Muab Khoom Plig ntawm Hluav Taws Xob rau Cov uas Xav Tau Nyob rau Lub Caij So Hauj Lwm No

Cov Nyiaj Pub Dawb ntawm REACH Pab Them Cov Nqi Hluav Taws Xob Yav Dhau Los rau Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob uas Muaj Cai Tsim Nyog

OAKLAND, Xeev Calif. — Lub caij so hauj lwm so, cov neeg siv hluav taws xob ntawm tuam txhab Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tuaj yeem nkag tau rau qhov kev muab dej siab los ntawm nyiaj pub dawb raws kev txo them se rau txheej txheem pab cuam Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH). Qhov txheej txheem pab cuam REACH muab kev txhawb pab fab nyiaj txiag txog li $300 rau cov neeg siv hluav taws xob uas ntsib teeb meem nyuaj rau them cov nqi hluav taws xob yav dhau los.

Txhawm rau pab cov tsev neeg uas ntsib teeb meem nyuaj rau kev them lawv cov nqi hluav taws xob, PG&E tau tshaj tawm kiag hnub no tias nws tau pab nyiaj txog $325,000 rau pob peev nyiaj Dollar Energy Fund los txhawb pab rau qhov txheej txheem pab cuam no. Txoj kev pab nyiaj pub dawb no yog tsim los ntawm cov pob peev nyiaj pab los ntawm PG&E cov tswv koom lag luam, tsis yog cov neeg siv hluav taws xob. Hauv tsib lub xyoos dhau los, PG&E tau cog lus los muab kom tau ntau tshaj li ob sawm duas las rau qhov txheej txheem pab cuam REACH txhawm rau pab cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zos uas tau kev txom nyem suav nrog $500,000 ntxiv nyob rau thaum pib ntawm lub xyoo no.

Txawm tias muaj cov kev pab nyiaj ntawm PG&E lawm los, txheej txheem pab cuam REACH yeej tseem xav tau cov kev txhawb pab ntxiv txhawm rau los pab rau Central California cov neeg uas tau txais kev txom nyem, thiab txhua tus uas tuaj yeem pab tau. Qhov txheej txheem pab cuam xyoo puag ncig no tau txais pob peev raws cov kev pub dawb los ntawm cov neeg siv hluav taws xob, PG&E cov neeg ua hauj lwm, thiab cov tswv lag luam. Ntau txhiab tus neeg siv hluav taws xob tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov txheej txheem pab cuam no. Txij li xyoo 2017, kwv yees li 16,000 zaug kev pab nyiaj suav tag nrho yog ntau tshaj li $4.3 sawm (lab) uas tau muab mus rau PG&E cov neeg siv hluav taws xob uas xav tau kev pab. Cov kev pab nyiaj no raug muab mus rau tus qauv xub tuaj, xub tau nyob rau thaum uas muaj pob nyiaj pab lawm.“Nrog rau ntawm txoj kev nce cov nqi ntawm cov khoom thiab cov kev pab cuam lawm, peb nkag siab tias ntau tus ntawm peb cov neeg siv hluav taws xob tau ntsib rau txoj kev nyuaj fab nyiaj txiag. Kev pab nyiaj pub dawb ib zaug los sis qhov ntau tsawg ntawm nyiaj pub dawb txhua hli ntawm koj daim nqi tuaj yeem pab cov tsev neeg uas xav tau kev pab ntawd tau thoob plaws lub xyoo. Qhov txheej txheem pab cuam no vam khom rau txoj kev ua siab dawb ntawm cov neeg pab nyiaj pub dawb, thiab peb thov ua tsaug ntau rau cov neeg uas muab txoj kev txhawb nqa tseem ceeb no rau cov zej zos uas peb pab cuam rau”, tau hais tseg los ntawm Marlene Santos, PG&E Tus Lwm Thawj Coj Fab Kev Tswj Xyuas Txoj Cai thiab Tus Thawj Coj Feem Saib Xyuas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob.

Cov neeg siv hluav taws xob tuaj yeem cog lus rau txoj kev pab nyiaj pub dawb ua nqe zus txhua lub hlis nyob rau ntawm lawv daim ntawv sau nqi ntawm PG&E los sis muab txoj kev pab nyiaj pub dawb tib zaug kiag xwb.

Cov neeg siv hluav taws xob tuaj tej zaum yuav muaj cai koom nrog qhov txheej txheem pab cuam no yog tias lawv:

  • Tau muaj ib tus as khauj nyob nrog PG&E hauv lub npe ntawm tus neeg laus uas nyob rau hauv tsev;
  • Tsis tau txais kev txhawb pab los ntawm REACH nyob rau 12 lub hlis dhau los;
  • Ncav cuag REACH cov lus qhia txog cov nyiaj khwv tau los, uas tam sim no yog 200 feem pua uas siab dua cov lus qhia txog kev txom nyem ntawm tsoom fwv thiab
  • Tau txais kev ceeb toom qhia paub tsis muaj hluav taws xob siv txog li 15-hnub los sis 48-teev.

Yog xav paub ntxiv txog cov txheej txheem pab cuam txhawb pab fab nyiaj txiag thiab txoj hauv kev los txuag hluav taws xob nyob rau lub caij ntuj no mus saib rau ntawm pge.com/winter.

Hais Txog PG&E

Pacific Gas and Electric Company, ib lub tuam txhab me ncau los ntawm koom haum PG&E Corporation (NYSE:PCG), yog ib lub chaw tsim roj nkev (gas) tha mab xaj thiab hluav taws xob ob yam tib si uas xa mus rau ntau tshaj 16 sawm (million) leej neeg nyob thoob plaws 70,000 mais puag ncig nyob rau hauv Sab Qaum Teb thiab Sab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California. Rau lus qhia paub ntau ntxiv, mus saib tau rau ntawm pge.com thiab pge.com/news.

Translate »