More Than $200,000 in College Scholarships Now Available from PG&E for Students in Northern and Central California

Tam Sim No PG&E Muaj Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab Ntau Tshaj $200,000
rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California

Hnub Tag Sij Hawm Ntawm Kev Ua Ntawv Tso Npe Thov Qhov Nyiaj Pab Kev Kawm Ntawv yog Lub Peb Hlis Ntuj 15, 2024

Nroog Oakland, Xeev Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau tshaj tawm hnub no lawm hais tias tam sim no tab tom txais cov ntawm tso npe thov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau cov neeg kawm ntawv qiab siab ua ke nrog rau cov tub ntxhais kawm ntawm uas tseem tab tom kawm nyob rau tsev kawm ntawv qib siab thiab tab tom kawm ua ntu zus nyob rau lub sij hawm no uas muaj ib qho chaw nyob xub thawj nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California.

Ntau tshaj $200,000 tab tom raug tsim muaj los ntawm cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv uas yog tsim pab los ntawm PG&E 11 cov pab pawg feem saib xyuas peev txheej neeg ua hauj lwm (ERG) thiab ob cov pab pawg nev vawj koom lag luam rau fab kev tawm qauv (ENG). Cov pab pawg no pab txhawb nqa thiab tsim kev vam meej kom muaj ntau tsav (haiv neeg) sib txawv, kev vaj huam sib luag, kev muaj feem xyuam nrog thiab kev khoom siv nyob rau hauv PG&E thiab cov zej zos uas nws pab ntawd.

Cov nyiaj pab rau kev kawm no yog muaj pab txhua xyoo txhawm rau pab them tus nqi kev kawm ntawv uas raug siab dua ntawd. Cov neeg muaj yeej rau qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawm pab pawg ERG thiab ENG yuav tau txais cov las vas pab txij li ntawm $1,000 txog rau $6,000 rau qhov kev tau txais nyiaj pab rau kev kawm ntawv ua piv txwv thiab kev tsav coj ntawm cheeb tsam zej zos.  

Lus qhia paub txog qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntawm PG&E thiab ENG, muaj xam nrog rau cov qauv thiab cov ntawv tso npe thov kev pab tib si, los puav leej muaj nyob rau ntawm PG&E lub vas sab (website). Txhawm rau kom raug xaiv rau ib qho nyiaj pab rau kev kawm ntawv, tag nrho cov ntaub ntawv uas tso npe thov kev kawm ntawv yuav tsum raug muab xa mus tsis pub dhau Lub Peb Hlis Ntuj 15, 2024 nod.

“Peb pab pawg ERG thiab ENG cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv pab txhawb nqa cov kev ntshaw thiab cov kev npau suav ntawm cov neeg hluas nyob hauv peb cov cheeb tsam zej zos. Cov las vas pab no yuav pab tsim kho peb cov thawj coj thiab cov kws txawj xav txog kev vam meej rau lub neej yav pem suab thiab yog ib feem ntawm txoj hau kev tias peb nyob rau hauv peb lub hom phiaj ntawm PG&E tau li cas—tab tom muab kev pab rau peb cov zej zos, tab tom pab peb lub ntiaj teb, thiab tab tom tsaj coj mus rau txoj kev hlub,” Marie Waugh, PG&E Tus Lwm Thawj Saib Xyuas Hauj Lwm Ntawm PG&E, Huam Nab Saib Xyuas Kev Ua Noj Haus, Tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kab Lis Kev Cai thiab Kev Muaj Xam Nrog Rau.

Kev tsim ua kom muaj ib qho kev tshwm sim zoo

“Kuv yog thawj tus neeg hauv kuv tsev neeg uas tau tuaj mus kawm ntawv nyob rau hauv Teb Chaws Mes Kas thiab cov nqi ntawm kev kawm ntawv qib siab tau dhau mus ua ib qho kev ceeb loj heev li rau peb sawd daws. Ua tsaug ntau rau qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv no, tsev kawm ntawv qib siab tau dhau mus ua ib qho nqi pheej yig rau kuv lawm xwb. Kev tau txais ib daim ntawv kawm tiav kev kawm qhia txog txuj ci fab kev txawj ntse feem koos pis tawj (computer science) yuav pab ua rau kuv nkag tau mus rau fab kev lag luam ub xam hab kas tev naus laus zis thiab tsim ua tau ib qho kev tshwm zoo rau kuv cheeb tsam zej zos los ntawm tev naus laus zis (technology),” Megan Jacob, ib tus neeg txais qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv los ntawm 2023 National Society of Black Engineers (NSBE) ENG, usa nws qhov vib xas kawm yog kev kawm qhia txog txuj ci fab kev txawj ntse feem koos pis tawj (computer science) nyob rau ntawm UCLA.

Txij xyoo 1989 los, PG&E cov pab pawg ERGs thiab ENGs tau muab las vas pab ntau tshaj $6 sawm rau feem ntawm cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau txhiab leej ntawm cov neeg tau txais kev pab cuam los lawm. Cov nyiaj pab nod puav leej yog tau txais tag nrho los ntawm cov kev pab nyiaj pub dawb ntawm tus neeg ua hauj lwm, cov koob tsheej nqua hu kev pab nyiaj ntawm rau tus neeg ua hauj lwm thiab Cov Qhab Nab Tswj Xyuas txog Cheeb Tsam Zej Zos (Campaign for the Community), lub tuam txhab tus neeg ua hauj lwm uas muab qhov txheej txheem pab cuam.

Muaj coob tshaj 6,000 leej ntawm 26,000 leej neeg ua hauj lwm ua ke ntawm PG&E yog cov tau txais kev pab los ntawm cov pab pawg ERGs thiab ENGs. Txhua pab pawg pab txhawb lub tuam txhab qhov lus cog tseg txog kev pab nws cov zej zos thiab kev txhawb kom muaj kev koom tes los ntawm tus neeg ua hauj lwm ua ke.

PG&E pab pawg ERG thiab ENG cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv yog muaj pab los ntawm 13 cov pab pawg no:

 • Access Network (cov tib neeg uas muaj kev xiam oob qhab)
 • AAPI (Cov Neeg Mes Kas Uas Yog Neeg As Xis, Neeg Nyob Pov Txwv Pacific)
 • Neeg Tawv Dub
 • Neeg Las Tis Naum (Latino)
 • Legacy (cov ua hauj lwm ua ke uas sib raug zoo)
 • MEENA (Sab Hnub Tuaj Nruab Nrab Teb, Sab Europe, thiab Sab Africa Qaum Teb)
 • National Society of Black Engineers (Cov neeg ua hauj lwm ua ke feem STEM)
 • NuEnergy (cov neeg ua hauj lwm ua ke tshiab)
 • PrideNetwork (LGBTQ+ cov neeg ua hauj lwm ua ke)
 • Samahan (Neeg Filipino)
 • Society for Hispanic Professional Engineers (Cov neeg ua hauj lwm ua ke ntawm feem STEM)
 • Cov qub tub rog
 • Women’s Network

Lwm cov cib fim ntsig txog nyiaj pab rau kev kawm ntawv

Dhau ntawm PG&E pab pawg ERG thiab ENG cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv lawm, Pacific Service Employees Association (PSEA), ib lub koom haum ua tsim txiaj ntsig rau ob tog uas tsis vam nyiaj tshaj thawj uas pab PG&E cov neeg ua hauj lwm ua ke thiab cov neeg so hauj lwm, los kuj tseem muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau cov neeg uas yog cov neeg ua hauj lwm ua ke ntawm lub tuam txhab ntawd tib si. Dhau ntawd, PG&E Corporation tab tom muab nws cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntawm STEM los ntawm nws qhov txheej txheem pab cuam muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv Ntsig Txog Feem STEM Ua Ke Uas Zoo Dua Qub (Better Together STEM Scholarships).

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE: PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj kaum rau sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news  

Translate »