Kev Saib Xyuas Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob: Lub Hli Uas Ua Kev Khawb Av Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Thoob Teb Chaws Nyob Rau Lub Plaub Hlis Ntuj, ib qho Kev Ceeb Toom txhawm rau Hu Rau 811 rau Tag Nrho Cov Khoos Kas Ua Kev Khawb Av, Loj los sis Me

Nrog rau cov cua daj cua dub tsis ntev los no, muaj coob tus ntawm Cov Pej Xeem Hauv Xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) yuav npaj ua ib cov khoos kas xws li kev kho laj kab los sis kev tshem cov ntoo uas raug txhub rau hauv ab av lawm tawm

NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. —  Vim tias Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav los txog lawm, muaj coob tus ntawm Cov Pej Xeem Hauv Xeev Kas Lis Faus Nias (Californians) yuav pib ua cov khoos kas nyob rau ib puag ncig ntawm vaj tsev uas cuam tshuam txog kev khawb av. Txawm hais tias nws yog kev cog ib tsob ntoo los sis ntau tsob ntoo, kev ua los sis tu vaj zaub (vaj loog) los sis kev tu tej toj roob hauv pes (chaw nuam yaj), kev kho los sis kev hloov pauv ib qho laj kab twg uas tau raug puas tsuaj nyob rau lub sij hawm muaj cov cua daj cua dub ua ntu zus tsis ntev los no los sis kev tshem cov ntoo uas raug txhub rau hauv qab av tawm los xij, PG&E xav ua kom txhua tus neeg muaj kev nyab xeeb thiab nqua hu kom cov neeg siv hluav taws xob ntawd hu mus rau 811 ua ntej yuav ua kev khawb av txhawm rau zam kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj txog rau cov xaim hluav taws xob nyob rau hauv qab av. Lub Plaub Hlis Ntuj yog lub hli Uas Ua Kev Khawb Av Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Thoob Teb Chaws, thiab yog ib lub cib fim los mus txhawb nqa kev paub zoo txog ntawm qhov kev pab cuam uas tseem ceeb thiab pab dawb no.

Cov xaim hluav taws xob nyob rau hauv qab av muaj cov nyob ntiav, qee zaum mas tsuas tob li ob peb nti (inches) hauv qab npoo av nkaus xwb, vim los ntawm kev av pob, cov khoos kas khawb av dhau los, kev hloov pauv los sis kev teeb tsim ntawm qhov av ntawd thiab cov npoo av uas tsis tus. Thiab kev ua rau ib txoj xaim hluav taws xob faus hauv av raug puas tsuaj nyob rau lub sij hawm tab tom khawb av ntawd muaj peev xwm raug nqi kim, ua ke nrog rau yuav ua cov kev kho raug nyiaj kws yees li $3,500. Kev hu xov tooj mus rau 811 yog ib txoj kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws thiab txoj xaim hluav taws xob xub thawj ntawm kev tiv thaiv los mus pab tswj kom muaj kev nyab xeeb rau koj tsev neeg thiab cov neeg nyob koom zej zos, thiab txhawm rau zam kom tsis txhob muaj cov kev kho uas raug nqi kim.

“Kev hu rau 811 yog hu dawb, yooj yim thiab ceev heev li, thiab yuav pab koj tswj tau kom koj tsev neeg thiab cov neeg nyob koom zej zos muaj kev nyab xeeb thiab txuas tau mus rau cov kev pab cuam ntsig txog hluav taws xob uas tseem ceeb. Nrog rau huab cua uas muaj khaub lig cua uas peb tau ntsib nyob rau hauv Xeev California Nruab Nrab Teb thiab Sab Qaum Teb nyob rau xyoo no, yuav muaj ntau cov khoos kas kho laj kab los sis kev tshem cov ntoo uas raug txhub rau hauv qab av tawm. Tab sis, kev chwv (nphav) ib txoj xaim hluav taws xob nyob rau hauv qab av thaum tab tom khawb av muaj peev xwm ua rau muaj kev pheej hmoo thiab ua rau muaj cov kho uas raug nqi kim, yog li ntawd nco ntsoov tias hu rau 811, hu dawb tau rau tag nrho cov khoos kas khawb av, loj los sis me,” Joe Forline, PG&E tus lwm thawj tswj hwm qib siab, cov chaw ua hauj lwm saib xyuas cua (gas) tau hais li ntawd.

Nyob rau cov hli uas huab cua sov pom tau tias muaj cov khoos kas khawb av ntau dua qub tuaj, thiab hmoov tsis muaj kuj tseem pom muaj ntau cov khoos kas ntawd tab tom ua yam tsis muaj kev hu rau 811 txhawm rau ntaus cim rau cov chaw hluav taws xob uas faus rau hauv av rau cov chaw ua khoos kas ntawd. Qhov tseeb lawm, nyob rau xyoo 2022 thoob plaws cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob ntawm PG&E nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California:

 • Muaj txog 1,635 cov xwm txheej uas cov tswv tsev los sis cov neeg cog lus ua hauj lwm nrog tau ua rau muaj kev puas tsuaj rau cov cua (gas) los sis cov xaim hluav taws xob faus rau hauv qab av thaum tab tom khawb av ntawd.
 • Hauv 55 feem pua ntawm cov xwm txheej thaum muaj ib txoj xaim hluav taws xob nyob rau hauv av tau raug puas tsuaj vim los ntawm kev khawb av, uas tsis tau hu rau 811.
 • Rau cov tswv tsev tshwj xeeb mas, qhov feem pua ntawd nce siab mus txog 91 feem pua.
 • Qhov nqi feem nrab txhawm rau kho ib txoj xaim hluav taws xob uas puas tsuaj lawm ntawd yog $3,500.
 • Cov chiv keeb hauv paus teeb meem tseem ceeb uas ua rau muaj cov kev puas tsuaj txog rau cov xaim hluav taws xob nyob rau hauv qab av thaum tab tom khawb av ntawd muaj xam nrog rau: kev tsim ua los sis kev hloov pauv ib qho laj kab, kev ua los sis tu vaj zaub (vaj loog) thiab kev tu tej toj roob hauv pes (chaw nuam yaj), kev cog ib tsob ntoo los sis kev tshem ib tus ncej, thaub dej ntws tawm thiab hauj lwm ntsig txog kev toov pas dej rau liaj los sis ywg zaub thiab kev tsim ua ib lub lawj los sis vij xee.

Kev hu rau 811 yog ib qho uas Ceev thiab Pab Dawb xwb:

 • Cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tau hu rau 811 yam tsawg li ntawm ob hnub raws sij hawm ua hauj lwm ua ntej yuav pib txhua qhov khoos kas uas cuam tshuam txog kev khawb av, tsis hais yuav yog loj los sis me. Cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem muaj peev xwm mus saib tau rau ntawm usanorth811.org txhawm rau ntaus cim rau cov xaim hluav taws xob nyob rau hauv qab av rau lawv qhov chaw ua khoos kas tau tib si.
 • Cov neeg ua hauj lwm saib xyuas hluav taws xob uas txawj ua hauj lwm tshaj lij rau tag nrho cov chaw tsim hluav taws xob (cua (gas), hluav taws xob, dej, thaub dej ntws thiab cov kev sib txuas lus hauv xov tooj) yuav raug muab tso kom haum los mus ntaus cim rau qhov chaw ntawm tag nrho cov xaim hluav taws xob nyob rau hauv qab av raug qhov chaw ua khoos kas uas muaj cov chij, tsos xim xab pes, los sis ob yam tib si.
 • Lub chaw hu xov tooj thov kev pab (call center) 811 hauv Xeev California Nruab Nrab Teb thiab Sab Qaum Teb, Sab Qaum Teb Hauv Teb Chaws Mes Kas, ua hauj lwm 24 teev (xuab moos) toj ib hnub, xya hnub toj ib lim tiam, thiab yuav muab cov kev pab cuam ntsig txog kev txhais lus ua Lus Spanish thiab lwm yam lus. 

PG&E cov lus taw qhia txog kev khawb av uas nyab xeeb

 • Ntaus cim rau cheeb tsam ua khoos kas ua tsos dawb: Txheeb xyuas qhov chaw khawb av los ntawm kev kos ib lub npov rau ib puag ncig ntawm cheeb tsam ntawd uas yog siv tus cuj mem tsos dawb, cov pas txhos tsos dawb, cov chij tsos dawb, cov xaum tsos dawb los sos cov hmoov cub tsos dawb.
 • Hu rau 811 los sis xa ib tsab ntawv thov hauv oos lais (online) yam tsawg kawg li ob hnub raws sij hawm ua hauj lwm mus ua ntej ua kev khawb av: Npaj kom txhij txhawm rau muab qhov chaw thiab qhov chaw txhua yam (thuaj pais) ntawm qhov khoos kas ntawd, hnub tim uas pib ua qhov khoos kas thiab hom dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) ntsig txog kev khawb av. PG&E thiab lwm lub tuam txhab hluav taws xob yuav txheeb xyuas cov chaw hauv qab av nyob rau hauv cheeb tsam ntawd pub dawb xwb. Muaj peev xwm muab cov lus thov ntawd xa mus yam ntev kawg nkaus li ntawm 14 hnub ua ntej yuav txog hnub pib ua qhov khoos kas ntawd.
 • Khawb av yam nyab xeeb lug: Siv cov cuab yeej siv tes thaum tab tom khawb av nyob rau hauv 24 nti (inches) ntawm qhov npoo sab nraud ntawm cov xaim hluav taws xob uas faus rau hauv qab av. Tseg cov chij cim qhia hluav taws xob, cov pas txhos los sis cov kob kos cim nyob twj ywm ntawd chaw mus kom rau thaum qhov khoos kas ntawd tiav lawm tso. Rov txhub thiab kho qhov av ntawd kom ceev rau.
 • Ceev faj txog cov cim ntawm kev muaj cua (gas) xau raws tha mab xaj: Tus ntxhiab “qe qauj”, mloog nws lub suab nrov zig zuag, nrov xuav los sis nrov tsuag thiab nrhiav seb puas pom muaj cov pas dej txuag mus rau cov huab cua, cov npuas tshwm hauv lub pas dej los sis kwj dej thiab muaj nroj tsuag tuag/qoob loo tuag nyob rau thaj chaw twg tshwj tsis yog hais tias nws noo lawm xwb.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »