With Winter on the Approach, PG&E Offering Free Gas Appliance Safety Checks and Pilot Re-Lights

Thaum Ze Yuav Txog Lub Caij Ntuj No Lawm, PG&E Tab Tom Muab Cov Kev Kuaj Xyuas Kev Nyab Xeeb Ntawm Cov Koom Uas Siv Cua (Gas) thiab Cov Teeb Tsom Pub Dawb

Cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem teem caij hauv online kom paub meej tias muaj cov khoom siv cua (gas) ua hauj lwm tau raug lawm

Nroog OAKLAND, Calif. — Txhawm rau pab cov neeg siv hluav taws xob npaj kom txhij lawv cov khoom siv cua (gas) kom siv tau nyab xeeb thaum sij hawm cov hli uas huab cua txias yuav los txog tom ntej no, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) muab cov kev kuaj xyuas kev nyab xeeb hauv tsev pub dawb. Thaum lub sij hawm uas kuaj xyuas kev nyab xeeb nod, PG&E kuj tseem yuav rov qab taws cov teeb taws hluav taws xob rau kev sim rau cov neeg qhua siv hluav taws xob uas muaj cov cua sov los sis lwm cov khoom siv huav taws xob uas tau muab tua tseg nyob rau ntau lub hli ntawm caij ntuj sov lawm tib si.

Cov kev kuaj xyuas kev nyab xeeb pub dawb pab kom paub tseeb tias cov khoom siv ua nkev, muaj xam nrog rau cov cua sov noj dej, cov thawv cua thiab cov tau ua mov ncu mov noj, uas tseem siv tau hauj lwm yam nyab xeeb lug thiab siv tau zoo, txhawm rau pab txo kev pheej hmoo kom txhob muaj pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide, CO) uas muaj kuab lom nyob rau hauv tsev. Pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) yog ib yam uas txaus ntshai tshaj plaws vim hais tias nws ntsia tsis pom, hnia tsis tau tus ntxhiab los sis yeej tsis muaj suab dab tsi li.

Raws Li Cov Ntaub Ntawv Qhia ntawm Cov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob, txhua txhua xyoo muaj cov neeg as mes li kas tag lub neej txoj sia coob tshaj 400 leej los ntawm cov pa kuab lom CO yam tsis tau txhob txwm uas tsis cuam tshuam rau cov hluav taws kub hnyiab, muaj cov neeg uas mus rau chav kho mob hnyav coob tshaj 100,000 leej, thiab coob tshaj 14,000 leej tau mus pw hauv tsev kho mob. Txij li thaum pib ntawm xyoo 2023, PG&E tau pab rau ntau dua 6,100 qhov xwm txheej uas xav tias muaj cov pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide).

“Ib txoj hau kev zoo tshaj plaws los tiv thaiv cov pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) kom tsis txhob mus txog theem txaus ntshai ntawd yog kev tu xyuas koj tej khoom siv kom ntseeg tau tias ua hauj lwm tau yam muaj kev nyab xeeb lug. Kev kuaj xyuas kev nyab xeeb pub dawb tuaj yeem pab txheeb xyuas cov teeb meem uas yuav cuam tshuam rau cov khoom ntawd txoj kev ua hauj lwm kom nyab xeeb. Thiab thaum peb cov kws txawj kho hluav taws xob tshaj lij nyob ntawd, lawv kuj tseem yuav tshuaj xyuas koj lub teeb taws thiab tua cov paj teeb tshiab yog tias yuav tsum tau ua.” Joe Forline, PG&E tus lwm thawj coj txheej siab ntawm feem Gas Operations tau hais li ntawd.

Ua ntej yuav txog lub caij ntuj no txias thaum cov khoom siv cua (gas) xeeb txawm feem ntau pom kev siv ntau tshaj, PG&E txhawb cov neeg siv hluav taws xob los teem caij ua ib qho kev tshuaj xyuas kev mus saib tau rau ntawm www.pge.com/pilotlights. Kev teem caij rau koj lub sij hawm kuaj xyuas khoom siv hauv online yog tsis tau them nqi thiab yuav pab kom koj zam cov sij hawm tos txais peb tus xov tooj muab kev pab neeg siv hluav taws xob.  Cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem tuaj yeem hu rau 800-743-5000 txhawm rau teem caij.

Cov Lus Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm Cua Nkev Nyob Rau Lub Caij Ntuj No Uas Muaj Txiaj Ntsig Zoo

  • Nruab cov tshuab tshuaj ntsuam xyuas cov pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) kom ceeb toom qhia paub tias thaum cov pa kua roj nyob rau theem nce siab.
  • Tag nrho cov vaj tsev ntawm tsev neeg uas nyob ib yig hauv xeev California yuav tsum tau muaj cov tshuab txhom pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide).
  • Yuav tsum nruab cov tshuab txhom pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) rau txhua theem, kom ze rau ntawm cov chaw pw thiab cov chaw thuaj pais.
  • Cov cuab yeej no yuav tsum raug muab sim li ob zaug toj ib lub xyoo, thiab cov roj (batteries) yuav tsum raug muab hloov paub yog hais tias tsim nyog.
  • Kuaj xyuas hnub tag sij hawm (kas nuv) siv tau – cov tshuab txhom pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) feem ntau muaj sia ua tau hauj lwm ntev txog li tsib mus rau xya xyoo.
  • Tsis txhob siv cov khoom uas tsim cov theem pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) uas phom sij nyob rau sab hauv tsev, xws li cov tshuab hluav taws xob, cov chaw noj mov nyob rau sab nraud zoov, los sis cov tshuab cua sov uas muaj thaj propane.
  • Tsis txhob siv cov cuab yeej ua noj ua haus xws li cov taus ncu mov los sis cov qhov txos los ua kom tsev sov.
  • Thaum siv lub qhov cub los ua kom sov, xyuas kom paub tseeb hais tias lub qhov pa taws qhib es kom thiaj li muaj cua ntaus mus los tau yam nyab xeeb lug los ntawm lub raj pa taws ntawd.
  • Xyuas kom paub tseeb hais tias cov tshuab cua sov thiab cov khoom siv cua nkev tham mab xaj muaj kev ntaus cua mus los zoo.
  • Nias rau ntawm no rau mus saib cov lus qhia txog kev nyab xeeb txog ntawm cua sov nyob rau lub caij ntuj no thiab cov kev txuag nyiaj.

Yog hais tias koj ntshai tsam muaj pa roj qhas boos mos nos xais (carbon monoxide) nyob rau hauv koj tsev, koj yuav tsum tau tawm mus rau sab nraum zoov kiag tam sim ntawd thiab hu rau 911. Yog hais tias ib tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm PG&E hnov ntxhiab tsw thooj li “qe qauj” nyob rau hauv los sis ib cheeb tsam puag ncig ntawm lawv tsev los sis lub lag luam, lawv yuav tsum khiav tawm kiag tam sim ntawm thiab tom qab ntawd hu rau 911 thiab PG&E ntawm 1-800-743-5000.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE: PCG), yog ib lub chaw tsim cua (gas) xeeb txawm thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »