Thông báo công khai

Phòng Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Ǫuận Sacramento trân trọng thông báo về việc công bố DỰ THẢO Kế Hoạch Hai Năm của Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi (Mental Health Services Act, MHSA) cho các giai đoạn 2024 – 2025 và 2025 – 2026.

Mọi tài liệu sẽ được đăng công khai để mọi người xem xét và cho ý kiến trên trang mạng MHSA của Ǫuận Sacramento (https://dhs.saccounty.gov/BHS/MHSA) trong vòng ba mươi (30) ngày, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024. Bản cứng sẽ được cung cấp theo yêu cầu bằng cách gọi đến số (G16) 875-MHSA; gửi email tới MHSA@SacCounty.gov ; hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Sacramento County Division of Behavioral Health Services, MHSA, 7001-A East Parkway, Suite 550, Sacramento, CA G5823.

Ban Sức Khỏe Tâm Thần Ǫuận Sacramento sẽ tổ chức một Buổi Điều Trần Công Khai để lắng nghe ý kiến của công chúng về DỰ THẢO Kế Hoạch Hai Năm Của MHSA Cho Năm Tài Chính 2024 – 2025 và 2025 – 2026 vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2024, bắt đầu lúc 6:00 giờ chiều

Phiên Điều Trần Công Khai sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp tại 700 H Street, Hearing Room 1, Sacramento, CA G5814. Thành viên cộng đồng có thể tham dự trực tiếp hoặc qua mạng. Thông tin truy cập để tham gia hội nghị từ xa sẽ được đăng lên trang mạng của MHSA (https://dhs.saccounty.gov/BHS/MHSA) trễ nhất là một (1) tuần trước ngày diễn ra Phiên Điều Trần Công Khai.

Mọi thành viên cộng đồng muốn tham gia Phiên Điều Trần Công Khai và cần bố trí thông dịch viên hoặc phương án hỗ trợ hợp lý, xin liên lạc với Anne- Marie Rucker không quá ngày Thứ Tư, 2G tháng 3 năm 2024, theo số (G16) 875-3861 hoặc RuckerA@saccounty.gov.

Translate »