‘Tswj kom Txias’ nrog rau PG&E: Qhib Hluav Taws Xob Kom Ua Hauj Lwm Tau Zoo & Txuag Tau Nyiaj Tseg Nyob Rau Lub Caij Ntuj Sov

‘Tswj kom Txias’ nrog rau PG&E: Qhib Hluav Taws Xob Kom Ua Hauj Lwm Tau Zoo & Txuag Tau Nyiaj Tseg Nyob Rau Lub Caij Ntuj Sov

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Muaj Peev Xwm Ua Kom Cov Nqi Hluav Taws Xob Raug Tsawg nrog rau Cov Cuab Yeej Uas Sim Yooj Yim, Cov Lus Taw Qhia, & Cov Txheej Txheem Muab Kev Pab Cuam

Nroog Oakland, Xeev Calif. — Nyob rau lub sij hawm uas cov yim neeg yuav hla lub caij nplooj hlav mus rau lub caij ntuj sov, PG&E txhawb siab xav kom cov neeg siv hluav taws xob npaj rau cov hli uas huab cua sov vaum ua ntej los ntawm kev tsim ua kom lawv cov vaj tsev thiab cov lag luam muaj hluav taws xob siv ua hauj lwm tau zoo dua qub txhawm rau txo lawv li kev siv hluav taws xob kom tsawg, txuag nyiaj tseg, thiab tshawb nrhiav cov txheej txheem muab kev pab cuam los mus tswj xyuas cov nqi hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj sov.

Ntau tshaj 50% ntawm ib qho kev siv hluav taws xob hauv ib lub xyoos puag ncig ntawm ib yim neeg feem ntau lawm yog vim los ntawm kev siv lub es (air conditioning) thiab cua sov raws li Feem Tuav Tswj Ntaub Ntawv Qhia Txog Hluav Taws Xob Ntawm Teb Chaws Mes Kas (U.S. Energy Information Administration). Vim qhov kub thiab txias ntawm huab cua nce siab zuj zus, PG&E tab tom pab cov neeg siv hluav taws xob xyuas kom paub tseeb tias lawv lub AC ua hauj lwm xwm yeem nyob rau txhua lub caij nyoog nrog rau cov kauj ruam yooj yim uas koj muaj peev xwm saib tau nyob rau hauv qhov vis dis aus luv no.

“Kev ua ob peb qho kev kho kom haum nyob rau ib cheeb tsam puag ncig ntawm koj lub vaj tsev muaj peev xwm pab txuag nyiaj tseg tau, Vincent Davis, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Qib Siab Ntawm PG&E, Feem Saib Xyuas Kev Kawm Paub Ntawm Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob tau hais li ntawd. “Kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg, cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem muaj peev xwm txo tau lawv cov keeb hneev ntawm pa qhas npoos (carbon footprint), uas yog pab tawm tsam nrog kev hloov pauv ntawm huab cua tau tib si.”

Cov Kev Hais Daws Teeb Meem Ntsig Txog Kev Txuag Hluav Taws Xob & Nyiaj Nyob Rau Lub Caij Ntuj Sov

PG&E tab tom pab cov neeg siv hluav taws xob kho kom cov cua kub nyob rau lub caij ntuj sov sib haum nrog rau cov kev nqi tes ua uas tsis muaj kev them nqi thiab muaj kev them nqi tsawg txhawm rau txuag kev siv hluav taws xob kom tsawg nyob rau cov ncua sij hawm uas muaj kev xav tau hluav taws xob txog qhov siab kawg nkaus yam tsis muaj kev xiam xab lab kev kaj siab:

 • Lus Qhia Txog Lub Tshuab Thermostat: Teeb lub tshuab thermostat kom nyob rau 78 oos xam (degrees) los sis siab dua ntawd thaum nyob rau ntawm tsev, raws li kev tso cai rau siv tau kom muaj kev noj qab haus huv. Kaw cov ntaub thaiv qhov muag thiab cov ntaub thaiv qhov rais nyob rau lub sij hawm muaj huab cua sov tshaj plaws rau yav nruab hnub.
 • Foob Cov Chaw Khoob Kom Ntom Nti: Siv khoom thaiv cua los sis khoom thaiv chaw xeeb pleb txhawm rau foob txhua cov chaw khoob ib puag ncig ntawm cov qhov rooj ua qauv los sis cov qhov rais es kom koj lub AC thiaj li tsis yuav tsum tau ua hauj lwm dhau lub sij hawm.
 • Hloov Pauv Cov Tshuab Lim Es: Cov tshuab lim cua es uas vuab tsuab ua rau koj lub AC ua hauj lwm hnyav tshaj qub tuaj txhawm rau ua kom muaj cua ya ncig mus los tau. Kev hloov pauv cov tshuab lim cua tas li muaj peev xwm txhim kho tau kom hluav taws xob ua hauj lwm tau zoo dua qub tuaj thiab txo tau cov nqi hluav taws xob.
 • Cov Kiv Cua Yog Koj Tus Phooj Ywg: Siv ib lub kiv cua saum qab nthab txhawm rau los mus tsim cov cua yam tsis tas yuav tsum tau tso hluav taws xob khiav tawm ntawm koj lub AC.
 • Twj Cuab Yeej DIY Siv Rau Kom Muaj Kev Ua Hauj Lwm Zoo Ntawm Hluav Taws Xob: Nrog rau ib qho kev nqis peev $200 rau hauv cov khoom siv tswj xyuas kev ua hauj lwm tau zoo ntawm hluav taws xob nyob rau hauv PG&E qhov Twj Cuab Yeej DIY Siv Rau Kom Muaj Kev Ua Hauj Lwm Zoo Ntawm Hluav Taws Xob, cov neeg siv hluav taws xob muaj peev xwm txuag tau ze li ntawm $1,000 toj ib lub xyoos nyob rau ntawm cov ntawv sau nqi hluav taws xob.
 • Tswj Cua Sov Hauv Chav Ua Mov Noj: Siv ib qho chaw ua noj ua haus nqaim rau cov pluas mov es tsis txhob qhov cub li ib txwm txhawm rau tswj koj chav ua mov noj kom txias zias. Cov chaw ua noj ua haus nqaim nws nyab xeeb dua, ceev dua, thiab hluav taws xob ua tau hauj lwm zoo dua siv roj nkev (gas) los sis cov chaw ua noj ua haus nqaim uas siv hluav taws xob. Qhov PG&E Induction Cooktop Loaner Program pub cov neeg siv hluav taws xob qiv tau ib qho chaw ua noj ua haus nqaim uas siv qhov cub ib zaug xwb thiab lub yias rau ncua sij hawm ob lim tiam yam tsis xam nqi dab tsi.
 • Rub Hluav Taws Xob: Siv ib qho khoom npog rub hluav taws xob thiab ua zoo xav txog kev nruab ib lub tshuab xuj dej rau lub pas dej rau kev ua luam dej ua si uas ceev thiab sib txawv txhawm rau tsav xyuas cov nqi hluav taws xob. Qhov vis dis aus no qhia txog cov hau kev raws li ib txwm txhawm rau los mus ua kom koj txuag tau nyiaj ntau tshaj plaws.

Cov Txheej Txheem Pab Cuam Txhawb Siab Rau Fab Hluav Taws Xob

 • Power Saver Rewards: Qhov no yog ib qho txheej txheem pab cuam pab dawb uas muab khoom plig (las vas) rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi rau kev txo kev siv hluav taws xob kom tsawg mus li ib nyuag ntus raws kev xaiv cov hnub ntawm lub caij ntuj sov uas huab cua kub thaum kev xav tau hluav taws xob siv siab heev.
 • SmartRate Program: Koj muaj peev xwm them ib qho nqi uas raug txog nqi tau nyob rau hauv kev sib pauv rau ua kom koj txuag tau hluav taws xob ntau tshaj plaws nyob rau nruab nrab thaum sij hawm 4-9 teev tsaus ntuj thaum “SmartDays” raug hu.

Rau cov chaw muab kev pab cuam ntau ntxiv txhawm rau pab tswj xyuas cov nqi cua txias nyob rau lub caij ntuj sov, muaj xam nrog rau ib qho txheej txheem Home Energy Checkup, Personalized Rate Comparison, thiab HomeIntel, mus saib tau rau ntawm pge.com/summer.

Cov Txheej Txheem Pab Cuam Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los

PG&E muaj ntau cov txheej txheem muab kev pab cuam txhawm rau pab cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam raws qhov nyiaj khwv tau los them lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob:

 • California Alternate Rates for Energy: muab ib qho kev txo nqi txhua hli li 20% los sis ntau dua ntawd txog ntawm cov ntawv sau nqi roj nkev (gas) thiab hluav taws xob. Siv tau cov lus qhia txog qhov muaj cai tsim nyog tau txais kev pab uas saib raws cov nyiaj khwv tau los ntawm tsoom fwv tshiab.
 • Family Electric Rate Assistance (FERA): muab ib qho kev txo nqi txhua hli txog li 18% rau cov nqi hluav taws xob rau cov yim neeg uas muaj txog li ntawm peb tus neeg los sis coob dua ntawd. Siv tau cov lus qhia txog qhov muaj cai tsim nyog tau txais kev pab uas saib raws cov nyiaj khwv tau los ntawm tsoom fwv tshiab.
 • Arrearage Management Plan (AMP): ib qho phiaj xwm kev npaj txog kev zam txim nuj nqi rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj chaw nyob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. Siv tau cov lus qhia txog qhov muaj cai tsim nyog tau txais kev pab uas saib raws cov nyiaj khwv tau los ntawm tsoom fwv tshiab.
 • Relief for Energy Assistance Through Community Help (REACH): ib qho txheej txheem pab cuam uas muab nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi txog li $1,000 los mus pab cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam raws qhov nyiaj khwv tau los uas muaj cov nyiaj tshuav tsis tau them yav dhau los. Nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj, PG&E kuj tseem tau qhib REACH Triple Match, uas nthuav dav kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab rau cov neeg siv hluav taws xob uas muaj qhov nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis txog rau theem nrab thiab tseev kom cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tau them ib daim ntawv sau nqi txhawm rau thiaj li tau txais ib qho kev sib tw 3 txog 1, uas muaj nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi txog li $1,000 ntawd. Siv tau cov lus qhia txog qhov muaj cai tsim nyog tau txais kev pab uas saib raws cov nyiaj khwv tau los ntawm tsoom fwv tshiab.
 • Low Income Energy Assistance Program (LIHEAP): yog ib qho txheej txheem muab kev pab uas tau txais kev pab nyiaj los ntawm tsoom fwv uas saib xyuas los ntawm lub xeev uas muab ib qho kev them nqi ib zaug txog li $1,000 rau cov ntawv sau nqi hluav taws xob uas tseem tsis tau them nyob rau yav dhau los txhawm rau pab cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis them rau cov nqi cua sov los sis cua txias nyob rau hauv lawv tej vaj tsev.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj kaum rau sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news  

Translate »