Cov Cuab Yeej thiab Cov Txheej Txheem Pab Cuam Hauv Oos Lais (Online Tools and Assistance Programs) Muaj Peev Xwm Pab Tau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Tab Tom Ntsib Teeb Meem txog Cov Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob Ntau Heev Vim Los ntawm Tus Nqi Roj Nkev (Gas) Thas Mab Xaj

OAKLAND, Xeev Calif.— Nrog rau lub caij ntuj no tig puag ncig rov qab los txog, tej zaum cov neeg siv hluav taws xob yuav siv hluav taws xob ntau dua qub los mus ua kom lawv cov vaj tsev sov vim hais tias qhov kub txias nws poob qis lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, cov nqi uas Pacific Gas and Electric Company (PG&E) them rau qhov roj nkev (gas) thas mab xaj uas nws tsim xa mus rau nws cov neeg siv hluav taws xob tau nce siab heev nyob rau xyoo no, vim hais tias muaj kev xav tau siab dua qub tuaj tab sis ho muaj cov kev tsim xa hluav taws xob siv tsawg dua qub nyob rau sab Ntug Hiav Txwv Sab Hnub Poob.

Nyob rau lub sij hawm uas cov neeg siv hluav taws xob pom tau tias lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob nce siab, PG&E tsis tswj xyuas cov nqi hauv kiab khw uas nws them rau cov cua (gas) thiab hluav taws xob ntawv, thiab nws dhau ntawd PG&E kuj tsis tau cim tseg txog tus nqi hluav taws xob uas nws yuav sawv cev los ntawm nws cov neeg siv hluav taws xob.

PG&E muab cov ntaub ntawv muab lus qhia ua kev kawm paub ntau ntxiv txog cov ntawv sau nqi cua (gas) uas nce siab dua qub nyob rau ntawm nws lub vas sab (website) hais txog Cov Hluav Taws Xob Khiav Mus Los. Tsis tas li ntawd lub vas sab (site) kuj tseem muaj cov lus qhia paub txog Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev Kas Lis Faus Nias (California Climate Credit)tib si.  Tsis ntev lo no California Public Utilities Commission (CPUC) tau pom zoo faib cov credit kom sai li sai tau, hloov lub sij hawm lub Plaub Hlis txhua xyoo, los pab them nyiaj ntau dua li cov nqi ib txwm muaj. Rau cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas siv roj nkev (gas) tha mab xaj, qhov nyiaj khes div yuav yog li $52.78, thiab rau cov neeg qhua uas siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob, qhov nyiaj khes div yuav yog li $38.39. Cov neeg siv hluav taws xob uas tau txais ob yam ntawm cov kev pab cuam tib si yuav tau txais ib qho nyiaj khes div tag nrho yog $91.17.

Ntawm no yog cov cuab yeej uas cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem siv mus tswj saib xyuas cov ntaub ntawv sau nqi hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj no:

  • Xyuas kom paub tseeb hais tias koj nyob rau ntawm qhov phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm uas muaj tus nqi haum rau lawm: Saib koj qhov  Kev Sib Piv Txog Ntawm Phiaj Xwm Tus Nqi Siv Ntau Tsawg (rate) Kom tshawb nrhiav txoj hau kev zoo tshaj plaws txog tus nqi siv ntau tsawg (rate) nyob rau kev siv hluav taws xob ntawm koj tsev zoo li cas.
  • Khaws cov ntawv them nqi coj los kwv yees tau : Ntsuas kom paub cov kev them nyiaj txhua hli thiab cov ntawv sau nqi hluav taws xob raws lub caij nyoog uas nce siab txog qhov tsis txaus uas muaj Kev Npaj Nyiaj Them Nuj Nqi (Budget Billing), uas yog ib lub cuab yeej siv dawb uas tuaj yeem kwv yees txog koj cov nqi hluav taws xob txhua xyoo tau txhawm rau pab tswj xyuas cov ntawv sau nqi hluav taws xob txhua hli.
  • Cov kev npaj txog kev them nyiaj uas muaj kev ruaj ntseg: Ncua koj qhov hnub tag sij hawm ntawm daim ntawv sau nqi los sis tsim ua ib qho kev npaj txog kev them nyiaj. Nkag cuag tau rau koj tus as khauj hauv oos lais (online) rau cov ntsiab lus meej tseeb.

Cov neeg siv hluav taws xob uas tab tom ntsib teeb meem txog kev mus them lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob tuaj yeem mus saib paub txog ntxiv ntawm cov txheej txheem pab cuam nyob rau nram qab nod:

Tej zaum cov neeg siv yuav muaj qhov zoo ntau yam tib txhij thiab muaj peev xwm pib ua ntawv thov kev pab los sis tso npe tau nyob rau tam sim no.

Ntawm no yog cov kauj ruam yooj yim uas cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm ua tau txhawm rau los mus txo cov nqi hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj no nod:

  • Txo koj lub tshuab tsim cov cua sov nqis kom qis. Koj tuaj yeem txuag tau txog li 2% ntawm koj daim ntawv sau nqi cua sov rau txhua oos xam (degree) uas koj txo lub tshuab tsim cov cua sov ntawd kom qis, raws li qhov kev noj qab haus huv uas tso cai rau ua tau (yog hais tias qhov kev txo qis ntawd kav mus li ib ncua sij hawm ntawm ib hnub los sis ib hmos). Kev txo lub tshuab cua sov qis ntawm 70 los mus ua 65 oos xam, piv txwv li, yuav pab txuag hluav taws xob tau txog 10%.
  • Xyuas kom cheeb tsam nyob ib puag ncig ntawm cov kiv cua qhib lug: Cov khoom vaj tsev thiab cov ntaub pua plag tuaj yeem thaiv cov kiv cua sov tau, uas ua rau cov tshuab cua sov ua hauj lwm hnyav dua qub thiab thaiv cov chav ua rau cua sov tsis tuaj yeem sov tau sai.
  • Kev ntxhua khaub ncaws nyob rau hauv dej txias: Txuag tau cov nqi dej sov thiab cia li ntxhua tag nrog cov khaub ncaws txhua yam uas siv dej txias xwb.
  • Siv koj cov ntaub npog qhov rai: Qhib daim ntaub qhov rai thiab txhaws cov qhov khoob rau txhawm rau ua kom sov thiab taws teeb hluav taws xob rau hauv koj lub tsev nyob rau lub sij hawm nruab hnub thiab kaw nyob rau yav hmo ntuj txhawm rau pab tswj kom tsis txhob no heev.
  • Txo koj qhov kub txias ntawm lub tshuab rhaub dej kub kom qis: Raws li txoj kev teeb koj lub tshuab rhaub dej kub kom txog 120 oos xam (degrees) Fahrenheit koj tuaj yeem txo qis tau qhov nqi hluav taws xob uas nws siv los tsim thiab tswj qhov dej kub.

Rau cov lus taw qhia yooj yim txog rau kev txuag hluav taws xob lub caij huab cua txias, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/winter.

Hais txog PG&E
Pacific Gas and Electric Company, Lub Koom Haum PG&E (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »