Scammers Swindled Ze li $900,000 los ntawm PG&E Cov Neeg Siv Khoom hauv xyoo 2023. Ntawm no yog Yuav Ua Li Cas Tsis Ua Tus Neeg raug tsim txom.

Cov Neeg Dag Txhaum Cai Uas Tau Dag Ntxias Nyiaj Tau Thaj Tsam Li $900,000 los ntawm Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E nyob rau hauv xyoo 2023.
Ntawm No Yog Txoj Hau Kev Zam Kom Tsis Txhob Dhau Mus Ua Ib Tus Neeg Raug Dag.

National Consumer Protection Week Pab Cuam tam li yog ib Tus Muab Kev Ceeb Toom Uas Zoo Tshaj Plaws txog ntawm Txoj Hau Kev Nco Tseg thiab Zam Kom Dhau Cov Kev Dag Txhaum Cai Uas Muaj Feem Tshwm Sim Tau

Nroog OAKLAND, Calif. — Cov neeg dag txhaum cai yeej tseem yuav ua mus ntxiv txhawm rau kom tau txais qhov zoo dua los ntawm cov neeg siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Qhov tseeb, nyob rau xyoo 2023, PG&E tau txais ze li ntawm 43,000 tsab ntawv ceeb toom los ntawm cov neeg qhua siv hluav taws xob uas tau raug cov neeg dag ntxias uas dag ntxias tias yog lub tuam txhab, thiab cov neeg siv hluav taws xob tau poob nyiaj thaj tsam li $875,000 hauv cov kev them nyiaj rau txoj kev raug dag ntawd, uas muaj tus neeg siv hluav taws xob poob nyiaj xam rau qhov nruab nrab txog li $785. 

Vim li ntawd PG&E thiaj li koom tes nrog Tsoom Fwv Pab Pawg Kws Saib Xyuas Kev Lag Luam (Federal Trade Commission, FTC) txhawm rau pab cov neeg qhua kom nco tau thiab zam kom dhau cov kev dag txhaum cai uas muaj feem tshwm sim tau nyob rau lub sij hawm hauv Lub Lim Tiam Ua Kev Pov Thaiv Tus Neeg Siv Hluav Taws Xob Thoob Teb Chaws txij li Lub Peb Hlis Ntuj 3-9, 2024 (National Consumer Protection Week from March 3-9, 2024) mus. 

Cov kev tshaj xov xwm tawm txog ntawm cov neeg siv hluav taws xob uas pw rau lub hom phiaj ntawm cov kev dag txhaum cai txog ntawm kev siv hluav taws xob feem ntau lawm yeej nyob rau ncua muaj kev pheej hmoo siab txhua lub sij hawm nyob rau xyoo 2023. Hmoov tsis zoo, tus lej ntawd tsuas yog ib qho me xwb yog muab piv rau ib thooj daus los sis dej nkoog ntab nyob saum nplaim dej lawm ntawm tag nrho kev dag ntxias, uas tseem tshuav ntau kis twb tsis raug muab coj los tshaj tawm. Tus lej ntawm cov kev tshaj tawm tseem nyob rau theem siab heev los txog ntua rau hauv xyoo 2024 nod, raws li PG&E tau txais ntau tshaj 2,500 cov tsab ntawv tshaj qhia txog ntawm kev sim dag ntxias nyob rau Lub Ib Hlis Ntuj nkaus xwb, uas muaj cov neeg siv hluav taws xob them nyiaj rau cov neeg dag ntxias ntawd ntau tshaj li $67,000 nyob rau lub hli ntawd lawm. 

“Cov neeg dag txhaum cai nod yuav sim ua los mus tsim ib qho xwm txheej kub ceev los ntawm kev tso hem thawj tias yuav muaj kev txiav koj li kev siv hluav taws xob kiag tam sim ntawd yog hais tias koj tsis them nyiaj tam sim ntawd. Nco ntsoov, PG&E ib txwm yeej tsis nug koj txog tej ntaub ntawv qhia paub txog fab nyiaj txiag thaum tham xov tooj hlo li, thiab peb yeej tsis hais kom koj them nyiaj los ntawm kev siv cov npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej los sis cov kev pab cuam ntsig txog kev xa nyiaj xws li Zelle. Yog hais tias koj tau txais ib tsab xov tooj zoo li no, ces khwb xov tooj cia, thiab tom qab ntawd ces nkag mus rau hauv PGE.com txhawm rau lees paub txog koj cov ntsiab lus meej tseeb txog ntawm tus as khauj, los sis koj muaj peev xwm hu rau peb tus naj npawb ntawm lub chaw muab kev pab cuam rau tus neeg siv hluav taws xob tau,” Matt Foley, tus thawj coj feem kws soj qab taug lw txog kev dag txhaum cai rau tus neeg siv hluav taws xob ntawm PG&E tau hais li ntawd.

Cov neeg dag txhaum cai nod mas nyiam siv lub zoo cib fim los mus dag sawv daws thiab nrhiav rawv cov sij hawm zoo dag thaum cov neeg siv hluav taws xob hnov qab los sis ntxhov siab thiab nyiam tiv tauj rau cov neeg siv hluav taws xob ua ntu zus tas li uas pheej hais kom them nyiaj kiag tam sim ntawd txhawm rau nws li hluav taws xob thiaj li tsis raug txiav. Thov ceeb toom qhia rau koj paub hais tias, PG&E ib txwm yeej tsis tau ceeb toom rau ib tus neeg siv hluav taws xob yam faj seeb nyob rau hauv ib xuab moos ntawm kev muaj teeb meem khuam rau txoj kev pab cuam li, thiab peb ib txwm yeej tsis tau thov kom cov neeg siv hluav taws xob los them nyiaj yam siv daim npav txiav nyiaj tawm them nqi ua ntej, daim npav khoom plig, txhua hom nyiaj cryptocurrency los sis cov ev (aplication) hauv xov tooj uas them nyiaj hauv tshuab dis ntsis tauj (digital) los ntawm feem neeg thib peb hlo li xws li Zelle los sis Venmo.

Cov neeg dag txhaum cai nod tuaj yeem muaj lub tswv yim dag ntxias zoo thiab feem ntau yog tsom tsi ntsees rau cov neeg uas muaj kev phom sij tshaj plaws, suav nrog cov pej xeem uas yog neeg laus thiab cov zej zos uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg. Lawv kuj tseem tsom lawv cov kev dag ntxias mus rau ntawm cov tswv lag luam me thaum lub sij hawm uas muaj kev pab cuam rau cov neeg qhua yam tsis khoom li. Txawm li cas los xij, nrog cov ntaub ntawv uas raug tseeb, cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem kawm paub thiab tshaj tawm cov kev dag ntxias no tau.

Cov yam ntxwv qhia tau txog kev dag ntxias

  • Hem tias yuav txiav hluav taws xob: Cov neeg dag ntxias yuav tuaj yeem thov kom them nyiaj tam sid rau ib qho kev iab liam txog kev tsis tau them nqi hluav taws xob yam dhau los.
  • Thov kom them nyiaj kiag tam sim ntawd: Cov neeg dag ntxias yuav tuaj yeem qhia tus neeg siv hluav taws xob kom mus yuav daim npav them nyiaj ua ntej ces hu rov qab rau lawv yam xam pom kom them nqi hluav taws xob.
  • Thov daim npav them nyiaj ua ntej: Thaum tus neeg siv hluav taws xob hu rov qab, tus neeg hu xov tooj tuaj ntawd yuav thov kom tus neeg siv hluav taws xob muab tus lej ntawm daim npav them nyiaj ua ntej, uas tso cai rau tus neeg dag ntxias nkag tau mus rau cov nyiaj ntawm daim npav tau.
  • Kom muab kev them nyiaj rov qab los sis nyiaj tau txais rov qab: Cov neeg dag ntxias yuav hais tias koj lub tuam txhab siv hluav taws xob tsub tus nqi tshaj hauv daim nqi hluav taws xob rau koj thiab muab qhov kev them nyiaj rov qab rau koj, los sis koj muaj cai tsim nyog tau txais cov nyiaj rov qab.

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tuaj yeem pov thaiv lawv tus kheej tau li cas

Cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum tsis txhob yuav daim npav them nyiaj ua ntej es thiaj zam tsis txiav hluav taws xob los sis tsis tua hluav taws xob. PG&E tsis sau qhia meej tias cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum them nqi li cas thiab muab ntau txoj hauv kev los them nqi, suav nrog rau kev lees txais kev them nyiaj hauv oos lais, hauv xov tooj, daim ntawv ua qauv ntawm tuam txhab nyiaj yam av tas naus mav, raws kev xa ntawv los sis kiag ntawm tus kheej.

Yog tias tus neeg dag txhaum cai hem tias yuav txiav hluav taws xob los sis tua hluav taws xob kiag tam sid yam tsis muaj daim ntawv ceeb toom ua ntej, cov neeg siv hluav taws xob yuav tsum khwb xov tooj, tshwm tsab email tawm, los sis kaw qhov rooj. Cov neeg siv hluav taws xob uas muaj cov as khauj tsis them nuj nqis uas tau txais daim ntawv ceeb toom ua ntej, feem ntau yog xa raws kev xa ntawv tuaj thiab muaj lawv cov nqi them txhua hli nyob nrog.

Kev tso npe nkag siv ib tug as khauj hauv oos lais ntawm pge.com yog lwm qhov kev tiv thaiv kom nyab xeeb. Tsis yog tias cov neeg siv hluav taws xob nkaus xwb thiaj tuaj yeem nkag mus saib lawv qhov nyiaj tshuav thiab keeb kwm kev them nyiaj tau, lawv tuaj yeem sau npe rau cov nyiaj them rov qab, tsis muaj ntawv sau nqi thiab cov kev ceeb toom uas muaj txiaj ntsig.

Cov Neeg Dag Ntxias Dag Tias Yog Tus Xov Tooj Uas Ntseeg Siab Tau: Tam sim no cov neeg dag txhaum cai nod muaj peev xwm los mus tsim cov naj npawb xov tooj 800 uas pom tshwm tseeb ntawm koj lub nab cos xov tooj tau. Cov naj npawb xov tooj nod yuav tsis txuas ncaj qha rov qab mus rau PG&E yog hais tias nej hu rov qab tuaj, txhawm li cas los xij, yog hais tias koj muaj kev poob siab, ntaus xov tooj thiab hu rau PG&E ntawm tus xov tooj 1-833-500-SCAM. Yog hais tias cov neeg siv hluav taws xob yeej ib txwm hnov tau hais tias muaj kev phom sij txog rau lawv lub cev, lawv yuav tsum hu rau 911.

Cov neeg siv hluav taws xob uas xav tias lawv tau raug tsim txom los ntawm kev dag ntxias, los sis xav tias raug hem thaum lub sij hawm

tiv tauj nrog ib tug ntawm cov neeg dag ntxias, yuav tsum tiv tauj rau tub ceev xwm hauv zos. Tsoom Fwv Pab Pawg Kws Saib Xyuas Kev Lag Luam (Federal Trade Commission) lub vas sab (website) kuj tseem yog ib lub hauv paus ntaub ntawv qhia paub zoo uas hais txog txoj kev yuav pov thaiv cov lus qhia paub txog tus kheej tau li cas tib si.

Rau kev paub ntau ntxiv hais txog ntawm cov kev dag txhaum cai, mus saib tau rau ntawm pge.com/scams los sis consumer.ftc.org.   

 Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »