PG&E Cov Neeg Siv Khoom kom tau txais txog $ 140.63 California Climate Credit rau Spring Energy Bill

       Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E tau txais Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) Li Ntawm $140.63 nyob rau hauv Daim Ntawv Sau Nqi Hluav Taws Xob Lub Caij Nplooj Hlav  

Qhov txheej txheem pab cab cuam California’s Cap-and-Trade Program Muaj Nyiaj Pab Txuas Ntxiv Mus Rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E los ntawm qhov Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) 

Nroog OAKLAND, Calif. — Nyob rau hauv Lub Plaub Hlis Ntuj, muaj cov neeg siv hluav taws xob ntawm Pacific Gas and Electric Company (PG&E) coob tshaj tsib sawm leej neeg yuav tau txais ib qho Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) nyob rau hauv lawv daim ntawv sau nqi hluav taws xob. 

Cov yim neeg uas muaj vaj tsev chaw nyob uas muaj ib tus as khauj siv hluav taws xob uas tseem siv tau hauj lwm yuav tau txais ib qho nyiaj khes div los ntawm kev siv hluav taws xob li ntawm $55.17 yam av tas naus mav, uas yog ib qho nws nce los ntawm qhov nyiaj khes div $38.39 nyob rau xyoo dhau los ntawd. Cov yim neeg uas muaj vaj tsev chaw nyob uas muaj ib tus as khauj siv roj nkev (gas) uas tseem siv tau hauj lwm yuav cia li tau txais ib qho nyiaj khes div li ntawm $85.46, uas yog ib qho nws nce los ntawm qhov nyiaj khes div $52.78 nyob rau xyoo 2023. Ntawd yog ib qho nyiaj khes div tag nrho ntawm $140.63 rau cov neeg siv hluav taws xob uas tab tom tau txais kev pab cuam ntsig txog roj nkev (gas) thiab kev siv hluav taws xob ob yam tib si los ntawm PG&E.  

“Qhov nyiaj khes div no qhia ntsiab lus tseem ceeb txog ntawm peb kev sib koom tes nrog lub xeev txhawm rau kom muaj yeej txog fab tes hauj lwm yuav tsum tau ua ntsig txog ib puag ncig,” Vincent Davis, Tus Lwm Thawj Tswj Hwm, Feem Saib Xyuas Kev Kawm Paub Ntawm Tus Neeg Siv Hluav Taws Xobtau hais li ntawd. “Nws txhawb siab rau cov cai kev coj ua hauj lwm uas ruaj khov, kev tsav coj peb cov cheeb tsam zej zos mus rau lub neej yav pem suab uas ci ntsa iab, tsos ntsuab xiab zoo dua qub.” 

Qhov Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) yog ib feem ntawm lub xeev cov kev muab siab sib zog los mus tawm tsam kev hloov pauv ntawm feem ntuj siab, dej nag thiab huab cua thiab raug muab cais los ntawm PG&E mus rau cov neeg siv hluav taws xob raws li kev tsav coj los ntawm California Public Utilities Commission (CPUC). Qhov nyiaj khes div no yog muab los ntawm qhov California Cap-and-Trade Program, uas tseev kom muaj cov tsev tsim hluav taws xob, cov kws muab kev pab cuam ntsig txog roj, thiab cov chaw ua hauj lwm tsim khoom lag luam loj uas tso cov cua phem ua rau vaum kom yuav cov nyiaj siv rau kev tswj xyuas cov pa qias qhas npoos. Qhov nyiaj khes div hauv daim ntawv sau nqi yog raug tawm qauv los mus pab cov neeg siv hluav taws xob nyob rau lub sij hawm muaj kev hloov mus rau lub neej yav pem suab uas muaj qhas npoos tsawg.  

Cov neeg siv hluav taws xob hauv vaj tsev chaw nyob tau txais cov nyiaj khes div los ntawm kev siv hluav taws xob ob zaug ib xyoos nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj thiab Lub Kaum Hli Ntuj, thaum cov neeg siv hluav taws xob uas siv roj nkev (gas) thas mab xaj tau txais ib qho nyiaj khes div txhua xyoo nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj. Cov neeg siv hluav taws xob hauv lub lag luam me uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam tau txais cov nyiaj khes div los ntawm kev siv hluav taws xob uas zoo sib xws, uas raug faib cais ua ob zaug toj ib lub xyoos. Cov kev teeb tsim ntawm cov neeg siv hluav taws xob ob hom tib si yuav tau txais qhov nyiaj khes div los ntawm kev siv hluav taws xob zaum thib ob nyob rau hauv Lub Kaum Hli Ntuj. Tsis tas li ntawd PG&E kuj tseem yuav muab nyiaj ntau tshaj $36 sawm daus pab rau cov neeg siv hluav taws xob rau lag luam tsev tsim khoom loj uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab cuam sawv cev los ntawm CPUC tib si. Cov kev cai uas yuav tau ua kom tau es thiaj li muaj cai tsim nyog tau txais kev pab thiab lwm cov ntsiab lus meej tseeb muaj nyob rau hauv oos lais (online) ntawm no.

Dhau ntawm qhov Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) lawm, cov neeg siv hluav taws xob kuj tseem tau txais kev txhawb siab kom los mus tshawb nrhiav kom paub lwm cov hau kev los mus txuag hluav taws xob, txo cov nqi txog ntawm cov ntawv sau nqi hluav taws xob txhua hli, thiab faib cais mus rau feem kev tsim kom muaj lub neej yav pem suab uas ruaj khov.  

Cov Txheej Txheem Muab Kev Pab Cuam Ntawm PG&E rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Cuam Raws Li Qhov Nyiaj Khwv Tau Los 

  • Family Electric Rate Assistance (FERA): muab ib qho kev txo nqi txhua hli txog li 18% rau cov ntawv sau nqi hluav taws xob rau cov yim neeg uas muaj txog peb tus neeg los sis coob dua ntawd. 
  • Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH): muab ib qho nyiaj khes div hluav taws xob ib zaug uas txog li ntawm $1,000, ntau tshaj ob npaug ntawm qhov nqi $500 nyob rau yav dhau los uas yog saib raws li cov nyiaj tshuav tsis tau them yav dhau los. Qhov no yog txhawm rau pab hais daws ib qho kev txom nyem tam sim ntawd thiab txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov kev txiav kev pab cuam. 
  • Low Income Home Energy Assistance (LIHEAP): yog ib qho txheej txheem pab cuam uas tau txais kev pab nyiaj los ntawm tsoom fwv uas saib xyuas los ntawm lub xeev uas muab ib qho kev them nqi ib zaug los mus pab cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los nyob rau theem qis them rau cov nqi cua sov los sis cua txias nyob rau hauv lawv tej vaj tsev, muab kev pab rau thaum muaj xwm txheej kub ntxhov ceev nyob rau hauv cov teeb meem ntsig txog hluav taws xob, thiab huab cua hauv vaj tsev. 

PG&E Cov Cuab Yeej DIY Siv Rau Kom Muaj Kev Ua Hauj Lwm Zoo Txog Ntawm Hluav Taws Xob 

Koj puas paub hais tias koj tuaj yeem ua kom cov nqi hluav taws xob qis tau thiab txuag nyiaj tau nrog kev siv PG&E Cov Cuab Yeej DIY Siv Rau Kom Muaj Kev Ua Hauj Lwm Zoo Txog Ntawm Hluav Taws Xob? Nrog rau kev nqis peev $200 rau cov khoom siv txuag hluav taws xob, cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem txuag tau nyiaj ze li $1,000 txhua xyoo.  

Rau cov hau kev ntau ntxiv los mus tswj xyuas koj cov ntawv sau nqi txhua hli, mus saib tau rau ntawm: Txuag Hluav Taws Xob & Nyiaj

Hais Txog PG&E 

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE: PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj kaum rau sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news   

Translate »