600 Miles and Counting: PG&E Hits Significant Milestone as Crews Safely Complete Construction, Energization of 350 More Miles of Underground Powerlines in 2023

600 Miles (Mais) thiab Kev Suav: PG&E Ua Tau Ntau Qhov Koob Tsheej Tseem Ceeb Heev li nyob rau thaum Cov Pab Neeg Uas Ua Hauj Lwm Ua Ke Ua Tiav Kev Tsim Ua Choj Thiab Vaj Tsev, Kev Tsim Hluav Taws Xob Mus Raws 350 Miles (Mais) Ntau Ntxiv ntawm Cov Xaim Hluav Taws Xob Uas Faus Rau Hauv Av nyob rau xyoo 2023

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob hauv 20 Lub Cheeb Nroog Tam Sim No Tab Tom Tau Txais Kev Pab Cuam thiab Tau Txais Kev Pov Thaiv los ntawm Cov Xaim Hluav Taws Xob Uas Faus Rau Hauv Av, Kev Txo Qhov Kev Phom Sij Txog Ntawm Kev Hluav Taws Kub Hav Zoov nyob rau hauv Cov Chaw Ntawd tau txog 98%

Nroog OAKLAND, Calif. – Los txog rau lub lim tiam no, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau tsim ua thiab qhib hluav taws xob siv tau ntau tshaj 600 miles (mais) ntawm cov xaim hluav taws xob uas faus rau hauv av txij li thaum tau pib ua nws qhov txheej txheem pab cuam ntsig txog Kev Muab Xaim Hluav Taws Xob Faus Rau Hauv Av Tau Li 10,000-Mile (Mais) nyob rau hauv nrab xyoo-2021.

Thiab 350 miles (mais) uas tau ua tiav nyob rau xyoo 2023 nod lawm ntawd sawv cev rau qhov ntau tshaj plaws uas ib txwm tau ua tiav nyob rau tib lub xyoo los ntawm PG&E thiab ze thaj tsam li ob npaug ntawm ntau miles (mais) uas tau ua tiav nyob rau xyoo 2022.

“Peb cov neeg siv hluav taws xob uas nyob rau hauv cov chaw muaj kev pheej hmoo ntsig txog hluav tws kub hnyiab siab uas peb tau faus xaim hluav taws xob rau hauv av lawm ntawd tsis yog tias tsuas tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txo kom tsis txhob muaj hluav taws kub hav zoov nkaus xwb, tab sis mas nws kuj tseem tau txhim kho kom muaj kev tso siab tau rau ntawm tus nqi qis tshaj plaws nyob rau zeeg sij hawm kev ua neej nyob li teej tug tib si,” Peter Kenny, PG&E tus lwm thawj tswj hwm txheeb siab uas saib xyuas Kev Ua Hauj Lwm Txhim Kho Tseem Ceeb hais li ntawd, uas muaj xam nrog rau qhov txheej txheem pab cuam ntsig txog Kev Fais Xaim Hluav Taws Xob Rau Hauv Av Kom Tau Li 10,000-mile (mais). “Qhov kev vam meej ntawd yuav ua txuas ntxiv mus nyob rau ntau xyoo tom ntej nod.”

Txij li $4 sawm (million) daus las toj mais (mile) thaum qhov txheej txheem pab cuam ntawd xub pib los lawm, PG&E tau tsi ntsees rau cov kev txo nqi mus txog li $3.3 sawm (million) daus las toj mais (mile) los ntawm lub xyoo no. Qhov tseeb, tam sim no tus nqi ntawm qhov khoom nws poob mus ua $3 sawm (million) daus las to mais (mile) lawm.

Kev txo kev pheej hmoo ua ke nrog rau cov txheej ntawm kev pov thaiv

Kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av pab txo tau ze li 98% ntawm kev pheej hmoo los ntawm hluav taws kub hav zoov ntawm cov khoom siv hluav taws xob. Thiab nws yog ib ntawm ntau cov txheej pov thaiv ntawm kev pov thaiv hluav taws kub hav zoov los ntawm PG&E, suav txij li 600 cov chaw ntsuam xyuas huab cua tshwj xeeb thiab cov koob thaij duab uas pom tseeb heev uas muaj qhov peev xwm los ntawm AI rau kev pov thaiv hluav taws kub hnyiab thaum ntxov mus rau ntawm cov txheej txheem pab cuam ntsig txog kev tua hluav taws xob rau kev nyab xeeb uas tiv thaiv cov kev cig los sis hluav taws kub hnyiab uas tuaj yeej ua rau muaj cov hluav taws kub hav zoov uas muaj kev puas tsuaj loj heev.

Qhov txheej txheem pab cuam ntsig txog kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av tau pib ua nyob rau Lub Rau Hlis Ntuj 2021 lawm los ntawm PG&E Tus Thawj Tswj Hauj Lwm Loj (CEO) Patti Poppe. PG&E thiab cov pab neeg uas ua hauj lwm ua ke uas pw rau hauv daim ntawv cog lus tau ua tiav lawm 73 miles (mais) nyob rau xyoo ntawd, 180 miles (mais) nyob rau xyoo 2022 thiab 350 miles (mais) nyob rau xyoo no.

Nyuam qhuav tsis ntev los no California Public Utilities Commission tau pom zoo raws li PG&E Qhov General Rate Case Rau Xyoo 2023-2026, uas tau tso cai rau ua kom tau li 1,230 miles (mais) ntawm kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av nyob rau plaub lub xyoos ntawd.  PG&E tab tom ntsuam xyuas txog kev txiav txim siab ntawm GRC thiab tab tom tsim ua cov phiaj xwm kev npaj txog kev ua hauj lwm tshwj xeeb rau xyoo 2024 thiab txij no tod. Tsis tas li ntawd, nyob rau nrab xyoo, PG&E kuj yuav tau sau nws qhov Phiaj Xwm Kev Npaj Ntsig Txog Kev Faus Xaim Hluav Taws Xob Rau Hauv Av Rau 10 Lub Xyoo, uas ua rau tuaj yeem siv tau los ntawm qhov kev hla ntawm SB 884.

Nov yog qhov laj txheej ua hauj lwm li cas. Kev siv kev tawm qauv fab kev txawj ntse, PG&E thiaj li txheeb xyuas cov kab hluav taws xob uas muaj kev phom sij txog ntawm kev hluav taws kub hav zoov siab tshaj plaws. Tom qab kev tawm qauv thiab kev tso cai tiav tag lawm, lub sij hawm feem ntau thiab feem ntawm kev mob siab sib zog ntsos rau tes hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm ntawm qhov laj txheej ntawd—xws li kev khawb cov kwj thiab kev nruab cov xaim hluav taws xob rau, kev nruab raj thaus uas tuaj yeem tuav tau cov xaim hluav taws xob kom ruaj khov nyob rau ntawm chaw—mam li pib.

Thaum twg cov hauj lwm kev tsim ua kev, choj thiab vaj tsev rau pej xeem huab hwm tiav tag lawm, cov pab neeg uas ua hauj lwm ua ke ntsig txog kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av mam li tuaj txog es los mus rub cov xaim hluav taws xob mus rau cov tog raj ntawd, tsim cov kev sib txuas fab hluav taws xob uas tsim nyog rau, tua hluav taws xob saum cov xaim hluav taws xob uas siab tshaj tob hau thiab qhib hluav taws xob mus rau cov xaim hluav taws xob uas muab faus rau hauv av ntawd. Cov kauj ruam kawg nkaus muaj xam nrog rau kev tshem tawm cov xaim hluav taws xob uas nyob siab tshaj taub hau rov saud thiab cov ncej hluav taws xob nyob rau qee kis, thiab tom qab ntawd mam li yog kev ua kom tiav kev pau kev rau thiab lwm am hauj lwm txhawm rau thiaj li rov qab mus tau rau ntawm qhov cheeb tsam ib puag ncig kom nyob rau zwj ceeb uas zoo li qhov zoo tau los sis zoo dua qub ua ntej qhov kev tsim ua ntawd.

Nyob rau ntau lub hli tsis ntev los no, raws li kwv yees, PG&E tau qhib hluav taws xob siv mus txog li ntawm 20 miles (mais) ntawm txoj xaim hluav taws xob uas muab faus rau hauv av ntawd nyob rau txhua lub lim tiam. Rau tag nrho, cov neeg siv hluav taws xob nyob rau ntawm cov kab hluav taws xob hauv 20 lub cheeb nroog tam sim no tau txais txiaj ntsig los ntawm cov xaim hluav taws xob uas faus rau hauv av ntawd, uas txuas tau rau lub cheeb nroog Trinity thiab Shasta tau ntev dua qub nyob rau hauv sab qaum teb mus rau Lub Cheeb Nroog Fresno hauv sab qab teb lawm.

Ntau cov txiaj ntsig uas tau txais los ntawm kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av

Kev nqis peev rau kev faus xaim hluav taws xob rau hauv av rau hauv cov cheeb tsam uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov siab tshaj plaws muaj txiaj ntsig zoo rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E nyob rau hauv ntau cov hau kev lawm—los ntawm qhov zoo ntawm tej huab cua thiab dej uas tau txhim kho ua rau muaj cov hluav taws kub hnyiab tsawg dua qub tuaj lawm; muaj kev pov thaiv cov av hav zoov; thiab nyob rau kev siv hluav taws xob ncua sij hawm ntev, tus nqi qis dua qub rau cov neeg siv hluav taws xob lawm vim los ntawm qhov tau txo cov nqi siv rau kev saib xyuas txhim kho thiab kev tswj xyuas nroj tsuag kom tsawg lawm.

Kev nthuav dav PG&E lub lab npauv hluav taws xob mus faus rau hauv av nyob rau hauv Cov Cheeb Tsam Uas Muaj Kev Phom Sij Hluav Taws Xob Kub Hav Zoov Siab (High Fire-Risk Areas, HFRAs) tsis yog hais tias tsuas pab txo tau cov hluav taws kub hav zoov uas tshwm sim los ntawm cov khoom siv hluav taws xob nkaus xwb, tab sis kuj tseem yuav pab txhim kho kom muaj kev tso siab tau rau thiab txo qhov kev xav tau rau cov kev tua hluav taws xob uas cuam tshuam txog kev nyab xeeb kom muaj tsawg tib si.

Mus rau ntawm www.pge.com/undergrounding txhawm rau saib qhov kev vam meej ntawm PG&E thiab kawm paub ntau ntxiv txog qhov txheej txheem pab cuam fab kev nyab xeeb tseem ceeb no.

Lus cim tseg rau koom haum tshaj xov xwm: Qhov B-roll muaj siv tau raws li lus thov tuaj

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE: PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »