Tshaj tawm rau pej xeem

Nyob Hauv Ib Cheeb Tsam Nroog Sacramento Feem HauJ Lwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Ǫab Haus Huv Sab Kev Nyuaj Siab. Zoo siab tshaj muaj tawm DAIM ǪAUV NTAWV txog Tsab Cai Hais Txog Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Ǫab Haus Huv Sab Kev Nyuaj Siab (MHSA) Txoj Phiaj Xwm Hauv Ob Lub Xyoo rau Lub Xyoo Npaj Nyiaj Txiag 2024/2025 thiab 2025/2026.

Yuav muab txhua cov ntaub ntawv tshaj tawm rau pej xeem tshuaj xyuas thiab muab lus tawm tswv yim hauv ib Cheeb Tsam Nroog Sacramento MHSA lub Website, https://dhs.saccounty.gov/BHS/MHSA, li peb caug (30) hnub uas yuav pib hauv Hnub Monday, Lub Peb Hlis Ntuj Tim 4, 2024. Cov ntawv uas luam ua phau ntawv yuav muab siv tau, hu xov tooj rau (G16) 875- MHSA; xa e-mail mus rau MHSA@SacCounty.gov; los sis los ntawm kev sau ntawv thov uas muab xa mus rau hauv ib Cheeb Tsam Nroog Sacramento Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Ǫab Haus Huv Sab Kev Nyuaj Siab ntawm, MHSA, 7001-A East Parkway, Suite 550, Sacramento, CA G5823.

Cheeb Tsam Nroog Sacramento Cov Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Ǫab Haus Huv Sab Kev Nyuaj Siab yuav teeb tsa Lub Rooj Sib Tham Nrog Pej Xeem kom tau txais cov lus tawm tswv yim ntawm pej xeem hais txog DAIM ǪAUV NTAWV txog Txoj Phiaj Xwm Hauv Ob Lub Xyoos Ntawm MHSA rau Cov Xyoo Npaj Nyiaj Txiag 2024/2025 thiab 2025/2026 Rau Hnub Wednesday, Lub 4 Hlis Ntuj Tim 3, 2024, uas yuav pib rau thaum 6:00 teev tsaus ntuj.

Lub Rooj Sib Tham Nrog Pej Xeem no yuav yog lub rooj sib tham nyob ntawm 700 H Street, Hearing Room 1, Sacramento, CA G5814. Cov tswv cuab hauv zej zog yuav tuaj koom tau ntawm lawv tus kheej los sis hauv khoos phis tawj los tau. Cov ntaub ntawv qhia paub txog kev nkag cuag rau lub rooj sib tham nyob kev deb yuav muab tshaj tawm rau hauv MHSA qhov Website, https://dhs.saccounty.gov/BHS/MHSA, yam tsawg kawg ib (1) lub lim tiam ua ntej Lub Rooj Sib Hais Plaub.

Txhua tus tswv cuab hauv zej zog uas xav tuaj koom hauv Lub Rooj Sib Hais thiab tus uas xav tau neeg txhais lus los sis kev pab cuam hu rau Anne-Marie Rucker tsis pub dhau Hnub Wednesday, Lub 3 Hlis Ntuj Tim 2G, 2024, ntawm (G16) 875-3861 los sis RuckerA@saccounty. gov.

Translate »