With Winter on the Approach, PG&E Offering Free Gas Appliance Safety Checks and Pilot Re-Lights

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ,PG&E ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਮੁੜ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਗਾਹਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ — ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਮੁਫਤ ਇਨ-ਹੋਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ, PG&E ਉੰਨਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਗਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਜੋ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ, ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (carbon monoxide, CO) ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸੁੰਘਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਸਾਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (carbon monoxide, CO) ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, PG&E ਨੇ 6,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।

“ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਗੇ।”  ਜੋਅ ਫੋਰਲਾਈਨ, ਗੈਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ PG&E ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ www.pge.com/pilotlightsਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਲਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 800-743-5000 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ

  • ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
  • California ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ-ਫੈਮਿਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
  • ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ, ਬਾਹਰੀ ਗਰਿੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੀਟਰ।
  • ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਨ ਜਾਂ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
  • ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
  • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਦਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
  • ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ PG&E ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ “ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ” ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 911 ਅਤੇ PG&E ਨੂੰ 1-800-743-5000 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PG&E ਬਾਰੇ

Pacific Gas and Electric Company, PG&E Corporation (NYSE: PCG) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, pge.com ਅਤੇ pge.com/newsਤੇ ਜਾਓ।

Translate »