PG&E rau cov kawm tiav: Ua kev zoo siab rau kev nyab xeeb los ntawm kev ruaj ntseg Balloons nrog qhov hnyav

Lus Taw Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Ntawm PG&E rau Cov Neeg Kawm Ntawv Tiav: Ua Kev Zoo Siab Yam Nyab Xeeb Lug los ntawm Kev Ua Cov Zais Roj Hmab uas Hnyav ntawd kom Ruaj Khov

Qhov Uas Cov Kev Hluav Taws Xob Tuag los ntawm Cov Zais Roj Hmab Ntawm Wayward Muaj Peev Xwm Ua Rau Sawv Daws Ntub Dej nyob rau thaum ua Kev Lom Zem Zoo Siab Rau Cov Kawm Ntawv Tiav

Nroog OAKLAND, Calif. — Nws yog lub caij sawv daws kawm ntawv tiav nyob rau hauv xeev California yog li ntawd Pacific Gas and Electric Company’s (PG&E) thiaj li muaj kev ceeb toom tseem ceeb rau zej tsoom sawv daws txog cov kev phom sij rau fab kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws uas cuam tshuam txog cov zais roj hmab muaj quav hlau uas siv pa tshuaj tshuab. Yog hais tias koj qhov kev zoo siab rau kev kawm ntawv tiav cuam tshuam txog cov zais roj hmab, xyuas kom paub tseeb tias seb puas muaj kev ruaj ntseg nrog rau qhov hnyav. Tsis li ntawd, cov zais roj hmab yuav muaj peev xwm ya mus thiab mus chwv rau cov xaim hluav taws xob uas nyob siab tshaj taub hau rov saud, ua rau muaj kev phom sij rau fab kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws.

Nyob rau hauv thawj plaub lub hlis ntawm xyoo 2024 nod, cov zais roj hmab ci uas tau mus chwv cov xaim hluav taws xob tau ua rau muaj cov kev hluav taws xob tuag tshwm sim ze li ntawm 112 zaus nyob rau hauv cheeb tsam uas muaj kev siv hluav taws xob ntawm PG&E nkaus xwb, uas cuam tshuam txog rau kev siv hluav taws xob rau cov neeg siv hluav taws xob coob tshaj 47,000 leej neeg. Qhov no muaj qhov nce siab txog li 30 feem pua los ntawm tib lub ncua sij hawm nyob rau xyoo dhau los.

“Cov zais roj hmab ci nod muaj plhaub nyiaj, uas yog ib hom hlau uas xa hluav taws xob tau. Yog hais tias cov zais roj hmab ntawd ya mus thiab mus chwv nrog cov xaim hluav taws xob, ces lawv muaj peev xwm txais tau hluav taws xob rau ncua sij hawm luv, ua rau muaj cov kev hluav taws xob tuag tshwm sim thiab ua rau cov xaim hluav taws xob kub hnyiab tau, uas ua rau muaj cov kev phom sij rau fab kev nyab xeeb rau zej tsoom sawv daws. Peb nqua hu txhua tus neeg kom ua kev zoo siab yam muaj kev lav paub txog tes hauj lwm thiab tswj xyuas cov zais roj hmab ci kom muaj kev ruaj ntseg nrog rau qhov hnyav,” Peter Kenny, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm ntawm Cov Chaw Ua Hauj Lwm Ntsig Txog Hluav Taws Xob ntawm PG&E tau hais li ntawd.

Ob peb xyoos dhau los, muaj ntau tshaj 6,000 cov neeg siv hluav taws xob hauv San Francisco tsis muaj hluav taws xob siv tom qab kev tso cov zais roj hmab ci ya nyob rau lub sij hawm ua kev zoo siab rau kev kawm ntawv tiav uas tau ya mus chwv cov xaim hluav taws xob nyob siab tshaj taub hau rov saud. PG&E xav tias ntxim zoo li yuav muaj cov kev hluav taws xob tuag uas vim los ntawm kev tso zais roj hmab ya tshwm sim ntau tshaj qub nyob rau lub caij nyoog uas muaj kev kawm ntawv tiav nod.

Ntawm no yog ib qho qauv piv txwv txog kev ceev faj txog yam uas muaj peev xwm tshwm sim tau thaum cov zais roj hmab ci ntawd ya pawv lawm thiab mus chwv cov xaim hluav taws xob: https://www.youtube.com/watch?v=_jzefJfBbNA

Txhawm rau txo qhov ntau heev ntawm cov zais roj hmab-chiv keeb ua rau muaj kev hluav taws xob tuag thiab txhawm rau pab xyuas kom muaj kev nyab xeeb yam lom zem xauv npo rau txhua tus neeg uas kawm ntawv tiav thiab cov kev zoo siab nyob rau hnub Father’s Day, PG&E thov ceeb toom rau cov neeg siv hluav taws xob kom sawv daws ua raws li cov lus qhia tseem ceeb ntawm kev nyab xeeb rau cov zais roj hmab ci:

  • “Ua Zoo Saib thiab Nyob Nyab Xeeb!” Siv yam ceev faj thiab tsis txhob ua kev zoo siab nrog cov zais roj hmab ci yam uas nyob ze rau ntawm cov hlua hluav taws xob.
  • Xyuas kom tseeb tias seb cov zais roj hmab ci uas ntim pa tshuaj puas muaj kev ruaj ntseg yam khi rau ib qhov khoom hnyav uas hnyav txaus los tiv thaiv cov zais ntawd kom txhob ntab ya mus. Tsis txhob tshem qhov hnyav tawm.
  • Yog hais tias ua tau, khaws cov zais roj hmab ci nyob rau sab hauv tsev. Tsis txhob cia cov zais roj hmab ci tawm tau los rau sab nraum zoov, kom txhua tus muaj kev nyab xeeb.
  • Tsis txhob muab cov zais roj hmab ci pav ua ke.
  • Tsis txhob sim rub ib hom twg ntawm zais roj hmab, tus vauj, lub tshuab ya los sis khoom ua si uas khuam rau ntawm cov xaim hluav taws xob tawm. Cia nws nyob twj ywm li ntawd, thiab hu rau PG&E kiag tam sim ntawd ntawm 1-800-743-5000 txhawm rau qhia txog qhov teeb meem ntawd.
  • Tsis txhob mus ze ib txoj hlua hluav taws xob uas tau poob rau hauv av los sis dai rau saum huab cua. Yuav tsum xav tias cov hlua hluav taws xob muaj hluav taws xob tas li thiab nws txaus ntshai heev. Nyob deb, kom lwm tus nyob deb thiab hu kiag tam sim ntawd rau 911 txhawm rau ceeb toom rau cov thawj fab hauj lwm tub ceev xwm thiab tua hluav taws. Muaj peev xwm tshawb nrhiav lwm cov lus taw qhia tau nyob rau ntawm pge.com/beprepared
  • Mus saib peb lub chaw Safety Action Center rau cov duab piav qhia txog kev nyab xeeb ntawm zais roj hmab thiab cov lus taw qhia txog kev nyab xeeb ntau ntxiv: https://www.safetyactioncenter.pge.com/articles/44-celebrate-safely

Hais Txog PG&E

Tuam Txhab Pacific Gas and Electric Company, lub chaw muag khoom ntawm Koom Haum PG&E (NYSE: PCG), yog ib qho ntawm cov roj av thiab hluav taws xob sib xyaws uas loj tshaj plaws hauv Teb Chaws Mes Kas. Raws li hauv Nroog San Francisco, ntau dua 24,000 tus neeg ua hauj lwm, lub tuam txhab muab qee cov hluav taws xob dej cua uas huv tshaj plaws hauv teb chaws rau ze li 16 sawm leej neeg nyob hauv California Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb. Rau kev paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab www.pge.com/en/about/newsroom/index.page.

Translate »