PG&E Pab $55 Sawm (Million) txhawm rau Nthuav Ntxiv Qhov Txheej Txheem Pab Cuam REACH, Uas Muab Kev Pab Txhawb Nqa Ntau Ntxiv rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Cuam Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los txog ntawm Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob

PG&E Pab $55 Sawm (Million) txhawm rau Nthuav Ntxiv Qhov Txheej Txheem Pab Cuam REACH, Uas Muab Kev Pab Txhawb Nqa Ntau Ntxiv rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Cuam Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los txog ntawm Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob

 Muaj txog li $1,000 Nyiaj Khes Div Hauv Daim Ntawv Sau Nqi rau Cov Yim Neeg Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Cuam Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los nyob rau xyoo 2024 

Nroog Oakland, Xeev Calif. — Hauv ib qho kev mob siab rau pab txhawb nqa tab txawm hais tias yuav muaj cov neeg siv hluav taws xob coob ntxiv nyob rau hauv kev them nyiaj rau lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob los xij, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau pab $55 sawm (million) txhawm rau pab txhawb nqa Dollar Energy Fund, uas tsim tau ib qho kev nthuav dav ntxiv uas tsis tau pom muaj dua txog ntawm qhov txheej txheem pab cuam Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH). Qhov txheej txheem pab cuam REACH pab cov tsev neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam raws li qhov nyiaj khwv tau los them lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob nyob rau lub sij hawm muaj ib qho xwm txheej, los ntawm kev muab ib qhov nyiaj khes div hauv daim npav sau nqi rau cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab nrog rau ib cov nqi seem tseem tsis tau them txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov kev txiav kev pab cuam.

Kev tso dej tshuaj raug nyiaj li ntawm $55 sawm (million) kuj yuav raug muab coj los siv mus raws ob zeeg sij hawm, uas pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj 2024 mus. Nyob rau hauv zeeg sij hawm xub thawj, thaj tsam li ib nrab ntawm qhov kev pab nyiaj yuav nce ob npaug ntawm qhov nqi ntau tshaj plaws ntawm kev pab cuam fab nyiaj txiag uas muaj pab mus rau California Alternate Rates for Energy (CARE) uas tau sau npe los sis cov yim neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam txij li ntawm $500 mus txog rau $1,000.  Qhov kev hloov pauv ib ntus los ntawm REACH cov lus qhia txog kev pab yog ib feem ntawm PG&E txoj kev mob siab rau txog kev pab cuam uas yam tuav tau rau cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab ntau ntxiv nyob thoob plaws hauv nws cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob.

Lus qhia paub txog ntawm qhov txheej txheem pab cuam nod muaj xam nrog rau kev yuav ua ntawv thov tau li cas yog muaj nyob rau hauv oos lais (online) ntawm no. Cov nyiaj pab uas tseem seem ntawd yuav raug muab coj los mus pab rau ib pab pawg ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam raws qhov nyiaj khwv tau los uas coob tshaj nod tom qab ntawd nyob rau lub xyoo nod, nrog rau cov ntsiab lus meej tseeb uas muaj nyob rau hauv cov hli yuav los tom ntej nod.

“Nyob rau lub sij hawm no ntawm xyoo no, peb cov neeg siv hluav taws xob poog rau hluav taws xob coob heev li txhawm rau los mus tsim cua sov nyob rau hauv lawv cov vaj tsev, uas muaj peev xwm muaj kev tshwm sim tsis zoo ntau heev li rau cov nyiaj txiag ntawm yim neeg. Qhov kev pab ua keeb kwm zaum no yog ib qho cim txog kev pab uas loj tshaj plaws ntawm PG&E uas pab rau qhov txheej txheem pab cuam REACH, uas pab txhawb zog rau peb txoj kev pab txhawb nqa rau cov neeg siv hluav taws xob thaum lawv xav tau nws tshaj plaws,” Vincent Davis, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Theem Siab, Feem Saib Xyuas Kev Kawm Paub Ntawm Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob hais li ntawd.

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb Txog Ntawm Qhov Txheej Txheem Pab Cuam  

  • Nyiaj Khes Div Hauv Daim Ntawv Sau Nqi Uas Nce Lawm: Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam raws qhov nyiaj khwv tau los muaj peev xwm tau txais ib qho nyiaj khes div hauv daim npav sau nqi txog $1,000, uas yog nce los ntawm $500 nyob rau hauv cov lus qhia txog REACH dhau los ntawd.  
  • Cov Kev Cai Uas Yuav Tsum Ua Kom Tau Es Thiaj Li Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab: Cov neeg tso npe thov kev pab yuav tsum muaj ib tus as khauj PG&E uas tseem ua tau hauj lwm sau ua lawv npe, nrog rau ib qho nyiaj uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los tsis pub tshaj $2,000. Lawv yauv tsum ua tau raws li cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau lostshwj xeeb, tau txais ib tsab ntawv ceeb toom txog kev tua hluav taws xob los sis ib qho nyiaj tshuav uas tseem tsis tau them yav dhau los, thiab tsis tau txais kev pab nyiaj los ntawm REACH nyob rau 12 lub hlis dhau los ntawd.  

Dollar Energy Fund  

Qhov txheej txheem pab cuam Dollar Energy Fund, yog ib lub chaw ua hauj lwm uas tsis vam nyiaj paj ntsig, tuav tswj qhov kev pab nyiaj rau qhov txheej txheem pab cuam REACH, tsav coj thoob plaws 170 cov chaw ua hauj lwm thoob plaws Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E, muaj xam nrog rau cov uas nyob rau qhov kev xav tau kev pab txhawb nqa ntsig txog hom lus los sis kev pab nrog rau lawv cov ntawv tso npe thov kev pab, muaj peev xwm tiv tauj tau rau ib lub chaw ua hauj lwm nyob rau hauv lawv lub nroog los sis ua ntawv thov hauv oos lais (online) tau ntawm www.dollarenergy.org/MyApp. Tsis tas li ntawd cov neeg tso npe thov kev pab kuj tseem hu tau rau (888) 282-6816 rau kev pab tau tib si.

Qhov kev pab nyiaj no yog pab los ntawm PG&E thiab nws tsis yog cov kev ntaus nqi ntawm tus neeg siv hluav taws xob.

Hais Txog REACH   

Qhov txheej txheem pab cuam REACH nyob taus ruaj khov hauv ib xyoos puag ncig tau los ntawm cov khoom pub dawb ntawm cov neeg ua hauj lwm, cov tswv sib koom lag luam, thiab cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E.  Nws tau muaj kev tshwm sim zoo heev rau thaj tsam li 32,000 leej neeg siv hluav taws xob txij li thaum tau pib ua qhov txheej txheem pab cuam no nyob rau hauv xyoo 1983 los lawm. Nyob rau hauv rau lub xyoo dhau los ntawd, nws tau tseg ntau tshaj $9 sawm (million) los mus pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob. Cov nyiaj pab nod raug muab pab rau sawv daws uas saib raws lub hauv paus tias leej twg tuaj ua ntej, leej twg tau chaw xwb txog cov neeg tso npe thov kev pab uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam nyob rau lub sij hawm muaj kev pab cuam. 

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj kaum rau sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news

Translate »