PG&E Txhawb Siab Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob kom los mus Npaj Cov Vaj Tsev rau Lub Caij Huab Cua Sov Dua Tuaj, Tshawb Nrhiav Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam txhawm rau Pab Tswj Xyuas Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob

Kev Nqis Tes Ua Tes Dej Num Hnub No Muaj Peev Xwm Pab Tau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Txo Kev Siv Hluav Taws Xob Kom Tsawg thiab Txuag Nyiaj Tau txog ntawm Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob

NROOG OAKLAND, Calif.— Cov hli ncaj rau luj caij ntuj sov feem ntau lawm yog lub sij hawm thaum cov neeg siv hluav taws xob siv hluav taws xob ntau dua qub tuaj, thaum xub ces siv rau kev ua kom lawv cov vaj tsev thiab cov lag luam txias. Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tab tom txhawb siab kom cov neeg siv hluav taws xob ua zoo xav txog cov kev nqis tes ua uas tsis muaj kev them nqi thiab muaj kev them nqi tsawg hnub no txhawm rau txhim kho kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob nyob rau ntawm vaj tsev thiab ntawm chaw ua hauj lwm kom tau zoo dua qub txhawm rau pab txo cov nqi hluav taws xob kom raug tsawg.

PG&E muab cov chaw muab kev pab cuam rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob tias lawv muaj peev xwm siv tau los mus pab tswj xyuas cov ntawv sau nqi hluav taws xob, ua ke nrog rau cov khoos kas muab kev pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam raws qhov nyiaj khwv tau los.

“Raws li hauv keeb kwm mas lub caij ntuj sov yog ib lub caij uas cov neeg siv hluav taws xob siv hluav taws xob ntau dua qub tuaj thiab tau them cov ntawv sau nqi hluav taws xob uas kim dua qub, tshwj xeeb yog nyob rau hauv cov cheeb tsam uas muaj huab cua sov dua qub tuaj uas ua rau cov es (air conditioner, AC) tsim kev pab cuam los ntawm cov huab cua uas sov tshaj plaws ntawd. Peb nyob ntawm no txaus siab yuav pab peb cov neeg siv hluav taws xob npaj thiab qhia kom paub txog cov hau kev uas tag nrho peb sawv daws muaj peev xwm siv tau hluav taws xob thiab txo cov nqi hluav taws xob kom tau zoo thiab raug tsawg dua qub,” Vincent Davis, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Feem Kev Ua Hauj Lwm thiab Kev Qhib Siv Hauj Lwm Rau Tus Neeg Qhua Uas Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E tau hais li ntawd.

Daim Ntawv Rau Kev Txheeb Xyuas Txog Lub Es (Air Conditioner)

Cov as khauj ntsig txog lub es (air conditioner) rau cov ntau tshaj 40% ntawm kev siv hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj sov. Peb kauj ruam yooj yim nod yuav ua kom lab npauv ua hauj lwm tau zoo dua qub ua ntej yuav txog qhov uas cov huab cua kub sov tshaj plaws ntawd thiab kom pab txo tau cov nqi hluav taws xob kom raug tsawg:

 1. Teem sij hawm rau ua ib qho kev kuaj xyuas txog kev nyab xeeb thiab kev kho txhua xyoo los ntawm ib tus kws txawj ua hauj lwm fab tev niv uas muaj ntaub ntawv raug cai, thiab tshem tej nyuag nroj tsuag xyoob ntoo thiab cov khoom seem ntawm tej khoom uas raug puas tsuaj uas nyob ze rau ntawm lub AC tawm es kom nws thiaj li muaj peev xwm tau txais cua mus los rau lub es zoo. Kev tu ntxuav ib cheeb tsam ntawm lub AC kom huv si tuaj yeem pab txuag nyiaj tau txog li ntawm $15/xyoo.
 1. Hloov pauv cov tshuab lim cua tshiab rau, thiab xyuas kom paub tseeb hais tias cov khoom vaj tsev, cov ntaub qhov rai los sis cov ntaub pua plag tsev tsis thaiv cov kiv cua es thiab cov npas cua khaub seeb. Kev tu ntxuav kom huv si los sis kev hloov pauv cov tshuab lim cua tshiab rau txhua hli yuav ua rau nws yooj yim dua qub rau lub AC los mus ntaus kiv cov cua mus los tau zoo, uas tuaj yeem txuag nyiaj tau txog li ntawm $15/xyoo.
 1. Teeb lub tshuab tsim cua sov ntawm lub AC txog li ntawm 78 F oos xam (degrees) los sis siab dua ntawd thaum nyob rau tom tsev, raws li kev tso cai rau siv tau kom muaj kev noj qab haus huv. Txhua oos xam (degree) uas siab tshaj 78 F tuaj yeem txuag tau txog li ntawm 2%.

Kev Npaj Txhij Nyob Sab Hauv Tsev Rau Lub Caij Ntuj Sov

 1. Xyuas kom paub tseeb hais tias cov kiv cua saum qab nthab tig mus los raws seem ntswj rov qab txhawm rau kom thiaj li ntaus tau cov cua txias nqis mus rau hauv cov chav nyob. Kev siv cov kiv cua txhawm rau pab txuag kev ntaus cua mus los ntawd muaj peev xwm pab txuag nyiaj tau txog li ntawm $15/xyoo.
 • Xyuas kom paub tseeb hais tias cov qhov rais qhib zoo cia txhawm rau kom thiaj li muaj kev ntaus cov cua txias nkag mus rau hauv tsev nyob rau yav sawv ntxov thiab thaum hmo ntuj. Tsis tas li ntawd, tswj xyuas cov khoom thaiv, cov ntaub npog qhov rais thiab cov ntaub qhov rais txhawm rau pab roos tus duab tshav ntuj kom muaj duab ntxoov rau cov chaw nyob thiab txuag kom lub tsev txias dua qub.  Kev tswj xyuas cov khoom thaiv los sis cov ntaub npog qhov rais kom kaw zoo tseg nyob rau cov hnub uas tshav ntuj muaj peev xwm pab thaiv tau qhov sov thiab txuag nyiaj tau txog li ntawm $30/xyoo.
 • Muab cov plua plav ntawm cov xov hlua tooj kauv mus los ntawm lub tub txias tshem tawm los sis ua zoo xav txog kev hloov pauv lub tub yees hom tawm tshiab rau lub tub yees hom qub uas tsim tawm ua ntej xyoo 2001 ntawd, es kom thiaj li txuag tau hluav taws xob zoo. Kev hloov pauv siv lub tub yees uas txuag tau hluav taws xob zoo tuaj yeem txuag nyiaj tau txog li ntawm $40/xyoo.
 • Xyuas kom paub tseeb tias nruab cov khoom tuav teeb taws hluav taws xob zoo rau ntawm cov paj teeb LED, uas tsim cua sov tsawg, siv hluav taws xob tsawg thiab tuaj yeem pab txuag nyiaj tau txog li ntawm $260/xyoo.
 • Nruab cov khoom thaiv cua rau ntawm cov qhov rooj, txhaws ib cheeb tsam ntawm cov qhov rais thiab cov qhov rooj, thiab nruab ib daim thaiv qhov rooj rau ntawm lub(cov) qhov rooj chaw rau tsheb. Kev txhaws tej chaw khoob no muaj peev xwm pab txo tau qhov kev ntaus cua sov uas nyob sab nraud nkag los mus rau hauv tsev, txuag tau cov cua txias nyob rau sab hauv tsev, thiab pab txuag nyiaj tau txog li ntawm $120/xyoo.

Kev Npaj Txhij Rau Lub Caij Ntuj Sov Thaum Nyob Rau Ntawm Lub Pas Dej Rau Kev Ua Luam Dej Ua Si Nyob Sab Nraum Zoov

 1. Txo qhov ntau tsawg ntawm lub sij hawm uas qhib lub tshuab xuj dej, thiab ua zoo xav txog kev nqis peev yuav ib lub tshuab xuj dej rau lub pas dej rau kev ua luam dej ua si uas ceev thiab sib txawv, uas tuaj yeem pab txuag nyiaj tau txog li ntawm $625/xyoo.
 • Siv ib daim ntaub npog lub pas dej rau kev ua luam dej ua si txhawm rau pab txuag kom koj lub pas dej rau kev ua luam dej ua si uas kub ntawd sov so xwb thiab txo qhov ntau tsawg ntawm kev xav tau hluav taws siv rau kev ua kom kub ntawd. Qhov no tuaj yeem pab txuag nyiaj tau txog li ntawm $1,300/xyoo

Rau kev paub ntau ntxiv txog cov hau kev los mus txhim kho kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob, mus saib tau rau ntawm pge.com/summer.

Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam txhawm rau Pab Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob Tswj Xyuas Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob Nyob Rau Lub Caij Ntuj Sov

Cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E muaj peev xwm tau txais txiaj ntsig los ntawm kev koom nrog rau hauv ntau cov khoos kas pab txhawm rau npaj rau cov nqi hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj sov uas nce siab zog ntawd:

 • Personalized Rate Comparison pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob los ntawm kev muab cov kev xaiv koom qhov phiaj xwm kev npaj ntsig txog tus nqi uas zoo tshaj plaws rau lawv yim neeg, uas muaj peev xwm pab txuag tau nyiaj los ntawm cov ntawv sau nqi hluav taws xob.
 • Budget Billing kwv yees txog cov nqi hluav taws xob rau cov kev them nyiaj txhua hli uas tuaj yeem kwv yees tau zoo dua qub thiab pab cov neeg siv hluav taws xob zam kom dhau cov nqi hluav taws xob uas nce siab kawg nkaus raws lub caij nyoog ntawd.
 • Bill Forecast Alerts yog cov kev ceeb toom uas xa hauv email, xa ua lus sau los sis hauv xov tooj tuaj ceeb toom qhia rau tus neeg siv hluav taws xob paub seb lawv daim ntawv sau nqi txhua hli puas yog dhau qho nyiaj tshwj xeeb raws li tau teeb tsim tseg los ntawm tus neeg siv hluav taws xob ntawd, raws li txoj hau kev uas lawv tab tom siv hluav taws xob.
 • Home Energy Checkup pab cov neeg siv hluav taws xob ntsuam xyuas lawv qhov kev siv hluav taws xob thiab muab cov lus taw qhia txog kev txuag nyiaj tseg raws li yus lub siab nyiam.
 • HomeIntel yog ib qho khoos kas pab kev txuag hluav taws xob pab dawb uas muaj xam nrog rau ib lub twj Smart Audit thiab ib tus xib fwb qhia txog hluav taws xob ntawm ntiag tug. Cov neeg siv hluav taws xob uas nyob rau hauv lawv li vaj tsev tau ntev tshaj ib lub xyoos lawm thiab twb tau nruab ib lub twj ntsuas tshaj lij rau lawm ntawd muaj cai tsim nyog tau koom tes nrog.
 • Power Saver Rewards yog ib qho khoos kas pab dawb uas muab khoom plig rau cov neeg koom nrog rau kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg mus li ib nyuag ntus raws kev xaiv cov hnub ntawm lub caij ntuj sov uas huab cua kub thaum kev xav tau hluav taws xob siv siab heev.
 • SmartAC yog ib qho khoos kas pab los ntawm kev yeem txaus siab uas muab txiaj ntsig rau cov neeg koom nrog $120 ntawm lub tshuab tsim cov cua sov tshaj lij tshiab los sis $75 txhawm rau sau npe nkag rau hauv qhov khoos kas pab ntawd dhau ntawm kev tau txais ib qho nyiaj txhawb siab txhua xyoo $25 lawm.

Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam tau txais kev txhawb siab txhawm rau kom tau txais qhov zoo dua los ntawm cov khoos kas muab kev pab rau cov uas tsim nyog tau txais kev pab raws li nyiaj khwv tau los uas muaj xam nrog rau:

 • Medical Baseline muab tus nqi them txhua hli uas qis dua rau cov neeg siv hluav taws xob uas xav tau hluav taws xob tshwj xeeb vim qee qhov zwj ceeb fab kev kho mob.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 lab leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Translate »