PG&E Txheeb Xyuas Ntau Tshaj 20 Cov Kev Hais Daws Teeb Meem Ntawm Fab Tev Naus Zaus Zis-Ntsig Txog Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Tsi Ntsees rau Kev Ua Kom Tau Hluav Taws Xob Huv Si Rau Siv Lub Neej Yav Pem Suab

PG&E Txoj Kev Tsim Tej Yam Tshiab nyob rau hauv xyoo 2024 tsim cov xim xoo zoo tshwj xeeb txog qhov Ntaub Ntawv Tshiab Uas Sau Qhia Txog Cov Khoos Kas Fab Tev Naus Laus Zis Uas Tau Tshwm Sim (Refreshed Portfolio of Emerging Technology Projects) txhawm rau Hais Daws Cov Kev Nyuaj Txog Ntawm Lub Grid Hluav Taws Xob Uas Tau Teev Tseg nyob rau hauv Lub Tuam Txhab Txoj Kev Ntaus Tswv Yim Txog R&D

Nroog Oakland, Xeev Calif..—Pacific Gas and Electric Company (PG&E) hnub no tau tshaj tawm tias nws tab tom tshawb fawb kom tau ntau tshaj 20 cov kev hais daws teeb meem ntau ntxiv kom tau los ntawm nws Txoj Kev Ntaus Tswv Yim Tshiab Kom Dhia Hauj Lwm Ceev xyoo 2023 uas yog muaj xam nrog rau nws qhov Kev Hais Tawm Qhia Txog Txoj Kev Ntaus Tswv Yim Txog R&D, Rooj Sib Tham Loj Txog Fab Tswv Yim Tshiab  thiab Pitch Festuas keev muaj dua los lawm thawj zaug ntawd.

PG&E Tsab Ntawv Hais Tawm Qhia Txog Txoj Kev Ntaus Tswv Yim Txog R&D qhia ntsiab meej txog 67 cov kev nyuaj uas Lub Tuam Txhab tau txheeb xyuas nyob rau hauv kev tsim ua hluav taws xob huv si rau siv lub neej yav pem suab rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California.  Tom qab kev luam tawm tsab ntawv hais qhia tawm ntawd, PG&E tau ua tswv cuab teeb tsa nws lub Rooj Sib Tham Loj Txog Tswv Yim Tshiab thawj zaug nyob rau Lub Xya Hlis Ntuj 2023, uas yog muaj coob tshaj 3,000 cov neeg tuaj ntawm thoob plaws cov feem ua hauj lwm uas tau yaum kom los mus muaj feem xyuam thiab sib koom tes nrog PG&E cov thawj coj thiab cov kws paub zoo rau tej suam hais txog ntawm qhov txheej xwm tam sim nod thiab cov kev xav tau rau lub neej yav pem suab ntawm lab npauv hluav taws xob.

Tom qab lub Rooj Sib Tham Loj Txog Tswv Yim Tshiab tag lawm, PG&E thiaj li tau nqua hu thov thiab tau txais 628 cov ntawv tso npe thov tuaj ntawm cov kws tsim tswv yim tshiab nrog rau ntau cov kev hais daws teeb meem qhia tuaj txog ntawm 67 cov kev nyuaj. PG&E tau ntsuam xyuas tag nrho cov ntawv tso npe thov thiab tau txais 60 cov ntaub ntawv sau lus thov, uas yog thov cov kws tsim tswv yim tshiab ntawd los mus hais qhia txog lawv cov kev hais daws teeb meem ntawm ntiag tug nyob rau saum lub cib fim Innovation Pitch Fest hauv Lub Cuaj Hlis Ntuj 2023.

“Peb tab tom nyob rau lub hom phiaj yuav los mus muab hluav taws xob uas nyab xeeb, pheej yig, thiab ntseeg siab tau rau tag nrho peb cov neeg siv hluav taws xob nyob thoob plaws thiab txij no tod yog kev hloov hluav taws xob, thiab peb nco ntsoov hais tias kev ua li ntawd yuav tsum muaj kev tsim kho thiab kev siv cov tswv yim tshiab ntsig txog hluav taws xob nyob rau tus kee uas ceev tshaj plaws,” Mike Delaney, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm, Feem Saib Xyuas Hauj Lwm Txog Cov Kev Koom Tes thiab Tswv Yim Tshiab Txog Ntawm Kev Siv Hluav Taws Xob (Utility Partnerships and Innovation), PG&E.“PG&E yog qhov chaw uas lub tswv yim tshiab yuav los mus luj ntsuas. Peb cov kev sib koom tes nrog cov kws tsim tswv yim tshiab fab hluav taws xob muaj qhov kev tshwm sim ncaj qha nyob rau hauv kev sib txuas qhov chaw seem nruab nrab ntawm lab npauv hluav taws xob hnub thiab xeev California lub neej yav pem suab uas muaj hluav taws xob huv si.”

Kev Txhim Kho Cov Kev Hais Daws Teeb Meem Fab Tev Naus Laus Zis Ntsig Txog Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Kom Zoo Dua Qub

Vim los ntawm Pitch Fest, PG&E thiaj li tau txheeb xyuas ntau tshaj 20 cov kev hais daws teeb meem ntau ntxiv los mus soj qab taug lw los sis sim saib ntau ntxiv nyob rau hauv xyoo 2024, muaj xam nrog rau los ntawm PG&E phau ntawv sau qhia txog Electric Program Investment Charge (EPIC) 4 ntawm cov khoos kas fab tev naus laus zis uas tshwm sim. Cov kev hais daws teeb meem uas PG&E tab tom tshawb nrhiav yog tsi ntsees rau los mus hais daws cov kev xav tau thoob plaws lab npauv hluav taws xob thiab yog los ntawm cov tuam txhab nyob rau nram qab no:

Cov Tsheb Hluav Taws Xob:

 • Eaton
 • Gridtractor
 • itselectric
 • New Sun Road
 • Valmont Industries
 • WeaveGrid

Roj Nkev (Gas):

 • Cov Tev Naus Laus Zis C-FER
 • Cov Kev Muaj Qhov Tshiab Tas Li Rau Kev Sau Npe Nkag
 • TrelliSense

Kev Npaj Lub Grid Hluav Taws Xob Uas Muaj Ntau Yam Sib Sau Los Ua Ke:

 • Hluav Taws Xob Camlin
 • Lub Grid Hluav Taws Xob Rau Yav Pem Suab
 • Hluav Taws Xob Thuaj Pais
 • Lus Qhia Paub Thaum Lub Hauv Paus
 • Cov Tev Naus Laus Zis Palantir

Kev Tswj Xyuas Khoom Siv thiab Kev Ntim Khoom:

 • Piclo

Kev Faus Xaim Hluav Taws Xob Rau Hauv Av:

 • Biosirus
 • Lub Grid Hluav Taws Xob Ntawm Pej Xeem
 • Hluav Taws Xob Thuaj Pais
 • Koom Haum Parsons
 • Cov Tuam Txhab SAM
 • Tuam Txhab Okonite

Hluav Taws Kub Hav Zoov:

 • Lub Grid Hluav Taws Xob Rau Yav Pem Suab
 • Treeswift
 • Ubicquia

Daim ntawv teev npe no muaj xam nrog rau cov kev hais daws teeb meem txog Pitch Fest uas muaj qhov zoo tsis hais yuav yog rau hauv ib ncua sij hawm ua ntej fab kev lag luam/fab kev ntxeev ua lag luam nram ntxov los sis, rau cov kev hais daws teeb meem ntsig txog fab kev lag luam, uas tseem ceeb heev rau PG&E R&D tseev kom los mus txhawb nqa. Cov kev hais daws teeb meem fab kev lag luam txhua yam uas muaj txiaj ntsig zoo los ntawm Pitch Fest uas tab tom raug ntsuam xyuas nyob thoob plaws hauv cov kev lis hauj lwm hluav taws xob raws li ib txwm ua los ntawd tsis muaj nyob rau hauv daim ntawv teev npe. Dhau ntawd, PG&E ua txuas ntxiv mus txhawm rau rov qab ntsuam xyuas txog 568 cov neeg tso npe thov kev pab uas tsis raug caw tuaj mus koom qhov Pitch Fest thiab tab tom xaiv tso ntxiv cov kev hais daws teeb meem ntsig txog tswv yim tshiab txhawm rau ua kev soj qab taug lw txuas ntxiv mus dhau ntawd cov uas raug txheeb xyuas los ntawm Pitch Fest lawm.

PG&E txoj kev ntaus tswv yim thiab cov kev xav tau ua ke nrog rau qhov tev naus laus zis thiab cov kev hais daws teeb meem yuav tig zuj zus txuas ntxiv mus raws lub sij hawm, thiab yuav muaj ntau cov chaw ntau ntxiv rau kev koom tes nrog PG&E los ntawm nws txoj kev muab siab sib zog rau fab Tswv Yim Tshiab Kom Ceev nyob rau xyoo 2024.

Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog PG&E Txoj Kev Ntaus Tswv Yim Txog R&D, mus nyeem PG&E Qhov Kev Hais Tawm Qhia Txog Txoj Kev Ntaus Tswv Yim Txog R&D, mus saib cov ntaub ntawv teev txog tag nrho lub Rooj Sib Tham Loj Txog Fab Tswv Yim Tshiab xyoo 2023, los sis txhawm rau tiv tauj rau PG&E thiab muaj feem xyuam, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/innovation. Txhawm rau nkag mus kom tob ntxiv txog ntawm PG&E phau ntawv sau qhia txog cov khoos kas EPIC uas yuav los tom ntej nod, mus saib tau rau ntawm qhov kev tshaj tawm txog EPIC 4 Public Workshop uas muaj nyob rau ntawm www.pge.com/EPIC.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj kaum rau sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news  

Translate »