Wildfire Safety and Preparedness: The PG&E Corporation Foundation and California Fire Foundation Announce Wildfire Safety Grant Funding

Kev Nyab Xeeb thiab Kev Npaj Kom Txhij Thaum Hluav Taws Kub Hav Zoov: PG&E Corporation Foundation thiab California Fire Foundation Tshaj Tawm Txog Kev Pab Nyiaj Rau Hauj Lwm Kev Nyab Xeeb Ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov

Tau Muab 49 Cov Nyiaj Pab Xam Tag Nrho Yog $730,000 rau Cov Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Txoj Hauj Lwm Hluav Taws Kub Hnyiab Hauv Zej Zos, Cov Chaw Saib Xyuas Hluav Taws Kub Hnyiab thiab Cov Pab Pawg Cheeb Tsam Zej Zos

SACRAMENTO, Calif. California Fire Foundation (CFF), nrog rau kev pab txhawb nqa los ntawm PG&E Corporation Foundation (The PG&E Foundation), tau muab cov nyiaj pab rau hauj lwm saib xyuas kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov rau 49 cov thawj fab saib xyuas hauj lwm hluav taws kub hav zoov hauv zej zos, cov chaw saib xyuas hluav taws kub hnyiab thiab cov pab pawg cheeb tsam zej zos nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Qhov no yog cov nyiaj pab xyoo thib rau uas tau muab los mus pab rau cov cheeb tsam zej zos txhawb pab lawv cov txheej txheem pab cuam ntsig txog kev npaj rau kev puas tsuaj (disaster).

Cov nyiaj pab rau hauj lwm saib xyuas kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov — xam tag nrho yog $730,000 nyob rau xyoo no — tau raug muab faib mus rau cov cheeb tsam uas muaj kev phom sij ntsig txog hluav taws kub hav zoov nrog rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom lawv muaj kev npaj txhij thiab kev hais daws teeb meem txog ntawm kev puas tsuaj (disaster) yam muaj zog zis. Kev tshaj tawm txog cov nyiaj pab yuav muaj nyob rau Lub Hli Ua Kev Npaj Thoob Teb Chaws, soj xyuas txhua Lub Cuaj Hlis Ntuj txhawm rau txhawb siab kom muaj kev paub txog qhov tseem ceeb ntawm kev npaj rau cov kev liam sim (disasters) thiab cov xwm txheej kub ntxhov ceev uas muaj peev xwm tshwm sim rau thaum twg los tau.

Qhov nyiaj pab ntawd yuav raug muab siv los mus yuav cov khoom siv pov thaiv tus kheej thiab cov khoom tshwj xeeb rau cov neeg tua hluav taws, ua kom tiav qhov chaw tiv thaiv thiab cov hauj lwm tswj xyuas nroj tsuag, kev txo cov roj thiab cov kev phom sij (teeb meem) kom muaj tsawg, thiab muab kev kawm paub thiab kev nthuav dav txog kev nyab xeeb ntsig txog hluav taws kub hnyiab rau zej tsoom sawv daws. Txhawm rau kom pom tag nrho cov neeg tau txais nyiaj pab cuam nyob rau ntawm daim ntawv teev npe nias rau qhov ntawm no.

PG&E Foundation thiab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) pab txhawb nqa CFF qhov Wildfire Safety and Preparedness Program (WSPP) Xyoo 2023 uas loj tshaj qub nrog rau nyiaj pab txog $1.4 million (sawm) hauv kev pab nyiaj pub dawb. Qhov txheej txheem pab cuam lub hom phiaj yog los mus muab kev paub txog kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov rau hauv cov cheeb tsam hauv xeev California kom ntau dua qub thiab coj cov chaw muab kev pab cuam los mus rau cov cheeb tsam zej zos uas tab tom tau txais kev pab cuam hauv cov cheeb tsam muaj hluav taws kub hnyiab txaus ntshai heev. Cov nyiaj pab mus rau cov koom haum hauv zej zos yog ib feem tseem ceeb ntawm WSPP.

“Cov Pej Xeem Xeev California tuaj yeem tau txais kev npaj txhij rau cov kev hluav taws kub hav zoov thiab rau lwm cov kev puas tsuaj (disasters) raws huab cua tau zoo dua qub tuaj vim los ntawm qhov txheem txheej WSPP thiab peb txoj kev sib koom tes nrog PG&E. Cov nyiaj pab no tab tom pab rau kev nqis tes ua cov khoos kas suav txij li los ntawm kev txo cov roj kom muaj tsawg thiab kev muab kev kawm paub rau hauv tej cheeb tsam zej zos txhawm rau kom lawv tau txais cov khoom siv tshiab rau lawv cov neeg tua hluav taws los ntawm qhov kev pab nyiaj ncaj qha no. Cov khoos kas no tso lub hom phiaj los mus npaj thiab pov thaiv cov pej xeem thiab cov neeg uas tau txais kev pab los muaj lus zoo siab yuav ua raws li hais ntawd rau cov cheeb tsam zej zos uas lawv pab cuam ntawd,” Rick Martinez, Tus Tuam Thawj Tswj Xyuas Hauj Lwm Loj ntawm California Fire Foundation tau hais li ntawd.

Txij li xyoo 2018 los, muaj txog li 314 cov thawj fab saib xyuas hauj lwm hluav taws kub hnyiab thiab cov chaw saib xyuas hluav taws kub hnyiab nyob thoob plaws hauv lub xeev tau txais nyiaj pab txog li $3.79 million (sawm) hauv feem kev pab nyiaj ncaj qha los ntawm qhov txheej txheem pab cuam uas muab nyiaj pab dawb tam li yog ib feem ntawm WSPP, thiab txhua xyoo qhov txheej txheem pab cuam nod tau txais cov ntaub ntawv thov kev pab ntau tshaj xyoo dhau los. Kev pab nyiaj tso hom phiaj rau cov cheeb tsam zej zos tshwj xeeb uas raug txheeb xyuas tias muaj kev phom sij ntsig txog hluav taws kub hnyiab loj heev los sis siab heev raws li tau txheeb xyuas los ntawm California Public Utilities Commission daim duab qhia chaw (map) txog High Fire-Threat District.

“Peb txhua tus yauv tsum tau ua hauj lwm ua ke los mus npaj kom zoo txaus rau kev hais daws teeb meem txog ntawm qhov kev phom sij ntsig txog kev hluav taws kub hav zoo uas nce siab zuj zus, muaj loj zuj zus los ntawm kev hloov pauv feem huab cua. Peb muaj lus zoo siab rau peb qhov kev sib koom tes rau lub xyoo nrog California Fire Foundation hauv feem kev ua hauj lwm mus kom txog li peb lub hom phiaj sib koom ntawm kev ua kom paub tseeb hais tias muaj kev nyab xeeb rau peb cov nroog zej zos — thiab peb xub pib xyuas kom muaj peev xwm pab tau nyiaj rau cov khoom haum hauv zej zos uas yog cov pib ua cov kev ntsuas kev ua hauj lwm yam nquag plias txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov kev hluav taws kub hav zoov tshwm sim los ntawm qhov kev pib ntawd. Cov kev muab siab sib zog txog ntawm kev thev taus hluav taws kub hav zoov tau txais kev tsim kho zoo tshaj plaws nyob rau hauv peb cov cheeb tsam zej zos nrog rau kev kawm paub, kev paub zoo thiab cov chaw muab kev pab cuam xws li cov uas muab los ntawm Wildfire Safety and Preparedness Program,” Mark Quinlan, PG&E Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Hauj Lwm Siab ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev.

WSPP tsi ntsees rau ob qho tseem ceeb los mus pab txuag cov cheeb tsam zej zos kom nyab xeeb:

 • Ib pab pawg thawj tswj xyuas kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hav zoov uas tsav coj kev kawm paub txog kev nyab xeeb ntawm hluav taws kub hnyiab, uas tsim los ntawm CFF, uas sau ua Lus As Kiv, Lus Xab Pees Niv, Lus Suav, Lus Nyab Laj, thiab Lus Hmoob txhawm rau txhawb kev kawm paub nyob rau ncua sij hawm nrav ntxov thaum muaj cov hluav taws kub hnyiab. WSPP tau ua hauj lwm yam mob siab rau los mus hais daws cov teeb meem ntsig txog hom lus los ntawm kev tsim thiab kev muab sau ua tsab lus qhia txog kev nyab xeeb ntawm feem hluav taws kub hnyiab. Pab pawg no muaj xam nrog rau kev tshaj tawm rau saum xov tooj cua, cov kev tshaj tawm rau saum this vis thiab tshuab dis ntsis tauj (digital), ua ke nrog rau cov txiag ntawv tshaj xov rau ntawm lub chaw rau kev ua si sab nraum zoov uas nyob rau hauv cov cheeb tsam muaj hluav taws kub hnyiab txaus ntshai heev.
 • Ib qho txheej txheem pab cuam uas muab nyiaj pab uas muab los ntawm CFF uas ua raws txheej txheem kev ua ntawv thov kev pab. CFF muab cov nyiaj pab mus rau cov thawj fab saib xyuas hauj lwm hluav taws kub hnyiab rau tus neeg txais, cov chaw saib xyuas huaj lwm thiab cov pab pawg cheeb tsam hauv feem kev pab txhawb nqa cov khoos kas thiab cov txheej txheem pab cuam thiab/los sis kev pab cuam thiab kev pab txhim kho kom rov zoo li qub tuaj.

WSPP Pab Cov Cheeb Tsam Zej Zos Tau Li Cas

Cov neeg tau txais nyiaj pab cuam nyob rau xyoo no tau siv qhov nyiaj pab dawb rau cov tshwm sim tseem ceeb raws li nram qab no:

 • 2,800 yam ntawm cov khoom siv pov thaiv tus kheej (personal protective equipment, PPE) uas ruaj khov muaj xam nrog rau cov kaus mom hlau, cov khau raj, cov hnab looj tes, cov iav thaiv qhov muag, tiab cov tsev pheeb suab thaiv hluav taws kub nhyiab.
 • Cov kev txo cov roj kom tsawg/kev tswj xyuas nroj tsuag
  • Muaj txog li 176 acres ntawm cov ntoo uas phom sij thiab kev muab tej nyuag nplauv txhuam tshem tawm
  • Muaj txog li 380,500 phaus (pounds) ntawm cov caj hlab los ceg, cov ceg xyoob ceg ntoo thiab lwm yam uas kub hnyiab yooj yim zom kom mos thiab muab thauj mus pov tseg
  • Muaj txog 25 cov hluav taws kub nhyiab raws li sau qhia los sis cov chaw kub hnyiab ua tej pawg
 • Kev kawm paub txog kev nyab xeeb fab hluav taws uas muab qhia los ntawm Cheeb Nroog Butte, El Dorado, Marin, Placer, San Luis Obispo, thiab Sonoma, cov txiaj ntsig uas siv tau ntau tshaj 1.8 million (sawm) cov pej xeem nyob hauv tsev.
 • Muaj txog 236 yam ntawm cov khoom siv tshwj xeeb uas muaj xam nrog rau:
  • Cov Tham Ntim Dej tau txog 5,000 gal
  • Cov Xov Tooj Cua Uas Nqa Mus Los Tau Yooj Yim
  • Cov teeb tsom khiab saum taub hau
  • Cov Hlua Dej (Xaim Yas)/Cov Thi/Cov Huam Xij Dej
  • Cov Kaw
  • Xuv Kias
 • Kev Tshwm Sim Raws Li Kws Yees Tseg Xam Tag Nrho:
  • 6.9 Million (Sawm) Cov Pej Xeem Nyob Hauv Tsev

PG&E thiab PG&E Foundation txoj kev pab txhawb nqa nyiaj $1.4 million (sawm) ua ke xyoo 2023 ntawm qhov WSPP nod yuav sib koom tes nrog CFF ua li rau lub xyoos txuas ntxiv mus. PG&E thiab Foundation tau muab nyiaj pab txhawb nqa xam tag nrho yog $7.4 million (sawm) rau qhia kom muaj kev paub zoo txog kev nyab xeeb fab hluav taws los ntawm qhov WSPP. Qhov nyiaj pab rau cov txom nyem nod yog pab los ntawm cov neeg sib koom tes ua ke, tsis yog them rau los ntawm cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E.

CFF, ib lub koom haum ua hauj lwm tsis vam nyiaj paj ntsig 501(c)(3), pab cov neeg tua hluav taws, lawv cov tsev neeg thiab cov cheeb tsam zej zos uas lawv pov thaiv. CFF qhov txheej txheem pab cuam Firefighters on Your Side, uas tau txais kev pab txhawb nqa los ntawm PG&E tib yam nkaus, muab zaj lus qhia paub txog kev nyab xeeb fab hluav taws sau ua ntau yam lus, haum raws li kab lis kev cai rau hauv tshuab koos pis tawj thiab luam tawm ob tib si, txhawm rau los mus pab zej tsoom sawv daws kom nyob nyab xeeb.

Hais txog The PG&E Corporation Foundation
The PG&E Corporation Foundation yog ib lub koom haum ywj pheej 501(c)(3) uas tsis vam nyiaj paj ntsig, cais los ntawm PG&E thiab txhawb nqa los ntawm PG&E Corporation.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news

Hais txog California Fire Foundation

California Fire Foundation, yog ib lub koom haum uas tsis vam nyiaj tshaj thawj 501 (c)(3), uas muab kev pab fab siab ntsws kev xav thiab fab nyiaj txiag rau cov tsev neeg ntawm cov neeg tua hluav taws uas poob raug mob, cov neeg tua hluav taws thiab cov cheeb tsam zej zos uas lawv pov thaiv. Tau teeb tsa nyob rau xyoo 1987 los ntawm California Professional Firefighters, koom haum California Fire Foundation txoj cai txiav txim muaj xam nrog rau kev teeb txheeb tus neeg dim ntawm kev tuag thiab cov khoos kas pab tus neeg raug kev ua phem kev puas tsuaj thiab cov thawj kauj ruam hauv cheeb tsam zej zos. cafirefoundation.org

Translate »