PG&E Teev Qhia txog Cov Kev Txhim Kho Kev Ceeb Toom Tau Txog Qhov Kev Pheej Hmoo Ua Ntu Zus rau Cov Kev Sib Zog Txhawb Kev Nyab Xeeb ntawm Hluav Taws Kub Hav Zoov Txog rau Xyoo 2025

Txoj Kev Npaj Los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoo Zaum Kawg Nkaus Tam Sim No Yog Tsim Tawm Los Raws Li Cov Txheej Kev Tiv Thaiv uas Muaj Pov Thawj Rau Pom, Qhia Txog Cov Tev Naus Laus Zis (Technology) Daws Teeb Meem Tshiab

OAKLAND, Xeev Calif.— Tsim tawm los raws li cov txheej kev tiv thaiv uas muaj pov thawj rau pom uas tau txo qis kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov los ntawm lub tuam txhab cov cuab yeej siv yam ntau dua 90%[1], naij hnub no Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau nthuav tawm nws txoj kev ntaus tswv yim ntau fab, ceeb toom tau qhov kev pheej hmoo yam teev hom phiaj mus rau kom kaw txhaws ncua kev khoob ntawd ua ntu zus mus kom tshuav li 10% ntawm qhov kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov lawm xwb. PG&E Txoj Kev Npaj los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov  (Wildfire Mitigation Plan, WMP) xyoo 2023-2025, tau muab xa mus rau California’s Office of Energy Infrastructure Safety (Energy Safety), qhia meej lub tuam txhab cov kev siv zog ua ntu zus los tsim, tswj thiab lis hauj lwm rau nws cov lab npauv txhawm rau kom txo qis kev pheej hmoo ntawm fab kev puas tsuaj los ntawm hluav taws kub hav zoov thiab pab ua kom nws cov neeg siv hluav taws xob thiab lub zej zos muaj kev nyab xeeb.

PG&E li WMP teev qhia txog cov txheej kev tiv thaiv tseem ceeb uas koom ua hauj lwm ua ke txhawm rau los txo cov kev pheej hmoo muaj hluav taws xob tawg los ntawm hluav taws kub hav zoov thiab qhov zog ua tau zoo ntawm PG&E cov lab npauv txiav cais hluav taws xob. Cov kev ntsuas no suav nrog txoj kev ua kom lab npauv ruaj khov nrog cov ncej hluav taws xob uas khov thiab cov hlua hluav taws xob uas muaj tawv qhwv; lub tuam txhab li txheej txheem pab cuam kev cab hlua hluav taws xob faus hauv qab av 10,000 mais (miles); kev txiav thiab tshem cov ntoo; kev tshuaj xyuas thiab kho; thiab txhim kho txoj kev paub tau txog qhov xwm txheej. Thaum qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov tau nce siab tuaj, cov kev siv zog no yuav raug txhawb nrog rau cov kev ua hauj lwm txo qis uas suav nrog Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS), thiab Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs) (PSPS) nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav.

Txoj kev npaj no kuj tseem qhia txog cov tev naus laus zis (technology) daws teeb meem tshiab xws li tev naus laus zis (technology) kev tshawb pom feem ntawm lub zog hluav taws xob thiab lub tshuab tshawb pom hlua hluav taws xob poob uas tsim raws li cov kev ua hauj lwm txo qis ntawm EPSS thiab PSPS. Cov tev naus laus zis tshiab no tshawb pom cov kev phom sij uas muaj feem tshwm sim tau rau cov lab npauv txiav cais hluav taws xob thiab txo qis tsis tu ncua los sis tua hluav taws xob txhawm rau pab tiv thaiv hluav taws tawg kub los ntawm hluav taws kub hav zoov.

“Peb lub lab npauv ib txwm tsis tau muaj kev nyab xeeb dua qub, thiab peb kuj tseem ua kom muaj kev nyab xeeb tshaj qub ua ntu zus mus txhua hnub. Peb Txoj Kev Npaj los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov (Wildfire Mitigation Plan) tau teev qhia txog ntau txheej kev tiv thaiv uas peb siv los cheem kev puas tsuaj ntawm hluav taws kub hav zoov nyob rau hauv peb cov zej zos. Peb kuj tseem ua ntau tshaj li niaj zaus los txo cov teeb meem cuam tshuam ntawm EPSS thiab PSPS rau peb cov neeg siv hluav taws xob. Peb xav tau lub neej yav pem suab uas peb cov neeg siv hluav taws xob yuav tsis tau xaiv qhov kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab tau ntxiv lawm—peb xav tau ob qho no tib si thiab peb tseem tab tom ua hauj lwm hnyav txhua hnub los ua kom muaj tseeb li ntawd,” tau hais tseg los ntawm PG&E Tus Lwm Thawj Coj Loj, Tus Thawj Saib Xyuas Thiab Lis Fab Kev Ua Hauj Lwm Sumeet Singh.

“Nyob rau xyoo 2022, peb tau txhawb peb cov qauv ntsuas kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov uas kwv yees tau qhov chaw, qhov vim thiab qhov ntau tsawg nyob rau txoj kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov uas tau tshwm sim thaum lub caij muaj hluav taws kub hav zoov, thiab peb tab tom siv peb cov qauv ntsuas kev pheej hmoo uas tau txhawb no los muab kev txo qis txoj kev pheej hmoo ntau tshaj plaws rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab peb lub nroog uas peb muab kev pab cuam yam raug cai rau,” tau hais ntxiv los ntawm Singh.

Cov Txheej Tiv Thaiv uas Muaj Pov Thawj Rau Pom

WMP qhia lub ntsiab lus hais txog ntau txheej kev tiv thaiv uas tau ua pov thawj rau pom tias muaj txiaj ntsig zoo los txo kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov. Kev siv cov cuab yeej no, PG&E tau ua tiav txog 99% los txo qis nyob rau txhua acres uas kub hnyiab nyob rau hauv Koog Chaw Uas Muaj Teeb Meem Hluav Taws Kub Tas Li (High Fire-Threat District) nyob rau xyoo 2022, yog muab piv rau tis qib nruab nrab ntawm xyoo 2018-2020 lawm.

  • Txoj kev cab hlua hluav taws xob faus hauv qab av nyobrau cov cheeb tsam muaj kev phom sij ntawm hluav taws kub hnyiab tas li yog qhov kev tiv thaiv mus ib txhis uas txo qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws xob tawg kub los ntawm cov hluas faib cais hluav taws xob. PG&E tseem mob siab ntso los cab hlua hluav taws xob faus hauv qab av 10,000 mais hauv cov chaw uas muaj kev pheej hmoo siab thiab cov kev npaj rau txoj kev cab hlua hluav taws xob faus hauv qab av 2,100 mais ntawm cov hlua hluav taws xob ntawm xyoo 2023-2026. Yuav luag suav tag nrho txhua txoj hauj lwm ntawm kev cab hlua hluav taws xob faus hauv qab av uas tau sau cim tseg nyob rau WMP yog nyob rau cov chaw muaj kev pheej hmoo siab.
  • Cov khoos kas Kev Ua Kom Lab Npauv Ruaj Khov Ntxiv xws li kev nruab lub tshuab txuas hlua hluav taws xob uas muab tawv qhwv, cov ncej hluav taws xob uas khov, thiab cov khaub lig tuav hlua hluav taws xob uas dav dua qub yuav muab tau txoj kev txo qis kev pheej hmoo ntawm hluav taws xob tawg kub mus ncua sij hawm ntev raws txoj kev txhim kho raws li txoj hauv kev uas cov lab npauv txiav cais hluav taws xob raug tsim los thiab muab siv ua hauj lwm. PG&E kuj tseem tab tom nruab cov tshuab txuas hlua hluav taws xob rau cov chaw cais hlua hluav taws xob nyob rau cov kev pab cuam, uas tuaj yeem txiav kev txuas hluav taws xob ntawm cov neeg siv hluav taws xob tau nyob rau thaum xav tau txhawm rau txo qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws xob tawg kub, thiab txiav los sis tshem hluav taws xob tawm ntawm cov chaw cais thiab xa hluav taws xob uas tsis siv yam tsis tas mus lis hauj lwm rau nyob rau hauv cov chaw uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub siab.
  • Cov Kev Teeb Tsim Txhawb Pab Kev Nyab Xeeb ntawm Hlua Hluav Taws Xob (Enhanced Powerline Safety Settings) tau ua tiav thoob plaws 44,000 mais-hlua hluav taws xob, suav nrog ntau dua 25,000 mais nyob rau hauv cov chaw muaj kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hnyav, nyob rau xyoo 2022 thiab tau fab cais rau txoj kev txo qis txog 68% nyob rau ntawm kev hluav taws xob tawg kub uas tshaj tawm tau ntawm California Public Utilities Commission thaum qhib siv thawj cov kev faib cais hlua hluav taws xob, yog muab piv rau tus qib nruab nrab ntawm xyoo 2018-2020. Ntau tshaj li ib nrab ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas raug tiv thaiv los ntawm EPSS tsis tau ntsib kev tua hluav taws xob thaum EPSS tau raug qhib siv nyob rau xyoo 2022. Txawm li cas los xij, PG&E lees paub tias cov kev tua hluav taws xob EPSS, thaum muab cov no tshwm sim, yuav ua rau muaj kev tab kaum. Yog muab piv nrog rau lub sij hawm tab tom ntsuam xyuas nyob rau xyoo 2021 lawm, tus qib nruab nrab ntawm ncua sij hawm hluav taws xob tawg kub nyob rau cov hlua hluav taws xob uas qhib siv-EPSS yog 56% uas luv dua ncua sij hawm nyob rau xyoo 2022. PG&E kuj tseem tab tom nruab cov cuab yeej siv faib raws feem thiab cov cuab yeej tiv thaiv tsiaj txu/nroj tsuag txhawm rau txo qhov teeb meem cuam tshuam ntawm cov kev tua hluav taws xob EPSS nyob rau yav tom ntej.
  • Cov tswv yim Kev Tswj Cov Nroj Tsuag tau raug hloov kho raws li txoj kev cob qhia kev pheej hmoo uas tsom ntsees txog rau cov chaw uas muaj kev pheej hmoo tshwm sim siab thiab txhawm rau pab txo qis tag nrho ob qho tib si ntawm kev tua hluav taws xob thiab kev muaj feem tshwm sim tau ntawm cov hluav taws xob tawg kub uas yog chiv los ntawm cov nroj tsuag mus chwv tau rau cov cuab yeej ntawm PG&E.
  • Cov Kev Siv Zog rau Kev Tshuaj Xyuas thiab Kev Kho raug ceeb qhia los ntawm cov qauv kev pheej hmoo thiab yog ib feem ntawm txoj kev soj ntsuam yam txhij txhua thiab cov txheej txheem pab cuam sau khaws ntaub ntawv uas muab kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm cov kev phom sij nyob rau ib puag ncig ntawm cov khoom uas ceeb qhia txog txoj kev txo qis cov xwm txheej.
  • Kev Txhim Kho Txoj Kev Paub Txog Qhov Xwm Txheej suav nrog kev qhib siv cov khoom cuav uas muaj kev txawj ntse li neeg (artificial intelligence) los txheeb saib txog cov ntaub ntawv ntawm lub koob yees duab txog rau qhov hluav taws kub hav zoov thiab muab kev ceeb qhia txog hluav taws kub hav zoov kiag tam sid ntawm nws tus kheej. PG&E yuav siv txoj kev khwv yees txog tus kee huab cua yav tom ntej thiab txoj kev soj ntsuam yam txhij txhua uas zoo tshaj plaws tam sim no thiab qhov nev vawj sau khaws ntaub ntawv txuas ntxiv mus yam siv cov koob yees duab txog rau hluav taws uas paub tseeb heev thiab cov tuam chaw tswj xyuas huab cua txhawm rau pab tshawb xyuas, tiv thaiv, thiab tawm tsam rau txoj kev pheej hmoo ntawm cov hluav taws kub hav zoov.
  • Cov Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Zej Tsoom Sawv Daws (Public Safety Power Shutoffs) raug siv yog thaum kawg hauv kev lawm nyob rau thaum huab cua tsis zoo heev txhawm rau txo qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub uas muaj kev puas tsuaj loj heev. PG&E cov kws paub txog huab cua uas muaj kev paub zoo siv cov qauv ntsuas huab cua uas zoo tshaj plaws, siv lub nev vawj ntawm cov tuam chaw zoo tshaj plaws los khwv yees txog kev phom sij ntawm tus kee huab cua yav tom ntej nyob rau tus qauv tshau thiab qhov txuam thawj tseeb uas meej ntxaws nyob rau kev muaj nroj tsuag nyob ze rau saum cov hlua hluav taws xob. PG&E lub hom phiaj yog txhawm rau txo qhov loj thiab ncua ntev ntawm txhua qhov xwm txheej PSPS txuas ntxiv mus thiab txo cov teeb meem cuam tshuam rau cov neeg siv hluav taws xob yam tsis nce qib kev pheej hmoo ntawm txoj kev puas tsuaj tsis zoo los ntawm hluav taws kub hav zoov.

Cov Tev Naus Laus Zis (Technology) Daws Teeb Meem Tshiab

WMP tau nthuav qhia txog ntau yam tev naus laus zis (technology) daws teeb meem tshiab uas raug muab siv rau lub chaw yam muaj pov thawj rau pom tau ntawm cov txheej txheem pab cuam txo kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov, suav nrog cov nram qab no:

  • Tev naus laus zis (technology) Tshuab Tshawb Pom Hlua Hluav Taws Xob Poob (Downed Conductor Detection, DCD) txhim kho PG&E lub peev xwm los kuaj xyuas thiab cais cov kev yuam kev ntawm kev tiv hluav taws xob (impedance) siab—ua kom cov xwm txheej kev yuam kev tam sim no uas ntseeg siab tsis tau ntawd qis tuaj yam uas raug txo los ntawm EPSS—ua ntej tuaj yeem tshwm sim muaj hluav taws xob tawg kub tau. PG&E npaj rau tus kws tsim, qhov txheej txheem pab cuam thiab nruab qib kev daws teeb meem DCD rau ntawm cov cuab yeej nyob rau hauv cov chaw muaj kev pheej hmoo hluav taws kub siab.
  • Kev siv Lub Tshuab Tshawb Pom Feem Ntawm Lub Zog Hluav Taws Xob SmartMeters los ceeb toom rau Lub Chaw Tswj Xyuas thaum muaj lub zog hluav taws xob ntau heev tuaj uas tuaj yeem ua rau nce mus ua kev pheej hmoo ntawm hluav taws xob tawg kub taus raug tshawb pom. Cov thev naus laus zis no pab PG&E tshawb nrhiav thiab nrhiav cov kab mob hauv cov kab hluav taws xob rau qis-tam sim no txhaum cai-uas yuav tsis tso siab tau los ntawm EPSS-hauv feeb yog li cov kab tuaj yeem raug tshem tawm los ntawm Chaw Tswj Xyuas kom txo qis thiab txo tus nqi. ntawm lub sij hawm ib kab yog energized thaum down.
[1] Cov qhab nia kev pheej hmoo raug suav xam yam siv lub tswv yim teev qhab nia uas tsim los ntawm CPUC nyob rau Safety Model Assessment Proceeding, uas ua rau pom txog qhov tuab ntawm txhua cov kev pheej hmoo sib txawv uas teev tseg tias yuav tshwm sim thiab lub peev xwm tshwm sim tau ntawm cov teeb meem fab kev nyab xeeb, fab kev ntseeg siab tau, thiab fab nyiaj txiag ntawm ntau qib kev kub ntxhov hnyav ntawm hluav taws kub hav zoov.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »