PG&E Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Tau Raug Txhawb Kom los Tshawb Nrhiav Cov Txheej Txheem Pab Cuam Kev Pab Fab Nyiaj Txiag los Txo Cov Nqi Hluav Taws Xob Kom Qis thiab Tswj Xyuas Cov Nqi Nyob rau Lub Caij Ntuj Sov

Cov Kev Npaj & Cov Hau Kev Xaiv ntawm Txoj Kev Them Nqi Uas Hloov Tau Yooj Yim Ntawd Pab Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Kom Tau Txais Lawv Cov As Khauj Hluav Taws Xob Rov Qab Los Nyob rau Txoj Kev Soj Xyuas

OAKLAND, Calif—Raws li qhov uas lub caij ntuj sov cov cua sov yuav nce tuaj thiab cov hluav taws xob tom tsev uas siv ntau tuaj nyob rau txhua fab nyob rau hauv Xeev California, ces Pacific Gas and Electric Company (PG&E) yuav txhawb kom cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab los tso npe nkag rau hauv cov txheej txheem pab cuam kev pab fab nyiaj txiag txhawm rau los pab txo cov nqi hluav taws xob kom qis tuaj thiab tswj xyuas cov nqi nyob rau lub caij ntuj sov kom tau zoo dua qub.

PG&E kuj tseem ua hauj lwm nrog cov neeg siv hluav taws xob txuas ntxiv mus uas muaj cov nyiaj tshuav yav dhau los—raws li qhov kev tshwm sim ntawm tus kab mob sib kis los sis lwm yam xwm txheej kev nyuaj ntawm fab nyiaj txiag—txhawm rau pab lawv teeb tsim cov kev npaj ntawm kev them nyiaj los sis tau txais kev pab rau cov nyiaj tshuav uas tseem tsis tau them thiab tiv thaiv qhov kev raug txiav tawm ntawm qhov kev pab cuam.

“Cov neeg siv hluav taws xob nyob rau hauv ntau lub nroog ntawm peb yuav siv hluav taws xob ntau heev los ua kom lawv lub tsev txias tuaj vim huab cuab sov tuaj nyob rau thaum cov hli ntawm lub caij ntuj sov no. Txog rau ntawm ntau cov neeg siv hluav taws xob lawm, kev yim siv hluav taws xob siab ces yim tuaj yeem muaj kev cuam tshuam tseem ceeb mus rau fab nyiaj txiag ntawm tsev neeg. PG&E xav pab, thiab peb yuav ua hauj lwm nrog cov neeg siv hluav taws xob nyob rau ntawm lawv cov kev xav tau tshwj xeeb nod,” tau hais tseg los ntawm Vincent Davis, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm ntawm PG&E, Feem Tswj Hauj Lwm thiab Qhib Kom Siv Tau rau Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob.

Cov Txheej Txheem Pab Cuam Uas Tuaj Yeem Pab Tau

Cov neeg siv hluav taws xob yuav muaj cai tsim nyog tau txais kev pab los ntawm cov txheej txheem pab cuam kev pab fab nyiaj txiag, muaj xam nrog rau:

 • Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP): Ib qho txheej txheem pab cuam uas tau txais peev los ntawm tsoom fwv txhawm rau pab cov yim neeg uas muaj nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis them lawv cov nqi hluav taws xob, muaj xam nrog rau cov uas muaj kev pheej hmoo rau txiav tawm ntawm txoj kev pab cuam vim kev tsis them nqi. LIHEAP raug txheeb saib los ntawm California Department of Community Services thiab Development thiab raug tswj xyuas los ntawm cov chaw ua hauj lwm uas tsis vam nyiaj paj ntsig. Txoj kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab ntawm qhov txheej txheem pab cuam yog muab txiav txim mus raws li qhov nyiaj khwv tau los, qhov loj me ntawm tsev neeg, qhov chaw nyob, thiab lwm yam ntxuam thawj tseeb. Txhawm rau nrhiav lub chaw ua hauj lwm ntawm LIHEAP hauv zos, ces mus saib tau rau ntawm csd.ca.gov/energybills los sis hu rau 866-675-6623.
 • California Alternative Rates for Energy Program (CARE): Cov tsev neeg uas muaj cai tsim nyog tuaj yeem txuag nyiaj tau 20% los sis ntau dua nyob rau txhua lub hlis ntawm lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob. Cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem tso npe thov rau CARE tau hauv online ntawm pge.com/CARE. Kev tso npe thov ntawd yooj yim thiab tsuas siv sij hawm li tsib feeb xwb. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog yuav pib tau txais kev txo nqi ntawm txheej txheem pab cuam CARE (CARE program) nyob rau lawv txoj kev sau nqi hluav taws xob tau puag ncig los txog zaum tom ntej.
 • Family Electric Rate Assistance Program (FERA): Cov tsev neeg muaj cai tsim nyog raws li cov nyiaj khwv tau los uas muaj li peb los sis ntau leej neeg tuaj yeem tso npe thov rau txheej txheem pab cuam FERA ntawm pge.com/FERA kom txo lawv li nqi hluav taws xob txog 18%.
 • Relief for Energy Assistance through Community Help Program (REACH): Muab kev pab fab nyiaj txiag rau cov tsev neeg muaj cai tsim nyog raws li nyiaj khwv tau los siab txog $500, raws li lawv daim ntawv sau nqi dhau los, nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev nyuaj (nyiaj khes div hluav taws xob muab xam ua kev muaj nyiaj pab txaus). Cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem tso npe thov kom muab kev txhawb rau ntawm REACH tau ntawm dollarenergy.org/MyApp.
 • Medical Baseline Program: Cov neeg siv hluav taws xob nyob rau ntawm Medical Baseline program uas muaj cov kev xav tau tshwj xeeb dab tsi ntsig txog hluav taws xob vim los ntawm qee cov zwj ceeb fab kev kho mob, koj muaj peev xwm tau txais ib qho kev ntaus nqi qis dua txog ntawm cov ntawv sau nqi hluav taws xob txhua hli.

Tom Qab Tus Kab Mob Sib Kis thiab Lwm Yam Kev Txhawb Pab rau Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob

Nyob rau txoj kev tawm tsam Tus Kab Mob COVID-19, PG&E tau siv ib xuv kev tiv thaiv xwm txheej ceev los rau cov neeg siv hluav taws xob xws li txoj kev ncua lub sij hawm raug txiav hluav taws xob tawm ntawm kev pab cuam. Thaum uas tseem yuav tau muaj kev txiav tawm rau cov neeg uas tsis them nqi txuas ntxiv mus, ces lub tuam txhab ua hauj lwm txuas ntxiv nrog nws cov neeg siv hluav taws xob uas tau ntsib kev nyuaj rau txoj kev them lawv cov nqi ntawd yam uas muab kev pab thiab cov kev npaj rau kev them nyiaj txhawm rau zam kev raug txiav tawm.

PG&E tau pab nyiaj ntau tshaj li $540 lab los txo kev txom nyem rau cov neeg siv hluav taws xob hauv nws cheeb tsam chaw uas muab teev ua feem ob zaus puag ncig ntawm txoj kev muab nyiaj pab los ntawm California Arrearage Payment Program. Lub tuam txhab kuj tseem tau qhib qhov Arrearage Management Plan, uas pab cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog los txo cov nyiaj tshuav uas tsis tau them ntawd mus raws txoj kev them nyiaj kom ncav sij hawm thiab muab kev zam txim rau kev tshuav nqi. Cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem kuaj xyuas kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab tau raws txoj kev nkag siv hauv lawv tus as khauj PG&E ntawm pge.com los sis hu rau 800-743-5000.

PG&E muab kev yooj yim los ncua hnub tag sij hawm ntawm daim ntawv sau nqi kom ntev tuaj los sis npaj rau txoj kev npaj them nqi uas yooj yim. Txhua cov neeg siv hluav taws xob muaj cai tsim nyog los tso npe nkag rau hauv txoj kev npaj them nyiaj 12 lub hlis, thiab cov neeg koom uas tam sim no tseem muaj nyob rau hauv lawv cov kev npaj uas raug pov thaiv los ntawm cov kev sau khaws thiab kev muaj lawv qhov kev pab cuam uas raug cuam tshuam rau txoj kev tsis them nqi. Cov neeg siv hluav taws xob uas txaus siab nyob rau txoj kev ncua lawv hnub tag sij hawm kom ntev tuaj los sis kev npaj rau txoj kev npaj them nyiaj uas raug txhawb kom mus saib rau ntawm pge.com los sis hu rau 877-660-6789.

“Peb muaj qhov yooj yim los tsim cov kev npaj them nyiaj kom haum rau txhua tus neeg siv hluav taws xob qhov xwm txheej tshwj xeeb thiab cov teeb meem tshwj xeeb. PG&E tau ua tiav kev nthuav thiab faib nyiaj pab rau cov neeg siv hluav taws xob thoob plaws hauv peb cheeb tsam kev pab cuam, thiab peb nyob rawv ntawm no los pab cov neeg siv hluav taws xob kom rov qab los rau txoj kev soj xyuas,” tau hais tseg los ntawm Davis.

Additional Resources to Help Manage Summer Energy Bills

Ntxiv nrog rau kev pab nyiaj txiag thiab kev them nqi, PG&E muaj ntau yam txheej txheem pab cuam los pab cov neeg siv hluav taws xob los tswj lawv cov nqi hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj sov:

 • Personalized Rate Comparison pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob los ntawm kev muab cov kev xaiv koom qhov phiaj xwm kev npaj ntsig txog tus nqi uas zoo tshaj plaws rau lawv yim neeg, uas muaj peev xwm pab txuag tau nyiaj los ntawm cov ntawv sau nqi hluav taws xob.
 • Budget Billing xam qhov nruab nrab ntawm cov neeg siv hluav taws xob li kev siv hluav taws xob txhua hli los pab cov nyiaj them txhua hli nyob uas tseem tshuav ntawd yav tsis tu ncua, txawm tias qhov kev siv hluav taws xob ntawd yuav hloov pauv ntau nyob rau ntawm ib lub caij mus rau ib lub caij los xij.
 • Bill Forecast Alerts yog cov kev ceeb toom uas xa hauv email, xa ua lus sau los sis hauv xov tooj tuaj ceeb toom qhia rau tus neeg siv hluav taws xob paub seb lawv daim ntawv sau nqi txhua hli puas yog dhau qho nyiaj tshwj xeeb raws li tau teeb tsim tseg los ntawm tus neeg siv hluav taws xob ntawd, raws li txoj hau kev uas lawv tab tom siv hluav taws xob.
 • Home Energy Checkup yog ib qhov kev pab cuam pub dawb uaspab cov neeg siv hluav taws xob ntsuam xyuas lawv qhov kev siv hluav taws xob thiab muab cov lus taw qhia txog kev txuag nyiaj tseg raws li yus lub siab nyiam.
 • HomeIntel yog ib qho txheej txheem pab cuam kev txuag hluav taws xob pab dawb uas muaj xam nrog rau ib lub twj Smart Audit thiab ib tus xib fwb qhia txog hluav taws xob ntawm ntiag tug. Cov neeg siv hluav taws xob uas nyob rau hauv lawv li vaj tsev tau ntev tshaj ib lub xyoos lawm thiab twb tau nruab ib lub twj ntsuas tshaj lij SmartMeter rau lawm ntawd muaj cai tsim nyog tau koom tes nrog.
 • Power Saver Rewards yog ib qho txheej txheem pab cuam pab dawb uas muab khoom plig (las vas) rau cov neeg koom nrog rau kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg mus li ib nyuag ntus raws kev xaiv cov hnub ntawm lub caij ntuj sov uas huab cua kub thaum kev xav tau hluav taws xob siv siab heev.
 • SmartAC yog ib qho txheej txheem pab cuam los ntawm kev yeem txaus siab uas muab txiaj ntsig rau cov neeg koom nrog $120 ntawm lub tshuab tsim cov cua sov tshaj lij tshiab los sis $75 txhawm rau sau npe nkag rau hauv qhov txheej txheem pab cuam ntawd dhau ntawm kev tau txais ib qho nyiaj txhawb siab txhua xyoo $25 lawm.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 lab leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Translate »