KEV SAIB XYUAS KOM MUAJ KEV NYAB XEEB RAU COV NEEG SIV HLUAV TAWS XOB: PG&E Xav Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Paub Txog Cov Kev Dag Txhaum Cai Ntsig Txog Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Zam Kom Tsis Txhob Poob Rau Kev Raug Teeb Meem

Cov Kev Tshaj Xov Xwm Tawm Txog Kev Dag Txhaum Cai nyob rau Tag Nrho Lub Sij Hawm Uas Nce Siab Nyob Rau Lub Sij Hawm Plaub Lub Hlis Xub Thawj ntawm xyoo 2023 nod

Nroog OAKLAND, Calif. — Cov kev tshaj xov xwm tawm txog kev dag txhaum cai uas tsis ntsees rau cov neeg siv hluav taws xob nyob rau tag nrho lub sij hawm uas nce siab, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) yuav sib pab qhia cov lus taw qhia nrog rau cov neeg siv hluav taws xob txhawm rau pab ua kom lawv paub txog cov yam ntxwv ntawm ib qho kev dag txhaum cai uas muaj feem tshwm sim tau.

Ib qho yam ntxwv ntawm kev dag txhaum cai feem ntau lawm yeej tsi ntsees rau ib tus neeg siv hluav taws xob muaj xam nrog rau tus neeg hu tuaj mus dag hais tias nws tuaj ntawm PG&E thiab khuj tso hem thawj tias yuav muab hluav taws xob txiav yog hais tias tsis them nyiaj kiag tam sid los ntawm kev siv ib daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej los sis kev pab cuam ntsig txog kev xa nyiaj xws li Zelle. Thov ceeb toom qhia rau koj paub hais tias, PG&E ib txwm yeej tsis tau ceeb toom rau ib tus neeg siv hluav taws xob yam faj seeb nyob rau hauv ib xuab moos ntawm kev muaj teeb meem khuam rau txoj kev pab cuam li, thiab ib txwm yeej tsis tau thov kom cov neeg siv hluav taws xob los them nyiaj yam siv daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej, daim npav khoom plig, txhua hom nyiaj cryptocurrency, los sis cov ev (aplication) hauv xov tooj uas them nyiaj hauv tshuab dis ntsis tauj (digital) los ntawm feem neeg thib peb hlo li.

“Yog hais tias koj yeej keev tau txais ib tsab xov tooj tso hem thawj txog kev txiav hluav taws xob dua los lawm uas yog koj tsis them nyiaj kiag tam sim ntawd, khwb xov tooj thiab tsis hais yuav yog nkag mus rau hauv koj tus as khauj nyob rau ntawm PGE.com los sis hu rau peb lub chaw ua hauj lwm muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob tus nab npawb xov tooj txhawm rau lees paub txog cov ntsiab lus meej tseeb ntawm koj tus as khauj. Nco ntsoov, PG&E ib txwm yeej tsis nug txog koj tej ntaub ntawv qhia paub txog fab nyiaj txiag thaum tham xov tooj los sis los ntawm kev sau email, hlo li, thiab peb yeej tsis hais kom koj them nyiaj los ntawm kev siv cov npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej los sis lwm cov kev pab cuam ntsig txog kev them nyiaj xws li Zelle. Khwb xov tooj, muab qhov kev dag txhaum cai ntawd xaus tseg” Matt Foley, tus kws soj qab taug lw xyuas kev dag txhaum cai rau tus neeg siv hluav taws xob rau PG&E tau hais li ntawd.

Raws li cov ntaub ntawv uas sau tau los txog rau xyoo 2023 nod, cov neeg dag txhaum cai kuj tau muab siab sib zog nce ntau kauj ruam ntxiv los mus dag cov neeg siv hluav taws xob coob tshaj qub tuaj. Qhov tseeb, muaj ntau tshaj 19,000 zaus ntawm cov kev sim ua kev dag txhaum cai raws li tau hais los ntawm cov neeg siv hluav taws xob mus rau PG&E, thiab cov neeg siv hluav taws xob kuj tau poob nyiaj ze li $342,000 lawm nyob rau hauv plaub lub hlis xub thwj ntawm tib lub xyoo 2023 nod.  TThaum sij hawm xyoo 2022, PG&E tau txais ze li ntawm 23,000 tsab ntawv ceeb toom los ntawm cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tau raug cov neeg dag ntxias uas dag ntxias tias yog lub tuam txhab, thiab cov neeg siv hluav taws xob tau poob nyiaj thaj tsam li $946,000 hauv cov kev them nyiaj rau txoj kev raug dag ntawd.

Cov neeg dag txhaum cai nod tuaj yeem muaj lub tswv yim dag ntxias zoo thiab feem ntau yog tsom tsi ntsees rau cov neeg uas muaj kev phom sij tshaj plaws, suav nrog cov pej xeem uas yog neeg laus thiab cov zej zos uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg. Lawv kuj tseem tsom lawv cov kev dag txhaum cai mus rau ntawm cov tswv lag luam me thaum lub sij hawm uas muaj kev pab cuam rau cov neeg qhua yam tsis khoom li. Ib lub tswv yim ntawm cov kev dag txhaum cai uas tshwm sim tsis ntev los no muaj xam nrog rau cov neeg dag txhaum cai uas tsi ntsees rau cov neeg ua hauj lwm sawv cev rau kev ua thiab muag vaj tsev los ntawm lawv cov ntaub ntawv teev tseg, thiab kev hais lus hem thawj tias yuav muab hluav taws xov tua yog hais tias tsis them nyiaj kiag tam sim ntawd. Li cas los xij, nrog rau cov ntaub ntawv qhia uas raug, cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm tshawb (txhom) tau thiab hais tawm qhia cov kev dag txhaum cai noj nyoog haus txias nod.

Cov yam ntxwv qhia tau txog kev dag ntxias

  • Tso hem thawj tias yuav txiav hluav taws xob: Tej zaum mas cov neeg dag txhaum cai nod yuav siv lus khuj tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd uas yog lawv iab liam txog kev tsis tau them nqi hluav taws xob yav dhau los.
  • Thov kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd: Tej zaum mas cov neeg dag txhaum cai nod yuav qhia tus neeg siv hluav taws xob ntawd kom mus yuav ib daim npav them nyiaj ua ntej, tag ntawd ces yuav hu xov tooj rov qab tuaj rau lawv uas dag hais tias kom cia li them nyiaj rau.
  • Thov daim npav them nyiaj ua ntej: Thaum tus neeg siv hluav taws xob hu rov qab, tus neeg hu xov tooj tuaj ntawd yuav thov kom tus neeg siv hluav taws xob muab nws tus lej ntawm daim npav them nyiaj ua ntej, uas tso cai rau tus neeg dag txhaum cai nkag tau mus rau hauv cov nyiaj ntawm daim npav ntawd.
  • Cov kev muab kev them nyiaj rov qab los sis nyiaj tau txais rov qab: Cov neeg dag ntxias yuav hais tias koj lub tuam txhab siv hluav taws xob tsub tus nqi tshaj hauv daim nqi hluav taws xob rau koj thiab muab qhov kev them nyiaj rov qab rau koj, los sis koj muaj cai tsim nyog tau txais cov nyiaj rov qab, thiab hais kom koj qhia txog koj cov ntaub ntawv fab nyiaj txiag ntiag tug rau nws.
  • Cov Neeg Dag Txhaum Cai Uas Dag Ua Lwm Tus Neeg Uas Yog Siv Cov Nab Npawb Xov Tooj Uas Ntseeg Siab: Tam sim no cov neeg dag txhaum cai nod muaj peev xwm los mus tsim cov naj npawb xov tooj 800 uas pom tshwm tseeb ntawm koj lub nab cos xov tooj tau. Cov naj npawb xov tooj nod yuav tsis txuas ncaj qha rov qab mus rau PG&E yog hais tias nej hu rov qab tuaj, txhawm li cas los xij, yog hais tias koj muaj kev poob siab, ntaus xov tooj thiab hu rau PG&E ntawm tus xov tooj 1-833-500-SCAM. Yog hais tias cov neeg siv hluav taws xob yeej ib txwm hnov tau hais tias muaj kev phom sij txog rau lawv lub cev, lawv yuav tsum hu rau 911.

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tuaj yeem pov thaiv lawv tus kheej tau li cas

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tsis txhob yuav daim npav them nyiaj ua ntej es thiaj zam tsis txiav hluav taws xob los sis tsis tua hluav taws xob. PG&E tsis sau qhia meej tias cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum them nqi li cas thiab muab ntau txoj hauv kev los them nqi, suav nrog rau kev lees txais kev them nyiaj hauv oos lais, hauv xov tooj, daim ntawv ua qauv ntawm tuam txhab nyiaj yam av tas naus mav, raws kev xa ntawv los sis kiag ntawm tus kheej.

Yog tias tus neeg dag txhaum cai hem tias yuav txiav hluav taws xob los sis tua hluav taws xob kiag tam sid yam tsis muaj daim ntawv ceeb toom ua ntej, cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum khwb xov tooj, tshwm tsab email tawm, los sis kaw qhov rooj. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cov as khauj tsis them nuj nqis uas tau txais daim ntawv ceeb toom ua ntej, feem ntau yog xa raws kev xa ntawv tuaj thiab muaj lawv cov nqi them txhua hli nyob nrog.

Kev tso npe nkag siv ib tus as khauj oos lais (online) ntawm pge.com yog ib txoj hau kev tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb. Tsis yog tias cov neeg siv hluav taws xob tsuas muaj peev xwm nkag mus saib lawv qhov nyiaj tshuav thiab keeb kwm kev them nyiaj tau nkaus xwb, lawv kuj tseem muaj peev xwm sau npe nkag tau rau cov kev them nyiaj uas tshwm sim ua ntu zus, kev them nqi hluav taws xob uas tsis siv ntaub ntawv ntau thiab cov kev ceeb toom uas muaj txiaj ntsig zoo.

Cov neeg siv hluav taws xob uas xav tias lawv tau raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias, los sis xav tias raug hem nyob rau lub sij hawm

tiv tauj nrog ib tug ntawm cov neeg dag ntxias, yuav tsum tiv tauj rau tub ceev xwm hauv zos. Tsoom Fwv Pab Pawg Kws Saib Xyuas Kev Lag Luam (Federal Trade Commission) lub vas sab (website) kuj tseem yog ib lub hauv paus ntaub ntawv qhia paub zoo uas hais txog txoj kev yuav pov thaiv cov lus qhia paub txog tus kheej tau li cas tib si.

Rau lus qhia paub ntau ntxiv hais txog cov kev dag txhaum cai, mus saib ntawm pge.com/scams los sis https://consumer.ftc.gov/scams.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »