Keeping Local Restaurants Cooking: 77 Restaurants to Receive $5,000 Resilience Grants, Just in Time for the Holidays

Kev Cia Cov Khw Noj Mov Hauv Zej Zos Qhib Ua Zaub Mov Noj Li Qub Ntawd: 77 Cov Khw Noj Mov los mus Txais Cov Nyiaj Pab Rau Kev Thev Taus $5,000, Tsuas Yog rau hauv Lub Sij Hawm rau Cov Hnub So Hauj Lwm Nkaus Xwb

PG&E Corporation Foundation Pab Txhawb Nqa Cov Khw Noj Mov Me rau Lub Xyoo Sib Law Pes Liag Zaum Thib Peb

Nroog Oakland, Xeev Calif. — Tsuas yog rau hauv lub sij hawm rau cov hnub so hauj lwm nkaus xwb, cov khw noj mov nyob rau ntawm Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California uas tus tswv nyob rau hauv lub zej zos yuav tau txais ib qho kev pab txhawb fab nyiaj txiag. Lub koom haum California Restaurant Foundation (CRF) thiab PG&E Corporation Foundation (PG&E Foundation) tab tom muab cov nyiaj pab ua khoom plig los mus nqis peev rau hauv cov kev hloov kho khoom cuab yeej siv kom zoo dua qub tuaj, kev cob qhia rau cov neeg ua hauj lwm thiab ntau yam ntxiv —  tag nrho tej nod yog npaj siab txhawm rau los mus pab ua kom muaj kev huaj vam rau fab kev lag luam nyob rau ncua sij hawm ntev. 

PG&E Foundation qhov nyiaj pab rau cov txom nyem $900,000 uas pab rau CRF xyoo no yuav muaj cov nyiaj pab txog li ntawm $5,000 pab rau 77 cov khw noj mov uas nyob rau hauv tej qub zej qub zos nyob hauv 24 lub cheeb nroog uas nyob rau hauv cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric Company’s (PG&E), ua ke nrog rau kev tuav tswj kev pab txhawb nqa rau CRF. Qhov no yog zeeg thib ob ntawm cov nyiaj pab uas tau tshaj tawm nyob rau xyoo no tom qab cov uas tau tshaj tawm nyob rau Lub Rau Hlis Ntuj.

Lub PG&E Foundation qhov kev pab mus rau CRF qhov zeeg sij hawm muab nyiaj pab tam sim no ntawm Restaurants Care Resilience Fund yuav pab cov neeg tau txais nyiaj pab cuam nqis peev rau hauv lawv qhov lag luam thiab cov neeg sawd daws. Cov nyiaj pab nod yuav muaj pab rau cov tswv khw noj mov uas yog pej xeem nyob hauv xeev California uas muaj tsawg dua tsib chav thiab tsawg dua $3 sawm (million) daus las hauv qhov nyiaj tau los, thiab cov chaw lag luam ntawm haiv neeg tsawg thiab cov poj niam ua tswv.

“PG&E thiab Lub Koom Haum PG&E Corporation Foundation tau muab kev pab txhawb nqa uas tsis xam ua nuj nqis thiab tsis muaj kev zam rau Restaurants Care Resilience Fund txij li thaum nws qhov chiv keeb nyob rau xyoo 2021 los lawm, uas tau ua rau pua leej ntawm cov tswv ntawm lub khw noj mov ntiag tug nyob thoob plaws Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California tsim kho tau lawv cov lag luam mus rau ncua sij hawm ntev,” Alycia Harshfield, Tus Thawj Coj Fab Kev Tuav Tswj Qhia Sawd Daws Ua Hauj Lwm ntawm California Restaurant Foundation tau hais li ntawd. “Peb tau zoo siab tias muaj peev xwm qhib tau cov ntawv tso npe thov kev pab ua zaum thib ob nyob rau xyoo no thiab muab tau cov nyiaj pab ua khoom plig $5,000 rau cov tswv los mus nrhiav kev txhim kho lawv cov khw noj mov los ntawm kev qog xyaum ua raws tev naus laus zis (technology), cov kev hloov kho khoom cuab yeej siv kom zoo dua qub tuaj, kev sau npe nkag rau tus neeg ua hauj lwm thiab kev tuav tseg, los sis kev hais daws cov kev nyuaj siab ntsig txog tej yam uas ntsia tsis pom tom ntej.”

Nyob rau xyoo 2021 thiab 2022, PG&E thiab PG&E Foundation qhov nyiaj pab rau cov txom nyem raug xam tag nrho yog $1.4 sawm daus las thiab tau pab txhawb nqa uas yog muab cov nyiaj pab rau cov khw noj mov tau txog li 367 lub khw. Nrog rau qhov nyiaj pab nyob rau xyoo no, qhov nyiaj pab xam tag nrho ua ke tam sim no yog muaj li $2.3 sawm daus las uas yog kev pab txhawb nqa rau tag nrho 521 cov khw noj mov. Koj muaj peev xwm mus saib cov vis dis aus hais txog ntawm cov muaj yeej tau txais nyiaj pab yav dhau los hauv PG&E cheeb tsam muab kev pab cuam nyob rau ntawm no.

“Peb txaus siab rau peb qhov kev koom tes ua ntu zus nrog koom haum California Restaurant Foundation. PG&E txaus siab tias tau muab kev pab txhawb nqa rau ntau tshaj 500 cov khw noj mov nyob rau hauv peb cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob txij li xyoo 2021 los lawm, muaj xam nrog rau cov neeg tau txais qhov nyiaj pab tshiab kiag ua ntej thaum cov hnub so hauj lwm tib si. Cov khwv noj mov hauv peb cov qub zej qub zos — uas muaj ntau yim neeg ua tswv thiab tsav coj los ntawm cov pej xeem hauv lub zej zos uas muaj keeb cag tob nyob rau hauv cov koog zej zos uas lawv pab cuam ntawd — yog qhov tseem ceeb dua ntais thiab cov zeem muag ntawm peb cov cheeb tsam zej zos. Peb tau cai tshwj xeeb los mus pab tsim kom muaj kev huaj vam ncua sij hawm ntev rau cov lag luam no es kom lawv thiaj li muaj peev xwm ua tau cov hubs (cov khoom siv rau fab is taws nev) thiab cov cim rau kev sib sau nyob ua ke rau peb cov phooj ywg thiab cov neeg nyob koom zej zos txuas ntxiv mus. Thaum cov chaw lag luam me no loj hlob tuaj, ces zoo tam li peb cov cheeb tsam zej zos loj hlob tuaj,” PG&E Tus Lwm Thawj Coj Saib Xyuas Hauj Lwm Fab Kev Tuav Tswj Koom Haum ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Txhua Fab Ntawm Tuam Txhab thiab Tus Thawj Tswj Xyuas Hauj Lwm Fab Kev Ruaj Ntseg Kav Ntev Carla Peterman.

Kev Pab Cov Lag Luam Me thiab Pes Nrab

PG&E tseem cog lus yuav los muab cov hauv kev rau nws cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me thiab nruab nrab kom txuag tau hluav taws xob thiab nyiaj txiag. Ntawm no yog qee cov hau kev uas PG&E tab tom yuav pab nws cov neeg siv hluav taws xob:

  • Tiv tauj rau cov neeg siv hluav taws xob uas xav txuag nyiaj los ntawm kev xaiv ib qho phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm uas tus nqi zoo dua qub rau lawv cov chaw ua hauj lwm — tsis ntsees hom phiaj txhawm rau cawm cov neeg siv hluav taws xob uas ntau tshaj $9.5 sawm daus las nce nyob rau xyoo no. Siv PG&E cov cuab yeej ntsig txog kev xam tus nqi hauv oos lais txhawm rau los mus khiav koj qhov kev tshuaj ntsuam xyuas nyob rau ntawm pge.com/rateanalysis.
  • Kev muab lus qhia paub txog kev daws tso thiab kev pab txhawb nqa ntsig txog TUS KAB MOB KHAUS VIV-19 (COVID-19) rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob rau hauv lub chaw lag luam me, muaj xam nrog rau PG&E qhov kev ntsuam xyuas txog hluav taws xob uas tsis raug them nqi, cov chaw muab kev pab cuam thiab kev pab txhawb nqa los ntawm sab nraud rau cov lag luam xws li cov txheej txheem pab cuam ntawm lub zeev hauv xeev California nyob rau ntawm pge.com/opportunities.
  • Kev qhib siv ib lub txheej txheem pab cuam uas ua hauj lwm ntsig txog fab hluav taws xob tau zoo TSHIAB uas muab cov kev ntsuam xyuas thiab cov kev hloov pauv tshiab yam tsis xam nqi rau them dab tsi li: simplifiedsavingsprogram.com.
  • Kev nthuav qhia dav zuj zus ntxiv rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me uas taw qhia txog kev txhawb pab rau txoj kev them nyiaj txhawb pab thiab cov txheej txheem pab cuam kev txuag hluav taws xob los ntawm cov kev tshaj tawm raws email, PG&E Cov Neeg Pab Tawm Tswv Yim Txog Hluav Taws Xob, thiab raws kev xa ntawv ncaj qha tuaj.
  • Txoj kev lis nthuav qhia rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog los tso npe rau hauv tus qib kev txo nqi rau cov lag luam uas raug teeb meem khuam ntawm kev qhib kev lag luam.
  • Muab cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov kev daws teeb meem fab nyiaj txiag los pab cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me kom paub txog cov kev txuag nqi. 

PG&E pab cov neeg siv hluav taws xob txo cov nqi thiab txhim kho kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob thiab chaw nyob nrog rau ntau cov txheej txheem pab cuam thiab cov cuab yeej uas siv txawv. Nyob rau tsib lub xyoos dhau los, cov txheej txheem pab cuam no tau pab cov neeg siv hluav taws xob hauv lub lag luam me thiab nrab txuag hluav taws xob tau 166 sawm kWh — yog ib qho kev txuag nyiaj tseg tau li $33 sawm daus las.

Rau kev paub ntau ntxiv txog PG&E qhov kev pab txhawb nqa tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Lub Lag Luam Me thiab Pes Nrab, mus saib tau rau ntawm pge.com/smbsupport.

Yog xav paub ntau ntxiv hais txog California Restaurant Foundation, Restaurants Care, los sis Pob Peev Nyiaj Pab Kev Thev Taus ntawm Cov Khw Noj Mov, mus saib rau ntawm restaurantscare.org.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Txhawm rau kev paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Hais txog PG&E Corporation Foundation

PG&E Corporation Foundation yog ib lub koom haum ywj pheej 501(c)(3) uas tsis vam nyiaj paj ntsig, cais los ntawm PG&E thiab txhawb nqa los ntawm PG&E Corporation.

Translate »