Tam Sim No Muaj Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab Ntau Tshaj $200,000 los ntawm PG&E pab rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California Coob Tshaj 150 Tus

Lub Caij Nyoog Xa Daim Ntawv Tso Npe Thov Kawm Ntawv yog Lub Ob Hlis Ntuj 24, 2023

Nroog OAKLAND, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau tshaj tawm hnub no lawm hais tias tam sim no tab tom txais cov ntawv tso npe thov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau cov neeg kawm ntawv qib siab ua ke nrog rau cov tub ntxhais kawm ntawm uas tseem tab tom kawm nyob rau tsev kawm ntawv qib siab thiab tab tom kawm ua ntu zus nyob rau lub sij hawm no uas muaj ib qho chaw nyob xub thawj nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California.

Muaj ntau tshaj 150 cov phaj tshab pab xam tag nrho raug nyiaj ntau tshaj $200,000 tab tom raug tsim muaj los ntawm cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv uas yog tsim pab los ntawm 11 cov pab pawg feem saib xyuas peev txheej neeg ua hauj lwm (employee resource groups (ERG)) ntawm PG&E thiab ob cov pab pawg nev vawj koom lag luam rau fab kev tawm qauv (engineering network groups (ENG)). Cov pab pawg no pab txhawb nqa thiab tsim kev vam meej kom muaj ntau tsav (haiv neeg) sib txawv, kev vaj huam sib luag, kev muaj feem xyuam nrog thiab kev khoom siv nyob rau hauv PG&E thiab cov zej zos uas nws pab ntawd.

Cov nyiaj pab rau kev kawm no yog muaj pab txhua xyoo txhawm rau pab them tus nqi kev kawm ntawv uas raug siab dua ntawd. Cov neeg muaj yeej rau qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawm pab pawg ERG thiab ENG yuav tau txais cov phaj tshab pab txij li ntawm $500 txog rau $6,000 rau qhov kev tau txais nyiaj pab rau kev kawm ntawv ua piv txwv thiab kev tsav coj ntawm cheeb tsam zej zos.  

Lus qhia paub txog qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv ntawm PG&E thiab ENG, muaj xam nrog rau cov qauv thiab cov ntawv tso npe thov kev pab tib si, los puav leej muaj nyob rau ntawm PG&E lub vas sab (website). Txhawm rau kom raug xaiv rau ib qho nyiaj pab rau kev kawm ntawv, tag nrho cov ntaub ntawv uas tso npe thov kev kawm ntawv yuav tsum raug muab xa mus tsis pub dhau Lub Ob Hlis Ntuj 24, 2023 nod.

“Ntau cov neeg tau txais kev pab ntawm peb pab pawg ERG thiab ENG cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv yog qhov thib ib tshaj plaws nyob rau hauv lawv cov tsev neeg mas thiaj li tau mus kawm ntawv rau hauv tsev kawm ntawv qib siab. Cov phaj tshab pab no yuav pab tsim kho peb cov thawj coj thiab cov kws txawj xav txog kev vam meej rau lub neej yav pem suab thiab yog ib feem ntawm txoj hau kev tias peb nyob rau hauv peb lub hom phiaj ntawm PG&E tau li cas—tab tom muab kev pab rau peb cov zej zos, tab tom pab peb lub ntiaj teb, thiab tab tom tsav coj mus rau txoj kev hlub,” Marie Waugh, PG&E Tus Lwm Thawj Saib Xyuas Hauj Lwm Ntawm PG&E, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Noj Haus, Tus Neeg Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kab Lis Kev Cai thiab Kev Muaj Xam Nrog Rau.

“Kuv tsis muaj lus txaus yuav los hais txog kuv txoj kev ris lub txiaj ntsig rau qhov phaj tshab pab nod, tshwj xeeb mas yog kev ua ib tus tub txhais kawm ntawv qib siab nyob rau phaum thib ib. Kuv zoo siab heev tias pom txog ncauj ke ntawm kuv txoj kev kawm nyob rau lub neej yav pem suab thiab cov kev kawm paub uas yuav coj ke rau kuv mus kom txog. Kuv tsis paub yuav muab dab tsi coj los piv tau koj txoj kev siab zoo uas pab txhawb nqa kuv lub neej yav pem suab,” Alexis Renihan, uas yog ib tus neeg tau txais qhov nyiaj pab rau kev kawm ntawv los ntawm pab pawg 2022 Women’s Network ERG, uas tab tom kawm txog kev noj zaub mov nyob rau ntawm Point Loma Nazarene University tau hais li ntawd.

Txij xyoo 1989 los, PG&E cov pab pawg ERGs thiab ENGs tau muab phaj tshab pab ntau tshaj $5 sawm (lab) rau feem ntawm cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau txhiab leej ntawm cov neeg tau txais kev pab cuam los lawm. Cov nyiaj pab nod yog tau txais tag nrho los ntawm cov kev pab nyiaj pub dawb ntawm tus neeg ua hauj lwm, cov koob tsheej nqua hu kev pab nyiaj ntawm rau tus neeg ua hauj lwm thiab Cov Qhab Nab Tswj Xyuas txog Cheeb Tsam Zej Zos (Campaign for the Community), lub tuam txhab tus neeg ua hauj lwm uas muab qhov txheej txheem pab cuam.

Muaj coob tshaj 10,000 leej ntawm cov neeg ua hauj lwm ua ke ntawm PG&E yog cov tau txais kev pab los ntawm cov pab pawg ERGs thiab ENGs. Txhua pab pawg pab txhawb lub tuam txhab qhov lus cog tseg txog kev pab nws cov zej zos thiab kev txhawb kom muaj kev koom tes los ntawm tus neeg ua hauj lwm ua ke.

PG&E pab pawg ERG thiab ENG cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv yog muaj pab los ntawm 13 cov pab pawg no:

 • Nkag Cuag Tau Lub Network (cov tib neeg uas muaj kev xiam oob khab)
 • Neeg As Xis (Asian)
 • Neeg Mes Kas Tawv Dub (Black)
 • Neeg Las Tis Naum (Latino)
 • Legacy (cov ua hauj lwm ua ke uas sib raug zoo)
 • MEENA (Sab Hnub Tuaj Nruab Nrab Teb, Sab Europe, thiab Sab Africa Qaum Teb)
 • National Society of Black Engineers (Cov neeg ua hauj lwm ua ke feem STEM)
 • NuEnergy (cov neeg ua hauj lwm ua ke tshiab)
 • PrideNetwork (LGBTQ+ cov neeg ua hauj lwm ua ke)
 • Samahan (Neeg Filipino)
 • Society for Hispanic Professional Engineers (Cov neeg ua hauj lwm ua ke ntawm feem STEM)
 • Cov qub tub rog
 • Lub Network ntawm Cov Poj Niam

Dhau ntawm PG&E cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv lawm, Pacific Service Employees Association (PSEA), ib lub koom haum uas tsim txiaj ntsig rau ob tog uas tsis vam nyiaj tshaj thawj uas pab PG&E cov neeg ua hauj lwm ua ke thiab cov neeg so hauj lwm, los kuj tseem muab cov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau cov neeg uas yog cov neeg ua hauj lwm ua ke ntawm lub tuam txhab ntawd tib si.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau cov lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/ thiab http://www.pge.com/about/newsroom/.

Translate »