Kev Cia Cov Khw Noj Mov Hauv Zej Zos Qhib Ua Zaub Mov Noj Li Qub Ntawd: 77 Cov Khw Noj Mov uas Tau Txais Cov Nyiaj Pab Rau Kev Thev Taus $5,000

PG&E Corporation Foundation Pab Txhawb Nqa Cov Khw Noj Mob Me rau Lub Xyoo Sib Law Pes Liag Zaum Thib Peb

Nroog Oakland, Xeev Calif. — Cov khw noj mov nyob rau ntawm Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California uas tus tswv nyob rau hauv lub zej zos yuav tau txais ib qho kev pab txhawb fab nyiaj txiag los ntawm California Restaurant Foundation (CRF) thiab PG&E Corporation Foundation (PG&E Foundation) los ntawm cov nyiaj pab txhawm rau nqis peev rau hauv cov kev hloov kho cuab yeej siv kom zoo dua qub tuaj, rau fab kev cob qhia rau cov neeg ua hauj lwm thiab ntau yam ntxiv — tag nrho txhua yam nod yog npaj siab ua txhawm rau los mus pab ua kom lawv muaj kev nyob taus mus ntev thiab muaj kev huaj vam rau fab kev lag luam. 

PG&E Foundation qhov nyiaj pab rau cov txom nyem $900,000 uas pab rau CRF xyoo no yuav muaj cov nyiaj pab txog li ntawm $5,000 pab rau 77 cov khw noj mov uas nyob rau hauv tej qub zej qub zos hauv 23 cov nroog uas nyob rau hauv cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric Company’s (PG&E), ua ke nrog rau kev tuav tswj kev pab txhawb nqa rau CRF. Tsis tas li ntawd xwb qhov kev pab nyiaj nod kuj tseem yuav pab txhawb nqa ib zeeg zaum thib ob ntawm cov nyiaj pab uas yuav raug muab coj los mus tshaj tawm nyob rau lub caij nplooj ntoos zeeg nod tib si.

Foundation qhov nyiaj pab rau CRF zeeg sij hawm muab nyiaj pab tam sim no ntawm Restaurants Care Resilience Fund yuav pab tau cov neeg tau txais nyiaj pab cuam them rau cov kev hloov kho fab cuab yeej siv thiab tev naus laus zis kom zoo dua qub, cov kev nyuaj siab ntsig txog tej yam uas ntsia tsis pom tom ntej, cov nyiaj npaus nav rau kev tuav tseg txog ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab kev cob qhia txhawm rau pab cov tswv khw noj mov nqis peev rau hauv lawv lub lag luam thiab rau cov neeg. Cov nyiaj pab nod yuav muaj pab rau cov tswv khw noj mov uas yog pej xeem nyob hauv xeev California uas muaj tsawg dua tsib chav thiab tsawg dua $3 sawm daus las hauv qhov nyiaj tau los, thiab cov chaw lag luam ntawm haiv neeg tsawg thiab cov poj niam ua tswv.

“Nrog rau kev siab loj siab dav ntawm PG&E Corporation Foundation, Resilience Fund thiaj li tau pab cheeb tsam zej zos cov khw noj mov ntawm ntiag tug hauv xeev California rau lub xyoo sib law pes liag zaum thib peb,” Alycia Harshfield, Tus Thawj Coj Fab Kev Tuav Tswj Qhia Sawd Daws Ua Hauj Lwm ntawm CRF tau hais li ntawd. “Nws pom tseeb tias yeej tseem muaj ib qho kev xav tau uas tseem ceeb heev rau fab kev pab lub khw noj mov, vim hais tias peb tau txais cov ntaub ntawv tso npe thov kev pab txog li 25 feem pua ntau tshaj xyoo dhau los lawm nyob rau xyoo no. Nyob rau lub sij hawm uas cov nyiaj pab no yuav ua rau cov tswv khw noj mov tuaj yeem los mus tsim ua cov chaw lag luam rau kev thev taus kom ntau dua qub tuaj ntawd, peb kuj tseem vam hais tias yuav txhawb nqa Cov Pej Xeem Xeev California txhawm rau pab txhawb nqa lawv cheeb tsam zej zos cov khw noj mov hauv tej zej zos kom ciaj sia nyob taus mus raws li txhua txoj hau kev uas lawv muaj peev xwm ua tau tib si, tsis hais qhov ntawd yuav yog ua nyob rau lub sij hawm noj mov, kev sib qhia paub nyob rau saum koom haum tshaj xov xwm fab sim neej los sis kev nthuav qhia txog lo lus ntawd rau cov phooj ywg thiab tsev neeg los yeej tau tib si.”

Nyob rau xyoo 2021 thiab 2022, PG&E thiab PG&E Foundation qhov nyiaj pab rau cov txom nyem raug xam tag nrho yog $1.4 sawm daus las thiab tau pab txhawb nqa uas yog muab cov nyiaj pab rau cov khw noj mov tau txog li 367 lub khw. Nrog rau qhov nyiaj pab nyob rau xyoo no, qhov nyiaj pab xam tag nrho ua ke tam sim no yog muaj li $2.3 lab daus las uas yog kev pab txhawb nqa rau tag nrho 444 cov khw noj mov, thiab kuj tseem muaj ib ncua sij hawm muaj nyiaj pab ntau ntxiv uas tseem yuav los txog nyob rau lub caij nplooj zeeg nod tib si. Koj muaj peev xwm mus saib cov vis dis aus hais txog ntawm cov muaj yeej tau txais nyiaj pab yav dhau los hauv PG&E cheeb tsam muab kev pab cuam nyob rau ntawm no.

“Peb cov khw noj mov hauv tej qub zej qub zos yog lub plawv thiab cov xyw ntawm peb cov cheeb tsam zej zos, thiab muaj ntau lub kuj yog tsev neeg ua tus tswv los sis tuav tswj los ntawm cov pej xeem hauv zej zos uas muaj cov cag tob nyob rau hauv cov neeg nyob thooj zej koom zos uas lawv pab ntawd. Peb muaj lus yuav ris lub txiaj ntsig rau qhov kev sib koom tes thiab kev ua thawj coj ntawm California Restaurant Foundation hauv feem kev pab txhawm rau xyuas kom paub tseeb tias peb cov khw noj mov hauv zej zos muaj peev xwm ua tau cov chaw rau kev sib sau nyob ua ke rau cov phooj ywg thiab cov tsev neeg. Thaum peb cov chaw lag luam me loj hlob tuaj, ces zoo tam li peb cov cheeb tsam zej zos loj hlob tuaj,” PG&E Tus Lwm Thawj Coj Saib Xyuas Hauj Lwm Fab Kev Tuav Tswj Koom Haum ntawm Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Txhua Fab Ntawm Tuam Txhab thiab Tus Thawj Tswj Xyuas Hauj Lwm Fab Kev Ruaj Ntseg Kav Ntev Carla Peterman.

Kev Pab Cov Lag Luam Me thiab Pes Nrab

PG&E tseem cog lus yuav los muab cov hauv kev rau nws cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me thiab nruab nrab kom txuag tau hluav taws xob thiab nyiaj txiag. Ntawm no yog qee cov hau kev uas PG&E tab tom yuav pab nws cov neeg siv hluav taws xob:

  • Tiv tauj rau cov neeg siv hluav taws xob uas xav txuag nyiaj los ntawm kev xaiv ib qho phiaj xwm kev npaj tuav pov hwm uas tus nqi zoo dua qub rau lawv cov chaw ua hauj lwm — tsis ntsees hom phiaj txhawm rau cawm cov neeg siv hluav taws xob uas ntau tshaj $5 lab daus las nce nyob rau xyoo no. Siv PG&E cov cuab yeej ntsig txog kev xam tus nqi hauv oos lais txhawm rau los mus khiav koj qhov kev tshuaj ntsuam xyuas nyob rau ntawm pge.com/rateanalysis.
  • Kev muab lus qhia paub txog kev daws tso thiab kev pab txhawb nqa ntsig txog tus kab mob COVID-19 rau tag nrho cov neeg siv hluav taws xob rau hauv lub chaw kev lag luam me, muaj xam nrog rau PG&E qhov kev ntsuam xyuas txog hluav taws xob uas tsis raug them nqi, cov chaw muab kev pab cuam thiab kev pab txhawb nqa los ntawm sab nraud rau cov lag luam xws li cov txheej txheem pab cuam ntawm lub zeev hauv xeev California nyob rau ntawm pge.com/opportunities.
  • Kev qhib siv ib lub txheej txheem pab cuam uas ua hauj lwm ntsig txog fab hluav taws xob tau zoo TSHIAB uas muab cov kev ntsuam xyuas thiab cov kev hloov pauv tshiab yam tsis xam nqi rau them dab tsi li: simplifiedsavingsprogram.com.
  • Kev nthuav qhia dav zuj zus ntxiv rau cov neeg siv hluav taws xob uas yog cov neeg qhua (luj qhab) ntawm lub lag luam lub chaw lag luam me uas taw qhia txog kev txhawb pab rau txoj kev them nyiaj txhawb pab thiab cov txheej txheem pab cuam kev txuag hluav taws xob los ntawm cov kev tshaj tawm raws email, PG&E Cov Neeg Pab Tawm Tswv Yim Txog Hluav Taws Xob, thiab raws kev xa ntawv ncaj qha tuaj.
  • Txoj kev lis nthuav qhia rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog los tso npe rau hauv tus qib kev txo nqi rau cov lag luam uas raug teeb meem khuam ntawm kev qhib kev lag luam.
  • Muab cov nyiaj tau txais rov qab thiab cov kev daws teeb meem fab nyiaj txiag los pab cov neeg siv hluav taws xob uas yog lub chaw lag luam me kom paub txog cov kev txuag nqi. 

Yog xav paub ntxiv txog txoj kev txhawb pab rau tus neeg siv hluav taws xob uas yog Lub Chaw Lag Luam Me thiab Nruab Nrab ntawm PG&E ces mus saib rau ntawm pge.com/smbsupport.

Yog xav paub ntau ntxiv hais txog California Restaurant Foundation, Restaurants Care, los sis Pob Peev Nyiaj Pab Kev Thev Taus ntawm Cov Khw Noj Mov, mus saib rau ntawm restaurantscare.org.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Txhawm rau kev paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Hais txog PG&E Corporation Foundation

PG&E Corporation Foundation yog ib lub koom haum ywj pheej 501(c)(3) uas tsis vam nyiaj paj ntsig, cais los ntawm PG&E thiab txhawb nqa los ntawm PG&E Corporation.

Translate »