Pab Fab Nyiaj Txiag Ntawm PG&E

Dhau ntawm qhov Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) lawm, cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem tau txais kev txhawb siab kom los mus tshawb nrhiav kom paub lwm cov hau kev los mus txuag hluav taws xob thiab nyiaj txiag muaj xam nrog rau kev pab fab nyiaj txiag thiab lwm cov txheej txheem pab cuam tib si:

  • Medical Baseline: Rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab uas muaj cov kev xav tau hluav taws xob ntau ntxiv vim muaj qee cov zwj ceeb fab kev kho mob uas zoo tsim nyog tau txais kev pab. Cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm tau txais ib qho hluav taws xob txhua hli ntau ntxiv, los sis ib qho kev txo nqi raws li koj tus nqi.
  • Budget Billing: Cov nqi hluav taws xob uas them nyob rau theem nruab nrab rau cov kev them nqi txhua hli uas tuaj yeem paub tau ntau dua thiab tshem cov teeb meem loj ntawm cov nuj nqis tawm vim muaj kev hloov pauv raws caij nyoog.
  • Bill Forecast Alerts: Cov kev ceeb toom uas xa hauv email, xa ua lus sau los sis hauv xov tooj tuaj ceeb toom qhia rau tus neeg siv hluav taws xob paub seb lawv daim ntawv sau nqi txhua hli puas yog dhau qho nyiaj tshwj xeeb raws li tau teeb tsim tseg los ntawm tus neeg siv hluav taws xob ntawd. 

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE: PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) xeeb txawm thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »