Kev Pab Cuam Ntau Ntxiv: REACH Triple Match Muab Kev Pab Txog Kev Sau Nqi Hluav Taws Xob rau Pab Pawg Uas Coob Tshaj Qub ntawm Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Muaj Peev Xwm Tau Txais Nyiaj Khes Div Hauv Daim Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob Txog Li $1,000 los ntawm Kev Them ib qho Nqi

Nroog Oakland, Xeev Calif. — Txhawm rau pab txhawb nqa cov neeg siv hluav taws xob uas ntsib teeb meem ntsig txog cov ntawv sau nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los ntawd kom tau coob dua qub tuaj, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tab tom nthuav dav cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau es thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab thiab cov txiaj ntsig uas tau muab pab los ntawm qhov txheej txheem pab cuam Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH). Qhov txheej txheem pab cuam REACH pab cov neeg siv hluav taws xob uas tsim nyog tau txais kev pab them lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los txhawm rau tiv thaiv cov kev txiav kev pab cuam.

Qhov txheej txheem pab cuam REACH Triple Match muab nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi hluav taws xob pab cov neeg siv hluav taws xob them ib qho nqi txhawm rau pab txo lawv qhov nuj nqis uas tseem tshuav ntawd kom raug tsawg dua qub. Qhov txheej txheem pab cuam ntawd nthuav dav cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam uas muaj peev xwm tau txais 3 mus txog rau 1 zaug. Piv txwv li, ib yim neeg uas muaj plaub leeg uas muaj qhov nyiaj khwv tau los li ntawm $120,000 toj ib lub xyoos tuaj yeem tsim nyog tau txais kev pab.

REACH Triple Match tseev komcov neeg siv hluav taws xob uas muaj qhov nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis txog rau theem nrab los mus them ib qho nqi ua ntej yuav los dhos rau peb npaug, uas muab nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi hluav taws xob $1,000 ntawd. Piv txwv li, yog hais tias ib tus neeg siv hluav taws xob them ib qho nqi $100, REACH yuav muab sib dhos nrog rau ib qhov nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi hluav taws xob li ntawm $300, rau ib qho nyiaj khes div uas xam tag nrho li ntawm $400.

Cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los thiab cov lus qhia paub txog kev yuav ua ntawv thov kev pab tau li cas yog muaj nyob rau hauv oos lais (online) ntawm no.

Tsis ntev los no PG&E tau pab nyiaj txog li $55 sawm daus las los mus pab txhawb nqa lub koom haum ua hauj lwm tsis vam nyiaj paj ntsig Dollar Energy Fund (DEF), ua ib qho kev cim txog kev nthuav dav ntawm qhov txheej txheem pab cuam REACH. Qhov kev pab nyiaj no yog pab los ntawm PG&E thiab nws tsis yog cov kev ntaus nqi ntawm cov neeg qhua.

Twb tau muab ntau tshaj $8.2 sawm daus las ua kev pab them daim ntawv sau nqi hluav taws xob los mus pab rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E uas tsim nyog tau txais kev pab nyob rau xyoo no lawm. DEF ua hauj lwm cais nyias rau nyias los ntawm PG&E thiab tes hauj lwm yog los mus muab cov nyiaj pab sib faib mus rau cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E.

“PG&E muab siab rau los mus muab kev ntseeg siab txog ntawm daim ntawv sau nqi hluav taws xob uas tuaj yeem tuav tau ntawd rau cov yim neeg kom tau coob dua qub tuaj,” Vincent Davis, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm Qib Siab, Feem Saib Xyuas Kev Ntsib Teeb Meem Ntawm Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob tau hais li ntawd. “Nyob rau ntawm REACH Triple Match, peb xav pab xyuas kom paub tseeb tias sawv daws muaj kev nkag cuag tau rau yam ncaj nruab nrab txog rau cov kev pab cuam fab hluav taws xob uas tseem ceeb.”

Cov Kev Cai Uas Yuav Tsum Ua Kom Tau Es Thiaj Li Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Ntawm REACH Triple Match

  • Cov neeg tso npe thov kev pab yuav tsum muaj ib tus as khauj ntsig txog chaw nyob ntawm PG&E uas tseem ua tau hauj lwm sau ua lawv lub npe
  • Muaj ib qho nqi uas tseem tshuav tsis tau them yav dhau los yam tsawg li $200
  • Yuav tsum ua tau raws li cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los tshwj xeeb
  • Tsis tau txais kev pab nyiaj los ntawm REACH nyob rau 12 lub hlis dhau los
  • Qhov kev them nqi yam tsawg kawg yuav tsum yog li ntawm $50
  • Cov nyiaj pab uas dhos rau qhov kev pab them nqi rau tus neeg siv hluav taws xob nyob rau theem zoo heev ntawd tej zaum yuav tsis pub ntau tshaj tus neeg siv hluav taws xob ntawd qhov nyiaj tshuav uas zoo tshaj plaws

Dollar Energy Fund  

Qhov txheej txheem pab cuam Dollar Energy Fund, yog ib lub chaw ua hauj lwm uas tsis vam nyiaj paj ntsig, tuav tswj qhov kev pab nyiaj rau qhov txheej txheem pab cuam REACH, tsav coj 170 cov chaw ua hauj lwm thoob plaws Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Cov neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E, muaj xam nrog rau cov uas nyob rau qhov kev xav tau kev pab txhawb nqa ntsig txog hom lus los sis kev pab nrog rau lawv cov ntawv tso npe thov kev pab, muaj peev xwm tiv tauj tau rau ib lub chaw ua hauj lwm nyob rau hauv lawv zos los sis ua ntawv thov haus oos lais (online) ntawm tau ntawm www.hardshiptools.org/MyApp. Tsis tas li ntawd cov neeg tso npe thov kev pab kuj tseem muaj peev xwm hu rau 1-800-933-9677 rau kev pab tau tib si.

Lwm Cov Txheej Txheem Muab Kev Pab Cuam Ntawm PG&E

PG&E muaj ntau cov txheej txheem muab kev pab cuam los mus pab cov neeg siv hluav taws xob uas poob qab tsis tau them lawv cov ntawv sau nqi hluav taws xob. Cov txheej txheem muab kev pab cuam ntsig txog kev them nqi hluav taws xob muaj xam nrog rau:

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj kaum rau sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news  

Translate »