Nrog Rau Cov Kev Dag Txhaum Cai Txog Kev Siv Hluas Taws Xob Ntau Ntxiv Hauv Xyoo 2022, PG&E Thov Muab Cov Lus Qhia txog Txoj Kev Uas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Pov Thaiv Lawv Tus Kheej Tau Los Qhia Rau Sawd Daws

Nroog OAKLAND, Calif. — Vim muaj cov kev dag txhaum cai uas tso hom phiaj ncaj nraim rau cov neeg siv hluav taws xob uas tseem nyob rau qhov kev ntaus nqi uas poob siab txaus ntshai—feem ntau lawm yog los ntawm kev hu xov tooj, hauv online los sis kev sib ntsib tim ntsej tim muag kiag—Pacific Gas and Electric Company (PG&E) xav pab kom cov neeg siv hluav taws xob paub txog cov yam ntxwv ntawm ib qho kev dag txhaum cai es kom lawv thiaj li zam dhau kev poob mus ua ib tus neeg raug kev puas tsuaj.

Nyob rau xyoo 2022, PG&E tau txais ntau tshaj 7,200 cov kev tshaj qhia tuaj ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas raug pw rau hom phiaj ntawm cov cov neeg dag txhaum cai uas dag hais tias yog neeg ua hauj lwm ntawm lub tuam txhab.  Tus lej ntawd nws muaj ntau tshaj xyoo 2021, uas yog muaj ntau tshaj 11,000 cov kev tshaj qhia nyob rau ib lub xyoos puag ncig ntawd lawm. Hauv xyoo 2021, cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E tau poob nyiaj ntau tshaj $600,000 rau cov neeg dag txhaum cai.

“Kev pov thaiv koj tus kheej kom tsis txhob poob rau kev dhau mus ua ib tus neeg raug kev puas tsuaj rau ib qho kev dag txhaum cai yog ib qho ua tau yooj yim uas tsuas yog cia li muab xov tooj khwb kiag xwb. Yog hais tias koj tau txais ib tsab xov tooj tuaj ntawm ib tus neeg twg uas dag hais tias nws sawv cev rau PG&E uas tab tom tso hem thawj txog kev txiav hluav taws xob yog hais tias koj tsis them nyiaj kiag tam sim ntawd, cia li muab xov tooj khwb kiag thiab hu xov tooj rau peb lub chaw ua hauj lwm muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob tus xov tooj los sis nkag mus rau hauv koj tus as khauj ntawm pge.com txhawm rau lees paub txog koj tus as khauj cov ntsiab lus meej tseeb thiab qhov nyiaj tshuav Nco ntsoov, PG&E ib txwm yeej tsis nug txog koj tej ntaub ntawv fab nyiaj txiag thaum sib tham hauv xov tooj los sis los ntawm kev sau email hlo li thiab ib txwm yeej tsis hais kom them nyiaj los ntawm kev siv daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej los sis lwm cov kev pab cuam ntsig txog kev them nyiaj xws li Zelle hlo li,” PG&E’s Chris Zenner, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm, Feem Saib Xyuas Chaw Nyob thiab Cov Tshooj Saib Xyuas Tshuab Dis Ntsis Tauj (Residential Services and Digital Channels) tau hais li ntawd  

Cov neeg dag txhaum cai nod yog ib cov neeg uas nyiam siv cib fim thiab nrhiav ntsoov cov sij hawm seb thaum twg thiaj li lem tau los sis ua kom cov neeg siv hluav taws xob ntxhov siab tau, uas yog tau dhau mus ua ib kis (kaus lab nis) nyob rau lub sij hawm muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Nyob rau lub sij hawm no, cov neeg dag txhaum cai tau hu xov tooj, xa cov lus sau, thiab cov emails thiab siv cov kev ntaus tswv yim ntawm ntiag tug ntau heev, thiab lawv yeej tseem tiv tauj rau cov neeg siv hluav taws xob ua ntu zus uas pheej hais kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd txhawm rau zam dhau kev txiav hluav taws xob. Thov ceeb toom qhia rau koj paub hais tias, PG&E ib txwm yeej tsis tau ceeb toom rau ib tus neeg siv hluav taws xob yam faj seeb nyob rau hauv ib xuab moos ntawm kev muaj teeb meem khuam rau txoj kev pab cuam li thiab ib txwm yeej tsis tau thov kom cov neeg siv hluav taws xob los them nyiaj yam siv daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej, daim npav khoom plig, txhua hom nyiaj cryptocurrency los sis cov ev (aplication) hauv xov tooj uas them nyiaj hauv tshuab dis ntsis tauj (digital) los ntawm feem neeg thib peb hlo li.

Cov neeg dag txhaum cai nod tuaj yeem muaj lub tswv yim dag txhaum cai zoo thiab feem ntau yog tsom tsi ntsees rau cov neeg uas muaj kev phom sij tshaj plaws, suav nrog cov pej xeem uas yog neeg laus thiab cov zej zos uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg. Lawv kuj tseem tsom lawv cov kev dag txhaum cai mus rau ntawm cov tswv lag luam me thaum lub sij hawm uas muaj kev pab cuam rau cov neeg qhua yam tsis khoom li. Txawm li cas los xij, cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm kawm paub txhawm rau los mus txhom kom tau thiab hais tawm qhia txog cov kev dag txhaum cai noj nyoog haus txias no.

Cov yam ntxwv qhia tau txog kev dag txhaum cai

  • Tso hem thawj tias yuav txiav hluav taws xob: Tej zaum mas cov neeg dag txhaum cai nod yuav siv lus khuj tseev kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd uas yog lawv iab liam txog kev tsis tau them nqi hluav taws xob yav dhau los.
  • Thov kom cia li them nyiaj kiag tam sim ntawd: Tej zaum mas cov neeg dag txhaum cai nod yuav qhia tus neeg siv hluav taws xob ntawd kom mus yuav ib daim npav them nyiaj ua ntej thiab tag ntawd ces yuav hu xov tooj rov qab tuaj rau lawv uas dag hais tias kom cia li them nyiaj rau.
  • Thov daim npav them nyiaj ua ntej: Thaum tus neeg siv hluav taws xob hu rov qab, tus neeg hu xov tooj tuaj ntawd yuav thov kom tus neeg siv hluav taws xob muab nws tus lej ntawm daim npav them nyiaj ua ntej, uas tso cai rau tus neeg dag txhaum cai nkag tau mus rau hauv cov nyiaj ntawm daim npav ntawd.
  • Cov kev muab kev them nyiaj rov qab los sis nyiaj tau txais rov qab: Tej zaum cov neeg dag txhaum cai yuav dag hais tias tus neeg siv hluav taws xob ntawd lub tuam txhab tsim hluav taws xob tau sau nqi hluav taws xob tshaj dhau lawm thiab yuav tau them ib qho nyiaj rov qab los sis tau txais ib qho nyiaj rov qab.

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tuaj yeem pov thaiv lawv tus kheej tau li cas

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tsis txhob yuav daim npav them nyiaj ua ntej es thiaj zam tsis txiav hluav taws xob los sis tsis tua hluav taws xob. PG&E tsis sau qhia meej tias cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum them nqi li cas thiab muab ntau txoj hauv kev los them nqi, suav nrog rau kev lees txais kev them nyiaj hauv oos lais, hauv xov tooj, daim ntawv ua qauv ntawm tuam txhab nyiaj yam av tas naus mav, raws kev xa ntawv los sis kiag ntawm tus kheej.

Yog tias tus neeg dag txhaum cai hem tias yuav txiav hluav taws xob los sis tua hluav taws xob kiag tam sid yam tsis muaj daim ntawv ceeb toom ua ntej, cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum khwb xov tooj, tshwm tsab email tawm, los sis kaw qhov rooj. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cov as khauj tsis them nuj nqis uas tau txais daim ntawv ceeb toom ua ntej, feem ntau yog xa raws kev xa ntawv tuaj thiab muaj lawv cov nqi them txhua hli nyob nrog.

Kev tso npe nkag siv ib tus as khauj oos lais (online) ntawm pge.com yog ib txoj hau kev tiv thaiv kom muaj kev nyab xeeb. Tsis yog tias cov neeg siv hluav taws xob tsuas muaj peev xwm nkag mus saib lawv qhov nyiaj tshuav thiab keeb kwm kev them nyiaj tau nkaus xwb, tiam sis lawv kuj tseem muaj peev xwm sau npe nkag tau rau cov kev them nyiaj uas tshwm sim ua ntu zus, kev them nqi hluav taws xob uas tsis siv ntaub ntawv ntau thiab cov kev ceeb toom uas muaj txiaj ntsig zoo.

Cov neeg dag txhaum cai uas dag ua lwm tus neeg uas yog siv cov naj npawb xov tooj uas ntseeg siab

Tam sim no cov neeg dag txhaum cai nod muaj peev xwm los mus tsim ua ib txoj ncauj ke qhia txog qhov tseeb tsis yog cuav-uas tshawb nrhiav tau 800 cov nab npawb xov tooj uas pom tshwm rau ntawm lub nab cos xov tooj tib si lawm. Cov nab npawb xov tooj nod yuav tsis txuas ncaj qha rov qab mus rau PG&E yog hais tias nej hu rov qab tuaj, txhawm li cas los xij, yog hais tias cov neeg siv hluav taws xob muaj kev poob siab, cia li khwb xov tooj kiag thiab hu rau PG&E ntawm tus xov tooj 1-833-500-SCAM. Yog hais tias cov neeg siv hluav taws xob yeej ib txwm hnov tau hais tias muaj kev phom sij txog rau lawv lub cev, lawv yuav tsum hu rau 911.

Cov neeg siv hluav taws xob uas xav tias lawv tau raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias, los sis xav tias raug hem thaum lub sij hawm ntsib ib tus twg ntawm cov neeg dag txhaum cai no, ces yuav tsum tau tiv tauj rau feem saib xyuas kev tswj (siv thiab ua raws) txoj cai lij choj hauv lub zej zos.

Rau lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev dag txhaum cai, mus saib tau rau ntawm pge.com/scams.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »