Cov Hau Kev los mus Txo hauv Cov Nuj Nqis Hluav Taws Xob nyob rau Lu Caij Nyoog Hnub So Hauj Lwm no

Cov Lus Taw Qhia los mus Teeb Tsim Qhov Kev Xav (As Loos) Rau Hnub So Hauj Lwm Yam Tsis Tas Muaj Kev Fij (Xiam Xab Lab) Txog Ntawm Kev Kaj Siab los sis Kev Nce Cov Nqi

Nroog OAKLAND, Calif. —  Vim ntau cov tsev neeg pib lawj tsis siv cov chav lawm, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) thiaj li muab cov hau kev nod los mus tsim lub caij nyoog hnub so hauj lwm ntawd kom siv hluav taws xob yam tau txais ntsig zoo dua qub tuaj.

“Thaum nws muaj huab cua txias sib xyaws ua ke, cov xuab moos nruab hnub thiab cov teeb taws hluav taws xob nyob rau hnub so hauj lwm tsawg, ces cov kev xav tau hluav taws xob siv feem ntau keev nce siab tas li nyob rau lub sij hawm no ntawm lub xyoo. Peb tab tom pab cov neeg siv hluav taws xob los mus txheeb xyuas cov hau kev kom thiaj li siv hluav taws xob yam tau txais txiaj ntsig zoo dua qub tuaj thiab pab txuag nyiaj nyob rau hauv lawv cov ntaub ntawv them nqi hluav taws xob txhua hli nyob rau lub sij hawm ntawm lub caij nyoog hnub so hauj lwm nod,” Aaron August, Tus Lwm Thawj saib xyuas Cov kEV Sib Koom Tes thiab Kev Tsim Ua Tej Yam Tshiab Txog Kev Siv Hluav Taws Xob ntawm PG&E tau hais li ntawd.

Cov kev hloov siv khoom uas yooj yim thiab cov cwj pwm tshiab muab hluav taws xob pab rau cov neeg siv hluav taws xob txhawm rau pab txo cov nqi yam tsis tas muaj kev fij (xiam xab lab) txog fab dej siab nyob rau hnub so hauj lwm.

Ntawm no yog cov hau kev yooj yim los mus txuag hluav taws xob nyob rau lub caij nyoog hnub so hauj lwm no:

  • Teeb qhaj lub tshuab ntsuas qhov kub txias rau pab kev txuag hluav taws xob. Txuag tau 2% ntawm tus nqi ua  cua sov rau txhua oos xam (degree) uas lub tshuab ntsuas qhov kub txias ntawv poob qis. (Yog hais tias qhov kev txo kom qis ntawd tag rau ib feem uas zoo ntawm hnub ntawd los sis hmo ntawd). Kev txo lub tshuab ntsuas qhov kub txias kom qis ntawm 70 los mus ua 65 oos xam, yuav pab txuag tau thaj tsam li 10%.
  • Hloov kho kev taws teeb hluav taws xob kom zoo dua qub. Cov teeb taws hluav taws xob hom LED siv hluav taws xob tsawg dua uas yam tsawg li 75% thiab muaj peev xwm kav txog li 40 zaus ntawm cov caij nyoog hnub so hauj lwm.  Siv ib lub moo txhom sij hawm los mus pab tua cov teeb taws hluav taws xob ua ntej yuav mus pw.
  • Txhaws lub tshuab tsim dej sov uas siv hluav taws xob tsis pub kom dim pa. Hauv cuab yim neeg feem ntau mas siv hluav taws xob los mus tsim dej sov raug nyiaj ntau tshaj $250 toj xyoo. Nws yog ib qho nuj nqis hluav taws xob uas loj tshaj plaws thib ob dhau ntawm kev siv rau kev tsim cua sov thiab kev tsim cua txias lawm.
  • Nres cov qauv ntaub ntawv hauv lawv cov kev soj qab taug lw. Kev siv npuas xab pes xij rau tuaj yeem pab txuag tau txog li 10% ntawm cov nuj nqis hluav taws xob txhua xyoo los ntawm kev txo cov qauv ntaub ntawv thiab kev txuag hluav taws xob los ntawm kev txhaws cov qhov ib puag ncig ntawm cov raj thaus, cov xaim hluav taws xob, cov kiv cua, los sis cov teeb taws hluav taws xob uas twb muab tua tseg lawm. 
  • Siv lub microwave thiab txuag hluav taws xob. Kev rov qab ua kom cov khoom uas tseem tshuav nyob rau hauv ib lub microwave sov tuaj ntawd nws siv sij hawm tsawg thiab siv hluav taws xob txog li 80% tsawg dua ib lub taus ua ncua zaub mov noj (oven) raws tus qauv cai.

PG&E txhawb siab xav kom cov neeg siv hluav taws xob muab cov lus taw qhia no coj los mus siv nyob rau lub caij ntuj no uas yuav los txog nod txhawm rau cov kev vam thiab cia siab tias kev tsim cov cwj pwm ncua sij hawm ntev rau lub neej ntawm txhua tus hauv tsev neeg kom muaj peev xwm txuag tau hluav taws xob nyob rau ib xyoos puag ncig ntawd.  Txhawm rau tshawb nrhiav kom paub txog hais tias siv hluav taws xob mus rau fab kev tsim cua sov, dej sov, cov khoom siv hluav taws xob, thiab lwm cov kev siv ces mus saib tau rau ntawm PG&E qhov Kev Kuaj Xyuas Kev Siv Hluav Taws Xob Hauv Tsev (Home Energy Checkup) li 5 feeb (nas this).

Rau cov lus taw qhia yooj yim txog rau kev txuag hluav taws xob lub caij huab cua txias, mus saib tau rau ntawm www.pge.com/winter.

Hais txog PG&E
Pacific Gas and Electric Company, Lub Koom Haum PG&E (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »