Kev Cia Cov Khw Noj Mov Hauv Zej Zos Qhib Ua Zaub Mov Noj Li Qub Ntawd, Koom Haum PG&E Corporation Foundation Yuav Rov Toj Sij Hawm Kev Pab Nyiaj Rau Restaurants Care Resilience Fund rau xyoo 2023

Cov Tswv Khw Noj Mov Tsis Tos Leej Twg Pab nyob rau hauv Cheeb Tsam Muab Kev Pab Cuam Ntawm PG&E Muaj Peev Xwm Thov Cov Nyiaj Pab Tau Ntau txog li $5,000

Nroog Oakland, Xeev Calif. — Yog xyoo thib peb sib law liag, uas koom haum PG&E Corporation Foundation (Koom haum PG&E Foundation) yeej tseem muab cov nyiaj pab rau cov tswv ntawm lub khw noj mov ntawm ntiag tug thiab lawv cov neeg ua hauj lwm los ntawm California Restaurant Foundationuas yog (CRF) Restaurants Care Resilience Fund. Koom haum PG&E Foundation tab tom pab nyiaj $900,000 los mus pab tsim kom muaj cov lag luam rau hauv nroog es kom sawv daws nyob taus kom ntau dua qub rau ncua sij hawm ntev nyob rau xyoo no.

Koom haum PG&E Foundation qhov kev pab dawb nod yuav los mus pab muab cov nyiaj pab xam tag nrho thoob plaws xeev California raug li ntawm $2.1 lab rau cov khw noj mov uas tsis tos leej twg pab kom tau ntau tshaj 360 lub khw. CRF tau nce qhov nyiaj ntawm cov nyiaj pab rau tib neeg mus ua $5,000 lawm nyob rau xyoo no, uas muaj peev xwm muab coj los mus siv rau fab kev txhim kho, cov kev hloov pauv cov cuab yeej, kev sau npe nkag rau tus neeg ua hauj lwm thiab kev tuav tseg, thiab cov kev nyuaj uas ntsia tsis pom nyob rau tom ntej, uas phiaj yeeg ua rau pom txog ib qho kev mob siab rau txhawm rau ua kom cov khw noj mov muaj lub zog loj tuaj es thiaj li yuav pab tau nyiaj rau cov lag luam kev khwv nyiaj thiab cov cheeb tsam hauv lub zej zos txuas ntxiv mus.

Xyoo tas los no, koom haum PG&E Foundation tau pab nyiaj txog li $3,000 rau 144 cov khw noj mov hauv nroog nyob rau hauv 28 cov nroog hauv cheeb tsam muab kev pab cuam ntawm Pacific Gas and Electric Company’s (PG&E).

Koj muaj peev xwm saib ib qho vis dis aus hais txog ib tus neeg ntawm cov neeg uas tau txais kev pab, uas nyob rau hauv PG&E cov chaw ua hauj lwm loj hauv nroog ntawm Oakland tau, nyob ntawm no.

“Peb yuav ris txiaj ntsig heev li txog rau qhov kev pab txhawb nqa ua ntu zus ntawm koom haum PG&E Foundation rau peb qhov Restaurants Care Resilience Fund, vim hais tias nws tso cai rau peb los mus koom tau rau cov zog ntau yam los mus pab rau cov tswv ntawm cov khw noj mov uas tsis tos leej twg pab nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California los mus tsim kev thev taus thiab ua kom lawv lub lag luam muaj zog tuaj rau ncua sij hawm ntev,” Alycia Harshfield, Tus Thawj Coj Fab Kev Tuav Tswj Qhia Sawd Daws Ua Hauj Lwm ntawm California Restaurant Foundation tau hais li ntawd. “Cov nyiaj pab los ntawm Resilience Fund muab nyiaj pab ncaj nraim rau cheeb tsam zej zos ntawd los ntawm kev muab kev pab fab nyiaj txiag rau cov tswv khw noj mov. Thov ua tsaug ntau rau koom haum PG&E Foundation txoj kev siab loj siab dav, qhov kev pab no yuav yog ib qho uas loj tshaj plaws thiab tseem pab tau ntau yam zoo tshaj plaws rau ntawd peb qhov Resilience Fund tib si.”

“Cov khw noj mov hauv lub zej zos yog ib qho chaw rau kev sib sau nyob ua ke, kev sib txuas lus thiab kev ua koob tsheej. Lawv pab ua kom muaj lub zog loj rau fab kev sib cuag mus los ntawm peb cov cheeb tsam zej zos, thiab peb txaus siab heev los mus pab cov tswv lag luam thiab lawv cov neeg ua hauj lwm kom vam meej. Peb ua tsaug rau tus khub ua ke nrog rau California Restaurant Foundation txhawm rau pab tsim kom muaj cov lag luam ntawm ntiag tug uas thev taus nyob rau hauv peb cov nroog,” Carla Peterman, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Ntawm Feem Saib Xyuas Txoj Cai (Executive Vice President), Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Txhua Fab Ntawm Tuam Txhab, PG&E Corporation, thiab Tus Thawj Coj ntawm Pawg Thawj Coj, koom haum PG&E Corporation Foundation tau hais li ntawd.

Tso Npe Thov Kev Pab Tam Sim No Tau nyob rau Lub Tsib Hlis Ntuj hnub tim 7

Cov ntawv tso npe thov kev pab ntawm Restaurant Fund twb qhib lawm nyob rau tam sim no mus txog rau Lub Tsib Hlis Ntuj 7, 2023. Cov khw noj mov muaj peev xwm tso npe thov kev pab tau nyob rau ntawm www.restaurantscare.org/resilience. Tam sim no cov nyiaj pab twb qhib rau tag nrho cov tswv khw noj mov uas nyob rau hauv xeev California uas nyob rau hauv cheeb tsam muab kev pab cuam ntawm PG&E uas muaj cov chaw tsawg dua tsib lub chaw thiab tsawg dua $3 lab hauv qhov nyiaj khwv tau.  Tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua xub thawj nod yauv raug muab rau cov khw noj mov uas tsis tau txais ib qho nyiaj pab; txawm li cas los xij, cov neeg uas tau txais kev pab dhau los lawm kuj tseem tau txais kev txhawb siab los mus tso npe thov kev pab tau tib si.

CRF tau pib qhov Resilience Fund nyob rau xyoo 2021 los lawm txhawm rau pab txhawb nqa cov khw noj mov kom kho tau cov kev tshwm sim tsis zoo ntawm kev sib kis mob los ntawm Tus Kab Mob COVID-19 uas cuam tshuam rau fab kev khwv nyiaj, uas tau pab nyiaj rau ntau cov khw noj mov uas kaw lawv cov qhov rooj xuaj qhaus (ib ntus) los sis mus ib txhis lawm ntawd.

Txij li thaum nws qhov kev pib los mus, CRF tau muaj cov nyiaj pab rau ntau li 788 zaus rau cov tswv khw noj mov uas tsis tas leej twg pab uas nyob thoob plaws hauv lub xeev nod lawm. Ntawm cov neeg uas tau txais kev pab ntawd, 68.5% yog cov poj niam ua tus tswv thiab 83% yog haiv neeg tsawg-ua tus tswv.

Koom haum PG&E Foundation qhov kev pab nyiaj rau qhov chaw pab dawb rau kev txom nyem nod yog los ntawm PG&E cov khub koom lag luam ua ke, tsis yog los ntawm PG&E cov neeg siv hluav taws xob.

Kev Pab Cov Lag Luam Me thiab Pes Nrab

PG&E kuj tseem cog lus tias yuav los muab cov hauv kev rau nws cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me thiab pes nrab kom los txuag tau hluav taws xob thiab nyiaj txiag nyob rau ib nrab ntawm cov kev txom nyem ntawm txoj kev khwv nyiaj txiag lag luam nyob rau tam sim no xws li lub caij muaj kab mob sib kis thiab khoom nce nqi tam sim no. Nov yog qee txoj hauv kev uas PG&E pab rau nws cov neeg siv hluav taws xob:

  • Hu rau cov neeg siv khoom lag luam uas yuav txuag nyiaj los ntawm kev xaiv txoj kev npaj kom zoo dua qub los rau lawv txoj kev tuav tswj kev ua hauj lwm, kom haum rau txoj kab ke hloov cov kev npaj ntawm lub sij hawm uas siv — txoj kev txuag tau cov neeg siv hluav taws xob li nqi hluav taws xob tau ntau dua $5 lab lawm nyob rau lub xyoo no.
  • Muab cov ntaub ntawv pab cuam thiab txhawb pab rau Tus Kab Mob COVID-19 rau txhua tus neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me, suav nrog PG&E cov chaw muab kev pab cuam thiab txoj kev txhawb pab sab nraud rau cov chaw lag luam xws li California cov txheej txheem pab cuam hauv xeev.
  • Qhib siv Txheej Txheem Pab Cuam Kev Txuag Nyiaj Uas Yooj Yim los muab kev ntsuas thiab kev hloov kho kev siv hluav taws xob yam tsis sau nqi rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog cov chaw lag luam me uas muaj cai tsim nyog.
  • Kev nthuav qhia dav zuj zus ntxiv rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me yam taw qhia txog kev txhawb pab rau txoj kev them nyiaj txhawb pab thiab cov txheej txheem pab cuam kev txuag hluav taws xob los ntawm cov kev tshaj tawm raws email, PG&E Cov Neeg Pab Tawm Tswv Yim Txog Hluav Taws Xob, thiab raws kev xa ntawv ncaj qha tuaj.
  • Txoj kev lis nthuav qhia rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog los tso npe rau hauv tus qib kev txo nqi rau cov lag luam uas raug teeb meem khuam ntawm kev qhib kev lag luam.
  • Muab cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov kev daws teeb meem fab nyiaj txiag los pab cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me kom paub txog cov kev txuag nqi.

Rau kev paub ntau ntxiv txog PG&E qhov kev pab txhawb nqa tus neeg qhua siv hluav taws xob ntawm Lub Lag Luam Me thiab Pes Nrab, mus saib ntawm pge.com/smbsupport.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 lab leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Hais txog PG&E Corporation Foundation

PG&E Corporation Foundation yog ib lub koom haum ywj pheej 501(c)(3) uas tsis vam nyiaj paj ntsig, cais los ntawm PG&E thiab txhawb nqa los ntawm PG&E Corporation.

Translate »