Tam Sim No California DMV Muaj Qhov Kev Xaiv Tshwj Xeeb rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Tshaj 70 Xyoo rov saum

Lub Department of Motor Vehicles (DMV) xav pab koj ceev koj daim ntawv tsav tsheb kom koj tau tsav tsheb ntev li ntev tau yog koj tsav es tsis muaj teeb meem.  DMV muaj cov kev pab kom koj ua tau DMV cov ntaub ntawv hauv tsev los yog tom DMV qhov chaw ua hauj lwm hauv koj lub zos.

Cov neeg tsav tsheb hauv California uas muaj hnub nyoog 70 xyoo los yog laus dua, muaj sij hawm txog lub qab xyoo 2022 no siv txoj cai (temporary rule) uas pub ua daim ntawv tsav tsheb (driver’s license) los yog daim ID (identification) dua tshiab hauv online los yog xa ntawv mus ua, tab txawm hais tias koj tau txais tsab ntawv (renewal notice) kom koj  mus ua tom DMV qhov chaw ua hauj lwm.  Yog koj tseem yuav mus ua koj daim REAL ID thawj zaug, koj yuav tau mus ua tom DMV qhov chaw ua hauj lwm. Kom txhob tau tos ntev, mus pib ua daim REAL ID application hauv online thiab xa koj cov ntaub ntawv mus rau hauv lub online portal ua ntej teem sij hawm mus ntsib DMV.  

Lus Nug: DMV puas muaj lwm txoj kev pab dhau ntawm ua hauv online los yog mus ua ntawm DMV qhov chaw ua hauj lwm?

Lus Teb: DMV tseem nriav cov hau kev uas kom ua tau sai thiab txhob tos ntev yog mus tom DMV qhov chaw ua hauj lwm uas kom muaj ua nyob online uas yav tas los yuav tsaum mus ntsib DMV. Muaj ntau zaus, tus neeg pib ua cov ntaub ntawv hauv online ces tau tos ib tug neeg sawv cev rau DMV xa email tuaj kom mus ua mas thiaj tiav. DMV kuj muaj ntau yam ntaub ntawv uas muaj peev xwm ua tiav ntawm lub kiosk nrog rau ntau hom lus hauv lub kiosk.

Lus Nug: Kuv muaj 70 xyoo thiab yuav tau ua kuv daim ntawv tsav tsheb dua, tab sis kuv tsis tso siab mus tom DMV qhov chaw ua hauj lwm.  Kuv yuav ua li cas?

Lus Teb: Ua ntej lub qab xyoo 2022, cov neeg laus tsav tsheb thiab muaj daim REAL ID tuaj ua tau lawv daim ntawv tsav tsheb (noncommercial) thiab daim ID dua ntawm dmv.ca.gov/online los yog xa ntawv mus ua, tab txawm hais tias koj tau txais tsab ntawv kom koj yuav tsum mus ua dua tom DMV qhov chaw ua hauj lwm.

Lus Nug: Thaum kuv tau txais kuv tsab ntawv xa tuaj kom ua dua (renewal notice), kuv yuav tos ntev npaum li cas mam ua dua (renew) kuv daim ntawv tsav tsheb (driver’s license) los yog daim ID?

Lus Teb: Yog koj xaiv mus ua dua ntawm DMV’s qhov online services, ces ua thaum koj txais tau tsab ntawv.  Nco ntsoov tias yuav yog li ob mus rau plaub lim tiam mas thiaj tau txais koj daim ntawv tsav tsheb thiab daim ID tshiab.

Xav paub ntau ntxiv los yog cov lus teb rau cov lus nug uas tsis muaj nyob ntawm no, thov mus saib tau ntawm www.dmv.ca.gov.

Translate »