PG&E Encourages Customers to Check LIHEAP Eligibility, Apply for Bill Support

PG&E Txhawb Siab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob kom los mus Kuaj Xyuas Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Los Ntawm LIHEAP, Ua Ntawv Thov Nyiaj Pab Them Nqi Hluav Taws Xob  

Kev Pab Nyiaj Los Ntawm LIHEAP Yeej Tseem Muaj Pab Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Nyiaj Khwv Tau Los Tsawg; Ntau Tshaj $73 Million (Sawm) hauv Kev Pab Them Nqi Hluav Taws Xob Uas Twb Tau Muab rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E hauv xyoo 2023 nod tag lawm   

Nroog OAKLAND, Calif. — Nrog rau ntau tshaj $73 million (sawm) hauv qhov Txheej Txheem Pab Cuam Uas Muab Kev Pab Them Nqi Hluav Taws Xob Rau Tsev Neeg Uas Muaj Nyiaj Khwv Tau Los Tsawg (LIHEAP) cov nyiaj khes div twb tau muab faib rau sawv daws hauv xyoo 2023 nod tag, raws li qhov muaj cai tsim nyog tau txais kev pab lawm Pacific Gas and Electric Company (PG&E) cov neeg siv hluav taws xob nyob rau kev soj ntsuam txhawm rau seb puas tau txais ib qho kev pab fab nyiaj txiag los ntawm LIHEAP ua ntaub ntawv tseg nyob rau xyoo no. Kev pab nyiaj los ntawm LIHEAP yeej tseem muaj pab rau sawv daws, thiab xav txhawb siab rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam uas tseem tsis tau them lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob kom los mus ua ntawv thov kom tau txais kev pab txhawb nqa los ntawm tsoom fwv txhua xyoo.  

Tus neeg sau npe rau LIHEAP feem nrab yuav tau txais ib qho nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi ze thaj tsam li ntawm $1,000 los ntawm qhov txheej txheem pab cuam ntawd, uas yog muab los ntawm California Department of Community Services and Development (CSD).  LIHEAP tau muab ntau tshaj $75 million (sawm) hauv kev pab txhawb nqa fab nyiaj txiag rau coob tshaj 100,000 cov yim neeg hauv cheeb tsam muab kev pab cuam ntawm PG&E hauv xyoo 2022 los lawm.   

“Qhov txheej txheem pab cuam LIHEAP tau pab ntau txhiab cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E kom tau txais lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob mus raws li kev soj ntsuam, thiab muaj kev pab nyiaj los mus pab cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab kom coob dua qub tuaj. Raws li hauv ntaub ntawv teev tseg LIHEAP tau muab ib qho pab mus rau peb cov neeg siv hluav taws xob hauv xyoo 2022 lawm, thiab peb txhawb siab rau lwm tus uas tej zaum muaj cai tso npe thov kev pab txhawb nqa tau nyob rau xyoo no,” Vincent Davis, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Feem Kev Ua Hauj Lwm thiab Kev Qhib Siv Hauj Lwm Rau Tus Neeg Qhua Uas Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E tau hais li ntawd.      

Kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab los ntawm cov kev pab cuam ntawm LIHEAP muaj peev xwm sib txawv mus raws li cov txuam thawj tseeb uas muaj xam nrog rau qhov nyiaj khwv tau los, qhov coob tsawg ntawm tsev neeg thiab qhov chaw nyob. Rau lus qhia paub ntau ntxiv los sis txhawm rau tshawb nrhiav ib lub chaw ua hauj lwm saib xyuas qhov txheej txheem LIHEAP hauv lub zej zos los mus ua ntawv thov kev pab, mus saib tau rau ntawm www.csd.ca.gov/energybills los sis hu rau (866) 675-6623.     

Cov Txheej Txheem Pab Cuam Uas Muab Kev Pab Fab Nyiaj Txiag Ntau Ntxiv    

Dua li ntawm LIHEAP lawm, txhawb siab xav kom cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj cov nyiaj tseem tshuav tsis tau them nqi hluav taws xob yav dhau los mus tshawb nrhiav lwm cov txheej txheem pab cuam uas muab kev pab fab nyiaj txiag los ntawm lub xeev thiab tsoom fwv, muaj xam nrog rau:   

  • Txheej Txheem Pab Cuam Uas Muab Kev Pab Dej Rau Yim Neeg Uas Muaj Nyiaj Khwv Tau Los Tsawg (Low-Income Household Water Assistance Program, LIHWAP): Pab cov yim neeg them lawv cov ntawv sau nqi dej los sis dej qias neeg ntsig txog chaw nyob ib qho zuj zus los ntawm qhov txheej txheem pab cuam no uas yog muab pab los ntawm CSD. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cov nyiaj tseem tshuav tsis tau them yav dhau los muaj peev xwm tau txais nyiaj pab txog li $15,000 hauv qhov nyiaj pab them nqi hluav taws xob. Rau kev paub ntau ntxiv txog ntawm LIHWAP, mus saib tau rau ntawm www.csd.ca.gov/waterbill los sis hu rau (866) 675-6632. Cov neeg siv hluav taws xob yav tsum tau ua ntawv thov tsis pub dhau Lub Kaum Ib Hlis Ntuj 31, 2023.   
  • Is Taws Nej (Internet) rau Tag Nrho: Cov kws muab kev pab cuam muab cov phiaj xwm kev npaj tus nqi qis txog $9.95 toj hli rau cov yim neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws li nyiaj khwv tau los. Ntau cov phiaj xwm kev npaj xav kom tsis txhob muaj tus nqi kev faj nyiaj, lus cog tseg, los sis kev nruab rau. Kawm paub ntau ntxiv nyob rau ntawm https://www.internetforallnow.org/getconnected.   

PG&E muab lwm cov hau kev rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam raws qhov nyiaj khwv tau los txhawm rau pab txuag nyiaj them cov nuj nqis hluav taws xob muaj xam nrog rau:    

  • California Alternate Rates for Energy Program (CARE): Muab ib qho kev txo nqi txog 20% los sis ntau dua ntawd txhua hli rau cov ntawv sau nqi cua (gas) los sis hluav taws xob. Cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm ua ntawv thov tau nyob rau ntawm www.pge.com/CARE.   
  • Family Electric Rate Assistance Program (FERA):Muab ib qho kev txo nqi txhua hli txog 18% rau cov ntawv sau nqi hluav taws xob rau cov yim neeg uas muaj cov neeg hnub nyoog 3 xyoos rov saud. Cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm ua ntawv thov FERA tau nyob rau ntawm www.pge.com/FERA.
  • Medical Baseline: Rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab uas muaj cov kev xav tau hluav taws xob ntau ntxiv vim muaj qee cov zwj ceeb fab kev kho mob uas zoo tsim nyog tau txais kev pab.  Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam muaj peev xwm tau txais ib qho hluav taws xob txhua hli ntau ntxiv, los sis ib qho kev txo nqi raws li koj tus nqi. Ua ntawv thov tau nyob rau ntawm www.pge.com/medicalbaseline.   

Hais Txog PG&E 

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj kaum rau sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news   

Translate »